7.7.32 / September 24, 2019
(3.9/5) (9)
Loading...

Description

מועצה מקומית זכרון יעקב כמו רשויות רבות נוספות בישראל בחרה לרתום אתהטכנולוגיה לרווחתכם! בעזרת הפלטפורמה החדשה של סיטיקונקט 360, אותהאנחנו מאמצים, תוכלו מהיום לבצע פעולות חשובות, באופן מהיר ופשוט!לצורך כך,תתבקשו להוריד את האפליקציה שלנו למכשירי הסמארטפון שלכם,לבצע הרשמה קצרה ופשוט להקליק על הכפתורים השונים שבאפליקציה לפיהצורך. לדוגמה נאמר שאתם רוצים לדווח לנו אונליין על פח האשפה שלכםשלא פונה, פשוט מקליקים על הכפתור "דיווח למוקד" שמאפשר שליחת דיווחאונליין בצירוף תמונה, מיקום גיאוגרפי וכתובת. מיד לאחר השליחה אתםתקבלו מספר דיווח והודעות פוש ומייל עם שם המחלקה המטפלת בדיווח,ובנוסף תקבלו הודעות פוש ומייל לגבי הטיפול בדיווח וישירות מהגורםהמטפל. מהיר, פשוט ומדויק. ובאותו אופן, קוביית ההודעות באפליקציהתציג את ההודעות החשובות שאנחנו נפרסם לכם, מעת לעת, חלקן ישלחו גםבפוש למכשיר הנייד ו/או למייל ו/או כמסרון. כך שתשארו כל הזמןמעודכנים. קוביית לוח האירועים תציג את האירוע הקרוב ביותר וכןבלחיצה, את רשימת האירועים ביישוב. תמיד תדעו מה קורה סביבכם ובלחיצתכפתור. לחיצה על כפתור צור קשר תציג רשימת בעלי תפקידים עם אפשרותלחיוג ושליחת מייל בלחיצה אחת. אין צורך לזכור טלפונים וכתובת מייל.בלחיצה על כפתור לחצן המצוקה יתבצעו 3 פעולות בבת אחת: יישלחו 3הודעות SMS לאנשים שהגדרתם במסך ההגדרות באפליקציה, יתבצע חיוג למספרחירום, דיווח יישלח אוטומטית למערכת הדיווחים של הרשות ובו יצויןשהנכם נמצאים במצוקה. כלי יעיל שמציל חיים!! בלחיצה על כפתור העיר שלייוצגו שלל תכנים שיתעדכנו מעת לעת ע"י מנהל האפליקציה ביישוב. כפתורשירותים בקליק יאפשר לכם לקבל מבחר שירותים ובאופן דיגיטלי ומהיר,טפסים ממוחשבים, זימון תורים, שירותים עירוניים שאנחנו מספקים לכםכולל ימים ושעות ועוד... הנגשה ונוחות כבר אמרנו?? בכל רגע האפליקציהתציג לכם את מזג האויר במיקום הנוכחי שלכם, טמפרטורה, לחות ומהירותהרוח. אהה..ועוד משהו, האפליקציה שלנו מונגשת לבעלי מוגבלויות. פשוטודיגיטלי, זה העתיד המוניציפלי! Local council Zichron Yaacov Likemany other authorities in Israel has chosen to harness thetechnology and well-being! With the new platform of Sitikonkt 360,that we adopt, will today perform important functions, quickly andeasily! For this purpose, you will be prompted to download our appto your smartphone, perform a short and simple registration clickon the different buttons on app needed. For example say you want toinform us online about your garbage can not turn, just click on thebutton "reporting center" that allows sending a report online witha photo, location and address. Immediately after sending you willget a report number and push notifications and email with the nameof caretaker Department report, plus you will receive an emailregarding the exploration and handling reporting and directly withthe therapist. Fast, simple and accurate. By the same token, theapplication will display messages cube the important messages wepost to you, from time to time, some of which will also be sentFoch mobile device and / or email and / or text message. So beconstantly updated. Cube calendar of events will show the nearestevent and pressing, the list of events in the community. Alwaysknow what's going on around you and at the touch of a button.Clicking on the button will display a list of contact officialswith the option to call and send an email with a single click. Noneed to remember phone numbers and e-mail address. By clicking thepanic button will be carried out three operations simultaneously:SMS messages are sent three people have set application settingsscreen, will call an emergency number, a report is automaticallysent to the authority which reports should be noted that you are indistress. Effective tool that saves lives !! By clicking the MyCity booty displayed content is refreshed periodically by thesettlement application manager. Subjects button will let you get achoice of services and digital and rapid, computerized forms,appointment scheduling, municipal services that we provide to youincluding days and hours and ... accessibility and comfort havebeen said ?? At any moment the app will show you the weather foryour current location, temperature, humidity and wind speed.Ahh..oaod something, our application accessible to people withdisabilities. Simple and digital is the future municipal!

App Information זכרון יעקב

Ctconnect Show More...

מועצה אזורית שומרון 7.7.32 APK
Ctconnect
האפליקציה הרשמית של מועצה אזורית שומרון! השירות לתושבי מועצה אזוריתשומרון מתקדם לעידן הטכנולוגי עם אפליקציית ctconnect - סיטיקונקט.מועצה אזורית שומרון בחרה להרחיב את הקשר עם התושבים ולקחת חלקבפלטפורמה חדשנית המציעה את האפליקציה המתקדמת בעולם לחיזוק הקשר ביןהתושב לרשות. הרשות והתושב במרחק נגיעה. האפליקציה מאפשרת לכם ביןהיתר: - דיווח על תקלות ברחבי המועצה וביישובים השונים. - תשלומים. -לוח אירועים. - רישום לתיק תושב. - חיוג ושליחת מיילים בצורה מהירהלמחלקות השונות של המועצה. - קישורים מהירים לערוצים החברתיים שלהמועצה. - קישור מהיר ללוח ההודעות של המועצה. - קישורים מהיריםלערוצים החברתיים של יישובי המועצה. - קישור מהיר ללוח ההודעות שליישובי המועצה. - לחצן להזעיק עזרה בשעת מצוקה. - קבלת הודעות בחירוםובשגרה ישירות לטלפון הנייד שברשותכם ועוד.. פשוט, מהיר, חסכוניוידידותי. השירות ניתן לתושבים ללא תשלום. The official app of theShomron Regional Council! Service to residents of the SamariaRegional Council advanced technology era with application ctconnect- Siticonkt. Shomron Regional Council has chosen to expand itsrelationship with residents and to take part in an innovativeplatform that offers the world's most advanced app strengthen theties between the local authority. Authority and resident withinreach. The application allows you, among other things: - Bugreports throughout the region and in different localities. -Payments. - Calendar of Events. - One resident portfolio. - Callingand sending emails quickly the various departments of the Council.- Quick Links council's social channels. - Quick link to clipboardposts by Council. - Quick links to social channels of the council.- Quick link to clipboard posts by the council. - A button to callfor help when you need. - Receiving routine and emergency messagesdirectly to your mobile phone with your permission, and more ..Simple, fast, economical and friendly. The service is free toresidents.
להבים 7.6.71 APK
Ctconnect
האפליקציה הרשמית של מועצה מקומית להבים! השירות לתושבי מועצה מקומיתלהבים מתקדם לעידן הטכנולוגי עם אפליקציית ctconnect - סיטיקונקט.מועצה מקומית להבים בחרה להרחיב את הקשר עם התושבים ולקחת חלקבפלטפורמה חדשנית המציעה את האפליקציה המתקדמת בעולם לחיזוק הקשר ביןהתושב לרשות. הרשות והתושב במרחק נגיעה. האפליקציה מאפשרת לכם ביןהיתר: - דיווח על תקלות ברחבי המועצה. - רישום לתיק תושב. - חיוגושליחת מיילים בצורה מהירה למחלקות השונות של המועצה. - קישוריםמהירים לערוצים החברתיים של המועצה. - קישור מהיר ללוח ההודעות שלהמועצה. - לחצן להזעיק עזרה בשעת מצוקה. - קבלת הודעות בחירום ובשגרהישירות לטלפון הנייד שברשותכם ועוד.. פשוט, מהיר, חסכוני וידידותי.השירות ניתן לתושבים ללא תשלום. The official app of the localcouncil blades! Service to residents of a local council blades withadvanced technology era ctconnect app - Siticonkt. Blades LocalCouncil has chosen to expand its relationship with residents and totake part in an innovative platform that offers the world's mostadvanced app strengthen the ties between the local authority.Authority and resident within reach. The application allows you,among other things: - Bug reports throughout the region. - Oneresident portfolio. - Calling and sending emails quickly thevarious departments of the Council. - Quick Links council's socialchannels. - Quick link to clipboard posts by Council. - A button tocall for help when you need. - Receiving routine and emergencymessages directly to your mobile phone with your permission, andmore .. Simple, fast, economical and friendly. The service is freeto residents.
גולן 7.7.23 APK
Ctconnect
מועצה אזורית גולן כמו רשויות רבות נוספות בישראל בחרה לרתום אתהטכנולוגיה לרווחתכם! בעזרת הפלטפורמה החדשה של סיטיקונקט 360, אותהאנחנו מאמצים, תוכלו מהיום לבצע פעולות חשובות, באופן מהיר ופשוט!לצורך כך,תתבקשו להוריד את האפליקציה שלנו למכשירי הסמארטפון שלכם,לבצע הרשמה קצרה ופשוט להקליק על הכפתורים השונים שבאפליקציה לפיהצורך. לדוגמה נאמר שאתם רוצים לדווח לנו אונליין על פח האשפה שלכםשלא פונה, פשוט מקליקים על הכפתור "דיווח למוקד" שמאפשר שליחת דיווחאונליין בצירוף תמונה, מיקום גיאוגרפי וכתובת. מיד לאחר השליחה אתםתקבלו מספר דיווח והודעות פוש ומייל עם שם המחלקה המטפלת בדיווח,ובנוסף תקבלו הודעות פוש ומייל לגבי הטיפול בדיווח וישירות מהגורםהמטפל. מהיר, פשוט ומדויק. ובאותו אופן, קוביית ההודעות באפליקציהתציג את ההודעות החשובות שאנחנו נפרסם לכם, מעת לעת, חלקן ישלחו גםבפוש למכשיר הנייד ו/או למייל ו/או כמסרון. כך שתשארו כל הזמןמעודכנים. קוביית לוח האירועים תציג את האירוע הקרוב ביותר וכןבלחיצה, את רשימת האירועים ביישוב. תמיד תדעו מה קורה סביבכם ובלחיצתכפתור. לחיצה על כפתור צור קשר תציג רשימת בעלי תפקידים עם אפשרותלחיוג ושליחת מייל בלחיצה אחת. אין צורך לזכור טלפונים וכתובת מייל.בלחיצה על כפתור לחצן המצוקה יתבצעו 3 פעולות בבת אחת: יישלחו 3הודעות SMS לאנשים שהגדרתם במסך ההגדרות באפליקציה, יתבצע חיוג למספרחירום, דיווח יישלח אוטומטית למערכת הדיווחים של הרשות ובו יצויןשהנכם נמצאים במצוקה. כלי יעיל שמציל חיים!! בלחיצה על כפתור העיר שלייוצגו שלל תכנים שיתעדכנו מעת לעת ע"י מנהל האפליקציה ביישוב. כפתורשירותים בקליק יאפשר לכם לקבל מבחר שירותים ובאופן דיגיטלי ומהיר,טפסים ממוחשבים, זימון תורים, שירותים עירוניים שאנחנו מספקים לכםכולל ימים ושעות ועוד... הנגשה ונוחות כבר אמרנו?? בכל רגע האפליקציהתציג לכם את מזג האויר במיקום הנוכחי שלכם, טמפרטורה, לחות ומהירותהרוח. אהה..ועוד משהו, האפליקציה שלנו מונגשת לבעלי מוגבלויות. פשוטודיגיטלי, זה העתיד המוניציפלי! Golan Regional Council like manyother Israeli authorities chose to harness the technology andwell-being! With the new platform of Sitikonkt 360, that we adopt,will today perform important functions, quickly and easily! Forthis purpose, you will be prompted to download our app to yoursmartphone, perform a short and simple registration click on thedifferent buttons on app needed. For example say you want to informus online about your garbage can not turn, just click on the button"reporting center" that allows sending a report online with aphoto, location and address. Immediately after sending you will geta report number and push notifications and email with the name ofcaretaker Department report, plus you will receive an emailregarding the exploration and handling reporting and directly withthe therapist. Fast, simple and accurate. By the same token, theapplication will display messages cube the important messages wepost to you, from time to time, some of which will also be sentFoch mobile device and / or email and / or text message. So beconstantly updated. Cube calendar of events will show the nearestevent and pressing, the list of events in the community. Alwaysknow what's going on around you and at the touch of a button.Clicking on the button will display a list of contact officialswith the option to call and send an email with a single click. Noneed to remember phone numbers and e-mail address. By clicking thepanic button will be carried out three operations simultaneously:SMS messages are sent three people have set application settingsscreen, will call an emergency number, a report is automaticallysent to the authority which reports should be noted that you are indistress. Effective tool that saves lives !! By clicking the MyCity booty displayed content is refreshed periodically by thesettlement application manager. Subjects button will let you get achoice of services and digital and rapid, computerized forms,appointment scheduling, municipal services that we provide to youincluding days and hours and ... accessibility and comfort havebeen said ?? At any moment the app will show you the weather foryour current location, temperature, humidity and wind speed.Ahh..oaod something, our application accessible to people withdisabilities. Simple and digital is the future municipal!
רמת ישי 7.7.32 APK
Ctconnect
מועצה מקומית רמת ישי כמו רשויות רבות נוספות בישראל בחרה לרתום אתהטכנולוגיה לרווחתכם! בעזרת הפלטפורמה החדשה של סיטיקונקט 360, אותהאנחנו מאמצים, תוכלו מהיום לבצע פעולות חשובות, באופן מהיר ופשוט!לצורך כך,תתבקשו להוריד את האפליקציה שלנו למכשירי הסמארטפון שלכם,לבצע הרשמה קצרה ופשוט להקליק על הכפתורים השונים שבאפליקציה לפיהצורך. לדוגמה נאמר שאתם רוצים לדווח לנו אונליין על פח האשפה שלכםשלא פונה, פשוט מקליקים על הכפתור "דיווח למוקד" שמאפשר שליחת דיווחאונליין בצירוף תמונה, מיקום גיאוגרפי וכתובת. מיד לאחר השליחה אתםתקבלו מספר דיווח והודעות פוש ומייל עם שם המחלקה המטפלת בדיווח,ובנוסף תקבלו הודעות פוש ומייל לגבי הטיפול בדיווח וישירות מהגורםהמטפל. מהיר, פשוט ומדויק. ובאותו אופן, קוביית ההודעות באפליקציהתציג את ההודעות החשובות שאנחנו נפרסם לכם, מעת לעת, חלקן ישלחו גםבפוש למכשיר הנייד ו/או למייל ו/או כמסרון. כך שתשארו כל הזמןמעודכנים. קוביית לוח האירועים תציג את האירוע הקרוב ביותר וכןבלחיצה, את רשימת האירועים ביישוב. תמיד תדעו מה קורה סביבכם ובלחיצתכפתור. לחיצה על כפתור צור קשר תציג רשימת בעלי תפקידים עם אפשרותלחיוג ושליחת מייל בלחיצה אחת. אין צורך לזכור טלפונים וכתובת מייל.בלחיצה על כפתור לחצן המצוקה יתבצעו 3 פעולות בבת אחת: יישלחו 3הודעות SMS לאנשים שהגדרתם במסך ההגדרות באפליקציה, יתבצע חיוג למספרחירום, דיווח יישלח אוטומטית למערכת הדיווחים של הרשות ובו יצויןשהנכם נמצאים במצוקה. כלי יעיל שמציל חיים!! בלחיצה על כפתור העיר שלייוצגו שלל תכנים שיתעדכנו מעת לעת ע"י מנהל האפליקציה ביישוב. כפתורשירותים בקליק יאפשר לכם לקבל מבחר שירותים ובאופן דיגיטלי ומהיר,טפסים ממוחשבים, זימון תורים, שירותים עירוניים שאנחנו מספקים לכםכולל ימים ושעות ועוד... הנגשה ונוחות כבר אמרנו?? בכל רגע האפליקציהתציג לכם את מזג האויר במיקום הנוכחי שלכם, טמפרטורה, לחות ומהירותהרוח. אהה..ועוד משהו, האפליקציה שלנו מונגשת לבעלי מוגבלויות. פשוטודיגיטלי, זה העתיד המוניציפלי! Local Council Ramat Yishai Like manyother authorities in Israel has chosen to harness the technologyand well-being! With the new platform of Sitikonkt 360, that weadopt, will today perform important functions, quickly and easily!For this purpose, you will be prompted to download our app to yoursmartphone, perform a short and simple registration click on thedifferent buttons on app needed. For example say you want to informus online about your garbage can not turn, just click on the button"reporting center" that allows sending a report online with aphoto, location and address. Immediately after sending you will geta report number and push notifications and email with the name ofcaretaker Department report, plus you will receive an emailregarding the exploration and handling reporting and directly withthe therapist. Fast, simple and accurate. By the same token, theapplication will display messages cube the important messages wepost to you, from time to time, some of which will also be sentFoch mobile device and / or email and / or text message. So beconstantly updated. Cube calendar of events will show the nearestevent and pressing, the list of events in the community. Alwaysknow what's going on around you and at the touch of a button.Clicking on the button will display a list of contact officialswith the option to call and send an email with a single click. Noneed to remember phone numbers and e-mail address. By clicking thepanic button will be carried out three operations simultaneously:SMS messages are sent three people have set application settingsscreen, will call an emergency number, a report is automaticallysent to the authority which reports should be noted that you are indistress. Effective tool that saves lives !! By clicking the MyCity booty displayed content is refreshed periodically by thesettlement application manager. Subjects button will let you get achoice of services and digital and rapid, computerized forms,appointment scheduling, municipal services that we provide to youincluding days and hours and ... accessibility and comfort havebeen said ?? At any moment the app will show you the weather foryour current location, temperature, humidity and wind speed.Ahh..oaod something, our application accessible to people withdisabilities. Simple and digital is the future municipal!
כפר ורדים 7.7.23 APK
Ctconnect
מועצה מקומית כפר ורדים כמו רשויות רבות נוספות בישראל בחרה לרתום אתהטכנולוגיה לרווחתכם! בעזרת הפלטפורמה החדשה של סיטיקונקט 360, אותהאנחנו מאמצים, תוכלו מהיום לבצע פעולות חשובות, באופן מהיר ופשוט!לצורך כך,תתבקשו להוריד את האפליקציה שלנו למכשירי הסמארטפון שלכם,לבצע הרשמה קצרה ופשוט להקליק על הכפתורים השונים שבאפליקציה לפיהצורך. לדוגמה נאמר שאתם רוצים לדווח לנו אונליין על פח האשפה שלכםשלא פונה, פשוט מקליקים על הכפתור "דיווח למוקד" שמאפשר שליחת דיווחאונליין בצירוף תמונה, מיקום גיאוגרפי וכתובת. מיד לאחר השליחה אתםתקבלו מספר דיווח והודעות פוש ומייל עם שם המחלקה המטפלת בדיווח,ובנוסף תקבלו הודעות פוש ומייל לגבי הטיפול בדיווח וישירות מהגורםהמטפל. מהיר, פשוט ומדויק. ובאותו אופן, קוביית ההודעות באפליקציהתציג את ההודעות החשובות שאנחנו נפרסם לכם, מעת לעת, חלקן ישלחו גםבפוש למכשיר הנייד ו/או למייל ו/או כמסרון. כך שתשארו כל הזמןמעודכנים. קוביית לוח האירועים תציג את האירוע הקרוב ביותר וכןבלחיצה, את רשימת האירועים ביישוב. תמיד תדעו מה קורה סביבכם ובלחיצתכפתור. לחיצה על כפתור צור קשר תציג רשימת בעלי תפקידים עם אפשרותלחיוג ושליחת מייל בלחיצה אחת. אין צורך לזכור טלפונים וכתובת מייל.בלחיצה על כפתור לחצן המצוקה יתבצעו 3 פעולות בבת אחת: יישלחו 3הודעות SMS לאנשים שהגדרתם במסך ההגדרות באפליקציה, יתבצע חיוג למספרחירום, דיווח יישלח אוטומטית למערכת הדיווחים של הרשות ובו יצויןשהנכם נמצאים במצוקה. כלי יעיל שמציל חיים!! בלחיצה על כפתור העיר שלייוצגו שלל תכנים שיתעדכנו מעת לעת ע"י מנהל האפליקציה ביישוב. כפתורשירותים בקליק יאפשר לכם לקבל מבחר שירותים ובאופן דיגיטלי ומהיר,טפסים ממוחשבים, זימון תורים, שירותים עירוניים שאנחנו מספקים לכםכולל ימים ושעות ועוד... הנגשה ונוחות כבר אמרנו?? בכל רגע האפליקציהתציג לכם את מזג האויר במיקום הנוכחי שלכם, טמפרטורה, לחות ומהירותהרוח. אהה..ועוד משהו, האפליקציה שלנו מונגשת לבעלי מוגבלויות. פשוטודיגיטלי, זה העתיד המוניציפלי! Local Council Kfar roses Like manyother authorities in Israel has chosen to harness the technologyand well-being! With the new platform of Sitikonkt 360, that weadopt, will today perform important functions, quickly and easily!For this purpose, you will be prompted to download our app to yoursmartphone, perform a short and simple registration click on thedifferent buttons on app needed. For example say you want to informus online about your garbage can not turn, just click on the button"reporting center" that allows sending a report online with aphoto, location and address. Immediately after sending you will geta report number and push notifications and email with the name ofcaretaker Department report, plus you will receive an emailregarding the exploration and handling reporting and directly withthe therapist. Fast, simple and accurate. By the same token, theapplication will display messages cube the important messages wepost to you, from time to time, some of which will also be sentFoch mobile device and / or email and / or text message. So beconstantly updated. Cube calendar of events will show the nearestevent and pressing, the list of events in the community. Alwaysknow what's going on around you and at the touch of a button.Clicking on the button will display a list of contact officialswith the option to call and send an email with a single click. Noneed to remember phone numbers and e-mail address. By clicking thepanic button will be carried out three operations simultaneously:SMS messages are sent three people have set application settingsscreen, will call an emergency number, a report is automaticallysent to the authority which reports should be noted that you are indistress. Effective tool that saves lives !! By clicking the MyCity booty displayed content is refreshed periodically by thesettlement application manager. Subjects button will let you get achoice of services and digital and rapid, computerized forms,appointment scheduling, municipal services that we provide to youincluding days and hours and ... accessibility and comfort havebeen said ?? At any moment the app will show you the weather foryour current location, temperature, humidity and wind speed.Ahh..oaod something, our application accessible to people withdisabilities. Simple and digital is the future municipal!
לכיש 7.7.23 APK
Ctconnect
האפליקציה הרשמית של מועצה אזורית לכיש! השירות לתושבי מועצה אזוריתלכיש מתקדם לעידן הטכנולוגי עם אפליקציית ctconnect - סיטיקונקט.מועצה אזורית לכיש בחרה להרחיב את הקשר עם התושבים ולקחת חלקבפלטפורמה חדשנית המציעה את האפליקציה המתקדמת בעולם לחיזוק הקשר ביןהתושב לרשות. הרשות והתושב במרחק נגיעה. האפליקציה מאפשרת לכם ביןהיתר: - דיווח על תקלות ברחבי המועצה וביישובים השונים. - רישום לתיקתושב. - חיוג ושליחת מיילים בצורה מהירה למחלקות השונות של המועצה. -קישורים מהירים לערוצים החברתיים של המועצה. - קישור מהיר ללוחההודעות של המועצה. - קישורים מהירים לערוצים החברתיים של יישוביהמועצה. - קישור מהיר ללוח ההודעות של יישובי המועצה. - לחצן להזעיקעזרה בשעת מצוקה. - קבלת הודעות בחירום ובשגרה ישירות לטלפון הניידשברשותכם ועוד.. פשוט, מהיר, חסכוני וידידותי. השירות ניתן לתושביםללא תשלום. The official app of Lachish Regional Council! Service toresidents of Lachish Regional Council Advanced technology era withapplication ctconnect - Siticonkt. Lachish Regional Council haschosen to expand its relationship with residents and to take partin an innovative platform that offers the world's most advanced appstrengthen the ties between the local authority. Authority andresident within reach. The application allows you, among otherthings: - Bug reports throughout the region and in differentlocalities. - One resident portfolio. - Calling and sending emailsquickly the various departments of the Council. - Quick Linkscouncil's social channels. - Quick link to clipboard posts byCouncil. - Quick links to social channels of the council. - Quicklink to clipboard posts by the council. - A button to call for helpwhen you need. - Receiving routine and emergency messages directlyto your mobile phone with your permission, and more .. Simple,fast, economical and friendly. The service is free to residents.
שדות נגב 7.7.32 APK
Ctconnect
המועצה האזורית שדות נגב כמו רשויות רבות נוספות בישראל בחרה לרתום אתהטכנולוגיה לרווחתכם! בעזרת הפלטפורמה החדשה של סיטיקונקט 360, אותהאנחנו מאמצים, תוכלו מהיום לבצע פעולות חשובות, באופן מהיר ופשוט!לצורך כך,תתבקשו להוריד את האפליקציה שלנו למכשירי הסמארטפון שלכם,לבצע הרשמה קצרה ופשוט להקליק על הכפתורים השונים שבאפליקציה לפיהצורך. לדוגמה נאמר שאתם רוצים לדווח לנו אונליין על פח האשפה שלכםשלא פונה, פשוט מקליקים על הכפתור "דיווח למוקד" שמאפשר שליחת דיווחאונליין בצירוף תמונה, מיקום גיאוגרפי וכתובת. מיד לאחר השליחה אתםתקבלו מספר דיווח והודעות פוש ומייל עם שם המחלקה המטפלת בדיווח,ובנוסף תקבלו הודעות פוש ומייל לגבי הטיפול בדיווח וישירות מהגורםהמטפל. מהיר, פשוט ומדויק. ובאותו אופן, קוביית ההודעות באפליקציהתציג את ההודעות החשובות שאנחנו נפרסם לכם, מעת לעת, חלקן ישלחו גםבפוש למכשיר הנייד ו/או למייל ו/או כמסרון. כך שתשארו כל הזמןמעודכנים. קוביית לוח האירועים תציג את האירוע הקרוב ביותר וכןבלחיצה, את רשימת האירועים ביישוב. תמיד תדעו מה קורה סביבכם ובלחיצתכפתור. לחיצה על כפתור צור קשר תציג רשימת בעלי תפקידים עם אפשרותלחיוג ושליחת מייל בלחיצה אחת. אין צורך לזכור טלפונים וכתובת מייל.בלחיצה על כפתור לחצן המצוקה יתבצעו 3 פעולות בבת אחת: יישלחו 3הודעות SMS לאנשים שהגדרתם במסך ההגדרות באפליקציה, יתבצע חיוג למספרחירום, דיווח יישלח אוטומטית למערכת הדיווחים של הרשות ובו יצויןשהנכם נמצאים במצוקה. כלי יעיל שמציל חיים!! בלחיצה על כפתור העיר שלייוצגו שלל תכנים שיתעדכנו מעת לעת ע"י מנהל האפליקציה ביישוב. כפתורשירותים בקליק יאפשר לכם לקבל מבחר שירותים ובאופן דיגיטלי ומהיר,טפסים ממוחשבים, זימון תורים, שירותים עירוניים שאנחנו מספקים לכםכולל ימים ושעות ועוד... הנגשה ונוחות כבר אמרנו?? בכל רגע האפליקציהתציג לכם את מזג האויר במיקום הנוכחי שלכם, טמפרטורה, לחות ומהירותהרוח. אהה..ועוד משהו, האפליקציה שלנו מונגשת לבעלי מוגבלויות. פשוטודיגיטלי, זה העתיד המוניציפלי! Sdot Negev Regional Council, likemany other Israeli authorities chose to harness the technology andwell-being! With the new platform of Sitikonkt 360, that we adopt,will today perform important functions, quickly and easily! Forthis purpose, you will be prompted to download our app to yoursmartphone, perform a short and simple registration click on thedifferent buttons on app needed. For example say you want to informus online about your garbage can not turn, just click on the button"reporting center" that allows sending a report online with aphoto, location and address. Immediately after sending you will geta report number and push notifications and email with the name ofcaretaker Department report, plus you will receive an emailregarding the exploration and handling reporting and directly withthe therapist. Fast, simple and accurate. By the same token, theapplication will display messages cube the important messages wepost to you, from time to time, some of which will also be sentFoch mobile device and / or email and / or text message. So beconstantly updated. Cube calendar of events will show the nearestevent and pressing, the list of events in the community. Alwaysknow what's going on around you and at the touch of a button.Clicking on the button will display a list of contact officialswith the option to call and send an email with a single click. Noneed to remember phone numbers and e-mail address. By clicking thepanic button will be carried out three operations simultaneously:SMS messages are sent three people have set application settingsscreen, will call an emergency number, a report is automaticallysent to the authority which reports should be noted that you are indistress. Effective tool that saves lives !! By clicking the MyCity booty displayed content is refreshed periodically by thesettlement application manager. Subjects button will let you get achoice of services and digital and rapid, computerized forms,appointment scheduling, municipal services that we provide to youincluding days and hours and ... accessibility and comfort havebeen said ?? At any moment the app will show you the weather foryour current location, temperature, humidity and wind speed.Ahh..oaod something, our application accessible to people withdisabilities. Simple and digital is the future municipal!
גני תקווה 7.7.33 APK
Ctconnect
מועצה מקומית גני תקווה כמו רשויות רבות נוספות בישראל בחרה לרתום אתהטכנולוגיה לרווחתכם! בעזרת הפלטפורמה החדשה של סיטיקונקט 360, אותהאנחנו מאמצים, תוכלו מהיום לבצע פעולות חשובות, באופן מהיר ופשוט!לצורך כך,תתבקשו להוריד את האפליקציה שלנו למכשירי הסמארטפון שלכם,לבצע הרשמה קצרה ופשוט להקליק על הכפתורים השונים שבאפליקציה לפיהצורך. לדוגמה נאמר שאתם רוצים לדווח לנו אונליין על פח האשפה שלכםשלא פונה, פשוט מקליקים על הכפתור "דיווח למוקד" שמאפשר שליחת דיווחאונליין בצירוף תמונה, מיקום גיאוגרפי וכתובת. מיד לאחר השליחה אתםתקבלו מספר דיווח והודעות פוש ומייל עם שם המחלקה המטפלת בדיווח,ובנוסף תקבלו הודעות פוש ומייל לגבי הטיפול בדיווח וישירות מהגורםהמטפל. מהיר, פשוט ומדויק. ובאותו אופן, קוביית ההודעות באפליקציהתציג את ההודעות החשובות שאנחנו נפרסם לכם, מעת לעת, חלקן ישלחו גםבפוש למכשיר הנייד ו/או למייל ו/או כמסרון. כך שתשארו כל הזמןמעודכנים. קוביית לוח האירועים תציג את האירוע הקרוב ביותר וכןבלחיצה, את רשימת האירועים ביישוב. תמיד תדעו מה קורה סביבכם ובלחיצתכפתור. לחיצה על כפתור צור קשר תציג רשימת בעלי תפקידים עם אפשרותלחיוג ושליחת מייל בלחיצה אחת. אין צורך לזכור טלפונים וכתובת מייל.בלחיצה על כפתור לחצן המצוקה יתבצעו 3 פעולות בבת אחת: יישלחו 3הודעות SMS לאנשים שהגדרתם במסך ההגדרות באפליקציה, יתבצע חיוג למספרחירום, דיווח יישלח אוטומטית למערכת הדיווחים של הרשות ובו יצויןשהנכם נמצאים במצוקה. כלי יעיל שמציל חיים!! בלחיצה על כפתור העיר שלייוצגו שלל תכנים שיתעדכנו מעת לעת ע"י מנהל האפליקציה ביישוב. כפתורשירותים בקליק יאפשר לכם לקבל מבחר שירותים ובאופן דיגיטלי ומהיר,טפסים ממוחשבים, זימון תורים, שירותים עירוניים שאנחנו מספקים לכםכולל ימים ושעות ועוד... הנגשה ונוחות כבר אמרנו?? בכל רגע האפליקציהתציג לכם את מזג האויר במיקום הנוכחי שלכם, טמפרטורה, לחות ומהירותהרוח. אהה..ועוד משהו, האפליקציה שלנו מונגשת לבעלי מוגבלויות. פשוטודיגיטלי, זה העתיד המוניציפלי! Ganei Tikva municipality like manyother Israeli authorities chose to harness the technology andwell-being! With the new platform of Sitikonkt 360, that we adopt,will today perform important functions, quickly and easily! Forthis purpose, you will be prompted to download our app to yoursmartphone, perform a short and simple registration click on thedifferent buttons on app needed. For example say you want to informus online about your garbage can not turn, just click on the button"reporting center" that allows sending a report online with aphoto, location and address. Immediately after sending you will geta report number and push notifications and email with the name ofcaretaker Department report, plus you will receive an emailregarding the exploration and handling reporting and directly withthe therapist. Fast, simple and accurate. By the same token, theapplication will display messages cube the important messages wepost to you, from time to time, some of which will also be sentFoch mobile device and / or email and / or text message. So beconstantly updated. Cube calendar of events will show the nearestevent and pressing, the list of events in the community. Alwaysknow what's going on around you and at the touch of a button.Clicking on the button will display a list of contact officialswith the option to call and send an email with a single click. Noneed to remember phone numbers and e-mail address. By clicking thepanic button will be carried out three operations simultaneously:SMS messages are sent three people have set application settingsscreen, will call an emergency number, a report is automaticallysent to the authority which reports should be noted that you are indistress. Effective tool that saves lives !! By clicking the MyCity booty displayed content is refreshed periodically by thesettlement application manager. Subjects button will let you get achoice of services and digital and rapid, computerized forms,appointment scheduling, municipal services that we provide to youincluding days and hours and ... accessibility and comfort havebeen said ?? At any moment the app will show you the weather foryour current location, temperature, humidity and wind speed.Ahh..oaod something, our application accessible to people withdisabilities. Simple and digital is the future municipal!
Loading...