2.2 / December 31, 2016
(3.0/5) (2)
Loading...

Description

تاریخ اسلام از عربستان با بعثت محمد بنعبداللهدر قرن هفتم میلادی آغاز شد. برطبق باور مسلمانان، محمدفرستادهخداوند می‌باشد و قرآن نیز معجزه‌ای است که به همراه دارد.توسعهٔتاریخی اسلام بر ساختار سیاسی، اقتصادی و نظامی چه در خارج و چهدرداخل جهان اسلام تاثیر گذاشته‌است.

اسلام دینی یکتاپرستانه و یکی از ادیان ابراهیمی جهان است.

پیروان این دین را مسلمان می‌گویند. مسلمانان بر این باورند کهخدامستقیماً بر بسیاری از پیامبران وحی فرستاده و محمد آخرینآنهااست.

اکنون، اسلام از نظر شمار رسمی پیروان در مکان دوم (پس ازدینمسیحیت) جای دارد. کتاب دینی مسلمانان قرآن است که بر باورمسلمانانمحمد بن عبدالله آن را به وسیلهٔ وحی الهی دریافت می‌نمود وآن را بهمسلمانان ابلاغ می‌داشت. دین اسلام عمدتاً به دو مذهب سنی وشیعهتقسیم می‌شود که هر یک از آن‌ها زیر شاخه‌های متعددیدارامی‌باشند.

ابوالقاسم محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم (‎۵۷۰ –۶۳۲)بنیانگذار و پیامبر دین اسلام و در نظر مسلمانان، آخرین وبزرگترینپیامبر در سلسله پیامبران خدا می‌باشد. مسلمانان محمد راتحویل دهندهکتاب آسمانی قرآن و بازگرداننده آیین اصلی و تحریف نشدهیکتاپرستی (یاهمان دین آدم، ابراهیم، موسی، نوح، عیسی و سایر پیامبرانپذیرفته شدهدر اسلام) می‌دانند. او همچنین به عنوان یک سیاست‌مدار،بازرگان،فیلسوف، خطیب، قانون‌گذار، اصلاح‌طلب، فرمانده جنگی، و برایمسلمانانو پیروان برخی مذاهب دیگر مأمور تعلیم فرامین الهی محسوبمی‌شود.

به‌عقیده مسلمانان و به تصریح قرآن، محمد قبل از دریافت وحی یابعثتهمچون پدرانش به دین حنیف که آنرا آیین ابراهیم و برمبناییکتاپرستیمی‌دانند، بوده‌است. و….

تاریخ ایران پس از اسلام

اوضاع ایران در اواخر عصر ساسانیان بسیار اشفته بود.اقداماتنسنجیده خسروپرویز اوضاع را اشفته تر کرد. کشتن حاکم حیره باعثاز بینرفتن سد حیره در مقابل اعراب شد. این اشفتگی اعراب را تحریک کردکه بهایران حمله کنند.
ادامه مطالب به برنامه مراجعه کنید ….

The history of Islamfromthe Arabian Prophet Muhammad in the seventh centurybegan.According to Muslim belief, God sent Muhammad and the Quranis amiracle that would entail. Historical development of Islam inthepolitical, economic and military outside and inside haveinfluencedthe Muslim world.

Islam is a religion monotheistic and Abrahamic religions oftheworld.

The followers of this religion called Islam. Muslims believethatGod revealed directly sent many prophets, and Muhammad isthelatest.

Now, the official number of followers of Islam in secondplace(after Christianity) is replaced. Religious book of MuslimsKoran,which Muslims believe Muhammad received it by revelation andit hadcommunicated to the Muslims. Islam is divided into two SunniandShia under several branches, each of them respectively.

A. Mohammed bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim(570-632),the founder and prophet of Islam and the Muslims, thelast andgreatest prophet in the line of Messengers of God. MuslimMuhammaddelivered and restoring the main ritual of the holy Quranandundistorted monotheism (or the religion of Adam, Abraham,Moses,Noah, Jesus and other prophets recognized by Islam) know. Healso asa politician, merchant, philosopher, orator, legislator,reformer,commander of the war, and for Muslims and followers ofsomereligions teach other officers are God's commandments.

Bhqydh Muslims and as declared by the Qur'an, Muhammadreceivedrevelation before or sending it as their fathers AbrahamHanifreligion based on monotheism knows, respectively. And….

History of Islam

It was a very turbulent situation in Iran in the lateSassanidera. The reckless actions of Khosrow Parviz, the situationwas morechaotic. The ruling to kill the Arabs was Hira Hira destroythedam. This confusion, which provoke the Arabs to attackIran.
Read more ... refer to the program.

App Information تاریخ اسلام

Amin Besharatnia Show More...

دکتر همراه (پزشکی) 2.1 APK
بجرات میگوییم اولین برنامه پزشکی هست کهدارایاین موضوعات میباشدوهمچنین دارای این امکاناتی(درپایینتوضیحاتذکرشده)که دربرنامه قرار دارد،هست.***معرفی نزدیک به هزار دارو،معرفی نزدیک به هزار بیماری،وبخش هاییازجمله چشم، اعصاب وروان، سرطان،زیبایی پوست، استخوان ومفاصل، دیابت،بیماریهای عفونتی، گیاهان دارویی ، بیماری های کودکان، علائمبیماریها، طب مکمل، حتی راهنمای مصرف داروها را هم قرار دادهایم***دکترهمراه، برنامه ای جامع وکامل میباشد، ما نخواستیم برای هر موضوعیکبرنامه بسازیم، برای کامل بودن برنامه بیش از ۱۵موضوع مختلف دربرنامهاستفاده کردیم، مثلا بخش داروهای این برنامه که شمامل نزدیک بههزاردارو میباشد وهمچنین بخش معرفی بیماری هاو… ودیگر ۱۵بخش برنامه،بههریک درنوع خود برنامه کاملی میباشد.***ما سعی کردیم دراین برنامه هرآنچه که دانشمان بودرا قرار دهیم،امکاناتبرنامه ومحیط برنامه به جرات میتوان گفت درنوع خود بینظیراستوتاکنونهیچ برنامه ای نظیراین برنامه ساخته نشده(این نوع مطالبوامکانات)،درپایین همین توضیحات امکانات برنامه را مطالعهکنید.***ما بیش از چند ماه زمانمان را صرف تهیه این برنامه کرده ایمچقدر به سلامتی خود اهمیت میدهید؟آیا تا کنون خدایی نکرده به علت ندانستن موضوعی مریض شده اید؟خیلی وقتا پیش میاد که ما دارویی داریم اما نمیدونیم اصلا چیهستبه سلامت چشمان خود اهمیت میدهید؟آیا مشکل اعصاب وروان دارید؟دوست دارید اعصاب راحت وبدون عصبی شدن داشته باشید؟آیا از سرطان میترسید؟آیا دوست دارید پوستی زیبا داشته باشید؟آیا از درد استخوان ومفاصلتون رنج میبرید؟یا پاهایتان مداوم خواب میرود؟آیا از دیابت رنج میبرید؟ یا اگر ندارید میخواهید دچاردیابتنشوید؟آیا قرص ودارو دوست ندارید؟ میخواهید گیاهان سنتی داروییرابشناسید؟دوست دارید بدونید چه نوع بیماری هایی وجود داره؟آیا دوست ندارید کودک دلبندتان مریض شود؟آیا دوست دارد علائم هربیماری رو بدونید، مثلا این علائم ونشونهواسهفلان بیماریه؟آیا دوست دارید داروخانه ای کامل داشته باشید، وهمه داروهاروبشناسید؟وهمینطور راهنمای مصرف داروها رو بدونید؟درباره طب مکمل چیزی شنیده اید؟***همه وهمه دریک برنامه جامع، کامل وزیبا برای شما گردآوری شدهاستدراین برنامه کامل وبا امکانات فراوانی که تا کنون درهیچ یک ازبرنامههای اندرویدی بصورت یکجا ندیده اید برای شما آماده کردیم***دراین برنامه بیش از چندین هزار مطلب پزشکی قرار دارد که مطمئناشماراشگفت زده خواهد کرد***برنامه شامل ۱۵ موضوع میباشد، یعنی ۱۵برنامه دراین برنامهازجمله:چشم، اعصاب وروان، سرطان، زیبایی پوست، استخوان ومفاصل، دیابت،بیماریهای عفونتی، گیاهان دارویی، بیماری های کودکان، فهرست تمامیبیماریها، علائم بیماری ها، آشنایی با داروها(نزدیک به هزار دارو)،راهنمایمصرف داروها، طب مکملکه درهر کدام صدها وهزاران مطلب قرار داردBjrat say that inthistopic Mybashdvhmchnyn first medical app has these features(listedat the bottom of the description) the program is,well.***Introduced nearly a thousand drug, introduced nearly athousanddiseases, departments such as the eyes, nerves, mental,cancer,skin, bones and joints, diabetes, infectious diseases,medicinalherbs, children's diseases, disease symptoms, alternativemedicine,even guide we also put drugs***Dktrhmrah, a comprehensive program and complete as we wanted foranysubject a build, to complete the program more than 15 topics intheprogram we used, as part of preparations of the programwhichconsist of close to a thousand drugs, as well as ofintroducingdiseases and ... other 15 section program, a completeprogram isone of its kind.***In this program we tried everything we Bvdra our knowledge,theprogram features Bynzyrast environment program of its kind tosayVtaknvn not made any plans Nzyrayn program (this type ofmaterialfacilities), at the bottom of the comments may reviewtheprogram.***We spent our time making this program over the last few months haveHow much health care?God forbid you ever been sick because of ignorance aboutthesubject?It sometimes happen that we do not have a drug but do not knowwhatit is,Health care in their eyes?Are you mental nerve problem?Would you like to have nerves comfortable andwithoutnervousness?Are you afraid of Cancer?Would you like to have beautiful skin?Do you suffer from bone pain Vmfasltvn?Or persistent foot falls asleep?Do you suffer from diabetes? Or if you do not want tohavediabetes?Is Drug pills you do not like? Traditional herbal medicinal wanttoknow?Would you like to know what kind of disease there?Do not like Dlbndtan child is sick?Each patient's symptoms Do you know, for example, the symptomsofsuch diseases Vnshvnh do?Would you like to have full pharmacy, all drugs the know?Drugs, as well as guide you to know?Have you heard about alternative medicine?***All and all a comprehensive program, perfect for your collectionisbeautifulThe full program with many features ever seen in any one ofAndroidapps at once, we have prepared for you***The program is more than several thousand medical issue thatsurelywill surprise you,***Is featuring 15 issue, the 15 programs this programIncluding:Eyes, nerves, mental, cancer, skin, bones and joints,diabetes,infectious diseases, medicinal herbs, children's diseases,the listof all diseases, symptoms of diseases, introduction todrugs(nearly a thousand drug), Help drugs, medicinesupplementAny one of hundreds of thousands more are
بانک سرگرمی شادی و مذهبی پزشکی 2.1 APK
لطفا توضیحات را کامل بخوانید وهمچنینامکاناتپیشرفته ای که دربرنامه قرار داده ایم را در آخر همینتوضیحاتببینید.اگر بگوییم کاملترین وزیباترین و پرامکانات ترین وپرمحتواترینوپرموضوعات ترین و ...ترین برنامه ای که تا کنون منتشرشده، دروغنگفته ایماز شیر مرغ تا جان آدمیزاد دراین برنامه هستدراین برنامه هرآنچه که بخواهید هست، ساعت ها، روزها، هفته ها،نهبیشتر، بلکه ماهها سرگرم شوید(بعلت تنوع وزیاد بودن موضوعات)،مطالب جورواجور بخوانید، از دینی ومذهبی گرفته تاجوک اس ام اس،مطالبخنده دار، داستان کوتاه، داستانهای انبیاء ومطالب پزشکی ومطالبیراجبهازدواج، اشعار شاعران، تعبیر خواب، طالع بینی، ضرب المثل ها،دکترشریعتی، کوروش کبیر، حوادث، اخبار تکنولوژی، درباره پیشینهعیدنوروز،وخلاصه کنم، هرآنچه که بخواهید هستقطعایکباردیدن این برنامه ضرری ندارد(مطمئنا شیفته برنامهخواهیدشد)بیش از چندین هزار مطلب گوناگون در صدها موضوع مختلف از جمله:لطفا دقت کنید چون دراین برنامه بیش از چندین هزار مطلب وجوددارد،ومعرفی هرکدام در این قسمت نمیگنجد ، ما فقط وفقط به معرفیموضوعاتوبخش های برنامه میپردازیم، ومشاهده کامل بعداز نصب برنامهمشاهدهخواهید کردما برای این برنامه خیلی زحمت کشیده ایم ،خدا وکیلی با انصافنظربدهیدو برای یک موضوع کوچیک یا یه ایراد جزئی که در نسخه بعدمیشهبرطرفش کرد، ارزش کل برنامه را پایین نیاوردید، پس، بانظراتخوبتان مامیتوانیم نواقص را دربروزرسانی های آینده را برطرف کنیمبخش سرگرمیلبخند وطنز وجوکتالارگفتمان (موضوعات مختلف وخنده دار)سایت ما (سرگرمی و شادی وطنز)دانستنی هاتست ومعماتعبیرخوابفال وطالع بینیعجایبرنگین کمانضرب المثل هاسخنان وزندگی نامه بزرگاننام های اصیل ایرانی به ترتیب حروف الفباپزشکیتوصیه های پزشکیاعتیادخواص خوراکیهاچشماعصاب وروانسرطانتغذیه وسلامتیروانشناسیطب مکملداروخانهعلائم بیماری هادیابتآسایش وآرامشازدواجپیشنیازهای ازدواجانتخاب باچشمان بازبااجازه بزرگترهابارداریفرزندانمهریهادبیات شعر وداستانداستان های کوتاهداستان های انبیااشعاربخش مذهبیکمی ازاقا امام زمان(عج) بیشتر بدانیممذهبیامام زمان(عج)احادیثچند آیه از قرآندعاها وزیارت هادعاهای مشکل گشااحکام ورسالهکرامات ومعجزاتخطبه های نهج البلاغهنامه های نهج البلاغهکلمات قصارنهج البلاغهبخش درمسیردرست زندگیخداشناسیتفسیر نمونهدرپرتوولایتآموزش فلسفهراهیان کوی دوستبردرگاه دوستپندهای امام صادقخودشناسیبه سوی توبخش اس ام اس هاامام زمان(عج)فلسفیعاشقانهبا قابلیت ارسال تک تک اس ام اس هادرنسخه بعدی بخش پیامها کامل تر خواهد شدبخش آموزشیادبگیریم (مجموعه ترفندها و آموزش برنامه ها)برنامه ها (معرفی برنامه های جدید و عملکردشان)بازی ها (معرفی بازی های جدید وترفندهایشان)بخش متفرقهدکترشریعتی (متن ها، سخنان وجملاتت)تکست آهنگ های خوانندگانبیوگرافی خوانندگانمعرفی رشته های تحصیلیمعرفی کتاب هاهمراه با تاریخ (مطالبی درمورد تاریخ کهن ما)ایرانشاسی (معرفی اماکن وآثارباستانی کشور)مشاوره (عجایب .ودانستنی ها وچرا ها؟)سینماوتلوزیون (بیوگرافی بازیگران سینما وتلوزیون و معرفیجدیدترینفیلم ها وسریال ها)ورزش معرفی (بازی ها وانواع رشته های ورزشی)لینکدونی (معرفی سایت ها)کوروش کبیر (زندگینامه وتوضیحاتی درمورد کوروش کبیر)بخش خبرهاموبایل (ترفندها ومعرفی گوشی های جدید و سیم کارت ها)حوادث (جدیدترین اخبار حوادث)تکنولوژی (معرفی جدیدترین تکنولوژی های روز)عید نوروز (توضیحاتی درمورد نوروز وپیشینه آن)بدون شرح (گالری عکس چند ترول خنده دار)Please read thefulldescription of the program as well as advanced features'veputpictures at the end of this description.If, say, the most perfect and beautiful and the most PramkanatandPrmhtvatryn most Vprmvzvat and the application that hasbeenreleased so far, have not liedHuman life is the program from milk to chickenThis program is what you want, hours, days, weeks, no more,butbe entertained for months (due to the diversity onmanyissues),Read various topics, ranging from religious faith Tajvk sms,funnystories, short stories, stories of prophets and puttingforward andputting forward Rajbh Medical marriage, poems,dreaminterpretation, horoscopes, proverbs, doctor Shariati, CyrustheGreat, events, news technology, on the history of Nowruz,I Vkhlash, there Whatever you wantQtaykbardydn It does not hurt (surely you will be fascinatedbythe program)Over several thousand different articles in hundreds ofdifferentcategories, including:Please be careful because this program over several thousandmorethere, introducing each fit in this section, we discussonlyintroduces the theme part of the program, after installing theapp,you'll see a full observationWe've worked very hard for this program, by God withfairnessopinion Bdhydv for a small subject or a minor bug fixingwas thatin a later version, the low value of the program did not,then goodBanzrat we can Drbrvzrsany defects future fixEntertainmentVtnz smile VjvkPowered by vBulletin (with different topics laughter)Visit our site (entertainment and joy Vtnz)Facts onTest Vmmadream interpretationFortune-telling; HoroscopewondersRainbowProverbsThe words of a great lifeIranian names in alphabetical ordermedicalMedical adviceAddictionFood propertiesEyeneurology and psychiatryCancerNutrition and healthPsychologycomplementary medicinepharmacyDisease symptomsDiabetesComfort peaceMarriageThe prerequisites for marriageSelect an ophthalmologist openBaajaz·h adultsPregnancyChildrenDowryLiterature, poetry, stories anshort storiesStories of the prophetsPoetryMission DistrictLittle Mr. Imam Mahdi (AS) Learn moreReligiousImam Mahdi (AS)SayingsA few verses from the KoranShrine for prayersThe prayers of problem solvingVrsalh sentencesMiracles and wondersSermon of the NahjLetters NahjolbalagheQsarnhj words BalaghahDrmsyrdrst part of lifeTheologySample CommentaryDrprtvvlaytTeaching PhilosophyBack Alley friendBrdrgah friendImam Sadiq adviceSelf Knowledgeto youSMS sectionImam Mahdi (AS)PhilosophicRomanticWith the ability to send a single SMSThe next version will be more complete messagingtraining sectionLearn (a collection of tricks and training programs)Programs (the introduction of new applicationsandperformance)Games (introducing new games Vtrfndhayshan)Miscellaneous sectionShariati (text, tweets Vjmlatt)Text songs ReaderArtist BiographyThe introduction of coursesIntroducing BooksAlong with the date (something about our ancient history)Ayranshasy (Vasarbastany places of the country)Consulting (.vdanstny of Wonders Why would?)Synmavtlvzyvn (Picture Screen Actors Vtlvzyvn and introducethelatest videos Vsryal s)Sport introduced (types of sports games)Links (of sites)Cyrus the Great (Vtvzyhaty biography of Cyrus the Great)Section NewsMobile (tricks and introducing new phones and SIM cards)The events (News events)Technology (introduction of the latest technologies)Norouz (Nowruz Vpyshynh descriptions of it)No description (some trolls funny photo gallery)
تفسیر المیزان کامل (رایگان) 9.2 APK
بلاخره پس از 6ماه تلاش شبانه روزی تفسیرکاملالمیزان آماده شد، همینک میتوانید استفاده بفرمایید.دعای خیرتان راازما دریغ نفرمایید.اثر گرانسنگ دانشمند بزرگ ، استاد فقيه علامه سيد محمدحسينطباطبائي قدس سرُّهالمیزان فی‌تفسیر القران مفصل‌ترین و مهمترین تألیف استادعلامه،شادروان سید محمد حسین طباطبایی است. اصل این تفسیر به عربی، در۲۰جلد نوشته شده و تألیف آن در رمضان ۱۳۹۲ به پایان رسیده است.ترجمهفارسی این اثر بالغ بر ۴۰ جلد است.سید محمدحسین طباطبایی فیلسوف، حکیم متأله و مفسر بزرگ قرآن درسال۱۲۸۱ هـ. ش (۲۹ ذی‌القعده ۱۳۲۱ هـ. ق) در روستای شادگان ازتوابعتبریز به دنیا آمد.در کودکی پدر و مادر خود را از دست داد و همراه با برادرکوچکترشمحمد حسن الهی طباطبایی در مکتب‌خانه به فراگیری علوممقدماتیپرداخت.در سال ۱۳۰۴ برای تکمیل تحصیلات رهسپار نجف می‌شود و نزدعلمایبزرگی همچون آیت‌الله محمدحسین غروی اصفهانی (مشهور بهکمپانی)،آیت‌الله محمد حسین نائینی، آیت‌الله حجت کوه‌کمری، آیت‌اللهحسینبادکوبه‌ای، ابوالقاسم خوانساری و آیت‌الله سید علی قاضی بهتلمذمی‌پردازد(به اذعان علامه طباطبایی، آیت‌الله قاضی بر روحیه و مشی ویدرزندگی تأثیر بسیار عمیقی داشته‌است).پس از نیل به مقام اجتهاد، در سال ۱۳۱۴ به سبب اختلال در وضعمعاشبه زادگاه خویش، تبریز بازمی‌گردد و بعد از مدتی به سال ۱۳۲۵ عازمقمشده، در آن شهر رحل اقامت می‌افکند.علامه طباطبایی از این زمان تا پایان حیات خود، ضمن تدریسدروسفلسفه و تفسیر در حوزه علمیه قم، به کار نگارش تفسیرالمیزانمی‌پردازد و آن را پس از نزدیک به بیست سال تلاش، در لیلةالقدر۲۳رمضان سال ۱۳۵۰ هـ. ش به انجام می‌رساند. علامه طباطبایی به جهتاحیایفلسفه و حکمت شیعی و آموزه‌های اصیل اسلامی نامبردار است.علامه طباطبایی، رضوان‌ا… علیه، اساس کار خود را بر قاعدة متینتفسیرقرآن به قرآن، قرار داده اند. ویژگی‌ دیگر تفسیر المیزان در ایناستکه به روایت یعنی نقل احادیث و اخبار صحیحازپیامبرصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و صحابه و ائمه معصومین، اعتناواهتمام تمام نشان داده و در ذیل هر بخش از تفسیر، پس از نقل آیاتوتوضیح لغوی و ادبی و بیان مراد هر آیه با شیوه‌ «قرآن به قرآن»فصلیتحت عنوان «بحث روایی» به نقل و نقد روایات از منابع خاصه وعامهاختصاص داده‌اند و شأن نزول آیات را غالباً در همین بخش آورده‌اند.تدوین المیزان از ابتدا تا انتها از یک الگوی ثابت و سنجیدهپیرویمی‌کند به این شرح که ابتدا چند آیه از یک سوره‌ می‌آید بعد ازآن،بخشی تحت عنوان بیان یا بیان آیات که به گفته خود استاد درمقدمةتفسیر، به یک یا چند موضوع از این موضوعات هفتگانهمی‌پردازد:۱- معارف و حقایقی مربوط به اسماء و صفات خداوند.۲- اطلاعات مربوط به افعال خداوند۳- مسائل مربوط به کلیات عالم4- دانستنی‌های مربوط به انسان قبل از دنیا۵- دانستنی‌های مربوط به انسان در دنیا۶- دانستنی‌های مربوط به انسان بعد از دنیا۷- معارف مربوط به اخلاق انسانیغالباً مسائل لغوی و ادبی در همین بخش یعنی ابتدای «بیان آیات» مطرحمیشود. سپس بخش نقل و نقد احادیث و اخبار تحت عنوان «بخشی ازنظرروایتی»یا بحث روایت پیش می‌آید و از کتب حدیث و تفسیر عامه وخاصه، احادیثمربوط به موضوع، نقل و در اطراف آنها بحث می‌شود. سپس درمرحلة سومبحث‌های مناسب کلامی، فلسفی، علمی و یا مربوط به علوم قرآنینظیربحث درباب اعجاز بطور مطلق و بیان وجوه چندگانه‌ی اعجاز قرآن یاجبر و تفویضو یا شفاعت و محکمات و متشابهات در میان می‌آیدFinally, after 6 monthsoftrying Mizan was prepared Boarding perfect interpretation, nowyoucan add here.Do not hesitate prayer Raazma bless you.Valuable work great scientist, a professor of AllamehSeyyedMohammad Hossein Tabatabai supreme leader KhomeiniFytfsyr Mizan al lengthiest and most important writingprofessorat Allameh Seyyed Mohammad Hossein Tabatabai late. Theprinciple ofinterpretation in Arabic, written and compiled in 20volumes in1392 Ramadan is over. Persian translation of this workover 40volumes.Seyyed Mohammad Hossein Tabatabai, philosopher, theologianandphilosopher great interpreters of the Koran in 1281. The (29Thual-Qi`dah 1321 AH.) Was born in the village of Shadegan ofTabrizfunctions.As a child lost his parents and with his younger brotherMohammedHassan Tabatabai divine madrassas to learn the liberalarts.In 1304 to complete the acquisition of great scholars suchasAyatollah Mohammad Gharavi leave Najaf and the Isfahani (knownasthe company), Ayatollah Mohammad Hossein Naini, AyatollahHojjatKvhkmry, Ayatollah Hossein Badkvbhay, A. khansari andAyatollahSeyyed Ali judge's studentship(To acknowledge Tabatabai, Ayatollah judge the morale and hadaprofound impact on the lives of his career).After achieving the rank of 'Ijtihad, in 1314 due todisruptionof living conditions in his hometown, Tabriz dating backto 1325and later headed to Qom, wherein the cast of residence.Tabatabai from this time until the end of his life,whileteaching courses in philosophy and commentary on the QomSeminary,wrote to Al-Mizan. Again After nearly twenty years ofeffort, inLylhalqdr 23 Ramadan 1350 AH. The accomplishes. Tabatabaito revivethe philosophy and wisdom Shiite Islamic teachings mentionisgenuine.Tabatabai, Rzvana ... on the basis of his work on the rule ofsoberinterpretation of the Quran, are placed. Another feature isthatthe narrative's Al-Mizan quotes and sayings correct newsandPyambrslyallhlyhvalhvslm Companions and Imams, care andconcernshown to all and at the end of each section of thecommentary,after quoting verses and explain the literal andliteraryexplaining the intention of each verse by way of "Quran",chapterentitled "narrative discussion" quotes and sayings cashresourcesallocated to public property and the verses are oftenbrought inthis section. Mizan development from beginning to end ofa fixedpattern and measured as follows in the first few verses of asurahcomes later, as part of speech or expression at theintroduction tothe interpretation of verses which, according to themasterhimself, to one or more topics seven deals with theseissues:1. Education and facts about the names and attributesofGod.2. Information on acts of God3. Overview of world issues4. Knowledge of the man before the world5. Knowledge of the human being in the world6. Knowledge of the human world after7. Education of human moralityOften literal and literary issues in this section meansthebeginning of "the signs" arises. Then review the quotes andsayingsand News as "part of Nzrrvayty 'or narrative discussionhappens andthe general and particular hadith and tafsir, hadith onthesubject, quoted and discussed around them. Then in the thirdstageproper discussion of theological, philosophical, scientificorscientific miracle of the Qur'an Nzyrbhs absolutely andmultiplemodes of expression miracle of the Quran or predestinationorintercession and sturdy and comes in Mutashabihat
دیکشنرفارسی به انگلیسی وبلعکس 1.1 APK
دیکشنری کامل انگلیسی به فارسیو دیکشنری کامل فارسی به انگلیسیوبلعکسفارسی به انگلیسیبا بیش از 100000 هزار لغتمحیطی متفاوت، بسیار زیبا و کاربر پسندتغییر زبان دیکشنری به آسانی تنها با تغییر زبان کیبورد گوشیکم حجم بودن برنامه نسبت به برنامه های مشابه باتوجه به بیش از100000لغتسرعت بالای برنامه در اجرا وهمچنین ترجمه لغات در حد میلی ثانیهComplete EnglishtoPersian dictionaryAnd complete dictionary Persian to EnglishVblksPersian to EnglishWith more than 100,000 thousand wordsDifferent environment, a beautiful and user-friendlyChange language dictionary language by simply changing thephonekeyboardThe compact than similar programs due to program more than100,000SpanishTop speed on the run as well as translate words in milliseconds
بانک پیامک آنلاین 4.1 APK
با این برنامه بی نیاز از هر برنامه پیامکیدیگهای میشیدبرنامه را باز کنید، پیام های جدید بصورت خودکار به برنامه اضافهمیشودپیام های جدید را ببینید، اگر دوست داشتید لایک کنید ویابهدیگردوستان خودنیز ارسال کنیداگر گروهی در وایبر ، لاین ، واتس آپ ، تلگرام و... داریدیادرگروهیعضو هستید، بی تفاوت ننشینید ، باارسال پیامک های اینبرنامه درگروهها،خودی نشان دهیدبرنامه ای کم حجم وبسیار زیبا باطراحی متفاوت وهمچنینبروزبودنبرنامه ، قابلیت عضو شدن دربرنامه وهمچنین ارسال پیامک ، و...اینبرنامه را از برنامه های سایر متمایز میکندنصب کنید ونظرخوبتان را هم برایمان ارسال کنیدWith this app you'llneedfrom each other SMS programsOpen the app, new messages are automatically added to the appSee new messages, if you want Like other friends KhvdnyzsubmitVyabhIf a group of Viber, Line, WhatsApp, Telegram and ...you'reYadrgrvhy member, indifferent sit around, sending messagesofgroups this program, Insider ShowThe compact, very beautiful different program design as wellasBrvzbvdn program, join the program as well as send SMS,anddifferentiates it from other programsInstall also send us Vnzrkhvbtan
محافظ چشم (فیلتر صفحه موبایل) 1.1 APK
* یه سوال دارم؟ تاحالا فکر کردین در روزچندساعت به صفحه موبایلتون نگاه میکنید ؟ در روز چند ساعتباموبایلتونکار میکنید؟* یه سوال دیگه؟ چشمانتون چقدربراتون ارزشمنده؟ آیا تابحال بهداشتنعینک یابه کوری فکرکرده اید؟شایع‌ترین مشکل، خستگی چشم است که در زمان خیره نگاه کردن بهصفحهنمایش و درنتیجه کاهش میزان پلک زدن ایجاد می‌شود.خستگی و افزایش فشار چشم ناشی از نگاه کردن مداوم به صفحهنمایشودرخشندگی نور، باعث خشکی چشم‌ها و بروز سردرد می‌شود. اینعلائمدائمی نیستند، اما احتمال تشدید این مشکل و تبدیل شدن آن به یکبیماریمزمن وجود دارد.یکی از بهترین راه‌ها برای کاهش خستگی و فشار چشم، افزایش میزانپلکزدن است؛یکی دیگر از نگرانی‌های جدی در این زمینه، قرار گرفتن در معرض نورآبیاست؛ این نوع خاص از نور که از صفحه نمایش تلفن‌همراه، تبلتساطعمی‌شود، به یکی از عمیق‌ترین بخش‌های چشم رسیده و می‌تواند بهشبکیهآسیب بزند.میبینید چقدر خطرنامه؟ پس چاره چیه؟مابرنامه ای را طراحی کرده ایم که با آیتم هایی که دربرنامه قراردادهایم میتوانید میزان شفافیت، درخشندگی، قرمزی، سبزی وآبی را هراندازهکه دوست دارید برروی صفحه نمایش گوشیتان اعمال کنیدتا فیلتر و حاله ای برروی صفحه گوشیتون ظاهرمیشه وباعث میشهچشمانتانبراثر نگاه کردن به صفحه نمایش موبایل اذیت نشه وآسیب بهشنرسهاین برنامه برای خیلی از ماهایی که هرروز داریم با گوشیکارمیکنیموبدون گوشی حتی میشه گفت زندگی برامون معنایی نداره ، واقعاامریضروریستپس کمی بیشتر مواظب چشم فیلتر شدن نور موبایل و چشم درد وجلوگیریاز عینک زدن وگاها سردرد بشید* I have a question?Neverthought the day a few hours to the mobile to your look?Bamvbayltvna few hours a day do you work?* I got a question? Chqdrbratvn valuable your eyes? Have youeverFkrkrdh blindness Yabh have to have glasses?The most common problem is eye strain when staring at thescreenand thus reducing the amount of blinking is created.Increased fatigue and eye strain caused by looking at thescreencontinuously Vdrkhshndgy light, will cause dry eyes andheadaches.These symptoms are not permanent, but it is likely toexacerbatethe problem and become a chronic disease.One of the best ways to reduce fatigue and eye strain,increasingthe rate of blinking;Another serious concerns in this regard, exposure to bluelight.This particular type of light that the mobile screen,emittedtablet, reached into one of the deepest parts of the eye andcandamage the retina.See how Khtrnamh? What shall we do?Mabrnamh of've designed the program to put items that havejustsharpness, brightness, red, green and blue as much as you likeonyour phone screen ApplyTo filter and cool on the screen is compatible with yourphone'sZahrmyshh cause eye damage due to not bother looking at thescreenof her mobile NarsehThe program for the lot of us in our daily Karmyknym phonewithoutthe phone even life's said does not make sense for us, itreally isessentialAfter a little more careful eyes light filtering Mobile andsoreeyes and headaches involved in preventing wear glassesVgaha
حیوه القلوب ( تاریخ پیامبران ) 6.2 APK
این کتاب یکی از آثار و تالیفات با ارزشعلامهملا محمد باقر مجلسی است که به زبان فارسی نوشته شده است.حیوة القلوب در قصص و احوالات پیغمبران عظام و اوصیاء ایشان (ص)میباشد و جز کتب اخبار محسوب می گردد.موضوع این کتاب مستطاب بیان فضایل و کمالات و مناقب و معجزات وتواریخحالات اجداد گرام و آباء فخام عالی نسب استو چون مطالعه این کتاب موجب حیوة ابدی دلهای اهل ایمان می گردد آنرابه «حیوة القلوب» مسمی گردانیده است.تاریخ و داستانهای پیامبران وانبیاءمعرفی اجمالی نویسنده:علامه ملا محمد باقر مجلسی در دار السلطنه اصفهان متولد شد. تولدایشاندر خانواده ی علم و فضیلت و در عصر مرجعیت میرداماد فقیه وفیلسوف نامیاتفاق افتاد. علامه مجلسی در اواسط نیمه دوم سده ی یازدهمهجری و دهسال اول سده ی دوازدهم مشهورترین دانشمند فقیه و محدث نامیشیعه امامی،و شیخ الاسلام اصفهان و سرآمد علمای آن شهر عالم پروربوده است. علامهسومین پسر ملا محمد تقی مجلسی است که او نیز از مفاخرعلمای شیعه است ودر اواخر حکومت صفویه با پشت کار فوق العاده و حوصلهپر توانش توفیقیافت از راه تألیف و تصنیف کتابها و تدریس علوم و فنوناسلامی و تعلیمو تربیت شاگردان بسیار و اداره امور دینی شیعیان عصرخویش، آن چنانخدمت مثبت و سازنده ای به مردم مسلمان و شیعه ایران کندکه هیچ مرجعروحانی دیگری چنین توفیقی نیافته است.علامه در شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان سال 1110 هـ.ق در اصفهانشهرخود به جهان باقی شتافت. ایشان را در کنار مسجد جامع، پایگاهش ونزدیکخانه اش، جنب پدر علامه اش ملا محمد تقی مجلسی مدفون کردند.آرامگاهاو در کنار مسجد جامع اصفهان واقع است.از مرحوم سيد بحر العلوم علامه طباطبائى نقل شده است كه او آرزومىكرد كه تصانيف و نوشته هاى خودش در ديوان علامه مجلسى ثبت شودو به جاى آنها يكى از كتابهاى علامه مجلسى كه ترجمه متون اخبار وبهزبان فارسى مى باشد، در ديوان او نوشته شودو اين بدان جهت بود كه عصر علامه مجلسى عصر شكوفائى دين بويژه مكتباهلبيت عليهم السلام بودو علاقمندان به خاندان اهل بيت عليهم السلام رغبت زيادى به آشنائىباتاريخ و آثار اين خاندان داشتند،ولى چون در آن عصر اكثر كتابها عربى بودند و كمتر كتابى در اينرابطهبه فارسى ترجمه شده بود،از اين رو مرحوم علامه بزرگوار يكى از پيشگامان در اين جهت بود كهآثارو اخبار معصومين عليهم السلام را در قالب تأليفات فارسى بيانكردكه از ميان آنها كتاب حياة القلوب بود.اين اثر يكى از تأليفات نفيس بجاى مانده از علامه مجلسى است ،كه جلد اول آن درباره پيامبران گرامى عليهم السلام ،و جلد دوم در احوال پيامبر بزرگ اسلام صلى الله عليه و آله وسلم،و جلد سوم آن در امامت مى باشد. و اين كتاب ارزشمند موردتوجهعلاقمندان در عصر علامه مجلسى و پس از آن بوده استبويژه براى كسانى كه خواهان آشنائى با قصص انبياء عظام عليهم السلاموجانشينان آنان و بعضى از قصه هاى مذكور در قرآن ، و آگاهى از سيرهسيدالبشر رسول گرامى اسلام صلى الله عليه و آله و سلم و وقايع مربوطبهعصر بعثت و قبل از آن و همچنين بعد از بعثت تا هجرت و از هجرت تارحلتآن بزرگوار،و نيز در جلد سوم مسئله امام شناسى و وجوب وجود ائمه عليهم السلاموآيات درباره امامت مورد توجه قرار گرفته است .نكته اى كه قابل توجه مى باشد در اين كتاب ،در برگرفتن تعداد بسيارى از روايات و اقوال مختلف در موضوعات مطرحشدهدر هر يك از جلدهاى آن ، از اين رو در تحقيق سعى شده است كه ازبيشترمصادرى كه مؤلف آنها را مدنظر داشته استفاده و به آنهاارجاعشود؛و علاوه بر آنهايى كه خود او ذكر كرده ، در بعضى موارد از مصادرديگرىاستفاده شده كه آن مطالب يا روايات در آنها آمده است چه ازكتابهاىشيعه باشد و چه از كتابهاى اهل سنت ، تا بهره بردن از كتابكاملترشود.This book is one oftheworks and writings of Allama Mullah Mohammad Bagher value thatiswritten in the Persian language.The great prophets and their successors in the hearts Hyvhstoriesand moods (s) and other books considered news.The theme of the book The Most expressed virtues and values​​andvirtues and miracles and chronicles the cases augustancestorscherished and Fathers is FkhamAnd because of this book hearts of the believers is eternal Hyvhit"Hyvh hearts" is called made.History and Stories of the Prophets Vanbya’The author's brief:Allama Mullah Mohammad Bagher was born in Dar al-Isfahan. Hisbirthin the family and in the age of science and virtue of theauthorityof the jurist and philosopher named Mir Damad happened.Allameh inthe second half of the eleventh century and the firstdecade of thetwelfth century's most famous scientist, scholar andnarrator ofthe Shia Imami name, and Shaykh al-Islam and prominentscholars ofthe city has been educating the world. He is the thirdson of MullaMuhammad Taqi Majlisi who also figures at the end ofthe SafavidShiite clerics and with the fantastic job and bored withtheauthorship of competence succeeded, and the teaching of ScienceandTechnology books, and the education of disciples to themultitudeShiite religious affairs of his time, serving as positiveandconstructive Muslim people of Iran and Shiite clergymen suchthatno reference is not successful.He, in the twenty-seventh night of Ramadan 1110 AH in Isfahancityraced to the rest of the world. He beside the mosque, near hishomebase, next to his father Allama Mullah Mohammad Taqi Majlisiwereburied. His tomb is located next to the Grand MosqueofIsfahan.From Allameh Tabatabai has been quoted deceased Persianpolymaththat he wished that his compositions and writings of AllamaMajlisibe recorded in courtAnd replaced them with one of the books Allama parliament newsandPersian language translation, written in his DivanThat was the era of flourishing era of Allama Majlisi andreligion,especially the school of Ahl al-Bayt (AS)And lovers of the Holy Prophet's family of high interest to knowthehistory and the works of their dynasty,But because at that time most Arabic books were translatedintoFarsi was lower book in this regard,Hence the great Allama was a pioneer in this direction in theformof works of English literature and news infallible statedAmong them was the book of life hearts.It's one of fine works of Allama Majlisi instead of the left,The first copy about the Prophet peace be upon them,And the second volume of the biography of the great prophetofIslam, Prophet and his progeny,And the third volume is in leadership. And this valuablebookattracted the attention of the House and then was interested intheage of AllamehEspecially for those who want to know the stories of greatprophetspeace be upon them and their successors, and some of thestoriesmentioned in the Qur'an, and knowledge of the conduct S.AlbshrProphet PBUH and the prophet and the prophet Muhammad andeventsrelated to it and after the death of the noble mission tomigrationand migration,And in the third volume of the issue and the necessity ofexistenceKnowing the Imam of Imams and revelations about theImamate isconsidered.The point is remarkable in this book,Many of the traditions and sayings include the topics coveredineach of its volumes, so the study is that the more sourcestheyconsider that the author used and referred to them,And his addition to the ones mentioned, in some cases, thesourcesof that material is being used or what traditions they comefrombooks Shia and Sunni books, to be more fully take advantage ofthebooks.
ادعیه و اذکار اسلامی مجربه 5.2 APK
ادعيه واذکاراسلامي مجربهما مجموعه اي از ادعيه واذکار مجربه اسلامي را در برنامه اي زيباوکامل خدمتتان قرار داده ايمدراين برنامه 340 دعا ،هريک براي کاري ، قرار داده ايمبرخي از موضوعات قرارداده شده دربرنامه:دعاي مهر و محبت – دعاي طلب حاجتدعاي بخت گشايي – دعاي گشايش بخت – باز کردن بختدعاي بخت گشايي و ازدواج سريع – دعاي گشايش بخت – دعاي ازدواجدعاي وفاداري – دعاي زن دوم نگرفتن همسر و محبت شوهردعا و تعويذ دفع و از بين بردن چشم زخم و نظر بددعاي رزق و روزي مجرب – دعا براي رزق مغازهباطل كردن سحر و طلسم تفريق و تبغيض و چشم زخمدعاي مجرب براي باز كردن بسته شده – دعاي باز شدن گره از کارروش و شيوه باطل کردن طلسم – اقسام سحر و روشهاي پيشگيريدعاي مهرمحبت و آشتي زن و شوهردستورالعمل جلوگيري از چشم زخم و چگونگي غلبه بر دشمناندعاي رفع درد – دعا براي درمان هر درديدعاى سريع الاجابه – دعاي حاجت – دعاي برطرف شدن مشکلدعاي درد زانو – دعاي رفع زانو درددعاي حافظه – تقويت هوش – دعاي افزايش حافظهتعويذ و دعاي از بين بردن گريه كودك و بچهدعاي مهر و محبت فوري و سريع – دعاي محبت همسرو...تمامي مطالب اين برنامه داراي دسته بندي ميباشد وممکن است در هربخشبعضيي از دعاهاي بخش هاي ديگر نيز باشد که بجهت منظم ترشدن دستهبنديبرنامه قرار داده ايماميدوارم ازاين برنامه استفاده ولذت ببريد، منتظر نظراتوانتقاداتوپيشنهادات شما عزيزان هستيمVazkaraslamyprayersMjrbhWe set the Mjrbh Vazkar Islamic prayers in a beautiful andinvitingplace we have complete340 pray in the program, either for work, we have used dataSome of the issues placed in the program:Love prayer - prayer asking for prayersUnfortunately for solving prayer - prayer opening of fortune -OpenoddsUnfortunately for hatching and early marriage prayer -prayeropening of fortune - marriage prayerLoyalty prayer - prayer neglecting his wife and a lovinghusband'ssecond wifePrayers and amulets repel and destroy the evil eye andbadcommentsProvisions of experienced prayer - prayer for sustenanceGoodsCanceled the witchcraft and the evil eye talisman andsubtractionand BiasExperienced prayer to open the package - the openingprayernodeMETHOD vicious spell - forms of magic and methodsofpreventionMhrmhbt prayer and reconciliation coupleInstructions avoid the evil eye and how to overcome enemiesPain prayer - prayer for the treatment of painAlajabh quick prayer - prayer prayers - prayers resolvedKnee pain prayer - prayer relieve knee painMemory prayer - strengthening intelligence - PrayermemoryexpansionAmulets and prayer eliminating the crying baby and childrenImmediate affection prayer - prayer, love for wifeAnd...It has all the content is categorized in each division maybethat some of the prayers of other sectors have made for aregularwetting App categoriesI hope to use this app a delight for assistance, criticismandrecommendations to your loved ones are waiting foryourcomments
Loading...