1.1.2 / September 4, 2019
(4.9/5) (37)
Loading...

Description

"משימה אחת מני רבות וחשובות שהועיד מרן הרב ראי"ה זצ"ל לדורותהתחייה, היא משימת ברור המושגים האמוניים: "יתבררו ויקראו המושגיםבשמותיהם, שיהיו מובנים בתכלית דיוקם דווקא עפ"י אותם השמות המדויקיםשקראו להם בחירי חכמינו מני אז" . משימה זו, המתייחסת לשדה המושגיםהאמוניים בכללו, נצרכת גם לחלקתו של מרן הרב עצמו. מספורו של הרב דודהכהן זצ"ל, במערכת חכמת הקודש, למדנו שאצל רבנו ישנה לא רק "קדושה,רוח, השפעה סגולית, אלא גם תורה, תכן למודי מסוים, מה, שיטה". אתהקודש, הרוח, השירה שבכתבי קדשו של מרן הרב, רבים מכירים וחשים, ורביםאף מודעים לעובדה שיש כאן תורה, שיטה – אך לא רבים עמדו על רום השיטה,בכלליות הקפיותה, וכמו"כ, לא רבים ירדו לעומק חדירתה ודיוק מדעיותה,ועל כן רבים מבקשים דרך שתאפשר את העלייה וההעמקה ברום־העולם שם שטהמחשבת הרב, ובזאת להשתחרר ממועקת הזרות שבמפגש עם מושגיו הגבוהים,ותרים אחר המבוא לאוצר השמות, המונחים, בהם משתמש הרב, הן לערכיםהכלליים המשובצים במשנתו, והן לערכים היחודיים לו. הגדרות מושגיםבעולם הרוח כמוהן כִּמְקוּצְעוֹת המלוטשות בְּגְבִישִיוּת יהלום:מבליטות הן בפינותיהן המיוחדות את העומק והסגוליות כלילת הגוונים שלהתוכן המהותי בכללו. מערכת הגדרות מושגים אמוניים מאפשרת למחשבתהמעיין לנווט עצמה בדיקנות בְּמֶרְחָבְיָת־התורה, ולהינצל בזאתמקטנות־מוחין־אמונית של כל אותן אינטרפרטציות דמיוניות של עולמוהסובייקטיבי, שכל כך משפילות את הרוח, משוויין לאורייתא יבשה, וגורמותלפסיקת אנשי אמנה, באותה אי־נתינת לב לדבריו של רבי עקיבא המזהיר 'אלתאמרו מים מים כשאתם מגיעין למקום אבני שיש טהור'. כניסיון סיועלמעיינים נועדה עבודה זו: ראשית לקוט ערכים ומונחים המוסברים ומוגדריםבכתבי מרן הרב, ועריכתם בסדר אלפביתי. ואמנם כבר העיר הרב מאיר(ברלין) בר־אילן זצ"ל בזמנו, שמרן הרב הוא דיקני ומדעי במונחיוובשפתו, כמו בתעופת הגיגיו, ולמשנתו מטבעות לשון קבועות שיש צורךבמילון עמ"נ לעמוד על תוכנם העמוק. ועל הטוב ייזכר שמו. " (מתוךהפתיחה למילון הראיה) לפניך גרסה נסיונית לאפליקצית מילון הראיה,בברכת הרב. נשמח לקבל משוב. (מתוך מודעות לכך שזו רק התחלת הדרך...)תודה! "One task of many important Rav Kook designated l generationsconstitution, it is faith-based concepts clear mission:" Theconcepts will be clarified and call names, will be built strictlyaccording to accuracy rather exact same names they have chosen iscalled sages since then. " This mission, faith-based conceptsrelating to the field in general, also consumed Department of Ravhimself. Count of Rabbi David Hacohen, of blessed memory, in theholy wisdom, we learned that in R. There is not only "holy spirit,Specific effect, but also the Torah, schooled in a particulardesign, what method." The Holy Spirit, the holy Scriptures poetryMaran Rabbi, many people know and feel, and many are aware thatthere is Torah, a method - but not many were on the water system,in general Hkfioth, and Cmo"c, not many plumbed the depths ofpenetration and accuracy Mdaioth, so many seek a way in which theimmigration and deepening Marom World Cruising calculates where therabbi, and thus escape from the anguish foreigners encounter withhigh concepts, and seek input treasury names, terms, used by thegreat, overall values ​​are embedded in the teachings, and hasunique values. Settings concepts in the spiritual world are likeCmkotzaot polished diamond Bgbisiot: highlighting both the depthspecial tops and purple hues inclusion of substantive content ingeneral. System Settings concepts faithless spring allows thecomputer itself strictly Bmrhbit-htorh navigate and survive herebyMktnot-mohin-amonit of all these fanciful interpretations of thesubjective world, so degrading the wind, their value Oraita dry,causing the ruling members of the Convention, that Ai-ntint heartAccording to Rabbi Akiva warns' do not tell water from when youMgiain place of pure marble stones. An attempt designed to helpstudents of the work is: first the Cote values ​​and terms areexplained and defined in the Rav, and editing them in alphabeticalorder. Indeed, the city has been Rabbi Meir (Berlin) l-Han time, aConservative rabbi he deans and scientific terminology in theirlanguage, as aviation reflections and teachings regular expressionsin the dictionary Amen is necessary to meet the deep content. Andhis name will be remembered best. " (From opening the dictionary ofview) Here are a trial version of the app Dictionary of view, withthe blessing of Rabbi. We welcome feedback. (Aware that this isjust the beginning of the way ...) Thank you!

App Information מילון הראיה

 • App Name
  מילון הראיה
 • Package Name
  com.haramaty.zvika.milon
 • Updated
  September 4, 2019
 • File Size
  7.0M
 • Requires Android
  Android 8.0 and up
 • Version
  1.1.2
 • Developer
  תלמיד
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

תלמיד Show More...

מילון הראיה 1.1.2 APK
תלמיד
"משימה אחת מני רבות וחשובות שהועיד מרן הרב ראי"ה זצ"ל לדורותהתחייה, היא משימת ברור המושגים האמוניים: "יתבררו ויקראו המושגיםבשמותיהם, שיהיו מובנים בתכלית דיוקם דווקא עפ"י אותם השמות המדויקיםשקראו להם בחירי חכמינו מני אז" . משימה זו, המתייחסת לשדה המושגיםהאמוניים בכללו, נצרכת גם לחלקתו של מרן הרב עצמו. מספורו של הרב דודהכהן זצ"ל, במערכת חכמת הקודש, למדנו שאצל רבנו ישנה לא רק "קדושה,רוח, השפעה סגולית, אלא גם תורה, תכן למודי מסוים, מה, שיטה". אתהקודש, הרוח, השירה שבכתבי קדשו של מרן הרב, רבים מכירים וחשים, ורביםאף מודעים לעובדה שיש כאן תורה, שיטה – אך לא רבים עמדו על רום השיטה,בכלליות הקפיותה, וכמו"כ, לא רבים ירדו לעומק חדירתה ודיוק מדעיותה,ועל כן רבים מבקשים דרך שתאפשר את העלייה וההעמקה ברום־העולם שם שטהמחשבת הרב, ובזאת להשתחרר ממועקת הזרות שבמפגש עם מושגיו הגבוהים,ותרים אחר המבוא לאוצר השמות, המונחים, בהם משתמש הרב, הן לערכיםהכלליים המשובצים במשנתו, והן לערכים היחודיים לו. הגדרות מושגיםבעולם הרוח כמוהן כִּמְקוּצְעוֹת המלוטשות בְּגְבִישִיוּת יהלום:מבליטות הן בפינותיהן המיוחדות את העומק והסגוליות כלילת הגוונים שלהתוכן המהותי בכללו. מערכת הגדרות מושגים אמוניים מאפשרת למחשבתהמעיין לנווט עצמה בדיקנות בְּמֶרְחָבְיָת־התורה, ולהינצל בזאתמקטנות־מוחין־אמונית של כל אותן אינטרפרטציות דמיוניות של עולמוהסובייקטיבי, שכל כך משפילות את הרוח, משוויין לאורייתא יבשה, וגורמותלפסיקת אנשי אמנה, באותה אי־נתינת לב לדבריו של רבי עקיבא המזהיר 'אלתאמרו מים מים כשאתם מגיעין למקום אבני שיש טהור'. כניסיון סיועלמעיינים נועדה עבודה זו: ראשית לקוט ערכים ומונחים המוסברים ומוגדריםבכתבי מרן הרב, ועריכתם בסדר אלפביתי. ואמנם כבר העיר הרב מאיר(ברלין) בר־אילן זצ"ל בזמנו, שמרן הרב הוא דיקני ומדעי במונחיוובשפתו, כמו בתעופת הגיגיו, ולמשנתו מטבעות לשון קבועות שיש צורךבמילון עמ"נ לעמוד על תוכנם העמוק. ועל הטוב ייזכר שמו. " (מתוךהפתיחה למילון הראיה) לפניך גרסה נסיונית לאפליקצית מילון הראיה,בברכת הרב. נשמח לקבל משוב. (מתוך מודעות לכך שזו רק התחלת הדרך...)תודה! "One task of many important Rav Kook designated l generationsconstitution, it is faith-based concepts clear mission:" Theconcepts will be clarified and call names, will be built strictlyaccording to accuracy rather exact same names they have chosen iscalled sages since then. " This mission, faith-based conceptsrelating to the field in general, also consumed Department of Ravhimself. Count of Rabbi David Hacohen, of blessed memory, in theholy wisdom, we learned that in R. There is not only "holy spirit,Specific effect, but also the Torah, schooled in a particulardesign, what method." The Holy Spirit, the holy Scriptures poetryMaran Rabbi, many people know and feel, and many are aware thatthere is Torah, a method - but not many were on the water system,in general Hkfioth, and Cmo"c, not many plumbed the depths ofpenetration and accuracy Mdaioth, so many seek a way in which theimmigration and deepening Marom World Cruising calculates where therabbi, and thus escape from the anguish foreigners encounter withhigh concepts, and seek input treasury names, terms, used by thegreat, overall values ​​are embedded in the teachings, and hasunique values. Settings concepts in the spiritual world are likeCmkotzaot polished diamond Bgbisiot: highlighting both the depthspecial tops and purple hues inclusion of substantive content ingeneral. System Settings concepts faithless spring allows thecomputer itself strictly Bmrhbit-htorh navigate and survive herebyMktnot-mohin-amonit of all these fanciful interpretations of thesubjective world, so degrading the wind, their value Oraita dry,causing the ruling members of the Convention, that Ai-ntint heartAccording to Rabbi Akiva warns' do not tell water from when youMgiain place of pure marble stones. An attempt designed to helpstudents of the work is: first the Cote values ​​and terms areexplained and defined in the Rav, and editing them in alphabeticalorder. Indeed, the city has been Rabbi Meir (Berlin) l-Han time, aConservative rabbi he deans and scientific terminology in theirlanguage, as aviation reflections and teachings regular expressionsin the dictionary Amen is necessary to meet the deep content. Andhis name will be remembered best. " (From opening the dictionary ofview) Here are a trial version of the app Dictionary of view, withthe blessing of Rabbi. We welcome feedback. (Aware that this isjust the beginning of the way ...) Thank you!
Loading...