0.6 / September 16, 2017
(2.1/5) (11)
Loading...

Description

با تنها۳ کلیک و مشخص کردن مبدا و مقصد ولمسدکمه درخواست ای تپ میتوانید براحتی اتومبیل درخواست کنید و تجربهایهوشمند و متمایز در سفرهای شهری را تجربه کنید.
ای تپ حاصل تجربه ای چندین ساله در برنامه نویسی و محصول تیمی خلاقازایران زمین میباشد.
با استفاده از ای تپ متوجه تفاوتهای بسیار مشهود آن با برنامههایمشابه خواهید شد.تیم برنامه نویسی جوان و پویای ای تپ بصورتشبانهروزی در تلاش خواهد بود و برنامه ای تپ با بروزرسانی های مداومتامینکننده نظرات شما کاربران گرامی خواهد بود.
تعهد ما صرفا رساندن کاربر به مقصد نیست و ایجاد تجربه جدید و هوشمندولذت بخش برای مسافر را نیز وظیفه خود میدانیم.
از ای تپ استفاده کنید و آن را به دوستان خود پیشنهاد دهید و ازتخفیفهای ای تپ بهرمند شوید.
With only 3 clicksandspecify the source and destination and touch the button tapcansimply request a listing cars and smart and distinctiveexperiencein urban travel experience.
Tap the result of several years of experience in productdevelopmentand creative team of Iranian land.
Use of pulse noticed a very obvious differences withsimilarprograms will Shd.tym young and dynamic programming pulse ofthenight, trying to tap the program will be continuously updatesyourcomments Dear users will be suppliers.
Our commitment is not only getting the user to create new andsmartand enjoyable experience for passengers is also ourduty.
The use of pulse and suggest it to your friends and takeadvantageof discounts of pulses.

App Information ای تپ

Setayesh Co Show More...

کوجاس 1.5 APK
Setayesh Co
اپلیکیشنی برای جستجوی مراکز تجاری، اداری،خدماتی، فروشگاهی، درمانی، آرایشی و بهداشتی، سازمان ها، شرکت ها دراصفهان و به زودی در کل کشور با امکان جستجوی سریع و آسانApplication to search forcommercial, administrative, service, retail, health care,cosmetics, organizations, companies and soon the whole country withthe possibility of quick and easy search
با خبر باش 3.0.1 APK
Setayesh Co
تیم هفته نامه نگاه کویر با ارائه طرح اپلیکیشن خبری "با خبر باش" کارانتشار اخبار در دنیای مجازی را درسال 93 آغاز کرد، اپلیکیشنی که بهرقم حجم اندک خود اطلاعات و اخبار لحظه ای را از گوشه و کنار استان وکشور در اختیار کاربران قرار می داد و دسترسی سریع به اخبار صحیح راممکن کرد و اکنون با تغییرات و ویژگی های جدیدتری بصورت کاملا رایگاندر اختیار شماست و امیدواریم با معرفی مختصر ، امکانات و قابلیت هایورژن جدید بتوانیم یکی از انتخاب های هر کاربری باشیم اخبار روز لحظهای: این نرم افزار به کاربران اجازه می دهد در هر ساعت از شبانه روزدر جریان جدیدترین اخبار در زمینه های مختلف قرار گیرند . محیط ساده وگرافیکی نرم افزار به مخاطبین در هر سن و آشنایی با کاربرد کلیدهایگوشی همراه هوشمند خود این توانایی را می دهد که تنها با چند کلیکساده به محتوا دسترسی داشته باشند. امکان ارسال خبر بصورتنوتیفکشن:(بر روی تولبار تلفن همراه) کافیست گوشی شما روشن و بهاینترنت دسترسی داشته باشد . حتی اگر نرم افزار در حالت باز نباشداخبار در دسترس است ویژگی ارسال نوتیفکشن یا پیام روی تولبار گوشی،ویژگی شاخص این نرم افزار است که به محض انتشار خبر فوری و مهم درطول روز در چندین مرحله با زنگ هشدار اطلاع رسانی می شود و با ضربه برروی آن وارد خبر در محیط نرم افزار و مطالعه مشروح آن خواهید شد.مطالعه اخبار در شرایط آفلاین و عدم دسترسی به اینترنت: شما با ورودبه محیط نرم افزار و باز کردن یکبار هر خبر می توانید جهت مطالعه درزمان آزاد خود به راحتی با کلیک ،مشروح خبر را ذخیره و در زمان مناسبمطالعه نمایید و برای باز کردن مجدد این خبر ها نیاز به اینترنتنخواهید داشت. با خبر باش نرم افزاری برای همه سلایقه ها: با پیش بینیکتگوری (بخش) ویژه با موضوع جالب انگیز،موزیکال،شهر و شهروند،از کجابخریم،به کجا برویم و .... برای مخاطبان با سلایق مختلف همیشه اخبار ومطالب جذاب در دسترس است امکان درج نظر و انتشار فردی خبرها: کاربرانبا هویت های ناشناس و حفظ حریم شخصیشان با مطالعه اخبار به راحتینظرات خود را ارائه می کنند یا به نظرات دیگران پاسخ می دهند ،آنهاحتی می توانند به راحتی خبر مورد علاقه خود را از طریق شبکه هایاجتماعی و ایمیل و ... با دوستان خود به اشتراک بگذارند و انتقادها وپیشنهادهایشان را اعلام کنند . و این تریبونی است برای پاسخ سریع وصریح مسئولین به کاربران و بالعکس... صرفه جویی در وقت و انرژی وهزینه ها: مدیران،مسئولین و حتی شهروندان در دنیای پر مشغله امروزبدنبال راه های رسیدن سریع به اخبار هستند ،حتی رصد اخبار یکی ازمهمترین نیازها و برنامه های آنها می باشد .ما با ارائه این نرم افزاردر کمترین زمان ،حداقل هزینه و بصورت دسته بندی شده اخبار را انتشارمی دهیم و در کاربران را در جریان اخبار مورد نیازشان قرار خواهیمداد. Team of the week at a desert with the presentation of newsapps "Be aware" 93 began work in a news release in the virtualworld, their low volume application to the moment news andinformation from around the province and the country available tothe users placed and quick access to accurate news possible and nowwith the changes and new features are completely free of charge andhope with a brief introduction, the new version features andfunctionality each user can select one of our News of the moment:This application allows users at any hour of the day on the latestnews in different fields as well. The simple graphical softwareenvironment to contacts in each age and familiarity with the use ofsmart mobile phone keys that enable access to content with just afew simple clicks. Ability to write reports on Nvtyfkshn (on thetoolbar, mobile) Just turn on your phone and Internet access. Evenif the app is not open when news is available on the toolbarfeatures or messages sent Nvtyfkshn phone, characteristic of thisapplication is that as soon as urgent and important news throughoutthe day in several stages of alarm notification and the it'stapping into the software and it will be a detailed study. Readnews in terms of offline and lack of access to the Internet: Youlog in to the application environment and open once every news caneasily click to study in their free time, and save detailed reportsread at the right time and for the re-opening this news to theInternet again. Be aware software for all Slayqh are: Anticipatingcategory (section) especially interesting with an amazing, musical,city and citizen, where to buy, where to go and .... audience withdifferent tastes and engaging content available is always newsCommenting and personal publishing news: Anonymous user identityand personal privacy by reading news easily provide their opinionsor the opinions of others respond, they can even easily yourfavorite news through social networking and email ... with yourfriends to share feedback and proposals to declare. And this is aplatform for rapid response to user explicit authorities and viceversa ... Save time, energy and costs: Managers, officials and evenpeople in today's busy world are looking for ways to quickly to thenews, even news observatory is one of the most important needs andtheir plans. We provide this software in less time, minimum costand just Categories we publish news and news they need, we willnotify users.
درشکه 5.8 APK
Setayesh Co
نرم افزار درشکه با بهره گیری از توان داخلی در زمینه اپلیکیشن هایکاربردی در حوزه حمل و نقل طراحی و ساخته شده است . در این برنامه شمامیتوانید با بهره مندی از ناوگان حملو نقل درون شهری مجاز و دارایکارت شهری ( صرفا خودروهای تاکسی) سفر امنی را تجربه نموده و باکمترین هزینه سریعترین سرویس خدمات حمل ونقل درون شهری را دریافتنمائید. . همچنین رزرو کردن سفر و سفرهای تخفیف دار و رایگان ازامکانات این نرم افزار می باشد . نکته حائز اهمیت این است که کلیهخودروهای ناوگان مورد استفاده در درشکه صرفا خودروهای تاکسی زرد ودارای کارت شهری می باشد. Shay utilizes internal software can beused in applications in the field of transport is designed andbuilt. In this app you can benefit from fleet transport is allowedwithin the city and a city card (only taxi cars) a safe travelexperience with the lowest cost and fastest transportation servicewithin the city receive. . Also, booking travel and reduced traveland the possibilities of this software is free. It is important tonote that all fleet vehicles used for the carriage only yellowtaxis and cars is a city card.
ای تپ 0.6 APK
Setayesh Co
با تنها۳ کلیک و مشخص کردن مبدا و مقصد ولمسدکمه درخواست ای تپ میتوانید براحتی اتومبیل درخواست کنید و تجربهایهوشمند و متمایز در سفرهای شهری را تجربه کنید.ای تپ حاصل تجربه ای چندین ساله در برنامه نویسی و محصول تیمی خلاقازایران زمین میباشد.با استفاده از ای تپ متوجه تفاوتهای بسیار مشهود آن با برنامههایمشابه خواهید شد.تیم برنامه نویسی جوان و پویای ای تپ بصورتشبانهروزی در تلاش خواهد بود و برنامه ای تپ با بروزرسانی های مداومتامینکننده نظرات شما کاربران گرامی خواهد بود.تعهد ما صرفا رساندن کاربر به مقصد نیست و ایجاد تجربه جدید و هوشمندولذت بخش برای مسافر را نیز وظیفه خود میدانیم.از ای تپ استفاده کنید و آن را به دوستان خود پیشنهاد دهید و ازتخفیفهای ای تپ بهرمند شوید.With only 3 clicksandspecify the source and destination and touch the button tapcansimply request a listing cars and smart and distinctiveexperiencein urban travel experience.Tap the result of several years of experience in productdevelopmentand creative team of Iranian land.Use of pulse noticed a very obvious differences withsimilarprograms will Shd.tym young and dynamic programming pulse ofthenight, trying to tap the program will be continuously updatesyourcomments Dear users will be suppliers.Our commitment is not only getting the user to create new andsmartand enjoyable experience for passengers is also ourduty.The use of pulse and suggest it to your friends and takeadvantageof discounts of pulses.
com.koojas 1.0.8 APK
Setayesh Co
کوجاس اپلیکیشنی متفاوت برای تلفن های هوشمند است که با هدفدسترسیسریع و آسان کاربران به خدمات ،اماکن و اصناف اطراف خود طراحیشده وروز به روز بر کاربران و اطلاعات آن افزوده می شود.کلمه کوجاس درلهجهاصفهانی به معنای کجاست می باشد و این اپلیکیشن با تلاش تیم فنیوایده پردازی خلاق و مجرب نگاه آریایی پیاده سازی و منتشر شدهاست.GooGhywoiu9839t543j0s7543uw1 - pls add {[email protected]}toGA account UA-19995903 with ‘Manage Users and Edit’ permissions-date {I2017/09/20}.کوجاس امکان جستجوی پیشرفته را برای مخاطبینفراهممی کنند. آنها می توانند محل و مکانها ،پارکها،بانکها،پارکینگها،پمپهای بنزین و کسب و کارهای مورد نیازشان را بر اساس نوعصنف و محلاستقرار و نام جستجو و آنها را ارزیابی کنند .شما با کوجاسبصورتمجازی در مکان شرکت ،مغازه ،کارگاه و .... مد نظر خود خواهید بودو بهاطلاعات ، تصاویر ،خدمات محل انتخابی خود دسترسی خواهید داشت.درکوجاسهر مکان یک صفحه کامل خواهد داشت که گالری تصاویر،توضیحات کامل،نقشهمحل ، انواع محصولات، خدمات و سرویس ها و راههای تماس سریع و حتیلینکبه وبسایت در آن پیش بینی شده است.در کوجاس صنف مورد علاقه خودرانشان کنید و در دسترس سریع قرار دهید و فقط کافیست در منوی نرمافزاروارد قسمت آفلاین ها شوید و آدرس مد نظر خود را دنبال کنید.درکوجاسشما می توانید آدرس انتخابی را در شبکه های اجتماعی با دوستانخود بهاشتراک بگذارید یا آن را از طریق پیامک ارسال کنید.در کوجاس بهمکانمورد علاقه خود نظر بدهید ، با مسیر یاب هوشمند نرم افزار بهراحتی بهآن مراجعه کنید و یک زندگی هوشمند را تجربه کنید.کوجاس همبرای صاحبانکسب و کارهای مختلف مناسب است و هم برای عموم شهروندان،گردشگران وتورهای آموزشی و ... که به دنبال محل مورد نظر شان هستند.درکوجاس مابه کاربران کمک خواهیم کرد در دنیای پر مشغله و مدرن امروزیتجربه ایدیجیتال و کاربردی را داشته باشند.در وقت خود صرفه جویی کنند،خدماتایده آل خود را معرفی کنند و یا بیابید .در کوجاس با چند کلیکساده ،از آدرس های غلط و پیچیده رها خواهید شد. فقط از کوجاس بپرسید وباصبر و حوصله به آدرس دقیق خود راهنمایی شوید .Kvjas differentappsfor smart phones is aimed at users quick and easy accesstoservices, facilities and classes designed around usersandinformation day on increasing Shvd.klmh Kvjas Isfahani accentismeant to be It's a team effort and experienced technicalandcreative ideas to implement and published Aryanlook.GooGhywoiu9839t543j0s7543uw1 - pls add{[email protected]} toGA account UA-19995903 with 'ManageUsers and Edit' permissions -date {I2017 / 09/20}.Advanced searchallows you to provide Kvjascontacts. They can use place, parks,banks, parking lots, gasstations and businesses about their needsbased on the type of roomand seating and search and evaluate them.You name the place withKvjas virtual company, shop, workshops andyour mind will be ....and the information, images, your choice willhave access locationservices.In Kvjas each location will have afull screen gallery,full description, map location, products,services and services andways of fast and even link back to thewebsite, it ispredicted.Kvjas your favorite show in class andavailable for fastand just in the application menu and enter theoffline address andyour mind will follow.In the address selectedKvjas you can sharewith your friends on social networks or send itvia SMS.Kvjas tocomment on their favorite places, the intelligentrouter softwareeasily refer to it as a Knyd.kvjas intelligent lifeexperience isdifferent for business owners and for citizens,tourists andeducational tours and ... to look at their desiredlocation.InKvjas we will help users in a busy world and haveapplied moderndigital experience. In their time savings, service,or find yourideal introduction.In Kvjas with a few simple clicks,the addresswrong and will leave the complex. Just ask Kvjas andpatientlyguides you to your exact address.
ای تپ (راننده) 0.4 APK
Setayesh Co
با تنها۳ کلیک و مشخص کردن مبدا و مقصد ولمسدکمه درخواست ای تپ میتوانید براحتی اتومبیل درخواست کنید و تجربهایهوشمند و متمایز در سفرهای شهری را تجربه کنید.ای تپ حاصل تجربه ای چندین ساله در برنامه نویسی و محصول تیمی خلاقازایران زمین میباشد.با استفاده از ای تپ متوجه تفاوتهای بسیار مشهود آن با برنامههایمشابه خواهید شد.تیم برنامه نویسی جوان و پویای ای تپ بصورتشبانهروزی در تلاش خواهد بود و برنامه ای تپ با بروزرسانی های مداومتامینکننده نظرات شما کاربران گرامی خواهد بود.تعهد ما صرفا رساندن کاربر به مقصد نیست و ایجاد تجربه جدید و هوشمندولذت بخش برای مسافر را نیز وظیفه خود میدانیم.از ای تپ استفاده کنید و آن را به دوستان خود پیشنهاد دهید و ازتخفیفهای ای تپ بهرمند شوید.With only 3 clicksandspecify the source and destination and touch the button tapcansimply request a listing cars and smart and distinctiveexperiencein urban travel experience.Tap the result of several years of experience in productdevelopmentand creative team of Iranian land.Use of pulse noticed a very obvious differences withsimilarprograms will Shd.tym young and dynamic programming pulse ofthenight, trying to tap the program will be continuously updatesyourcomments Dear users will be suppliers.Our commitment is not only getting the user to create new andsmartand enjoyable experience for passengers is also ourduty.The use of pulse and suggest it to your friends and takeadvantageof discounts of pulses.
com.setayeshco.hamshahriha 0.2 APK
Setayesh Co
هم شهری ها جامع ترین بانک اطلاعاتی اینترنتی مشاغل و نیازمندیهایفارسی زبانان خارج از کشور است و وجه تمایز این سایت با سایر در گاههای ثبت آگهی، داشتن اپلیکیشن فارسی است که موجب دسترسی صد در صدافراد به اطلاعات مورد نیاز خود در هر زمان و مکان می باشد . از طریقاین سایت افراد ساکن در یک شهر می توانند با یکدیگر اشنا شده و ازتخصص و خدمات همدیگر بهره مند شوند و با اتکا به زبان و فرهنگ مشترکراحت تر به حل مشکلات و رفع نیازهای خود بپردازند . شما می توانید باهزاران نفر در ارتباط باشید ، مهارت و تخصص خود را تبلیغ کنید ، مشتریپیدا کنید و با استفاده از انواع روشهای تبلیغ و بازاریابی که دراختیار شما قرار می گیرد بازار فروش کالا و خدمات خود را گسترش دهید .از طرفی استفاده کنندگان از خدمات نیز می توانند براحتی نیازهای خودرا جستجو نموده و یا حتی نیازهای خود را بصورت رایگان آگهی نمایند.قسمت خرید و فروش لوازم نو و دست دوم بصورت دسته بندی شده و بسیارجامع بستر مناسبی است که علاوه بر رفع نیازها باعث ایجاد گردش مالیبالاتر در میان افراد فارسی زبان مهاجر ساکن یک شهر و در نتیجه افزایشدر امد آنان خواهد شد .گروه روابط اجتماعی و ارتباطات با هدف فراهمآوردن شرایط مناسب برای تعاملات فرهنگی و ارتقا روابط و شکل گیریدوستی بر اساس علاقه ها و سلیقه های مشترک ایجاد شده است . مدیران اینسایت امیدوار هستند که با ایجاد امکانات ارتباط مالی و فرهنگی که دراختیار همشهریان عزیز قرار داده شده است در جهت قدرت و همبستگی بیشترجامعه کوچک فارسی زبان خود در خارج از کشور با کمک و یاری همدیگرگامبرداریم .The city's most comprehensive database of online jobs andrequirements Persian language of the country and distinguishes itfrom other ports registered an advertisement, an application Farsi,which makes access to one hundred percent of the information theyneed at any time place. Through this site you can meet people inthe city and benefit from each other's expertise and services andrelying on language and culture easier to solve problems and meettheir needs. You can connect with thousands of people, their skillsand expertise to promote, find customers and using a variety ofadvertising and marketing methods at your disposal will be sellinggoods and services to expand your market. The service users caneasily search your needs and your needs, or even be advertised asfree.The buying and selling new and used parts classified as verycomprehensive and is suitable to solve the needs leads to higherturnover among the Persian-speaking immigrants living in a city andthus increase their income will be relations group. social andcultural interaction and communication with the aim of providingfavorable conditions for improving relationships and formingfriendships based on shared interests and tastes iscreated. This site administrators are hoping that by buildingfinancial ties and cultural facilities available to our citizensplaced in the small community strength and solidarity in thePersian language abroad with help and support Hmdygrgam survey.
com.setayeshco.bartarinhamrah 1.5 APK
Setayesh Co
اپلیکیشن بُرد از سال 1395 با هدف خرید و فروش بدون واسطه‌ی آنلاینموبایل و قطعات، آغاز به کار کرد. امتیاز برند برد توسط شرکت «برترینهمراه» (سهامی خاص) در تمامی مراجع قانونی ثبت شده است.همه ی ما گاهیبه دنبال قطعه ای کوچک از موبایل خرابمان هستیم و هیچ کجا نتوانستیمآن قطعه را گیر بیاوریم ولی شاید شخصی دیگر ، بدون اطلاع از ما ، آنقطعه را داشته باشد.شاید موبایل معیوبی که دارید ولی به کارتان نمیاید، قطعه ای کوچک به همراه داشته باشد که به کار شخصی دیگریبیاید.حتی بسیار پیش می آید که صفحه ال سی دی،تاچ و یا ... شما میشکندو قیمت نو آن در بازار بسیار زیاد باشد و شما نمی خواهید هزینه زیادیرا متقبل شوید ، ممکن است شخصی همان قطعه را به صورت دست دوم و باقیمتی بسیار پایین تر داشته باشد.شاید در زمینه موبایل یک ترفند یاآموزشی را بلد هستید که به کار دیگران ویا حتی همکاران موبایل می آیدو شما میتوانید از این ترفند یا اموزش کسب درآمد کنیدو حتی فایلی رادر اختیار دارید که نایاب است (مخصوصا فایلهای فلش ادیت شده) کهاپلیکیشن برد میتواند مرجع مناسبی برای فایل های نایاب شما جهت فروشباشد.***هدف کلی برد ایجاد ارتباط بین این افراد است***در برد بهآسانی می‌توانید نیازمندی‌های موبایل خود را بر اساس محله دسته ‌بندیکنید و نزدیک‌ترین‌ها را بیابید.در برد کاربران مستقیماً با هم تماسمی‌گیرند و هیچ واسطه‌ای در این میان وجود ندارد، پس دقت فرمایید کهدر خرید و فروشِ شما برد هیچ دخالتی ندارد و کاربران باید خودشانجنبه‌های مختلف امنیتی را در نظر بگیرند.Winning applications since1395 with the aim of buying and selling online immediately phonesand parts, began. Points are won by the best "mobile" (PJS) havebeen recorded on all legal authorities.All of us are looking for asmall piece of mobile Khrabman and nowhere could it get stuckpiece, but perhaps someone else, without the knowledge of us havethat piece.Perhaps you but not your faulty mobile phone, a smallpiece to have that person come back to work.It just so happens thateven the LCD screen, touch or ... you breaks and a new price in themarket is very large and you do not want to pay too much money, youcould own the same piece for second-hand and have a much lowerprice.Maybe in the field of mobile learning a trick or you knowthat the work of others, or even mobile workers comes and you cannot monetize this trick or trainingAnd even have a file that israre (especially Flash files edited) that applications can be agood reference for rare files you have to sell.*** The overall goalwas to create a connection between these people ***You can easilywithin range of your mobile needs by sorting area and locate thenearest.The user enjoys calling directly together, there is nointermediary in between, so carefully that you spent in buying andselling their own nothing, and users should consider variousaspects of security.
Loading...