1.0 / September 23, 2018
(5.0/5) (5)
Loading...

Description

هدف این بازی، آموزش اعداد و الفبای فارسی در قالب تصویر و صوت بهکودکاست با این برنامه کودک شما هم میتونه بازی کنه و سرگرم بشه وهمچنینبا تلفظ و نوشتن صحیح اعداد و حروف الفبای فارسی آشنا بشه تواین بازیبا قرار دادن هر یک از اعداد و حروف الفبای فارسی در چرخونهی بازیتلفظ صحیح اعداد و حروف رو میشنوید و هم چنین مرحله به مرحلهسرعت چرخشچرخونه ی بازی هم بیشتر میشه که هم زمان باعث افزایش تمرکزو دقت فرزندشما میشه ، با بازی کردن این اپ تا مراحل آخر و تکرارحروف و اعداد درمراحل مختلف به صورت منظم ،کودک شما به راحتی بااعداد و حروف الفبایفارسی آشنا میشه. امیدوارم این برنامه مورداستفاده و رضایت شما قراربگیره The goal of this game is to teachthe numbers and the alphabetof Persian in the form of image andsound to the child  Withthis program, your child can play andentertain and also be familiarwith the correct pronunciation andwriting of numbers and letters ofthe Persian alphabet.  Inthis game, by placing each of thenumbers and letters of thealphabet in Persian, in the game'srotation, you hear the correctpronunciation of numbers and letters,and also the stage increasesthe turning speed of the game, whichsimultaneously increases thefocus and accuracy of your child. Byplaying the app up to thefinal stages and repeating the letters andnumbers in differentstages on a regular basis, your child willeasily get acquaintedwith the numbers and letters of the alphabet.I hope this programwill be used and your satisfaction

App Information الفبا کودک

 • App Name
  الفبا کودک
 • Package Name
  sixbit.ir.apps.farsialphabets
 • Updated
  September 23, 2018
 • File Size
  6.3M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  ali baharvand ahmadi
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Educational
 • Developer
 • Google Play Link

ali baharvand ahmadi Show More...

حسنی نگو،بلا بگو 2.8 APK
شعر قشنگ حسنی به همراه متن شعر و تصاویر زیبای از داستان حسنی ، کههمباعث سرگرمی و هم باعث عادت دادن کودک شما به مطالعه می شود.ازطرفیزمانی که شما به دنبال بازی اموزشی برای کودکانتان هستشید کودکشما بهدنبال تفریح و سرگرمی است که سعی کردم این دو نکته را در تمامبازیهایی که می نویسم رعایت کرده باشم.داستان حسنی داستانی زیبا وآموزندهاست که به کودک شما پاکیزه بودن و مرتب بود را آموزش می دهد.Hosni'sbeautiful poem, along with lyrics and beautifulillustrations ofHasani's story, both entertaining and enticingyour child to study.On the other hand, when you are looking for aneducational game foryour children, your child is looking for funand entertainment. Itried to follow these two points in all thegames I write. The storyis a beautiful and informativestorytelling story that will keepyour child clean andwell-trained.
ترانه کودک-آهنگ شاد-آهوی دارم خوشگله-گربه ی ملوس 1.1 APK
ی عالمه آهنگ شاد کودکانه ، ترانه های شاد کوکانه که در محیطی شادوشیک برای فرزند دلبند شما آماده شده است. این اپ دارای ترانه هایزیرمی باشد. 1 - آهوی دارم خوشگله فرار کرده ز دستم 2- گربه ی خوشصدامنم ، ببین چجور ساز میزنم 3- فصل بهار و شادی 4- قهر و آشتی 5-بیدارشدن از خواب واسه کودکای تنبل 6- من ی قوری خوشگل هستم ، دوستخوب بچهها هستم 7- حسنی نگو بلا بگو تنبل تنبلا بگو 8- حیوانات جنگلدوستی 9-هلو هلو برو تو گلو 10- پرچم ایران ،ایران سربلند،زیباترینپرچم 11-رنگین کمان هفت رنگ تو آسمون شادی 12- زنبور A greatmelancholy song,happy cheerful songs that have been prepared in ahappy andfashionable environment for your beloved son. This app hasthefollowing songs. 1 - Oh, I'm gonna run out of my hand I'm kindof acat, look at me 3. Spring and Happiness 4. Fight andreconciliation5. Waking up for lazy children 6. I am a beautifulteapot, a goodfriend of the kids 7. Do not say hello Tell me lazytuna 8. JungleForest Animals 9. Peach peaches. Go to your throat10th Flag ofIran, Iran Highly Known, Most Beautiful Flag 11.Rainbow SevenColors in the Sky of Happiness 12. Bee
آموزش وآزمون کودک - بازی الفبا - الفبای انگلیسی 1.0 APK
کاربر محترم با استفاده از این برنامه می توانید به کودک خود درشناختحروف و اعداد انگلیسی و فارسی کمک کنید. این برنامه دارای دوقسمتشناخت حروف الفبای انگلیسی و فارسی ب همراه اعداد فارسی و انگلیسیوهمچنین آزمون شناخت حروف و اعداد است. در قسمت شناخت حروف واعدادانگلیسی 26 حرف انگلیسی و اعداد انگلیسی روی صفحه ظاهر می گردد ودرقسمت شناخت حروف الفبای فارسی 32 حرف فارسی و اعداد فارسی بر رویصفحهظاهر می گردد ، که کودک شما با زدن دکمه ها می تواند تمامی حروفواعداد را با تلفظ صحبح مشاهده کند. بعد از اینکه ک.دک شما باحروفآشنایی پیدا کرد و صدای تلفظ آنها راشنید به قسمت آزمون بروید وکودکدلبند خودتون رو محک بزنید. Honored user With this program youcanhelp your child understand the letters and numbers in EnglishandPersian. This program has two parts of the recognition oftheletters of the English and Persian alphabet with the numbersofPersian and English, and also the test of the recognitionofletters and numbers. In the field of recognizing lettersandnumbers in English, 26 English letters and English numbersappearon the screen, and in the recognition section of thealphabet, 32Persian letters and Persian numerals appear on thescreen, whereyour child can press all the letters and View numberswithspellings. After your dad is familiar with the letters andtheirpronunciation sounds, go to the test and check your belovedbaby.
my child 1.1.1 APK
A cheerful program for educating and entertaining your belovedchild has the following sections. 1- Happy childhood songs 2- Babylullabies 3- Childish stories 4- Learning Persian numerals andalphabets 5- Learning English numbers and alphabets 6. Getting toknow the sound of animals (chickens, frogs, monkeys, cows, etc.) 7.Getting to know the sound of vehicles (cars, trains, airplanes,etc.) 8- Familiarity with the sound of home electrical appliances(motor car, vacuum cleaner, etc.) 9. Special page for baby laughing10- Special page for rattles 11. Special page for baby birth      And .....
پازل تیتان ها به پیش 1.0 APK
بازی پازل تیتان ها با مراحل متفاوت ومتنوع و مختلف طراحی شده استکهاز طرفی سرگرمی خوبی برای کودک شما خواهد بود و کودک شما در انجاماینمراحل یاد میگیرد که قدم به قدم چطور یک مسله را حل کند و همچنینباعثتقویت حافظه،افزایش تمرکز و اموژش حل مسله ها برای کودک دلبند شمامیشود.از طرفی شما هم می توایند گاهی با کمک یکدیگر پازل را با کودکخودبازی کنید. هنگامی که شما به دنبال بازی اموزشی برای کودکانتانهستشیدکودک شما به دنبال تفریح و سرگرمی است که سعی کردیم این دو نکتهرا درتمام بازی هایی که می نویسم رعایت کرده باشم. The puzzle oftheTitans is designed with different and different stages, which,onthe other hand, will be a good entertainment for your child,andyour child will learn how to solve the problem by step by stepaswell as boosting memory, increasing concentration And he willsolveproblems for your sweetheart child. On the other hand, youcansometimes play with your child with each other. When youarelooking for an educational game for your children, your childislooking for fun and entertainment that we've tried to followthesetwo points in all the games I write.
پازل جومونگ-بازی جومونگ-پازل جومونگ و سوسانا 1.0 APK
بازی پازل جومنگ بازی مناسب برای تقویت حافظه شما ، دارای تصاویرجذاباز امپراتور بادها ، جومنگ ،سوسانو ، تسو،ملکه ،یونگ پو و .....که درمراحل مختلفی طراحی شده است و با صعود به مراحل بالاتر پازل هاسخت ترمی شوند. برای حل پازل فقط کافی است ک قطعات تصاویر رو مرتبکنید.توجه شود برنامه رایگان است ولی دارای بستر تبلیغاتی است، که بازایهر تبلیغی که ب گوشی شما فرستاده می شود،چند کیلوبایتی از حجماینترنتشما مصرف می کند،لازم است حتما به این موضوع توجه کنید تا حقالناسیبرگردن ما نباشد. Jumbuz puzzle game A game suitable forboostingyour memory, with fascinating images of the emperor of thewinds,jumun, jasan, tsu, queen, yong poe ..... which is designedindifferent stages and climbing the higher stages of puzzlesharderbe. To solve the puzzle, just arrange the pieces of theimages.Note that the program is free, but it has a promotionalplatform,which, for every ad sent to your phone, consumes a fewkilobytes ofyour Internet volume, be sure to pay attention to thefact that theright to return is not for us.
آموزش رنگ ها 1.2 APK
با انجام این بازی کودک به یادگیری رنگها (با استفادهازتصاویر،رنگ،صوت )می پردازد، سپس به تکرار مراحل بازی و تکرارآموختههای خود می پردازد. محیط این نرم افزار به گونه ای طراحی شده کهدرعین جذابیت برای کودکان ، استفاده از آن نیز راحت می باشد. Byplayingthe game, the child is learning colors (using pictures,colors, andsounds), then repeats the stages of the game and repeatsthelessons learned. The software environment is designed tobecomfortable with the charm of children.
داستان های حسنی 3.1 APK
12 داستان شاد از حسنی مهربون ، برنامه شامل داستان های زیر می باشد:حسنی موفرفری - حسنس نگو بلا بگو - حسنی چه مهربونه - حسنی چی دید-حسنی مریض تو رتخواب - حسنی و اشی مشی - حسنی و دزد بدجنس - حسنی وگلباقالی - حسنی تو شهر بازی - حسنی ی گل کشیده - حسنی و بز بز قندی-جوجه ناز حسنی با ی عالمه تصاویر شاد و متنوع برای فرزند دلبند شما.12 Happy Stories from Hossein Mehrabon. The program includesthefollowing stories: Hosni Mouffarri - Hassan Nogo Bella -Hassani,What Kindness - Hasani - Diagnosis - Honey in the Ratchet -Hosniand Ashi Meshi - Hosni and Badzens - Hosni and Golbagh - Hosniyouin the city of game - Hosniy Golzadeh - Hosni and goats zhandy-Cousin Hasani with a lot of happy and diverse pictures foryourbeloved son.
Loading...