1.1.0 / May 4, 2019
(4.1/5) (457)
Loading...

Description

بازی تخته نرد یک بازی مهیج که ریشه عمیقی در ایران ، بین النحرین ،قفقاز و شرق اروپا و جهان دارد. بازی حاضر یک بازی انلاین شکیل و گیمپلی بسیار زیبا و کاملا دارای انیمیشن متناسب با بازی می باشد. بازیبا دوستان به دوستان خود سریع وصل شوید و بازی را شروع کنید رقابتهفتگی در رقابت هفتگی وضعیت خود را چک کنید بازی آسان. چندین اتاقمجرا بازی داریم و هر کدام سکه ها متفاوت - شما را به چالش با رقیباندعوت می کنیم هماهنگ با بازی های شبرنگ موبایل این بازی نسخه فارسیبازی می باشد و نسخه انگلیسی بازی Backgammon-Online را دانلود کنیدGame Backgammon is an exciting game with deep roots in Iran,between Al Nahrir, Caucasus, Eastern Europe and the world. Thepresent game is a stylish online gameplay and a very nice gameplaywith perfectly fitting gameplay. Play with friends Quickly connectto your friends and start the game Weekly Competition Check yourstatus in the weekly competition Easy game. We have several diningrooms and each one has different coins - we invite you to challengethe rivals Compatible with mobile hub games This game is a Persianversion of the game and download the English version ofBackgammon-Online

App Information تخته نرد آنلاین

Shabrang Mobile Show More...

دوز نه مهره ای انلاین 2.0.4 APK
دوران مدرسه و دهه شصت و هفتاد یادش بخیر یکی از سرگرمی های ما بازیدوز بود؛ دوز 3 تایی 9 تایی و 12 تایی و ... ابزار بازی هم متنوع بودگاهی روی یک تکه کارتن خطوط بازی را رسم می کردیم و گاهی روی زمینسیمانی حاشبه ساختمان مدرسه و مهره هایمان هم معمولا سنگ بود باز همما یک بازی نوستالژیک دیگر را با گیم پلی جذاب طراحی کرده ایم و بهبازیهای تخته ای دیگر خودمان اضافه کردیم امیدوارم از این بازی هم لذتببرید. و انلاین با دوستانتان در سراسر دنیا بازی کنید ویژگی های اینبازی به شما امکان می ده با کاربرانی از تمام کشور و حتی تمام دنیا بهصورت انلاین بازی کنید. در این بازی شما می تونید حین بازی با حریفخودتون چت کنید. سرعت بازی خیلی خوبه و در صورتی که دو طرف بازیاینترنتشان سریع باشه بازی هم سریعه. عناصر صفحه بازی به صورت وکتورطراحی شده و با بزرگ و کوچک شدن صفحه نمایش هیچ تغییری در کیفیت عناصرگرافیکی صفحه بازی بوجود نمی آید. بازی کردن، ثبت نام در این بازیراحته و هیچ نیازی به آموختن جاهای مختلف بازی ندارید. School andremembers the sixties and seventies we play good dose ofentertainment, a dose 3 times 9 times and 12 times a game to playboth varied and sometimes on a piece of cardboard lines were drawngame and occasionally on the ground Hashbh cement our schoolbuildings are usually stone beads again we have a more nostalgicgame with engaging gameplay we have developed and added to ourother board games are fun hope to the game. And play online withfriends around the world Features of the game Allows you to dozensof users from all over the country and even all over the world toplay online. In this game you can play while you chat with youropponent. If the two sides played a very good game speed and a fastInternet connection is Sryh game. Designed and vector elementsgames for big and small screen does not make any difference in thequality of the game screen graphic elements. To play, to registerin the game you do not play easy and no need to learn differentplaces.
com.shabrangmobile.crossgame 2.5.7 APK
آیا تاکنون برای انتخاب واژه ها باهم چلنج کرده اید. در این بازی یککلمه را شما در وسط یک جدول هفت در هفت قرار می دهید و بعد از آن بینشما و حریف شما رقابتی آغاز می شود تا با حروف تصادفی کلماتی به زبانفارسی بسازید و به این حرف وسط بچسبانید و به آن شاخ برگ دهید تازمانی که حروف تصادفی تمام شود. و یکی از شما برنده شوید. حروف امتبازمتفاوتی دارند و برخی خانه های جدول هم امتیاز را در ضریب 2 و 3 ضربمی کند . بازی بصورت انلاین می باشد و شما می توانید به یکی از روشهایزیر با حریفان خود بازی کنید: انتخاب رندومی یک نفر و شروع بازی روشدیگر این است که شما نام کاربری دوستتان و یا همسر ، برادر و ... رابگیرید و با وارد کردن نام کاربری در قسمت بازی با نام کاربری با ویدر کنار هم و یا فرسنگها دور از هم بازی کنید. برخی افراد منتخب هم درصفحه اول بازی لیست شده که به آنها نیز می توانید درخواست بازی بدهیدامکان بازی در تمام کشورهای دنیا بصورت انلاین وجود دارد. Have youever challenged you to select a word together. In this game a wordyou put in the middle of a table for seven on seven and thenbetween you and your opponent begins competitive with randomletters to make words and letters in Farsi, the stick and the Hornof leaves until it runs out of random letters. And one you win. Amtbaz different letters and some houses in the points tablemultiplied by a factor of 2 and 3. And you can play online withyour opponents play one of the following methods: Random pick oneand start playing Another method is that your friend's username orwife or brothers take and by entering the username in the User namewith his game together or far apart your game. Some of the peoplelisted on the first page where they can also request games managerThere is the possibility of playing in all countries of the worldonline.
نقطه بازی انلاین(زنگ تفریح) 2.5.2 APK
تیم ما در حال تولید انواع بازی های انلاین با ایده های بسیار جدید وبرخی بازی های سنتی و قدیمی می باشد. در این بین تصمیم گرفتیم بازینقطه بازی را در کنار بازی انلاین واژه ها در کنار هم و جدا از همارائه دهیم. دوران مدرسه اگر یادتان باشه و یا اگر محصل هستید شایدمثل دوره ما که یک برگه کاغذ را از وسط دفتر جدا  می کردیم ونقاطی را روی ان رسم می کردیم و سپس این نقاط را نوبتی به هم وصل میکردیم تا در نهایت کسی که بیشترین مربع را ایجاد می کرد بازی را برندهمی شد. ما به صورتی ساده و در قالب بازی قبلی مان این بازی را بصورتانلاین طراحی کرده ایم و در اختیار شما قرار داده ایم سه نکته: کندیبازی با بعضی حریف ها مربوط به سرعت اینترنت حریف می باشد و سرعت سرور بسیار سریع می باشد. در زمان چت کردن مواظب باشید که تایم اوتنشوید چون زمان شما در هر راند چیزی حدود 40 ثانیه می باشد. رکوردکسانی که بازی را قطع می کنند ثبت می شود و اگر تشخیص داده شود برایاخلال در بازی این کار را انجام می دهند کاربر مورد نظر بلاک میشود.
منچ انلاین 2.2.3 APK
بازی منچ را احتمالا همه شما بازی کرده اید. بازی منچ انلاین با ویژگیهای خاص بازیهای ما منتشر شد. این بازی اولین بازی انلاین چهار نفرهماست(بازی های قبلی ما دونفره بود).​ بازی منچ انلاین در قسمت تصادفیاگر کاربران انلاین به اندازه کافی باشند چهار نفره و در بازی بادوستان دو نفره می باشد.​ امکان بازی بدون اینترنت به دلخواه شما از 2تا 4 کاربر واقعی و یا ربات قابل بازی می باشد.​ برای اولین بار دربازی های ما، چت عمومی اضافه شده و 6 اتاق چت برای کاربران در نظرگرفته شده. ویژگی بازی: به شما امکان می ده با کاربرانی از تمام کشورو حتی تمام دنیا به صورت انلاین بازی کنید. در این بازی شما می تونیددر بازی های دوستانه با حریف چت کنید سرعت بازی خیلی خوبه و در صورتیکه دو طرف بازی اینترنتشان سریع باشه بازی هم سریعه. عناصر صفحه بازیبه صورت وکتور طراحی شده و با بزرگ و کوچک شدن صفحه نمایش هیچ تغییریدر کیفیت عناصر گرافیکی صفحه بازی بوجود نمی آید. بازی کردن، ثبت نامدر این بازی راحته و هیچ نیازی به آموختن جاهای مختلف بازی ندارید.Play manch is probably all you've played. Manch play our gamesreleased online with special features. This game is the first offour online game (the previous games we had two). Manch onlinegames in the crash if enough online users are four and playing withfriends is double. The possibility of playing without internet atyour option 2 to 4 real user or robot game. For the first time inour public chat added 6 chat room is intended for users. GameFeatures: Allows you ten members from all over the country and evenall over the world online games. In this game you can play friendlychat with opponent If the two sides played very good game speed anda fast Internet connection is Sryh game. Play for vector designelements and the large and small screen does not make any changesin the quality graphic elements of the game screen. Game,registered in the game simple and does not need to learn thedifferent parts of the game.
تخته نرد آنلاین 1.1.0 APK
بازی تخته نرد یک بازی مهیج که ریشه عمیقی در ایران ، بین النحرین ،قفقاز و شرق اروپا و جهان دارد. بازی حاضر یک بازی انلاین شکیل و گیمپلی بسیار زیبا و کاملا دارای انیمیشن متناسب با بازی می باشد. بازیبا دوستان به دوستان خود سریع وصل شوید و بازی را شروع کنید رقابتهفتگی در رقابت هفتگی وضعیت خود را چک کنید بازی آسان. چندین اتاقمجرا بازی داریم و هر کدام سکه ها متفاوت - شما را به چالش با رقیباندعوت می کنیم هماهنگ با بازی های شبرنگ موبایل این بازی نسخه فارسیبازی می باشد و نسخه انگلیسی بازی Backgammon-Online را دانلود کنیدGame Backgammon is an exciting game with deep roots in Iran,between Al Nahrir, Caucasus, Eastern Europe and the world. Thepresent game is a stylish online gameplay and a very nice gameplaywith perfectly fitting gameplay. Play with friends Quickly connectto your friends and start the game Weekly Competition Check yourstatus in the weekly competition Easy game. We have several diningrooms and each one has different coins - we invite you to challengethe rivals Compatible with mobile hub games This game is a Persianversion of the game and download the English version ofBackgammon-Online
Backgammon-Online 1.1.0 APK
Download Backgammon-Online for free, and play with random onlineplayers or your friends. play online with online players or offlinewith friends or cpu Join your friends’ tables and play instantly.QUICK PLAY Start playing right away with a single touch. You cansend game request with mobile notification to your friend everytime and live him to game PLAY AGAINST YOUR FRIENDS Join tableswith a single touch and register friends in friends list Backgammonis one of the oldest board games, played worldwide with manyvariants. Backgammon Online is designed for fans of games such asbackgammon, tavle, tawla, tavli, gammon, nackgammon, shesh besh,mahbusa, narde, tapa, acey-deucey, gul bara, portes, plakoto andfevga.
Loading...