Loading...

Description

לימוד כלי תחבורה הוא יישומון חינוכי מקבוצת אלף - אפליקציותחִנּוּכִיּוֹת בָּעִבְרִית לַגִּיל הָרַךְ. אלף - לימוד כלי תחבורההוא יישומון חינמי ובסיסי המסייע לילדים צעירים ופעוטות ללמוד ולשנןאת עולם כלי התחבורה ע"י שימוש בתמונות איכותיות, קולות כלי התחבורהושמם בעברית. היישומון תוכנן, עוצב ופותח במיוחד לאינטראקציות ילד -הורה ומותאם להפעלה ע"י הילד או ההורה. זה היישומון הראשון המאפשרהטמעת ערכים חינוכיים בשפה העברית, בשמות עבריים ובתוספת ניקוד.ליישומון מגוון פונקציות נוספות המאפשרות מרחב נוסף לפעילות: הפעלהאוטומטית - בלחיצה על פונקציה זו, המצגת תתנגן באופן אוטומטי הצגתקלפים אקראית - למדנו שילדים ופעוטות זוכרים היטב גם את הסדר שבהםהדברים מופיעים. הפונקציה האקראית מציגה קלף באופן שאינו ידוע מראשהמפתיעה את הילד. נעילת מסך - אנחנו יודעים שילדים אוהבים ללחוץ עלהמסך ולאו דווקא במקום המתאים לכך, לכן אנחנו מאפשרים את פונקצייתנעילת המסך. כאשר פונקציה זו פעילה, לא ניתן ללחוץ על פונקציות אחרות.חיצי ניווט - לחיצה על חיצי הניווט מעבירה את התצוגה לקלף הבא/ הקודםעל פי מיקום הלחיצה. באפשרותכם להעביר קלפים קדימה/ אחורה בנוסף עלידי משיכת האצבע על המסך ימינה או שמאלה. השמעה חוזרת של הקלף בעברית- לחיצה על כלי התחבורה המנוקד תשמיע בשנית את שם כלי התחבורה בשפההעברית כלי התחבורה המוזכרים בגרסה זו של היישומון: טְרַקְטוֹר,מַשָּׂאִית, רַכֶּבֶת, אֳנִיָּה, מַסּוֹק, מְכוֹנִית, מָטוֹס, גְּרָר,כַּדּוּר פּוֹרֵחַ, אוֹפַנַּיִם, צוֹלֶלֶת, אַמְבּוּלַנְס,אוֹטוֹבּוּס, כַּבָּאִית, אוֹפַנּוֹעַ, נַיֶּדֶת. אלף - אפליקציותחִנּוּכִיּוֹת בָּעִבְרִית, עמלים כל העת על מנת לספק לכם מוצר איכותיממיטב בעלי המקצוע וללא עלות. אנחנו עמלים כל הזמן על יישומוניםנוספים והרחבות ליישומונים קיימים בשפה העברית בתוספת ניקוד. Study oftransport is an educational widget from a thousand - ApplicationsHnociot Babrit Lgil Hrc. Thousand - Study of transport is free andbasic widget that helps young children and toddlers learn andmemorize the world of vehicles using high-quality images, soundstransportation and Hebrew names. The applet was designed, wasdesigned from the interactions child - parent and adapted foroperation by the child or parent. This is the first applet enablesimplementation of educational values ​​in the Hebrew language,Hebrew names plus points. Applet variety of other functions thatallow additional space activities: Autoplay - click on thisfunction automatically plays over presentation Showdown random - welearned that children and infants clearly remember the order inwhich things occur. The random function card displays apredetermined manner that is surprising the child. Lock screen - weknow that children love to click on the screen and not necessarilythe appropriate place, so we let the screen lock function. Whenthis function is active, you can not click on other functions.Navigation arrows - clicking the navigation arrow moves the displayto peel the next / previous by location clicked. You can move cardsforward / backward addition by attracting finger on the screen leftor right. Replay of parchment in Hebrew - clicking on the dottedvehicles will play again the name in Hebrew vehicles Vehiclesmentioned in this applet: Trktor, Msait, train, Anih, Msok, car,plane, Grr, Cdor blooming, Aofnim, submarine, Ambolns, bus, Cbait,Aofnoa, Nidt. Thousand - Applications Hnociot Babrit, constantlyworking to provide the best quality product and professionals at nocost. We are constantly working on more widgets and extensions toexisting widgets plus score in Hebrew.

App Information לימוד כלי תחבורה לילדים

 • App Name
  לימוד כלי תחבורה לילדים
 • Package Name
  com.justapps.learntransportation
 • Updated
  August 14, 2018
 • File Size
  13M
 • Requires Android
  Android 4.3 and up
 • Version
  1.5
 • Developer
  אלף - אפליקציות חינוכיות בעברית
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

אלף - אפליקציות חינוכיות בעברית Show More...

com.justapps.learnanimals 1.6 APK
אלף - קולות של חיות הוא יישומון חינמי ובסיסי המסייע לילדים צעיריםופעוטות ללמוד ולשנן את עולם בעלי החיים ע"י שימוש בתמונות איכותיות,קולות בעלי החיים ושם החיה בעברית. היישומון תוכנן, עוצב ופותח במיוחדלאינטראקציות ילד - הורה ומותאם להפעלה ע"י הילד או ההורה. זההיישומון הראשון המאפשר הטמעת ערכים חינוכיים בשפה העברית, בשמותעבריים ובתוספת ניקוד. ליישומון מגוון פונקציות נוספות המאפשרות מרחבנוסף לפעילות: הפעלה אוטומטית - בלחיצה על פונקציה זו, המצגת תתנגןבאופן אוטומטי הצגת קלפים רנדומלית - למדנו שילדים ופעוטות זוכריםהיטב גם את הסדר שבהם הדברים. הפונקציה הרנדומלית מציגה קלף באופןשאינו ידוע מראש המפתיעה את הילד. נעילת מסך - אנחנו יודעים שילדיםאוהבים ללחוץ על המסך ולאו דווקא במקום המתאים לכך, לכן אנחנו מאפשריםאת פונקציית נעילת המסך. כאשר פונקציה זו פעילה, לא ניתן ללחוץ עלפונקציות אחרות. חיצי ניווט - לחיצה על חיצי הניווט מעבירה את התצוגהלקלף הבא/ הקודם על פי מיקום הלחיצה. באפשרותכם להעביר קלפים קדימה/אחורה בנוסף על ידי משיכת האצבע על המסך ימינה או שמאלה. השמעה חוזרתשל שם החיה בעברית - לחיצה על שם החייה המנוקד תשמיע בשנית את שםהחייה בשפה העברית החיות המוזכרות בגרסה זו של היישומון: גּוֹרִילָה,תַּנִּין, זְאֵב, גָּמַל, כֶּלֶב, חֲתוּל, נְמֵר, טִיגְרִיס,פַּרְפַּר, חֲמוֹר, דּוֹלְפִין, פִּיל, בַּרְוָז , דָּג, שׁוּעָל,גִ'ירָף, קַרְנַף, זֶבְּרָה, נַחֵשׁ, צְפַרְדֵּעַ, תֻּכִּי, אַרְיֵה,סוּס, טַוָּס, אַרְנָב, תַּרְנְגוֹל, פָּרָה, כִּבְשָׂה אלף -אפליקציות חִנּוּכִיּוֹת בָּעִבְרִית, עמלים כל העת על מנת לספק לכםמוצר איכותי ממיטב בעלי המקצוע וללא עלות. אנחנו עמלים כל הזמן עליישומונים נוספים והרחבות ליישומונים קיימים בשפה העברית בתוספתניקוד. Thousand - the sounds of animals is a free widget that helpschildren and young basic and toddlers learn and memorize the animalworld by using high-quality images, sounds animals living there inHebrew. The applet was designed, was designed from the interactionschild - parent and adapted for operation by the child or parent.This is the first applet enables implementation of educationalvalues ​​in the Hebrew language, Hebrew names plus points. Appletvariety of other functions that allow additional space activities:Autoplay - click on this function automatically plays overpresentation Showdown randomly - we learned that children andinfants clearly remember the order in which things. Random functioncard displays a predetermined manner that is surprising the child.Lock screen - we know that children love to click on the screen andnot necessarily the appropriate place, so we let the screen lockfunction. When this function is active, you can not click on otherfunctions. Navigation arrows - clicking the navigation arrow movesthe display to peel the next / previous by location clicked. Youcan move cards forward / backward addition by attracting finger onthe screen left or right. Repeat the name of the animal in Hebrew -Clicking on the name speckled will play again revived the namerevived the Hebrew language The animals referred to in this versionof the applet: Gorilh, Tnin, wolf, Gml, dog, Htol, Nmr, Tigris,butterfly, horse, Dolfin, elephant, duck, Dg, fox, G'irf, Krnf,Zbrh, Nhs, Tzfrda, Tci, Arih, trotter, Tos, Arnb, Trngol, cow, CbshThousand - Applications Hnociot Babrit, constantly working toprovide the best quality product and professionals at no cost. Weare constantly working on more widgets and extensions to existingwidgets plus score in Hebrew.
לימוד מספרים לילדים 1.5 APK
אלף - לימוד מספרים לגיל הרך הוא יישומון חינוכי מקבוצת אלף -אפליקציות חִנּוּכִיּוֹת בָּעִבְרִית לַגִּיל הָרַךְ. אלף - לימודמספרים לגיל הרך הוא יישומון חינמי ובסיסי המסייע לילדים צעיריםופעוטות ללמוד ולשנן את עולם המספרים ע"י שימוש באיורים וספרותושמותיהם בעברית. היישומון תוכנן, עוצב ופותח במיוחד לאינטראקציות ילד- הורה ומותאם להפעלה ע"י הילד או ההורה. זה היישומון הראשון המאפשרהטמעת ערכים חינוכיים בשפה העברית, בשמות עבריים ובתוספת ניקוד.ליישומון מגוון פונקציות נוספות המאפשרות מרחב נוסף לפעילות: - הפעלהאוטומטית - בלחיצה על פונקציה זו, המצגת תתנגן באופן אוטומטי - הצגתקלפים אקראית - למדנו שילדים ופעוטות זוכרים היטב גם את הסדר שבהםהדברים מופיעים. הפונקציה האקראית מציגה קלף באופן שאינו ידוע מראשהמפתיעה את הילד. - נעילת מסך - אנחנו יודעים שילדים אוהבים ללחוץ עלהמסך ולאו דווקא במקום המתאים לכך, לכן אנחנו מאפשרים את אפשרות נעילתהמסך. כאשר אפשרות זו פעילה, לא ניתן ללחוץ על אפשרויות אחרות בברהאפשרויות. - חיצי ניווט - לחיצה על חיצי הניווט מעבירה את התצוגהלקלף הבא/ הקודם על פי מיקום הלחיצה. באפשרותכם להעביר קלפים קדימה/אחורה בנוסף על ידי משיכת האצבע על המסך ימינה או שמאלה. - השמעהחוזרת של הקלף בעברית - לחיצה על השם המנוקד תשמיע בשנית את שםהאובייקט המוצג בשפה העברית המספרים המוזכרים בגרסה זו של היישומון:אחת, שתים, שלש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר אלף - אפליקציותחִנּוּכִיּוֹת בָּעִבְרִית, עמלים כל העת על מנת לספק לכם מוצר איכותיממיטב בעלי המקצוע וללא עלות. אנחנו עמלים כל הזמן על יישומוניםנוספים והרחבות ליישומונים קיימים בשפה העברית בתוספת ניקוד. Thousand- learning numbers preschool is an educational widget from athousand - Applications Hnociot Babrit Intended for preschoolers.Thousand - Early Childhood Learning numbers is free and basicwidget that helps young children and toddlers learn and memorizethe world of numbers using figures and numbers and names in Hebrew.The applet was designed, was designed from the interactions child -parent and adapted for operation by the child or parent. This isthe first applet enables implementation of educational values ​​inthe Hebrew language, Hebrew names plus points. Applet variety ofother functions that allow additional space activities: - Autoplay- click on this function automatically plays over presentation -Display random cards - we learned that children and infants clearlyremember the order in which things occur. The random function carddisplays a predetermined manner that is surprising the child. -Lock screen - we know that children love to click on the screen andnot necessarily the appropriate place, so we allow for thepossibility of locking the screen. When this option is enabled, youcan not click on other options bar options. - Navigation arrows -clicking the navigation arrow moves the display to peel the next /previous by location clicked. You can move cards forward / backwardaddition by attracting finger on the screen left or right. - Replayof parchment in Hebrew - clicking on the name speckled will playagain the name of the object displayed in Hebrew The numbersmentioned in this applet: One, two, three, four, five, six, seven,eight, nine, ten Thousand - Applications Hnociot Babrit, constantlyworking to provide the best quality product and professionals at nocost. We are constantly working on more widgets and extensions toexisting widgets plus score in Hebrew.
לימוד רגשות לילדים 1.5 APK
הכרת הרגשות הוא יישומון חינוכי מקבוצת אלף - אפליקציות חִנּוּכִיּוֹתבָּעִבְרִית לַגִּיל הָרַךְ. אלף - רגשות הוא יישומון חינמי המסייעלילדים צעירים ופעוטות ללמוד ולשנן את עולם הרגשות ע"י שימוש בשפתאייקונים (צלמיות של רגשות), ושם הרגש בעברית. היישומון תוכנן, עוצבופותח במיוחד לאינטראקציות ילד - הורה ומותאם להפעלה ע"י הילד אוההורה. זה היישומון הראשון המאפשר הטמעת ערכים חינוכיים בשפה העברית,בשמות עבריים ובתוספת ניקוד. ליישומון מגוון פונקציות נוספות המאפשרותמרחב נוסף לפעילות: - הפעלה אוטומטית - בלחיצה על פונקציה זו, המצגתתתנגן באופן אוטומטי - הצגת קלפים אקראית - למדנו שילדים ופעוטותזוכרים היטב את הסדר שבהם הדברים מוצגים. הפונקציה האקראית מציגה קלףבאופן שאינו ידוע מראש המפתיעה את הילד. - נעילת מסך - אנחנו יודעיםשילדים אוהבים ללחוץ על המסך ולאו דווקא במקום המתאים לכך, לכן אנחנומאפשרים את פונקציית נעילת המסך. כאשר פונקציה זו פעילה, לא ניתןללחוץ על פונקציות אחרות. - חיצי ניווט - לחיצה על חיצי הניווט מעבירהאת התצוגה לקלף הבא/ הקודם על פי מיקום הלחיצה. באפשרותכם להעבירקלפים קדימה/ אחורה בנוסף על ידי משיכת האצבע על המסך ימינה או שמאלה.- השמעה חוזרת של שם הרגש בעברית - לחיצה על שם הרגש המנוקד תשמיעבשנית את שם הרגש בשפה העברית הרגשות המוזכרים בגרסה זו של היישומון:שָׂמֵחַ, שׁוֹבָב, מְאֻשָּׁר, מפוחד, מְאֹהָב , מְבֻלְבָּל, מֵרֹגֶז,עָצוּב, בּוֹכֶה, שׂוֹנֵא , מְקַנֵּא, מִתְבַּיֵּשׁ, דּוֹאֵג,רָגוּעַ, כּוֹעֵס, מֻפְתָּע, מְזַלְזֵל, מִתְאַמֵּץ אלף - אפליקציותחִנּוּכִיּוֹת בָּעִבְרִית, עמלים כל העת על מנת לספק לכם מוצר איכותיממיטב בעלי המקצוע וללא עלות. אנחנו עמלים כל הזמן על יישומוניםנוספים והרחבות ליישומונים קיימים בשפה העברית בתוספת ניקוד.Understanding emotions is an educational widget from a thousand -Applications Hnociot Babrit Intended for preschoolers. Thousand -emotion is a free widget that helps young children and toddlerslearn and memorize the world of feelings using the language oficons (icons of emotions), where emotion in Hebrew. The applet wasdesigned, was designed from the interactions child - parent andadapted for operation by the child or parent. This is the firstapplet enables implementation of educational values ​​in the Hebrewlanguage, Hebrew names plus points. Applet variety of otherfunctions that allow additional space activities: - Autoplay -click on this function automatically plays over presentation -Display random cards - we learned that children and infants clearlyremember the order in which things are presented. The randomfunction card displays a predetermined manner that is surprisingthe child. - Lock screen - we know that children love to click onthe screen and not necessarily the appropriate place, so we let thescreen lock function. When this function is active, you can notclick on other functions. - Navigation arrows - clicking thenavigation arrow moves the display to peel the next / previous bylocation clicked. You can move cards forward / backward addition byattracting finger on the screen left or right. - Replay of emotionHebrew name - Clicking on the name speckled will play again feelingthe emotion name in Hebrew Emotions mentioned in this applet:Whoopee, mischievous, Masr, scared, Mahb, Mblbl, Mrgz, sad,dry-eyed, rancorous, Mkna, Mtbis, Doag, calm, angry, Mfta, Mzlzl,Mtamtz Thousand - Applications Hnociot Babrit, constantly workingto provide the best quality product and professionals at no cost.We are constantly working on more widgets and extensions toexisting widgets plus score in Hebrew.
לימוד כלי נגינה לילדים 1.5 APK
לימוד כלי נגינה לגיל הרך הוא יישומון חינוכי מקבוצת אלף - אפליקציותחִנּוּכִיּוֹת בָּעִבְרִיתלַגִּיל הָרַךְ.אלף - לימוד כלי נגינה לגילהרך הוא יישומון חינמי ובסיסי המסייע לילדים צעירים ופעוטות ללמודולשנן את עולם כלי הנגינה ע"י שימוש באיורים של כלי נגינה, שמותיהםבעברית וקטע מוזיקלי לכל כלי.היישומון תוכנן, עוצב ופותח במיוחדלאינטראקציות ילד - הורה ומותאם להפעלה ע"י הילד או ההורה.זה היישומוןהראשון המאפשר הטמעת ערכים חינוכיים בשפה העברית, בשמות עברייםובתוספת ניקוד.ליישומון מגוון פונקציות נוספות המאפשרות מרחב נוסףלפעילות:- הפעלה אוטומטית - בלחיצה על פונקציה זו, המצגת תתנגן באופןאוטומטי- הצגת קלפים אקראית - למדנו שילדים ופעוטות זוכרים היטב גם אתהסדר שבהם הדברים מופיעים. הפונקציה האקראית מציגה קלף באופן שאינוידוע מראש המפתיעה את הילד.- נעילת מסך - אנחנו יודעים שילדים אוהביםללחוץ על המסך ולאו דווקא במקום המתאים לכך, לכן אנחנו מאפשרים אתאפשרות נעילת המסך. כאשר אפשרות זו פעילה, לא ניתן ללחוץ על אפשרויותאחרות בבר האפשרויות.- חיצי ניווט - לחיצה על חיצי הניווט מעבירה אתהתצוגה לקלף הבא/ הקודם על פי מיקום הלחיצה. באפשרותכם להעביר קלפיםקדימה/ אחורה בנוסף על ידי משיכת האצבע על המסך ימינה או שמאלה.-השמעה חוזרת של הקלף בעברית - לחיצה על השם המנוקד תשמיע בשנית את שםהאובייקט המוצג בשפה העבריתכלי הנגינה המוזכרים בגרסה זו שלהיישומון:גִּיטָרָה, קְסִילוֹפוֹן, חֲצוֹצְרָה, אָקוֹרְדְּיוֹן,סַקְסוֹפוֹן, פְּסַנְתֵּר, נֵבֶל, תֻּפִּים, כִּנּוֹר, אוֹרְגָּן,חָלִיל, מְצִלְתַּיִם, טְרוֹמְבּוֹן, בנג'ו, מַפּוּחִית, ג'מבה,דרבוקהאלף - אפליקציות חִנּוּכִיּוֹת בָּעִבְרִית, עמלים כל העת עלמנת לספק לכם מוצר איכותי ממיטב בעלי המקצוע וללא עלות. אנחנו עמליםכל הזמן על יישומונים נוספים והרחבות ליישומונים קיימים בשפה העבריתבתוספת ניקוד.Learning a musical instrument is a widget for earlychildhood education from a thousand - Applications HnociotBabritIntended for preschoolers.Thousand - learning a musicalinstrument early childhood is a free widget that helps children andyoung basic and toddlers learn and memorize the world of musicalinstruments by using illustrations of musical instruments, andHebrew names piece of music for each tool.The applet was designed,was designed from the interactions child - parent and adapted foroperation by the child or parent.This is the first applet enablesimplementation of educational values ​​in the Hebrew language,Hebrew names plus points.Applet variety of other functions thatallow additional space activities:- Autoplay - click on thisfunction automatically plays over presentation- Display randomcards - we learned that children and infants clearly remember theorder in which things occur.  The random function carddisplays a predetermined manner that is surprising the child.- Lockscreen - we know that children love to click on the screen and notnecessarily the appropriate place, so we  Enable thescreen lock feature. When this option is enabled, you can not clickon other options bar  Options.- Navigation arrows -clicking the navigation arrow moves the display to peel the next /previous by location clicked.  You can move cards forward/ backward addition by attracting finger on the screen left orright.- Replay of parchment in Hebrew - clicking on the namespeckled will play again the name of the objectdisplayed  in Hebrew languageInstruments mentioned inthis applet:Gitrh, Ksilofon, trumpet, Akordion, Sksofon, Fsntr,Nbl, Tfim, Cnor, Aorgn, flute, Mtzltim, Trombon, banjo, harmonica,djembe, darbukaThousand - Applications Hnociot Babrit, constantlyworking to provide the best quality product and professionals at nocost. We are constantly working on more widgets and extensions toexisting widgets plus score in Hebrew.
לימוד ירקות ופירות לילדים 1.5 APK
אלף - לימוד ירקות ופירות לגיל הרך הוא יישומון חינמי ובסיסי המסייעלילדים צעירים ופעוטות ללמוד ולשנן את שמות הירקות והפירות ע"י שימושבאיורים קריינות ושמותיהם בעברית. היישומון תוכנן, עוצב ופותח במיוחדלאינטראקציות ילד - הורה ומותאם להפעלה ע"י הילד או ההורה. זההיישומון הראשון המאפשר הטמעת ערכים חינוכיים בשפה העברית, בשמותעבריים ובתוספת ניקוד. ליישומון מגוון פונקציות נוספות המאפשרות מרחבנוסף לפעילות: - הפעלה אוטומטית - בלחיצה על פונקציה זו, המצגת תתנגןבאופן אוטומטי - הצגת קלפים אקראית - למדנו שילדים ופעוטות זוכריםהיטב גם את הסדר שבהם הדברים מופיעים. הפונקציה האקראית מציגה קלףבאופן שאינו ידוע מראש המפתיעה את הילד. - נעילת מסך - אנחנו יודעיםשילדים אוהבים ללחוץ על המסך ולאו דווקא במקום המתאים לכך, לכן אנחנומאפשרים את אפשרות נעילת המסך. כאשר אפשרות זו פעילה, לא ניתן ללחוץעל אפשרויות אחרות בבר האפשרויות. - חיצי ניווט - לחיצה על חיציהניווט מעבירה את התצוגה לקלף הבא/ הקודם על פי מיקום הלחיצה.באפשרותכם להעביר קלפים קדימה/ אחורה בנוסף על ידי משיכת האצבע עלהמסך ימינה או שמאלה. - השמעה חוזרת של הקלף בעברית - לחיצה על השםהמנוקד תשמיע בשנית את שם האובייקט המוצג בשפה העברית הירקות והפירותהמוזכרים בגרסה זו של היישומון: עגבניה, מלפפון, אבוקדו, תפוח, קישוא,שום, פלפל, תות, חציל, אפרסק, בננה, דובדבן, משמש, אגס, תירס, פטריה,צנון, תפוז, לימון, מנגו, בצל ואבטיח. אלף - אפליקציות חִנּוּכִיּוֹתבָּעִבְרִית, עמלים כל העת על מנת לספק לכם מוצר איכותי ממיטב בעליהמקצוע וללא עלות. אנחנו עמלים כל הזמן על יישומונים נוספים והרחבותליישומונים קיימים בשפה העברית בתוספת ניקוד. Thousand - study offruit and vegetables for preschoolers is a free widget that helpschildren and young basic and toddlers learn and memorize the namesof fruits and vegetables by using illustrations and narration inHebrew names. The applet was designed, was designed from theinteractions child - parent and adapted for operation by the childor parent. This is the first applet enables implementation ofeducational values ​​in the Hebrew language, Hebrew names pluspoints. Applet variety of other functions that allow additionalspace activities: - Autoplay - click on this function automaticallyplays over presentation - Display random cards - we learned thatchildren and infants clearly remember the order in which thingsoccur. The random function card displays a predetermined mannerthat is surprising the child. - Lock screen - we know that childrenlove to click on the screen and not necessarily the appropriateplace, so we allow for the possibility of locking the screen. Whenthis option is enabled, you can not click on other options baroptions. - Navigation arrows - clicking the navigation arrow movesthe display to peel the next / previous by location clicked. Youcan move cards forward / backward addition by attracting finger onthe screen left or right. - Replay of parchment in Hebrew -clicking on the name speckled will play again the name of theobject displayed in Hebrew Fruits and vegetables mentioned in thisapplet: Tomato, cucumber, avocado, apple, zucchini, garlic,peppers, strawberries, eggplant, peach, banana, cherry, apricot,pear, corn, mushroom, radish, orange, lemon, mango, onions andwatermelon. Thousand - Applications Hnociot Babrit, constantlyworking to provide the best quality product and professionals at nocost. We are constantly working on more widgets and extensions toexisting widgets plus score in Hebrew.
לימוד אותיות לילדים 1.5 APK
אלף - לימוד אותיות הוא יישומון חינמי המסייע לילדים צעירים ופעוטותללמוד ולשנן את עולם האותיות ע"י שימוש באותיות מנוקדות וקריינות.היישומון תוכנן, עוצב ופותח במיוחד לאינטראקציות ילד - הורה ומותאםלהפעלה ע"י הילד או ההורה. זה היישומון הראשון המאפשר הטמעת ערכיםחינוכיים בשפה העברית, בשמות עבריים ובתוספת ניקוד. ליישומון מגווןפונקציות נוספות המאפשרות מרחב נוסף לפעילות: הפעלה אוטומטית - בלחיצהעל פונקציה זו, המצגת תתנגן באופן אוטומטי הצגת קלפים אקראית - למדנושילדים ופעוטות זוכרים היטב את הסדר שבהם הדברים מוצגים. הפונקציההאקראית מציגה קלף באופן שאינו ידוע מראש המפתיעה את הילד. נעילת מסך- אנחנו יודעים שילדים אוהבים ללחוץ על המסך ולאו דווקא במקום המתאיםלכך, לכן אנחנו מאפשרים את פונקציית נעילת המסך. כאשר פונקציה זופעילה, לא ניתן ללחוץ על פונקציות אחרות. חיצי ניווט - לחיצה על חיציהניווט מעבירה את התצוגה לקלף הבא/ הקודם על פי מיקום הלחיצה.באפשרותכם להעביר קלפים קדימה/ אחורה בנוסף על ידי משיכת האצבע עלהמסך ימינה או שמאלה. השמעה חוזרת של שם הרגש בעברית - לחיצה על שםהאות המנוקדת תשמיע בשנית את שם האות בשפה העברית מלווה בשלש דוגמאותלמילים המתחילות באות זו. המילים והדוגמאות המוזכרות בגרסה זו שלהיישומון: אלף אוֹטוֹ, אַבָּא, אֲרוֹן בית בָּית, בַּרְוַז, בָּלוֹןגימל גֶּשֶׁר, גְּבִינָה, גָּל דלית דֶּלֶת, דְּבוֹרָה , דַּחְלִיל האהֶגֶה , הַר, הַפְתָּעָה וו וִילוֹן, וֶרֶד, וָפֶל זין זְבוּב, זַיִת,זֶבְּרָה חית חֲלִיפָה, חַלּוֹן, חֲסִידָה טית טַבַּעַת, טָבַח,טֶלֶפוֹן יוד יַתּוּשׁ, יַהֲלוֹם, יַלְקוּט כף כֶּתֶר, כּוֹכָב,כִּסֵּא למד לֵיצָן, לִימוֹן, לִוְיָתָן מם מָגֵן, מֵדוּזָה, מוֹרָהנון נְסִיכָה, נוֹצָה, נֵר סמך סֻכָּרִיָּה, סֵפֶר סוּס עין עַכְבָּר,עַיִן, עוּגָה פא פַּחִית, פֶּרַח, פָנְדַה צדי צַעֲצוּעַ, צֶדֶף,צִפּוֹר קוף קֶשֶׁת, קֶרַח, קַקְטוּס ריש רַמְזוֹר, רוֹפֵא, רִימּוֹןשין שָׁמַיִם, שֶׁמֶשׁ, שָׁעוֹן תו תִּינוֹק, תַּנּוּר, תּוּת אלף -אפליקציות חִנּוּכִיּוֹת בָּעִבְרִית, עמלים כל העת על מנת לספק לכםמוצר איכותי ממיטב בעלי המקצוע וללא עלות. אנחנו עמלים כל הזמן עליישומונים נוספים והרחבות ליישומונים קיימים בשפה העברית בתוספתניקוד. Thousand - learning letters is a free widget that helpsyoung children and toddlers learn and memorize the world of lettersusing dotted lettering and narration. The applet was designed, wasdesigned from the interactions child - parent and adapted foroperation by the child or parent. This is the first applet enablesimplementation of educational values ​​in the Hebrew language,Hebrew names plus points. Applet variety of other functions thatallow additional space activities: Autoplay - click on thisfunction automatically plays over presentation Showdown random - welearned that children and infants clearly remember the order inwhich things are presented. The random function card displays apredetermined manner that is surprising the child. Lock screen - weknow that children love to click on the screen and not necessarilythe appropriate place, so we let the screen lock function. Whenthis function is active, you can not click on other functions.Navigation arrows - clicking the navigation arrow moves the displayto peel the next / previous by location clicked. You can move cardsforward / backward addition by attracting finger on the screen leftor right. Repeat sentiment name in Hebrew - clicking on the name ofthe spotted signal You hear again the name of the letter in theHebrew language accompanied on three examples of words that beginwith that letter. The words and the examples mentioned in thisversion of the applet: Thousand motorcar, pop, Ark The Bit, Broz,balloon Gimel Gsr, Gbinh, Gl Dalit Dlt, Dborh, Dhlil Ha wheel,mount, Hftah Wu blind, and Meredith, and Fl Fuck fly, olive, ZbrhBeast replacement, Hlon, stork Teth ring, Tbh, telephone IodineItos, sparkler, Ilkot Palm garland, star, Csa Learn scoffer, lemon,Loitn Meme defender, Wedding Dress, horah Nun princess, feather,candle Based Scrih, book trotter Acbr eye, eye, circle Fa tin,flower, Fndh Side toy, shell, bird Monkey slur, ice, Kktos Rishtraffic lights, doctor, Rimon Sheen sky, sun, clock CharacterTinok, Tnor, strawberries Thousand - Applications Hnociot Babrit,constantly working to provide the best quality product andprofessionals at no cost. We are constantly working on more widgetsand extensions to existing widgets plus score in Hebrew.
לימוד כלי תחבורה לילדים 1.5 APK
לימוד כלי תחבורה הוא יישומון חינוכי מקבוצת אלף - אפליקציותחִנּוּכִיּוֹת בָּעִבְרִית לַגִּיל הָרַךְ. אלף - לימוד כלי תחבורההוא יישומון חינמי ובסיסי המסייע לילדים צעירים ופעוטות ללמוד ולשנןאת עולם כלי התחבורה ע"י שימוש בתמונות איכותיות, קולות כלי התחבורהושמם בעברית. היישומון תוכנן, עוצב ופותח במיוחד לאינטראקציות ילד -הורה ומותאם להפעלה ע"י הילד או ההורה. זה היישומון הראשון המאפשרהטמעת ערכים חינוכיים בשפה העברית, בשמות עבריים ובתוספת ניקוד.ליישומון מגוון פונקציות נוספות המאפשרות מרחב נוסף לפעילות: הפעלהאוטומטית - בלחיצה על פונקציה זו, המצגת תתנגן באופן אוטומטי הצגתקלפים אקראית - למדנו שילדים ופעוטות זוכרים היטב גם את הסדר שבהםהדברים מופיעים. הפונקציה האקראית מציגה קלף באופן שאינו ידוע מראשהמפתיעה את הילד. נעילת מסך - אנחנו יודעים שילדים אוהבים ללחוץ עלהמסך ולאו דווקא במקום המתאים לכך, לכן אנחנו מאפשרים את פונקצייתנעילת המסך. כאשר פונקציה זו פעילה, לא ניתן ללחוץ על פונקציות אחרות.חיצי ניווט - לחיצה על חיצי הניווט מעבירה את התצוגה לקלף הבא/ הקודםעל פי מיקום הלחיצה. באפשרותכם להעביר קלפים קדימה/ אחורה בנוסף עלידי משיכת האצבע על המסך ימינה או שמאלה. השמעה חוזרת של הקלף בעברית- לחיצה על כלי התחבורה המנוקד תשמיע בשנית את שם כלי התחבורה בשפההעברית כלי התחבורה המוזכרים בגרסה זו של היישומון: טְרַקְטוֹר,מַשָּׂאִית, רַכֶּבֶת, אֳנִיָּה, מַסּוֹק, מְכוֹנִית, מָטוֹס, גְּרָר,כַּדּוּר פּוֹרֵחַ, אוֹפַנַּיִם, צוֹלֶלֶת, אַמְבּוּלַנְס,אוֹטוֹבּוּס, כַּבָּאִית, אוֹפַנּוֹעַ, נַיֶּדֶת. אלף - אפליקציותחִנּוּכִיּוֹת בָּעִבְרִית, עמלים כל העת על מנת לספק לכם מוצר איכותיממיטב בעלי המקצוע וללא עלות. אנחנו עמלים כל הזמן על יישומוניםנוספים והרחבות ליישומונים קיימים בשפה העברית בתוספת ניקוד. Study oftransport is an educational widget from a thousand - ApplicationsHnociot Babrit Lgil Hrc. Thousand - Study of transport is free andbasic widget that helps young children and toddlers learn andmemorize the world of vehicles using high-quality images, soundstransportation and Hebrew names. The applet was designed, wasdesigned from the interactions child - parent and adapted foroperation by the child or parent. This is the first applet enablesimplementation of educational values ​​in the Hebrew language,Hebrew names plus points. Applet variety of other functions thatallow additional space activities: Autoplay - click on thisfunction automatically plays over presentation Showdown random - welearned that children and infants clearly remember the order inwhich things occur. The random function card displays apredetermined manner that is surprising the child. Lock screen - weknow that children love to click on the screen and not necessarilythe appropriate place, so we let the screen lock function. Whenthis function is active, you can not click on other functions.Navigation arrows - clicking the navigation arrow moves the displayto peel the next / previous by location clicked. You can move cardsforward / backward addition by attracting finger on the screen leftor right. Replay of parchment in Hebrew - clicking on the dottedvehicles will play again the name in Hebrew vehicles Vehiclesmentioned in this applet: Trktor, Msait, train, Anih, Msok, car,plane, Grr, Cdor blooming, Aofnim, submarine, Ambolns, bus, Cbait,Aofnoa, Nidt. Thousand - Applications Hnociot Babrit, constantlyworking to provide the best quality product and professionals at nocost. We are constantly working on more widgets and extensions toexisting widgets plus score in Hebrew.
לימוד צבעים לילדים 1.5 APK
אלף - לימוד צבעים לגיל הרך הוא יישומון חינוכי מקבוצת אלף -אפליקציות חִנּוּכִיּוֹת בָּעִבְרִית לַגִּיל הָרַךְ. אלף - לימודצבעים לגיל הרך הוא יישומון חינמי ובסיסי המסייע לילדים צעיריםופעוטות ללמוד ולשנן את עולם הצבעים ע"י שימוש בצבעים, שמותיהם בעבריתוהמחשה לאובייקט באותו צבע.. היישומון תוכנן, עוצב ופותח במיוחדלאינטראקציות ילד - הורה ומותאם להפעלה ע"י הילד או ההורה. זההיישומון הראשון המאפשר הטמעת ערכים חינוכיים בשפה העברית, בשמותעבריים ובתוספת ניקוד. ליישומון מגוון פונקציות נוספות המאפשרות מרחבנוסף לפעילות: - הפעלה אוטומטית - בלחיצה על פונקציה זו, המצגת תתנגןבאופן אוטומטי - הצגת קלפים אקראית - למדנו שילדים ופעוטות זוכריםהיטב גם את הסדר שבהם הדברים מופיעים. הפונקציה האקראית מציגה קלףבאופן שאינו ידוע מראש המפתיעה את הילד. - נעילת מסך - אנחנו יודעיםשילדים אוהבים ללחוץ על המסך ולאו דווקא במקום המתאים לכך, לכן אנחנומאפשרים את אפשרות נעילת המסך. כאשר אפשרות זו פעילה, לא ניתן ללחוץעל אפשרויות אחרות בבר האפשרויות. - חיצי ניווט - לחיצה על חיציהניווט מעבירה את התצוגה לקלף הבא/ הקודם על פי מיקום הלחיצה.באפשרותכם להעביר קלפים קדימה/ אחורה בנוסף על ידי משיכת האצבע עלהמסך ימינה או שמאלה. - השמעה חוזרת של הקלף בעברית - לחיצה על השםהמנוקד תשמיע בשנית את שם האובייקט המוצג בשפה העברית הצבעים המוזכריםבגרסה זו של היישומון: אָדֹם, סָגֹל, צָהֹב, שחור, אָפֹר, לבן, תכלת,וָרֹד, חוּם, יָרֹק, כָּחֹל, כָּתֹם. אלף - אפליקציות חִנּוּכִיּוֹתבָּעִבְרִית, עמלים כל העת על מנת לספק לכם מוצר איכותי ממיטב בעליהמקצוע וללא עלות. אנחנו עמלים כל הזמן על יישומונים נוספים והרחבותליישומונים קיימים בשפה העברית בתוספת ניקוד. Thousand - learningcolors preschool is an educational widget from a thousand -Applications Hnociot Babrit Intended for preschoolers. Thousand -Early Childhood Learning Colors is a free widget that helpschildren and young basic and toddlers learn and memorize the worldof colors by using colors, names in Hebrew and visualization objectof the same color .. The applet was designed, was designed from theinteractions child - parent and adapted for operation by the childor parent. This is the first applet enables implementation ofeducational values ​​in the Hebrew language, Hebrew names pluspoints. Applet variety of other functions that allow additionalspace activities: - Autoplay - click on this function automaticallyplays over presentation - Display random cards - we learned thatchildren and infants clearly remember the order in which thingsoccur. The random function card displays a predetermined mannerthat is surprising the child. - Lock screen - we know that childrenlove to click on the screen and not necessarily the appropriateplace, so we allow for the possibility of locking the screen. Whenthis option is enabled, you can not click on other options baroptions. - Navigation arrows - clicking the navigation arrow movesthe display to peel the next / previous by location clicked. Youcan move cards forward / backward addition by attracting finger onthe screen left or right. - Replay of parchment in Hebrew -clicking on the name speckled will play again the name of theobject displayed in Hebrew The colors mentioned in this applet:Adm, Sgl, Tzhb, black, Afr, white, blue, and Rd, brown, Irk, Chl,Ctm. Thousand - Applications Hnociot Babrit, constantly working toprovide the best quality product and professionals at no cost. Weare constantly working on more widgets and extensions to existingwidgets plus score in Hebrew.
Loading...