1 / August 25, 2018
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

בהקדמה לספרו "סיפורי חסידים", תיאר הרב שלמה יוסף זווין כמהמגמותאפשריות בסיפורי חסידים. חלקן חינוכיות, כמו בירור נקודה על ידימתןפרשנות מחודשת לפסוקים ומאמרי חז"ל, להראות את יד ה' המתגלהבעולםבאופן ניסי באמצעות הצדיק ולבטא מגמה מוסרית של עשיית צדקבעולם,וחלקן פולקלוריסטיות, ונועדו להמחיש את חכמת החיים והפקחות שלגיבורהסיפור, או לתאר את האווירה ואורח החיים של התקופה. האפליקציהמלאהבסיפורי צדיקים כמו: * הבַּעַל־שֵׁם־טוֹב * הַחוֹזֶהמִלּוּבְּלִין *"הַיְּהוּדִי הַקָּדוֹשׁ" מִפְּשִׁיסְחָא *צֶמַח־צֶדֶק * אַדְמוּ"רהַזָּקֵן בַּעַל הַ"תַּנְיָא" * הַצַּדִּיקרַב שַׂר־שָׁלוֹם מִבֶּלְז* הַגָּאוֹן בַּעַל "מֵאִיר נְתִיבִים" *הַגָּאוֹן הַצַּדִּיקמִגּוּר * הַצַּדִּיק רַבִּי מְנַחֵם מֶנְדְּלועוד... אפשרות להוספתתזכורת יומית. אפשרות לשליחת סיפור בווצאפ.whatsapp אפשרות לבחירתסיפור מסומנות לחזרה עליהן בעתיד. In theintroduction to his book"Stories of Chassidim," Rabbi Shlomo YosefZevin described severalpossible trends in Hasidic stories. Some ofthem are educational,such as clarifying a point by reinterpretingthe verses and thewritings of our sages, to show the hand of Godrevealed in theworld miraculously through the tzaddik, and toexpress a moraltrend of justice in the world, some of which arefolkloristic.Describe the atmosphere and way of life of the period.The app isfull of stories of the righteous, such as: * Thegood-name * Holdsa thread * "The holy Jew" is from Pishayha *Tzemach Tzedek * Theelderly man with the "Tnina" * The mostrighteous man of peace isfrom Belz * The owner of the lamp "lights"* The genius is right *The most deserving of consolation MendeleAnd more ... Option toadd daily reminder. Possibility to submit astory in a podcast.whatsapp Option to select a bookmarked story forfuture reference.

App Information סיפורי חסידים יומי

 • App Name
  סיפורי חסידים יומי
 • Package Name
  com.index.badash.dailyStory
 • Updated
  August 25, 2018
 • File Size
  5.4M
 • Requires Android
  Android 5.0 and up
 • Version
  1
 • Developer
  badashtetro
 • Installs
  50+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

badashtetro Show More...

Tehillim 3.5 APK
badashtetro
In case of any bug or any question please contact us.Functions:EasyTehillim chapters browse.Easy favorites Tehillim chaptersmanagement.Easy browsing between only the Tehillim chapters I havenot read yet.Full screen mode.Easy bookmark.Recognizes the Hebrewdate and allows you to read the Tehillim chapters of the same dayin week/month.Sharing your favorite Tehillim chapters usingMail/SMS/Whatsapp.Set a reminder for reading Tehillim.Audio filesof narration of each Tehillim chapter.
הלכה יומית - הרב מרדכי אליהו זצ"ל 1 APK
badashtetro
הלכות על פי הרב מרדכי אליהו זצ"ל. הרב מרדכי צמח אליהו היההראשוןלציון והרב הראשי לישראל בין השנים תשמ"ג- תשנ"ג, ונשיא כוללדיינות"דרכי הוראה לרבנים". בנוסף הלכות בנושאים כמו זמני היום חגיםפוריםתחפושות יין שבועות לימוד תודה חנוכה נרות חנוכה סביבונים שיעורתורהועיתים לתורה ציצית בשבת כניסת השבת זמני כניסת השבת פסח מצותנקיוןשמחת תורה לשון הרע להימניע מלשון הרע תפילין סוכות 4 המיניםסוכהלולב מקורות הרב עובדיה שולחן ערוך הרב קוק צומות צום מתי נכנסהצוםתשע באב עשרה בטבת שבעה עשר בתמוז צום גדליה יום כיפור לוח שנהעבריסגולה סגולות וכו... עוד הרבה שאלות מעניינות שכדאי ללמוד אתהתשובהעליהן. אפשרות להוספת תזכורת יומית. אפשרות לשליחת ההלכהבווצאפ.whatsapp אפשרות לבחירת הלכות מסומנות לחזרה עליהן בעתיד.Lawsaccording to Rabbi Mordechai Eliyahu zt "l. Rabbi MordechaiTzemachEliahu was the Rishon LeZion and the Chief Rabbi of Israelbetweenthe years 5743-1993, and the President of the "Rabbinic WaysofTeaching Rabbis". In addition to Halachot on topics such astheholidays, holidays, Purim, costumes, wine, Shavuot, study,thanks,Chanuka, Chanukah candles, dreidot, Torah shiur, and timesforTorah, Tzitzit, Shabbat, Shabbat, Shabbat times, PesachMatzot,Simchat Torah, Lashon Hara. Kook Fasting Fasting When theFastComes Tisha B'Av Tenth of Tevet Tenth of Tammuz Fasting GedaliaYomKippur Jewish Calendar Segulah Segulot etc ... Manymoreinteresting questions to learn the answer to them. Option toadddaily reminder. Possibility to send the halakhah in avase.whatsapp Option to select flagged rules for future reference.
הלכה יומית 1.12 APK
badashtetro
הלכה יומית - מציגה כל יום שאלה הקשורה ליום ועונה עליה. לדוגמה: האםיש איסור לברך על בשמים ביום הכיפורים? ( כיפור ) האם ראוי לברך על ד'המינים שקיבל בחינם? ( סוכות ) האם מותר לאכול את האתרוג ביום הושענארבה? (סוכות) האם מותר לזרוק את הלולב ומיניו? (סוכות) הנוגע בנעליוהאם חייב ליטול ידיו? (השכמת הבוקר ) האם יש עדיפות לקנות פתילותעבודת יד? (הלכות ציצית ) האם מותר לאישה לברך בלא כיסוי ראש? (הלכותברכות ) האם רשאי לברך שהחיינו על חנוכיה חדשה? (חנוכה ) האם יש מצווהלקיים סעודות בחנוכה? (חנוכה ) כיצד ינהג לעניין ברכת שהחיינו מי שישלפניו כמה פירות חדשים? (הלכות ט"ו בשבט ) בנוסף הלכות בנושאים כמוזמני היום חגים פורים תחפושות יין שבועות לימוד תודה חנוכה נרות חנוכהסביבונים שיעור תורה ועיתים לתורה ציצית בשבת כניסת השבת זמני כניסתהשבת פסח מצות נקיון שמחת תורה לשון הרע להימניע מלשון הרע תפיליןסוכות 4 המינים סוכה לולב מקורות הרב עובדיה שולחן ערוך הרב קוק צומותצום מתי נכנס הצום תשע באב עשרה בטבת שבעה עשר בתמוז צום גדליה יוםכיפור לוח שנה עברי סגולה סגולות וכו... עוד הרבה שאלות מעניינותשכדאי לשמות וללמוד את התשובה עליהן. אפשרות להוספת תזכורת יומית.אפשרות לשליחת ההלכה בווצאפ. whatsapp אפשרות לבחירת הלכות מסומנותלחזרה עליהן בעתיד. Daily Halacha - shows every question related today and season it. for example: Is there a ban congratulate the skyon Yom Kippur? (Yom Kippur) Is it appropriate to congratulate the Dsexes received free? ( Sukkot, Tabernacles ) Is it permissible toeat the etrog on Hosanna much? (Sukkot, Tabernacles) Can throw thelulav and sexuality? (Sukkot, Tabernacles) When it comes to shoesis to wash his hands? (Early morning) Is there a preference to buywicks handmade? (Laws tassel) Is a woman allowed to congratulateher head uncovered? (Laws of Blessings) Can a thanksgiving greetthe new Menorah? (Hanukkah ) Is there a commandment to holdbanquets Hanukkah? (Hanukkah ) What will matter the blessing whohas before him some new fruits? (Laws Tu Bishvat) In addition tothe laws of issues such as temporary day holiday of Purim costumeWine weeks of study thanks Hanukkah candles Hanukkah dreidels Torahclass and times for Torah study tassel Saturday Sabbath timesSabbath of Passover matzos cleaning Simchat Torah defamationLhimnia Evil Speech tefillin Sukkot 4 species sukkah bolt sourcesRabbi Ovadia Shulchan Aruch HaRav Cook fasting fasting fasting whenentered nine Bab Tevet seventeenth of Tammuz Fast of Gedaliah YomKippur Jewish Calendar violet purple etc ... Much more interestingquestions to keep the names and learn to answer them. Option to adddaily reminders. Option to send Halacha Bootzaf. whatsapp Lawsselect the option marked a return to them in the future.
שו"ת ודרשה יומי - הרב מרדכי אליהו זצ"ל 1 APK
badashtetro
* האם עדיף להתפלל מנחה ביחיד לפני שקיעה מאשר עם הציבור אחרי שקיעה?*האם מותר להפקיד כסף בבנק בחול המועד? * האם עונים אמן אחר ברכת"שומראת עמו ישראל" וכו' שאומר הש"ץ? * מי שישן עם כיפה לראשו, האםיכוללהדקה בסיכת ברזל כדי שלא תיפול, או שאסור שיהיה עליו ברזל כלשהובעתהשינה? ועוד... בנוסף הלכות בנושאים כמו זמני היום חגים פוריםתחפושותיין שבועות לימוד תודה חנוכה נרות חנוכה סביבונים שיעור תורהועיתיםלתורה ציצית בשבת כניסת השבת זמני כניסת השבת פסח מצות נקיוןשמחת תורהלשון הרע להימניע מלשון הרע תפילין סוכות 4 המינים סוכהלולב מקורותהרב עובדיה שולחן ערוך הרב קוק צומות צום מתי נכנס הצוםתשע באב עשרהבטבת שבעה עשר בתמוז צום גדליה יום כיפור לוח שנה עבריסגולה סגולותוכו... עוד הרבה שאלות מעניינות שכדאי לשמות וללמוד אתהתשובה עליהן.אפשרות להוספת תזכורת יומית. אפשרות לשליחת ההלכהבווצאפ. whatsappאפשרות לבחירת הלכות מסומנות לחזרה עליהן בעתיד. *Is it preferable topray Mincha in an individual before sunset thanwith the publicafter me Sunset? * Is it permitted to deposit moneyin the bankduring the intermediate days of the holiday? * Doesanother artistanswer the blessing of "keeping his people Israel"and so on, whichthe shatz says? * Someone who sleeps with askullcap on his head,the mother can fasten an iron pin so that hedoes not Will it fall,or should he have no iron during sleep? Andmore ... In addition toHalachot on topics such as the holidays,holidays, Purim, costumes,wine, Shavuot, study, thanks, Chanuka,Chanukah candles, dreidot,Torah shiur, and times for Torah,Tzitzit, Shabbat, Shabbat, Shabbattimes, Pesach Matzot, SimchatTorah, Lashon Hara. Kook FastingFasting When the Fast Comes TishaB'Av Tenth of Tevet Tenth ofTammuz Fasting Gedalia Yom KippurJewish Calendar Segulah Segulotetc ... Many more interestingquestions worth naming names and learnthe answer to them. Optionto add daily reminder. Possibility tosend the halakhah in a vase.whatsapp Option to select flagged rulesfor future reference.
סיפורי חסידים יומי 1 APK
badashtetro
בהקדמה לספרו "סיפורי חסידים", תיאר הרב שלמה יוסף זווין כמהמגמותאפשריות בסיפורי חסידים. חלקן חינוכיות, כמו בירור נקודה על ידימתןפרשנות מחודשת לפסוקים ומאמרי חז"ל, להראות את יד ה' המתגלהבעולםבאופן ניסי באמצעות הצדיק ולבטא מגמה מוסרית של עשיית צדקבעולם,וחלקן פולקלוריסטיות, ונועדו להמחיש את חכמת החיים והפקחות שלגיבורהסיפור, או לתאר את האווירה ואורח החיים של התקופה. האפליקציהמלאהבסיפורי צדיקים כמו: * הבַּעַל־שֵׁם־טוֹב * הַחוֹזֶהמִלּוּבְּלִין *"הַיְּהוּדִי הַקָּדוֹשׁ" מִפְּשִׁיסְחָא *צֶמַח־צֶדֶק * אַדְמוּ"רהַזָּקֵן בַּעַל הַ"תַּנְיָא" * הַצַּדִּיקרַב שַׂר־שָׁלוֹם מִבֶּלְז* הַגָּאוֹן בַּעַל "מֵאִיר נְתִיבִים" *הַגָּאוֹן הַצַּדִּיקמִגּוּר * הַצַּדִּיק רַבִּי מְנַחֵם מֶנְדְּלועוד... אפשרות להוספתתזכורת יומית. אפשרות לשליחת סיפור בווצאפ.whatsapp אפשרות לבחירתסיפור מסומנות לחזרה עליהן בעתיד. In theintroduction to his book"Stories of Chassidim," Rabbi Shlomo YosefZevin described severalpossible trends in Hasidic stories. Some ofthem are educational,such as clarifying a point by reinterpretingthe verses and thewritings of our sages, to show the hand of Godrevealed in theworld miraculously through the tzaddik, and toexpress a moraltrend of justice in the world, some of which arefolkloristic.Describe the atmosphere and way of life of the period.The app isfull of stories of the righteous, such as: * Thegood-name * Holdsa thread * "The holy Jew" is from Pishayha *Tzemach Tzedek * Theelderly man with the "Tnina" * The mostrighteous man of peace isfrom Belz * The owner of the lamp "lights"* The genius is right *The most deserving of consolation MendeleAnd more ... Option toadd daily reminder. Possibility to submit astory in a podcast.whatsapp Option to select a bookmarked story forfuture reference.
Loading...