/ December 23, 2019
(5.0/5) (8)
Loading...

Description

אוניברסידוג היא האפליקציה שתלווה אותך בתור מאמן אישי לגורשלך.האפליקציה מציעה מגוון תרגילים ללימוד הכלב שלך צעד אחר צעד,בדרךפשוטה, ברורה וכיפית. האפליקציה מכילה גם קליקר מובנה, בעזרתותוכללהרגיל את הכלב שלך להבין אותך טוב יותר, ואת התרגילים אותם אתהרוצהלחנך אותו בהם. הכלב שלך הוא יצור פעיל שצריך לבצע תרגילים מדייום,אבל לא רק פיזיים - אלא גם תרגילים מנטליים שיגרמו לו לחשוב.אחריהכל, אנחנו לא סתם קוראים להם החברים הטובים ביותר של האדם. ישלהם אתהיכולת להבין אותנו ולתקשר איתנו, ו'כלב' עוזרת לך לממש אתהפוטנציאלשל הכלב שלך. למה אתה מחכה? התקן את אוניברסידוג עכשיו,והתחל לבצע אתשלל התרגילים הקיימים במאגר. גם אם זו נראית לכם משימהבלתי אפשרית,והכלב שלכם נראה לכם ככזה שקשה לאלף, או עקשן נורא, אוכבר לא גורוהוא כלב בוגר - תדעו שאין דבר כזה. כל כלב אפשר לאלף.הנקודה העיקריתבה רוב האנשים נופלים היא שהם לא מבינים את הכלב ואתההתנהגויות שלו.לכל כלב התנהגות ורצונות מעט שונים, ובהתאם לכך יכולותלהיות דרכיםמעט שונות לאלף אותו בדרך שנכונה לו. ככל שתדעו ותלמדו אתהכלב שלךואת ההתנהגויות שלו - כך יהיה לכם קל יותר לאלף אותו בעצמכם.אילוףעצמי הוא דבר מהנה במיוחד, ויוצר קשר שאין שני לו בין הכלב\הגורשלךלבינך. חשוב מאוד בתור התחלה לשבח נורא את הכלב, להגישחטיפיםבנדיבות, לפזר אהבה בליטופים ואמירות חיוביות בכל פעם שאת\המרוצהממנו. התנהגויות ותרגילים שתוכל לאלף את כלבך בעזרת האפליקציה: -ללמדאת הכלב להחזיר אליך את הכדור בזמן משחק. ובכך תוכלו לשחק זמן רביותרביחד. - למנוע מהכלב לקפוץ על אנשים או אורחים שמגיעים הביתה.-להפסיק לחלוטין את הרס הבית בזמן שאת\ה בעבודה או מחוץ לבית. -הליכהנכונה עם רצועה וללא משיכות מיותרות. - רגיעה מוחלטת בזמןהליכהבאמצעות שיפור או שינוי שפת הגוף הנוכחית שלך. - שינוי הטונציהשלך-ללמוד לפנות ולדבר אל הכלב בטון נמוך, סמכותי ושקט, ולא בצעקותוכעסהמפגין חולשה. - חשיפה נכונה של הכלב למקרים שונים, סיטואציותשונות,מקומות שונים, כלבים אחרים, חיות נוספות שונות, אנשים,ילדים,וגירויים שונים. - לגרום לכלב להפסיק להפריע בזמן ארוחה בשולחן.-הסברים מפורטים על אינסטינקטים של כלב, כוונותיו, ואורח החייםוהמבנהכלהקה. - תזמון נכון של שיבוח הכלב במעשה נכון או תיקונובהתנהגות לארצויה. - שימוש נכון בתזמון הפקודה והכמות המעטה בה ישלהשתמש. כמו כןתוכלו להנות ממגוון קטעי וידאו המסבירים ומפרטים אתהשלבים באילוףהעצמי, וטיפים לקשר חזק בינכם לבין הכלב האהוב שלכם.חשוב! גם כלביםמאולפים צריכים תרגול. גם אם כלבכם עבר אילוף בעבר, אושאילפתם אותובעצמכם, והוא ממושמע ובוגר בגילו, אין זה אומר שהוא לאצריך לתרגליותר גם את מה שהוא כבר יודע. תרגול בתדירות של פעמייםבשבוע - ישמורעל כלבכם מתורגל ומאולף, יחזק את הקשר ביניכם לבין הכלבעוד ועוד,וחשוב מכך - יעייף את הכלב מבחינה מנטלית ולא רק פיזית. בעליכלביםרבים חושבים שפעילות פיזית של הכלב מספיקה לו ולשמחה שבו. אימוןמנטלישל הכלב תורם רבות לאורח חייו ואושרו. *שימו לב! לשנות כמה שרקאפשראת מקום האילוף והתרגול של הגור או הכלב שלכם. רבים מתרגליםבאופןקבוע עם כלבם במקום זהה, בחדר בבית או בסלון, או בגינת הבית.עלולהלהיווצר תוצאה הפוכה בה הכלב חושב שההתנהגות אותה אתם מתרגליםעימורצויה אך ורק במקום הקבוע בו תירגלתם איתו את כל הפקודות. ישלתרגל עםהכלב באופן קבוע במקומות מגוונים כמו רחובות שונים, פארקים,יערות,חוף הים, גנים ציבוריים, שטחי עפר, מדשאות ולמעשה בכל מקוםשרקמתאפשר. יש להגביר בהדרגה את כמות הגירויים בתירגולים. תרגולבסביבהמגוונת, עם גירויים שהולכים וגוברים- יחזק את הסיכוי שלכםלתוצאותגבוהות, ולכלב שמקשיב בכל מצב בו הוא נמצא. גם אם הוא ברחובמלאבאנשים, וגם כשהוא בגינת כלבים ומשחק עם חברים. הורידו עכשיואתאפליקציית אוניברסידוג ותתחילו להנות משלל טיפים, מידע,סרטונים,הדרכות, מבחנים, הדגמות וצ'אט פתוח וחופשי לשאלות. נשמח מאודלשמוע עלכל רעיון או עצה לשיפור, ועל חווית השימוש שלכם באפליקציה.בכל שאלהאו בקשה, אנחנו כאן בשבילך. חשוב לנו להדגיש שכל אדם- יכוללאלף כלכלב. כל אדם - יכול לאלף כל כלב. גם אם הדרך נראית קשהומייגעת, גם אםאתם מרגישים שאתם לא ממש בכיוון, גם אם אתם חושביםשהכלב לא מקשיב לכם- אל תתייאשו. אנחנו נלווה אתכם צעד אחר צעד, אנחנויוצרים קהילה שלמהשתוליך את כולנו אל עבר עתיד של קשר נפלא בינינולבין היצורים הכל כךאהובים שלנו. בהצלחה. Universidog is the app thatwill accompany youas a personal trainer for your pup. The appoffers a variety ofexercises to teach your dog step by step, in asimple, clear andfun way. The app also has a built-in clicker thatcan help your dogunderstand you better, and the exercises you wantto educate himabout. Your dog is an active creature who needs toperformexercises daily, but not only physically - but alsomentalexercises that will make him think. After all, we don't justcallthem human best friends. They have the ability to understand usandcommunicate with us, and Dog helps you realize yourdog'spotential. What are you waiting for? Install Universidog now,andstart doing a lot of existing exercises in the repository. Evenifthat seems like an impossible task to you, and your dog seemstoyou to be difficult to tame, or stubbornly stubborn, or no longerapuppy and is an adult dog - you'll know there is no suchthing.Every dog ​​can be trained. The main point where most peoplefallis that they do not understand the dog and his behaviors. Eachdoghas a slightly different behavior and desires, andaccordinglythere can be slightly different ways to tame it in theway it isright. The more you know and learn about your dog and hisbehaviors- the easier it is to train him yourself. Self-taming isaparticularly fun thing, and creates an unmatched connectionbetweenyour dog / puppy and you. For starters, it is very importanttocommend the dog terribly, to serve snacks generously, tospreadlove with petting and positive words whenever you are happywithit. Behaviors and Exercises that Can Train Your Dog with theApp: -Teach the dog to return the ball to you during play. Thiswillallow you to play longer together. - Prevent the dog fromjumpingon people or guests coming home. - Stop home destructioncompletelywhile you are at work or away from home. - Proper walkingwith astrap and no unnecessary strokes. - Absolute relaxationwhilewalking through improving or changing your current bodylanguage. -Changing your tone - learn to turn and speak to the dogin a low,authoritative, quiet tone, rather than shouting andangerdemonstrating weakness. - Proper exposure of the dog todifferentcases, different situations, different places, otherdogs,different other animals, people, children, and differentstimuli. -Make the dog stop interrupting while eating at a table. -Detailedexplanations of a dog's instincts, intentions, andlifestyle andstructure as a band. - Proper timing of praising thedog with thecorrect act or repairing the unwanted behavior. -Proper use ofcommand scheduling and the least amount to use. Youcan also enjoya variety of videos explaining and detailing thesteps inself-training, and tips on making a strong connectionbetween youand your beloved dog. It is important! Taught dogs needpracticetoo. Even if your dog has undergone training in the past,or youhave trained it yourself, and is disciplined and mature hisage,that does not mean he no longer needs to practice what healreadyknows. Practicing twice a week - keeping your dog trainedand tame,strengthening the bond between you and the dog more andmore, andmore importantly - will tire the dog mentally and notjustphysically. Many dog ​​owners think the dog's physical activityisenough for him and his joy. Dog mental training contributesgreatlyto his lifestyle and happiness. *pay attention! Change asmuch aspossible the training and practice of your puppy or dog.Manyregularly practice with their dog in the same place, in a homeorliving room, or in the home garden. There may be theoppositeresult where the dog thinks that the behavior you arepracticingwith is desirable only where you have been practicing allthecommands with him. The dog should be practiced regularly inasvaried places as various streets, parks, forests, the beach,publicgardens, dirt areas, lawns and in fact wherever possible.Theamount of stimuli in the exercises should be graduallyincreased.Practicing in a diverse environment, with increasingstimuli - willincrease your chances of high results, and to the dogwho listensto whatever situation he or she is in. Even if he's onthe streetfull of people, and even in a dog garden and playing withfriends.Download the UniDog app now and start enjoying a variety oftips,information, videos, tutorials, tests, demos and open and freechatfor questions. We would love to hear about any ideas or tipsforimprovement, and your experience of using the app. Any questionorrequest, we are here for you. It is important for us toemphasizethat every person can tame any dog. Anyone - Can tame anydog. Evenif the road seems difficult and tedious, even if you feelthat youare not in the right direction, even if you think the dogis notlistening to you - do not despair. We will accompany you stepbystep, we will create an entire community that will lead usalltowards a future of wonderful connection between us andourso-loved creatures. Successfully.

App Information אוניברסידוג - אילוף כלבים בעברית

 • App Name
  אוניברסידוג - אילוף כלבים בעברית
 • Package Name
  air.com.universidog
 • Updated
  December 23, 2019
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android Varies with device
 • Version
 • Developer
  Aveti Apps
 • Installs
  50+
 • Price
  Free
 • Category
  Lifestyle
 • Developer
 • Google Play Link

Aveti Apps Show More...

אוניברסידוג - אילוף כלבים בעברית APK
Aveti Apps
אוניברסידוג היא האפליקציה שתלווה אותך בתור מאמן אישי לגורשלך.האפליקציה מציעה מגוון תרגילים ללימוד הכלב שלך צעד אחר צעד,בדרךפשוטה, ברורה וכיפית. האפליקציה מכילה גם קליקר מובנה, בעזרתותוכללהרגיל את הכלב שלך להבין אותך טוב יותר, ואת התרגילים אותם אתהרוצהלחנך אותו בהם. הכלב שלך הוא יצור פעיל שצריך לבצע תרגילים מדייום,אבל לא רק פיזיים - אלא גם תרגילים מנטליים שיגרמו לו לחשוב.אחריהכל, אנחנו לא סתם קוראים להם החברים הטובים ביותר של האדם. ישלהם אתהיכולת להבין אותנו ולתקשר איתנו, ו'כלב' עוזרת לך לממש אתהפוטנציאלשל הכלב שלך. למה אתה מחכה? התקן את אוניברסידוג עכשיו,והתחל לבצע אתשלל התרגילים הקיימים במאגר. גם אם זו נראית לכם משימהבלתי אפשרית,והכלב שלכם נראה לכם ככזה שקשה לאלף, או עקשן נורא, אוכבר לא גורוהוא כלב בוגר - תדעו שאין דבר כזה. כל כלב אפשר לאלף.הנקודה העיקריתבה רוב האנשים נופלים היא שהם לא מבינים את הכלב ואתההתנהגויות שלו.לכל כלב התנהגות ורצונות מעט שונים, ובהתאם לכך יכולותלהיות דרכיםמעט שונות לאלף אותו בדרך שנכונה לו. ככל שתדעו ותלמדו אתהכלב שלךואת ההתנהגויות שלו - כך יהיה לכם קל יותר לאלף אותו בעצמכם.אילוףעצמי הוא דבר מהנה במיוחד, ויוצר קשר שאין שני לו בין הכלב\הגורשלךלבינך. חשוב מאוד בתור התחלה לשבח נורא את הכלב, להגישחטיפיםבנדיבות, לפזר אהבה בליטופים ואמירות חיוביות בכל פעם שאת\המרוצהממנו. התנהגויות ותרגילים שתוכל לאלף את כלבך בעזרת האפליקציה: -ללמדאת הכלב להחזיר אליך את הכדור בזמן משחק. ובכך תוכלו לשחק זמן רביותרביחד. - למנוע מהכלב לקפוץ על אנשים או אורחים שמגיעים הביתה.-להפסיק לחלוטין את הרס הבית בזמן שאת\ה בעבודה או מחוץ לבית. -הליכהנכונה עם רצועה וללא משיכות מיותרות. - רגיעה מוחלטת בזמןהליכהבאמצעות שיפור או שינוי שפת הגוף הנוכחית שלך. - שינוי הטונציהשלך-ללמוד לפנות ולדבר אל הכלב בטון נמוך, סמכותי ושקט, ולא בצעקותוכעסהמפגין חולשה. - חשיפה נכונה של הכלב למקרים שונים, סיטואציותשונות,מקומות שונים, כלבים אחרים, חיות נוספות שונות, אנשים,ילדים,וגירויים שונים. - לגרום לכלב להפסיק להפריע בזמן ארוחה בשולחן.-הסברים מפורטים על אינסטינקטים של כלב, כוונותיו, ואורח החייםוהמבנהכלהקה. - תזמון נכון של שיבוח הכלב במעשה נכון או תיקונובהתנהגות לארצויה. - שימוש נכון בתזמון הפקודה והכמות המעטה בה ישלהשתמש. כמו כןתוכלו להנות ממגוון קטעי וידאו המסבירים ומפרטים אתהשלבים באילוףהעצמי, וטיפים לקשר חזק בינכם לבין הכלב האהוב שלכם.חשוב! גם כלביםמאולפים צריכים תרגול. גם אם כלבכם עבר אילוף בעבר, אושאילפתם אותובעצמכם, והוא ממושמע ובוגר בגילו, אין זה אומר שהוא לאצריך לתרגליותר גם את מה שהוא כבר יודע. תרגול בתדירות של פעמייםבשבוע - ישמורעל כלבכם מתורגל ומאולף, יחזק את הקשר ביניכם לבין הכלבעוד ועוד,וחשוב מכך - יעייף את הכלב מבחינה מנטלית ולא רק פיזית. בעליכלביםרבים חושבים שפעילות פיזית של הכלב מספיקה לו ולשמחה שבו. אימוןמנטלישל הכלב תורם רבות לאורח חייו ואושרו. *שימו לב! לשנות כמה שרקאפשראת מקום האילוף והתרגול של הגור או הכלב שלכם. רבים מתרגליםבאופןקבוע עם כלבם במקום זהה, בחדר בבית או בסלון, או בגינת הבית.עלולהלהיווצר תוצאה הפוכה בה הכלב חושב שההתנהגות אותה אתם מתרגליםעימורצויה אך ורק במקום הקבוע בו תירגלתם איתו את כל הפקודות. ישלתרגל עםהכלב באופן קבוע במקומות מגוונים כמו רחובות שונים, פארקים,יערות,חוף הים, גנים ציבוריים, שטחי עפר, מדשאות ולמעשה בכל מקוםשרקמתאפשר. יש להגביר בהדרגה את כמות הגירויים בתירגולים. תרגולבסביבהמגוונת, עם גירויים שהולכים וגוברים- יחזק את הסיכוי שלכםלתוצאותגבוהות, ולכלב שמקשיב בכל מצב בו הוא נמצא. גם אם הוא ברחובמלאבאנשים, וגם כשהוא בגינת כלבים ומשחק עם חברים. הורידו עכשיואתאפליקציית אוניברסידוג ותתחילו להנות משלל טיפים, מידע,סרטונים,הדרכות, מבחנים, הדגמות וצ'אט פתוח וחופשי לשאלות. נשמח מאודלשמוע עלכל רעיון או עצה לשיפור, ועל חווית השימוש שלכם באפליקציה.בכל שאלהאו בקשה, אנחנו כאן בשבילך. חשוב לנו להדגיש שכל אדם- יכוללאלף כלכלב. כל אדם - יכול לאלף כל כלב. גם אם הדרך נראית קשהומייגעת, גם אםאתם מרגישים שאתם לא ממש בכיוון, גם אם אתם חושביםשהכלב לא מקשיב לכם- אל תתייאשו. אנחנו נלווה אתכם צעד אחר צעד, אנחנויוצרים קהילה שלמהשתוליך את כולנו אל עבר עתיד של קשר נפלא בינינולבין היצורים הכל כךאהובים שלנו. בהצלחה. Universidog is the app thatwill accompany youas a personal trainer for your pup. The appoffers a variety ofexercises to teach your dog step by step, in asimple, clear andfun way. The app also has a built-in clicker thatcan help your dogunderstand you better, and the exercises you wantto educate himabout. Your dog is an active creature who needs toperformexercises daily, but not only physically - but alsomentalexercises that will make him think. After all, we don't justcallthem human best friends. They have the ability to understand usandcommunicate with us, and Dog helps you realize yourdog'spotential. What are you waiting for? Install Universidog now,andstart doing a lot of existing exercises in the repository. Evenifthat seems like an impossible task to you, and your dog seemstoyou to be difficult to tame, or stubbornly stubborn, or no longerapuppy and is an adult dog - you'll know there is no suchthing.Every dog ​​can be trained. The main point where most peoplefallis that they do not understand the dog and his behaviors. Eachdoghas a slightly different behavior and desires, andaccordinglythere can be slightly different ways to tame it in theway it isright. The more you know and learn about your dog and hisbehaviors- the easier it is to train him yourself. Self-taming isaparticularly fun thing, and creates an unmatched connectionbetweenyour dog / puppy and you. For starters, it is very importanttocommend the dog terribly, to serve snacks generously, tospreadlove with petting and positive words whenever you are happywithit. Behaviors and Exercises that Can Train Your Dog with theApp: -Teach the dog to return the ball to you during play. Thiswillallow you to play longer together. - Prevent the dog fromjumpingon people or guests coming home. - Stop home destructioncompletelywhile you are at work or away from home. - Proper walkingwith astrap and no unnecessary strokes. - Absolute relaxationwhilewalking through improving or changing your current bodylanguage. -Changing your tone - learn to turn and speak to the dogin a low,authoritative, quiet tone, rather than shouting andangerdemonstrating weakness. - Proper exposure of the dog todifferentcases, different situations, different places, otherdogs,different other animals, people, children, and differentstimuli. -Make the dog stop interrupting while eating at a table. -Detailedexplanations of a dog's instincts, intentions, andlifestyle andstructure as a band. - Proper timing of praising thedog with thecorrect act or repairing the unwanted behavior. -Proper use ofcommand scheduling and the least amount to use. Youcan also enjoya variety of videos explaining and detailing thesteps inself-training, and tips on making a strong connectionbetween youand your beloved dog. It is important! Taught dogs needpracticetoo. Even if your dog has undergone training in the past,or youhave trained it yourself, and is disciplined and mature hisage,that does not mean he no longer needs to practice what healreadyknows. Practicing twice a week - keeping your dog trainedand tame,strengthening the bond between you and the dog more andmore, andmore importantly - will tire the dog mentally and notjustphysically. Many dog ​​owners think the dog's physical activityisenough for him and his joy. Dog mental training contributesgreatlyto his lifestyle and happiness. *pay attention! Change asmuch aspossible the training and practice of your puppy or dog.Manyregularly practice with their dog in the same place, in a homeorliving room, or in the home garden. There may be theoppositeresult where the dog thinks that the behavior you arepracticingwith is desirable only where you have been practicing allthecommands with him. The dog should be practiced regularly inasvaried places as various streets, parks, forests, the beach,publicgardens, dirt areas, lawns and in fact wherever possible.Theamount of stimuli in the exercises should be graduallyincreased.Practicing in a diverse environment, with increasingstimuli - willincrease your chances of high results, and to the dogwho listensto whatever situation he or she is in. Even if he's onthe streetfull of people, and even in a dog garden and playing withfriends.Download the UniDog app now and start enjoying a variety oftips,information, videos, tutorials, tests, demos and open and freechatfor questions. We would love to hear about any ideas or tipsforimprovement, and your experience of using the app. Any questionorrequest, we are here for you. It is important for us toemphasizethat every person can tame any dog. Anyone - Can tame anydog. Evenif the road seems difficult and tedious, even if you feelthat youare not in the right direction, even if you think the dogis notlistening to you - do not despair. We will accompany you stepbystep, we will create an entire community that will lead usalltowards a future of wonderful connection between us andourso-loved creatures. Successfully.
Loading...