1.0 / May 19, 2015
(4.7/5) (21)
Loading...

Description

ספר שלחן ערוך השלם אורח חיים לרב יוסף קארו(מרןהבית יוסף)
חִבְּרוֹ הגאון מופת דורו, החכם השלם, מורנו הרב רבנו יוסף קארוזצ"לבן מורנו הרב רבינו אפרים קארו זצ"ל,
אשר אור תורתו זרחה כאור היום בעיר צפת תבנה ותכונן, ומעייניתורתונפוצות ביהודה, ובישראל נודע שמו.
וחִבר הספר הזה קיצור מחיבורו הגדול אשר עשה על הארבעה טורים
אשר קראם בית יוסף, אשר בם כוח מעשיו הגיד, וכל יקר ראתה עינו.
כדי שכל מבקש ה' ימצא מבוקשו בנקל, כל דין ודין על מתכונתו באיןאומרואין דברים.
והכין לכל מטה ושולחן וכסא ומנורה, אשר לאורו ילכו בטח.

ידועה המעלה הגדולה של לימוד הלכות כל יום
כבר קבעו חז"ל שלימוד הלכה זכות להיות בן עוה"ב.

אפליקצית שלחן ערוך הינה נוחה ונעימה לשימוש, נצלו את זמנכםהפנויבהמתנה בתורים, נסיעות או אפילו קבעו זמן קבוע ביום ללמוד אתההלכותמתוך השלחן ערוך

אומר הצדיק בעל הרוקח: "אין הזכות כמזכה הרבים"
אפילו אדם פשוט ביותר: כיוון שהוא מזכה הרבים: מעלתו עצומה בשמיים.איןמצווה אדירה יותר מזו.
קחו חלק בזיכוי הרבים והמליצו לעוד אנשים על אפליקצית שלחןערוךהשלם.

The Complete BookofShulchan Aruch Orach Chaim Rabbi Yosef Karo (MaranBeitYosef)
Hbro Gaon of his generation model, complete smart, MorenoRabbiRabbi Yosef Karo zt Moreno-year-old Rabbi Rabbi EphraimKarozt,
Which light as daylight shone teachings in Safed buildandestablish, and review common teachings West, and Israelwasknown.
And socialization book shortening great work that he did on thefourcolumns
Those He called the house of Joseph, that is in them tendonforceactions, and expensive eye could see.
To all who sought the Lord will find his way easily, the law andthelaw on silently format and there is nothing.
And prepared for all staff and a table and a chair and a lamp,whichwill surely light.

Unknown degree of learning the laws of every day
Already Sages that the study went right to be a next world.

Shulchan Aruch application is easy and pleasant to use,takeadvantage of your free time waiting in lines, travel or evenset afixed time on learning the laws of the Shulchan Aruch

Says a pharmacist justified: "There is no right ofeligibilitydomain"
Even a very simple: because it entitles the many: a hugeExcellencythe sky. No more than a great mitzvah.
Take part in the many crediting and recommended more people ontheShulchan Aruch application complete.

App Information שלחן ערוך השלם חלק א

 • App Name
  שלחן ערוך השלם חלק א
 • Package Name
  real.shulchan.aruch
 • Updated
  May 19, 2015
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Jewish apps
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

Jewish apps Show More...

English Games For Kids 1.0.9 APK
Jewish apps
ENGLISH GAMES FOR KIDS: Making AlphabetLearning a Fun Filled Experience. It is a mobile learning app thathas a 6 Games in 1 app of educational learning games for kids andthese free child learning games are in english format.Regardless of your child’s age, and if he or she needs to be anabc learner then this is the best learning app to learn abcpreschool alphabet.Learning with fun is very effective for children. These onlinelearning games and songs for kids are fun, teach important skillsfor preschool and elementary school kids.This Great app is an english language game designed to makepreschool words learning easy for preschool kids. If you want yourlittle kid at home to learn the concepts of alphabets, this englishgame app that has a lot of alphabet games can be a very handytool.Alphabet animals kids gameYour kid can easily learn to identify different letters ofEnglish language in a fun filled manner using this alphabet app andlet your kid feel free to play all these games.They will also learn the names of all the alphabets in both thelowercase and uppercase.This child learning game has preschool games makes use of kidmusic and graphics that make it an enjoyable experience for thekids while learning the concept of alphabets.The words starting with these alphabets are described usingadorable sounds and music.They would then be a fun learning alphabets for the kids becausethese are learning games with music.Help In Reading - ABC animals GameThis english game app that has abc games is structured with englishlanguage course that makes it easy for a kid to learn to read thealphabets easily.This is achieved with the help of the alphabet phonics that isplayed through an audio file.Alphabet with animal is one of the effective ways for your childto learn alphabets because animals are attractive to them.Help In Writing - ABC english GameThis program has also tracing learning games in which kids wouldlearn to write alphabets in lowercase and uppercase with the helpof this game application as there are step by step instructionsincluded in this activity.1. Connecting dots2. SequenceKids learn to write alphabets easily by connecting dots. Theprogram contains 10 images that ask kids to complete the image byconnecting dots.Sequence is a principle that is used to teach kids to remember theorder of the alphabets. They are shown alphabets in random and theycan drag letters to arrange them in the right order.Find The Correct ImageThis is an interesting activity inside the program that is designedto help kids recognize the right image when they are shown theletter and made to hear the sound of the letter also.You will find that there are many attractive images and fun phonicsthat sounds fun to make it easier for kids to recognize alphabets.Let your kids have fun and play with these fun learning games.Interactive Alphabet is a fun educational app for kids!PuzzlesThis game application offers an english kid game that makes use ofpuzzles to teach the concepts of english alphabets.Kids are shown segments of an alphabet and they are asked to fitthem in the right places to complete the alphabet. Learning withpuzzle is a bit more fun. The program plays adorable english kidssongs in the background to make it very enjoyable for kids.QuizzesKindergarten Learning Games is educational game to make learningfun. This program has also puzzle collection since kids enjoysolving puzzles. They feel happy when they drag alphabets and placethem in right order to make words.They get to hear sounds and see images associated with thatparticular word during this activity. These quizzes help inimproving the vocabulary of kids. This program offers you the bestkids puzzle that make this program the best free app.Grab this app for best easy learning games!
תפילה - תפילות ובקשות 1.0 APK
Jewish apps
חדש! חדש! חדש!קבלו סידור תפילה וירטואלי חדשני ועדכני + רדיו יהודי - 20 תחנותהמשדרות מוזיקה ותוכן יהודי24 שעות ביממה.אפליקציה זו כוללת 22 תפילות וסגולות בנושאים שונים:☆ תפילה להצלחה☆ תפילה לבריאות☆ תפילה לפרנסה☆ תפילה להצלחה במבחן וזכירת הלימודים☆ תפילה לזיווג☆ תפילה לבריאות☆ תפילה על החולה☆ פרשת המן - סגולה לפרנסה☆ תיקון הכללי☆ תפילה לחינוך הילדים☆ תפילה להצלחה בטסט☆ נשמת כל חי (נוסח עדות המזרח ונוסח אשכנז)☆ פרקי שירה - שירת הבריאה☆ שיר השירים☆ תפילה לאומרה בכותל המערבי☆ תפילה על קברי צדיקים☆ תפילה לשלום חיילי צה''ל☆ תפילה למציאת בן זוג☆ תפילה למציאת בת זוג☆ פרק כ' בתהילים לאומרי בעת צרה☆ איגרת הרמב''ןועוד תפילות שונות לישועות עם ישראלגדולה תפילה שמקרבת את הגאולהגאולת הפרט וגאולת הכלל.אין צורך בחיבור לאינטרנט בשימוש לאפליקציהאומר הצדיק בעל הרוקח: "אין הזכות כמזכה הרבים"אפילו אדם פשוט ביותר: כיוון שהוא מזכה הרבים מעלתו עצומה בשמיים -אין מצווה אדירה יותר מזו.אתם מוזמנים לקחת חלק פעיל בזיכוי הרבים ולשתף עוד אנשים באפליצייתהתפילותאני מאחלת לכם שכל תפילותיכם יתגשמו במהרהותזכו לראות ישועות ושפע של הצלחההינכם מוזמנים לבקש מאיתנו להוסיף באפליקציהתפילות בנושאים שאתם מעוניינים ואין אותם באפליקציהנשמח לקבל ☆☆☆☆☆תודה ותזכו למצוותNEW! NEW! NEW!Get a virtual prayer innovative and timely Jewish radio + - 20stations that broadcast music and Jewish content24 hours a day.This app includes 22 prayers and virtues of differentsubjects:☆ prayer for success☆ prayer for health☆ prayer livelihood☆ prayer and remembrance of success in school test☆ prayer pairing☆ prayer for health☆ prayer for the patient☆ Parshat Haman -General repair ☆☆ prayer for the children's educationTest for success prayers ☆☆ Sukah (Version Oriental and Ashkenaz)☆ chapters of poetry - poetry creation☆ Song☆ Western Wall Prayer to say☆ prayer at the graves of the righteous☆ Prayer for IDF soldiers☆ prayer of finding a mate☆ prayer of finding a mate☆ chapter as' Psalms in times of trouble sayer☆ Ramban LetterAnd other various prayers of Jesus in IsraelPrayer draws large redemptionIndividual redemption and the redemption of all.No internet connection is required in use appSays a pharmacist justified: "There is no right of eligibilitydomain"Even a very simple: because it earns huge Excellency many sky - nomore than that commanded enormous.You are invited to participate in an acquittal and share many morepeople Baflitziit prayersI wish you all of your prayers will come true soonAnd you get to see plenty of salvation and successYou are welcome to ask us to add applicationPrayer topics that you are interested and there is the same appWe welcome ☆☆☆☆☆Thank you and you will mitzvot
ילקוט יוסף - קיצור 1.0 APK
Jewish apps
ילקוט יוסף - קיצור שולחן ערוך לרב יצחק יוסףשליט"א לפי פסקי הרב עובדיה יוסף זצ"לאפליקציית ילקוט יוסף מוגשת לכם באהבה בצורה ברורה ונעימה לעיןיש דבר שאינו מפסיק לזוז אף פעם – הזמן! כדאי לנצל אותו! לְמה?!כדי לקיים את שליחותינו בעולם , להתחבר אל האלוקים ללמוד תורה! "...כי הם חיינו ואורך ימינו...!!!"ההתפתחות הטכנולוגית מאפשרת לנו לנצל רגעים "מתים" כמו נסיעות,המתנה בתור וכו', בלימודי קודש בלי הצורך להיסחב עם ספרים ולדפדףבדפים. כן, גם לימוד תורה מתוך אפליקציית ילקוט יוסף הינה חשובה עדלמאד.מומלץ להוריד ולשתף ולזכות עוד ועוד אנשים כמו שאומר הצדיק בעלהרוקח: "אין הזכות כמזכה הרבים"אפילו אדם פשוט ביותר :כיוון שהוא מזכה הרבים: מעלתו עצומה בשמיים.איןמצווה אדירה יותר מזו.Yalkut Yosef - shorteningtable set Rabbi Yitzhak Yosef Shlita by Rabbi Ovadia Yosef outslJoseph served satchel app you love in a clear and easy on the eyeThere is nothing that is not never stops moving - time! Takeadvantage of it! What might be ?! To sustain our mission in theworld, connect to God to learn Torah! "... Because they lived andlength of our days ... !!!"Technological development allows us to take advantage of moments"dead" as travel, waiting in line, etc., religious studies withouthaving to drag on with books and flip through the pages. Yes, Torahstudy from Yalkut Yosef is app are extremely important.It is recommended to download and share and gain more and morepeople as righteous means a pharmacist: "There is no right ofeligibility domain"Even a very simple: because it entitles the many: a huge Excellencytremendous mitzvah Bshmiim.ain than that.
תהילים - ספר תהילים 1.0 APK
Jewish apps
כל הרגיל בקריאת תהלים - דוחה כל מיני פורענויות וכמה פגעים רעיםמעליו ומעל בני ביתו ומעל משפחתו ומעל כל בני דורו ומגלגל עליו ועליהםכל מיני שפע וטובות הצלחות וישועות.סגולות התהילים הן לכל הישועות: רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואתהגוף. סגולה להסרת נגעים מהגוף, כמו מחלות ממאירות. בריאות בעיניים,הסרת משקפיים ואפילו לריפוי מעיוורון.בריאות באוזניים ושמיעה טובה. פריון, הריון קל, לידה קלה, בריאותלעובר וליולדת, שלום בית. להצלחה. לזיווג. פרנסה טובה. הצלחה במשפטים.הצלחה בקנית/מכירת בית.שמירה בדרכים. הצלחה במלחמה. שלום חיילי ישראל. הצלחה בלימודיםובמבחנים. אושר, שלווה ושמחה. ועוד,קריאת תהילים וכל תפילה שאנו אומרים הינם הישתדלות רוחנית שאנויכוליםלעשות בשביל לבקש על רפואה, זיווג, פרנסה, וכו' הן לנו והן לקרוביםלנוידוע שכל המתפלל על חברו נענה תחילהגדולה היא כוחה של תפילת רבים לכן הפיצו את אפליקציית תהילים וקחוחלק חשוב בעזרה וישועה לכם לנו ולכל עם ישראלכל האומר תהלים בכל יום כאילו קיים כל התורה כולה. (רבינו אפרים,פרשת ברכה)אם רוצה להרבות בתפילה יוכל לומר תהלים, שהוא כעוסק בתורה, ויש בהסגולות הרבה. (שו"ת שבות יעקב, ח"ב יו"ד ס' מ"ד)אפליקציית ספר תהילים כוללת:מעלת קריאת פרקי תהיליםכל ספר התהילים לפי ימות השבוע עם יהי רצון שלפני ואחרי אמירתהתהיליםשימוש תהילים - סגולות מזמורי תהילים לפי פרקתפילה למציאת בן הזוגתפילה למציאת בת הזוגתפילה להיפקד בפרי בטןתפילה ללידה קלהתפילת השל''ה להצלחה בחינוך הילדיםתפילה על הפרנסהתפילה לרפואה שלימה ופרקי תהילים לרפואהתפילה להצלחה בטסטתפילה בכותל המערביתפילה לשלום חיילי צה''לתפילה לאומרה על קברי צדיקיםתפילה להצלחה במבחניםאיגרת הרמב''ןפרשת המןתיקון הכללינשמת כל חי עדות המזרח ועדות אשכנזפרקי שירהאשמח לקבל 5 כוכביםאת ספר התהילים חיבר דוד המלך ע''ההרגיל בספר תהלים דוחה כל מיני פורעניות וכמה פגעים מעליו ומעל כל בניביתו ומשפחתו ומעל בני דורו, ומגלגל עליו ועליהם כל מיני שפע ברכותוהצלחות.(עמק המלך דף טו הר"א)הלומד ספר תהלים בכוונה הוא פדיון לכל מיני פורעניות ופגעיםרבים,ק"ן (150) מזמורים כמספר פדיון (150). (מגן ושמש בשם עמק המלך)All theusual reading of Psalms - rejects all kinds of calamities andseveral evils him and his family over and over and over all hiscontemporaries and rolls him and them all sorts of prosperity andgood success and salvation.Psalms are all virtues Jesus speedy recovery, mental health andbody medicine. Purple lesions removal from the body, such asmalignancies. Health eyes, LASIK and even curable blindness.Health ears and good hearing. Fertility, Pregnancy and easy,easy birth, the fetus and mother health, peace in the home.Success. Pairing. Good living. Success law. Success in the purchase/ sale of a house.Keeping the roads. Success in the war. Hello Israeli soldiers.Success in school and on tests. Happiness, peace and joy.Furthermore,Reading Psalms every prayer we say we are spiritual endeavorcanDo to ask for medicine, pairing, income, etc. are us and ourrelativesKnown all praying for his friend responded firstIt is a great strength of many prayers so spread the applicationof Psalms and take an important part in helping you and salvationfor us and all of IsraelAnyone who says Psalms each day as if there is the whole Torah.(Rabbi Ephraim, Parshat blessing)If you want to increase prayer could recite psalms, he engagesin Torah, and it has many virtues. (Responsa Shvut Yaakov, part twoyud S. MD)Psalter app includes:Reading Psalms degreeAll Psalms in accordance week with May before and after recitingthe PsalmsUsing Tehilim - Psalms properties under ChapterFinding a prayer partnerFinding a prayer partnerPrayer Lhifkd offspringPrayer ChildbirthPrayer Hsl''h children's education successPrayer livelihoodsPrayer for complete recovery and Psalms MedicineTest for success prayersPrayer at the Western WallPrayer for IDF soldiersPrayer to say the tombsPrayer success in testsRamban LetterHaman caseGeneral RepairSukah Oriental and AshkenaziPirkei ShiraI'd love to get 5 starsThe Book of Psalms of King David A''hPsalms regular rejects all kinds of calamity and several casualtiesover and over all his household and his family over hiscontemporaries, and rolling it and them all sorts of blessings andabundance.(King Valley O Rav Eliezer page)Studying the Book of Psalms intention is redeeming all sorts ofcalamity and many casualties,K"n (150) chants as the number of revenue (150). (Sun shield andname of the King's Valley)
תהילים יומי 1.0 APK
Jewish apps
קריאת מזמורי תהילים בכל יום יכולה לבטל גזירותשאפילו צדיקים אינם יכולים לבטל.כל האומר תהילים בכל יום כאלו קיים כל התורה כולה, ומובטח לו שהואבן העולם הבא, וזוכה להיות תחת כסא הכבוד. עוד כתב מרן החיד"א, כיהרגיל בתהילים דוחה כל מיני פורעניות וכמה פגעים רעים מעליו ומעל בניביתו ומשפחתו וכל בני דורו, ומגלגל עליו ועליהם כל מיני שפע, ברכותטובות והצלחות ורחמים וחסדים. ועוד מעלותהתהילים מחולק ל - 30 חלקים, באפליקציית תהילים יומי נוכל לזכותולסיים בכל חודש בלי נדר את ספר התהילים.תהילים יומי - חלוקת פרקי תהילים לפי היום בחודש, בכל יום יש את פרקיהתהילים שלו.קריאת תהילים וכל תפילה שאנו אומרים הינם הישתדלות רוחנית שאנויכוליםלעשות בשביל לבקש על רפואה, זיווג, פרנסה, וכו' הן לנו והן לקרוביםלנוידוע שכל המתפלל על חברו נענה תחילהגדולה היא כוחה של תפילת רבים לכן הפיצו את האפליקציה וקחו חלקחשוב בעזרה וישועה לכם לנו ולכל עם ישראלכל האומר תהלים בכל יום כאילו קיים כל התורה כולה. (רבינו אפרים,פרשת ברכה)אם רוצה להרבות בתפילה יוכל לומר תהלים, שהוא כעוסק בתורה, ויש בהסגולות הרבה. (שו"ת שבות יעקב, ח"ב יו"ד ס' מ"ד)Reading Psalms each daycan cancel decrees that even saints can not cancel.Anyone who says these Psalms each day there is the whole Torah,and assured him that he was the next world, and is to be under thethrone. More Maran Hida, the usual Psalms rejects all kinds ofcalamity and several evils him and over his household and hisfamily and all his contemporaries, and rolling it and them allsorts of abundance, good blessings and successes and mercy andkindness. And more degreesPsalms divided into - 30 pieces, Daily Psalm app we can win andfinish the month without a vow to the book of Psalms.Daily Tehillim - Psalms distribution according to day of the month,each day has its own chapters of Psalms.Reading Psalms every prayer we say we are spiritual endeavorcanDo to ask for medicine, pairing, income, etc. are us and ourrelativesKnown all praying for his friend responded firstIt is a great strength of many prayers so spread the applicationand take an important part in helping you and salvation for us andall of IsraelAnyone who says Psalms each day as if there is the whole Torah.(Rabbi Ephraim, Parshat blessing)If you want to increase prayer could recite psalms, he engagesin Torah, and it has many virtues. (Responsa Shvut Yaakov, part twoyud S. MD)
הלכות לנשים 1.0 APK
Jewish apps
תפילה, כשרות מטבח, ברכות, שבתות וחגים נושאיםאלה ועוד תוכלי למצוא באפליקציה של הלכות לנשיםמומלץ להוריד, לזכות עוד נשים אחרות ולהעשיר את הידע בכל מה שנוגעלהלכות הקשורות לנו הנשים.קטע מתוך הספר:הבוקר בכוחו להשפיע על כל היום ובפרט כשמקפידה על נטילת ידים סמוךלמיטתה ומתפללת שחרית ומסדרת את כל בקשותיה לפני ה' ובני ביתה ירויחויום יום בזכות הנהגותיה ותפילותיה.א) מודה אני - טוב ונכון להתרגל ולומר ''מודה אני לפניך מלך חיוקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך'' מיד כשפוקחת עיניים ואפילושעדיין לא עלה השחר.ב) נטילה ליד המטה - נטילת ידיים שחרית מעבירה רוח רעה השורה עלהידיים, ולכן תיטול ידיה מיד כשקמה מהמיטה. וראוי ליטול ידיים לידהמיטה כדי לא ללכת ללא נטילת ידיים ארבע אמות (כשני מטר).ג) נטילת ידיים שחרית - לכתחילה יש ליטול מכלי נטילה ובשעת הדחקכשאין לידה כלי נטילה יכולה להקל ולרחוץ הידיים שלוש פעמים לסירוגיןמתחת הברז.Prayer, kosher kitchen,greetings, holiday these issues and more you can find theapplication of laws for womenRecommended download, win more other women and enrich knowledgewhen it comes to laws related to us women.Excerpt from the book:This morning the power to influence the day and especially whenstrict about washing hands near her bed and pray morning and aseries of all requests before God and her household Ireuho everyday thanks to the driver and prayers.A) admit I - good and right to get used to and say, 'Here I amgrateful to the king alive and returned my soul within mecompassionately faith' 'As soon as he opens her eyes and even thathas not yet dawn broke.B) taking at headquarters - washing hands evil spirit passesmorning line on their hands, and so will take her immediately asshe got out of bed. And worthy to wash the bed to not go withoutwashing hands four cubits (about six feet).C) washing hands morning - it is best to take from the removaland emergency when there is no birth administration tools canfacilitate and wash your hands three times and off under thetap.
ברכת מזון - ספרדי 1.0 APK
Jewish apps
ברכת המזון נוסח עדות המזרחסדר ברכת המזון נוסח עדות מזרחלהלן נוסח ברכת המזון.מעלת וסגולת ברכת המזון בכוונה ובשמחה:כל הזהיר בברכת המזון מזונותיו מצויין לו בכבוד על ימי חייו (ספרהחינוך מצווה תל')מי שמברך ברכת המזון בכוונה, בקול רם ובשמחה, יזכה לפרנסה ועושר,שנאמר ברכת ה' היא תעשיר, ולא יוסיף עצב עמה" (סגולות ישראל מערכת פ'אות יט בשם מרן החיד"א)לפני ברכת המזון יכוון לקיים מצוות עשה מהתורה של ברכת המזון.הלכה: כותב השולחן ערוך: "צריך שישמיע לאוזניו מה שמוציא בשפתיו,ואם לא השמיע לאוזניו יצא, ובלבד שיוציא בשפתיו" (שו"ע הלכות ברכתהמזון סימן צ' סעיף ב')לכן לכתחילה יש לומר ברכת המזון בקול כדי שישמע את מילות ברכתהמזון.כל מצווה שיהודי עושה בזכות הפצת היהדות שתעשה מזכה אותך בחיי נצח,גם אם לא קיבלו את דבריך יש לך זכות כי התאמצת לזכות את הרבים, להשפיעעל עוד יהודי לקיים מצוות ולהתחבר לבורא עולם.הינכם מוזמנים לקחת חלק בזיכוי הרבים ולהפיץ אפליקציה זו לכמה שיותראנשים, לזכות אותם ולהביא לקירוב לבבות לאבינו שבשמיםBlessing Oriental-stylefood Food Prayer Version SefaradicThe text of the grace after meals.Virtues and qualities of grace after meals on purpose andjoy:All warned benching him respectfully excellent nutrition for therest of his life (school education Mitzvah Tel)Who benching purpose, loudly and happily, livelihood and wealthwill, thus God's blessing is enrich, and will not add to hersadness "(Israel virtues System P. Maran signal S called Hida)Before the grace after meals will aim to have a positivecommandment from the Torah of grace after meals. Halacha: writing table is set: "You have heard what issuedmay give lips, ears and if not made out, and only incurred lips"(Shulchan Laws of Grace after Meals sign Z. Section B)Therefore it is best to say grace after meals out to hear thewords of grace after meals.Every mitzvah Jew does by distributing Judaism do grant youeternal life, if not received your words that you have the right tofavor popular, you attempted to influence another Jew to fulfillthe mitzvot and connect to Hashem.You are invited to take part in the many crediting and distributethis application to as many people, win them and bringrapprochement Our Father
דרך השם לרמח''ל 1.0 APK
Jewish apps
דרך השם לרמח''ל - הרב משה חיים לוצאטוהספר עוסק בנושאים מרכזיים במחשבת ישראל בצורה שעל פניה היאפילוסופית, אך בנויה על דרך קבליתספר דרך ה' לרמח''ל באפליקציה, מאד נוח ושימושי, מומלץ להורידולשתף עוד אנשים. בהצלחה!!!וראוי ללמד כל ספרי מוסר אחד לאחד חזור חזור, חק ולא יעבר, יוםליום ולילה ללילה. ואף כשיחזר בספרים שכבר קרא, יהיו בעיניו כחדשיםוימצא התעוררות חדש לפי העת ולפי מצב נשמתו, כי לא כל העתים שוות,כאשר צדיק יבחן. ומאחר שאמרו דברים היוצאים מן הלב, נכנסים ללב, מהטוב ללמד פרקי אבות ומוסרי הש''ס ומדרשים וספר הקדוש ראשית חכמה וספרהחסיד הרב של''ה וכהנה ספרי הקדש כלם קדושים (ואם יהיה אלקים עמדי,אלקטה באמרים דברי מוסר בקצור מכל ספרי הקדש דברים הנוקבים את הלבודבר בעתו, וללועזים בלעז, ה' יגמר בעדי ויעזרני על דבר כבוד שמו).והלועזים יבקשו וירדפו אחר ספרי הלעז, כגון תקון הנפש, שבט מוסרוכדומה, כאשר ירדף הקורא בהרים או יבקש לשמע בלמודים:ואפלו מי שחננו ה' דעת ושם חלקו מיושבי בית המדרש ועוסק בנגעיםואהלות, יותר ויותר צריך ללמד ספרי מוסר, כי לא המדרש הוא העקר אלאהמעשה (אבות א, יז), וכל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו (סוכה נב א),ושגגות נעשות להם כזדונות, והקדוש ברוך הוא מדקדק עמהם כחוט השערה.ואל יאמר אדם, מה לי ללמד או לשמע בלמודים, הכל גלוי וידוע לפני מהשכתוב בספרים שאומרים, איך ראוי לעבד וליראה ולאהבה את ה' הנכבדוהנורא. זו היא עצת היצר הרע, כי סגלת למוד ספרי המוסר, לעורר את הלב,כי יתן האיש את רוחו במה שהוא לומד וירצה להתעורר, ולומד על מנת לקים,לשמר ולעשות בודאי הדברים עושים פרות, ורוח נכון יתחדש בקרבו: (מתוךפלא יועץ)Through the name Lrmh''l- Rabbi Moshe Chaim LuzzattoThe book deals with key issues in the Israeli Thought face is aphilosopher, but built on through KabbalahBook through Thursday Lrmh''l app, very handy and useful, werecommend you download and share other people. Successfully !!!And should be taught all the books removed one by one back back,or pass Haq, day and night day night. And when they return thebooks already read, there will be new and will find him a newawakening by time and by state of his soul, that not all of equaltimes, when the righteous will review. And since that said thingsfrom the heart, enter the heart, all the better to teach Ethics andmoral Hs''s and Midrash and the holy book smart and book earlyHasid Rabbi Sl''h and so on everybody sanctuary holy books (and ifGod will be with me, Electronic articles removed in short wordsfrom books Please take things penetrating the heart and in goodtime, and Lloazim a foreign language, the Lord is over me andIazrni on which honor the name). And Hloazim request books andpursued other European languages, such as an amendment to the mind,the tribe is removed and the like, which will pursue the mountainsor ask the reader to study audio:Buffalo who Beef Lord opinion where part of the inhabitants ofBeit Midrash and deals with lesions and aloes, more needs to betaught Books of Ethics, that study is futile unless the act (AvotA, Q), and all the great author, created a lot of it (Sukkah Neva), and roofs They are made maliciously, and God painstaking withthem an inch. And do not tell people what I teach or hearing tostudy, all revealed and known to what is written in the books say,how worthy process and to fear and love God and terrible honorable.This is the advice of the evil inclination, that the peculiartreasure of tuition homiletics, stimulate the heart, that will givethe man the spirit of what he learns and will want to wake up, andlearn to Kim, preserve and make certainly things do cows, and thespirit of true resumes in him: (from Wonderful Counselor)
Loading...