97.8.0 / October 17, 2018
(4.6/5) (178)
Loading...

Description

نسخه 97.3.0 رمان های عاشقانه 3 ( نسخه رمضان 97) 📌 افزودن 6 رمانزیبا به شرح زیر: ✅ ساکنین چراغ قرمز ✅شب بارانی ✅شاهین عزیزم به گوشم✅سرنوشت لجباز لیست رمان هایی که در این برنامه ارئه کردیم به شرح زیرمیباشد: اتاق کاهگلی ➖ازدواج به سبک کنکوری ➖آدم و حوا1,2➖به رنج➖پریچهر ➖جایی که قلب آنجاست ➖فصل وصال ➖بلای دوست داشتنی ➖عشق با طعمسادگی ➖عقیق ➖فرار از جهنم ➖شرط می بندی?➖هیچوقت دیر نیست ➖یک اس اماس ➖سفید برفی ➖دختری به نام مروارید ➖گیسو کمند ➖ غم و عشق ➖کسی میآید ➖منم طهورا ➖آلاچيق خاطره انگيز ➖اگه بدونی➖آواز چکاوک➖پرستار من➖پرسه در شب➖ترمه➖ترنم ➖نفوذ ناپذير➖یک تبسم برای قلبم ➖اگه گفتی منکیم ➖یک بار نگاهم کن ➖برایم از عشق بگو ➖ زندگی خصوصی ➖هیچ وقت دیرنیست ➖روشنایی مثل آیدین ➖جایی برای مردن ➖چشمان آبی سارای ➖سیزده نحس➖عقرب و پروانه ➖ظرفیت تکمیل ➖ الهه شرقی ➖ترانه وجود➖غربت➖بغض لگدمال ➖اقای حساس خانوم خشن ➖نقطه ی تلاقی ➖دکتر احساساتی ➖نجابت من➖سرنوشت اشتباهی ➖غم هجران ➖بی گناه محکوم شدیم ➖آسمانی ها ➖به سبزیدست های تو ➖هويت پنهان ➖مسافر عشق ➖آریانا ➖ارمغان باران ➖نگاه مبهمتو➖ورتا ➖طلوع زندگی ➖سودای عشق ➖عشق بی تو ➖رویای شنی ➖لجبازی باعشق➖اینجا زنی عاشقانه میبارید ➖به رسم رقص کولی ها ➖عشق پايدار ➖پدرخوب ➖او دوستم نداشت ➖اگر دردی باشد ➖بمون کنارم ➖سهم من از زندگی➖گناهم عاشقی بود ➖ورود عشق ممنوع ➖با عشق شدنیه ➖من و تو➖چشمهایمبرای توست ➖مرد من ➖پیش مرگ ارباب➖هکر قلب➖ عمارت عشق ➖بورسیه ➖دونیمه ی سیب ➖ پنجمین نفر➖تدریس خصوصی ➖تیدا زاده نور یا تاریکی ➖سرنوشت ترنم ➖ جان و شوکران ➖ مرا دوباره آغاز کن ➖ سنت شکن➖عناصرموروثی➖سیندرلا ➖سکوت شیشه ای ➖در تمنای توام➖قصه ی عشق ترگل➖منفیعشق➖دشمن عشق➖عشق خجالتی➖بی تو تنهام➖پرواز به وقت عشق➖اخرینفردا➖اتحاد گرگینه ها➖ گلبرگ ➖از فرار تا عشق ➖عروس سرخ ۱۶ساله ➖آینازدختری شیطون و مغرور ➖قرارداد عاشقی ➖مستی برای شراب گران قیمت➖انتخابمن➖اشکالی داره خجالتیم؟؟ ➖رزا➖روزگار تلخ➖دوباره برگرد➖ آشپزباشی➖آلاگل ➖مازوخیسم ➖به نام یک زن➖من و اون ➖پایان یک دختر➖سیاه عشق➖نبض نسل من ➖ثانیه های آخر ➖میخوام بخونم از چشمای تو ➖رخسار روی تو➖آخرین داستان عشق➖شهر آشوب ➖زیر یک سقف ➖نبض احساس ➖در انتظار عشق➖درد و همدرد ➖کافه فریاد ➖حلما ➖پنحمین روز➖ او دوستم نداشت➖ بن بستعاشقی ➖تلخ ترین سفر➖حوالی جهنم بنام خدا این مجموعه شامل بیش از 300رمان کاملا افلاین و محبوب و در عین حال رایگان در سه سری برای شماعزیزان اماده ساختیم. بی شک یکی از پر محتواترین و بهترین نرمافزارهایی هست که در این زمینه ساخته شده چون رمانهایی ک این مجموعهشامل میشه تماما با نظر سنجی از کاربران برنامه قرار داده شده اند ومطمعنا از داشتن این نرم افزار پشیمان نخواهید شد . لطفا با معرفیبرنامه به دوستاتون مارو حمایت کنین Version 97.3.0 romance novels 3(Ramadan version 97) 📌 Add 6 beautiful novel as follows: ✅residents red light ✅Shb Rain ✅Shahyn dear to me ✅Srnvshtheadstrong List novels that were presented in the program is asfollows: Minecraft-style thatched room ➖Azdvaj ➖Dm and sufferingHva1,2➖Bh ➖Prychhr ➖Jayy that there ➖Fsl Joiner ➖Blay lovelyheart-flavored ➖Shq simply can ➖Shrt ➖Qyq ➖Frar of hell for?➖Hychvqt too late ➖Yk SMS Snow ➖Sfyd ➖Dkhtry called Pearl ➖Gysvlasso ➖ sorrow and love comes ➖Ksy ➖Mnm Thvra ➖Lachyq memorable➖Ag·h Bdvny➖Vaz Chkavk➖Prstar I ➖Prs·h in Shb➖Trmh➖Trnm ➖NfvzNapzyr➖Yk ➖Ag·h smile to my heart say I love Kim ➖Yk times ➖Braymat me now say ➖ private life ➖Hych never too late to die ➖Rvshnayylike Aydin ➖Jayy blue ➖Chshman Sarai ➖Syzdh crossed ➖Q B andbutterflies ➖Zrfyt complete ➖ Eastern goddess ➖TranhVjvd➖Ghrbt➖Bghz Miss violent trampling sensitive ➖Aqay ➖Nqth ofintersection ➖Dktr ➖Njabt my feelings ➖Srnvsht wrong, we sin ➖By➖Ghm separation of ➖Bh vegetable ➖Smany ➖Hvyt hide your hands➖Msafr love ➖Ryana ➖Armghan rain ➖Ngah vague Tv➖Vrta ➖Tlv lifewithout you ➖Rvyay ➖Shq ➖Svday love sandy ➖Ljbazy with Shq➖Aynjaromantic woman dancing gypsies fell ➖Bh draw ➖Shq ➖Pdr goodsustainable ➖Av not love is pain ➖Agr ➖Bmvn ➖S·hm me my life lover➖Gnahm ➖Vrvd ➖Ba forbidden love and you love Shdnyh ➖Mn I ➖Mrd foryour eyes ➖Pysh Arbab➖Hkr death Qlb➖ mansion love apples ➖Bvrsyh➖Dv half of the fifth ➖ private Nfr➖Tdrys ➖Tyda born light or darkfate ➖ sing for me again now ➖ ➖ ➖ John and Hemlock St. breaker➖Nasr Mvrvsy➖Syndrla glass ➖Skvt ➖Dr Tvam➖Qsh longing for loveTrgl➖Mnfy Shq➖Dshmn Shq➖Shq Khjalty➖By Tnham➖Prvaz time youShq➖Akhryn Frda➖Athad Werewolf Ha➖ petals ➖Az escape to love16-year-old Red ➖Rvs ➖Ynaz naughty girl and proud ➖Qrardad ➖Mstylove for wine is expensive Mn➖Ashkaly Khjaltym Qymt➖Antkhab?➖Rza➖Rvzgar Tlkh➖Dvbarh Brgrd➖ chef Bashy➖Lagl ➖Mazvkhysm ➖Bh aZn➖Mn and the ➖Payan a Dkhtr➖Syah love ➖Nbz ➖Sanyh last generation➖Mykhvam I read from your eyes on your ➖Rkhsar ➖ the last storyShq➖Shhr chaos ➖Zyr one roof ➖Nbz feel ➖Dr expected ➖Drd love andsympathy ➖Kafh he loves me cry ➖Hlma ➖Pnhmyn Rvz➖ Ndasht➖ deadlocklove most ➖Tlkh Sfr➖Hvaly hell in the name of God The collectionincludes more than 300 novels completely offline and popular, yetfree in three series have prepared for your loved ones. Undoubtedlyone of the best software Mhtvatryn and that this made it all thenovels that this collection include field surveys of users of theprogram have been and certainly will not regret having thissoftware. Please support us're bringing girlfriends

App Information رمان های عاشقانه 3

ALI GHOLAMI Show More...

رمان پشتم باش 1.0 APK
ALI GHOLAMI
دانلود رمان پشتم باش | به قلم زهره حاجی زادهخلاصه :در مورد یهدخترسکه خانوادش به قتل می رسن وفقط یه سرگرد تعلیقی هست که می تونهبهشکمک کنه وچون دختره تحت خطره می برتش پیش خودش و…قسمت از رمان :”نهال جان پدرتازه ازسرکار برگشته، خسته اس بذار حداقل آبی بهدستوصورتش بزنه ”، پدرش را سمت گوشه ی خلوت سالن که نسبت به جاهایدیگروسایل تزینی کمتریداشت، برد. آقای احمدی به هیجان دختر ده سالهاش،لبخندی پرمحبت زد. نهال سریعلباسش را داخل شلوارکش کرده و موهایدماسبی اش را محکم تر نمود. با یک نگاهاطرافش را از نظر گذرانده وباهیجان گفت:_ بابا ! منونگاه کن!چند تا بالانس زده و در آخر پاهایشراصدوهشتاد درجه بازکرد.با ذوق تمام برای خودش دست زد. از اعماق قلبوبا صدایی بلند خندید. با خنده یشادش، چال گونه ی عمیقش بهنمایشدرآمد.آقای احمدی باخنده ی بی غل وغش دخترش، دستانش راازهمگشود:_دخترم توبی نظیری! مثل همیشه عالی بودی. با دیدن اینحرکات،تمام خستگیم ازتنم رفت.نهال درست مانند بچه گربه ای سرش رابرسینه یستبر پدر گذاشته و خود را برای او لوس کرد:_ کل این چند روزوتمرینکردم تا سورپرایزتون کنم.پدرش بوسه ی پرمحبتی برسرش نشانده و درگوششزمزمه کرد:_تو همیشه بهترینی نهالم! من و مادرت به وجود تو افتخارمیکنیم.دختر جوان باصدای رعد و برق آشفتهازخواب پرید. گیج و منگبهاطراف چشم دوخت. کمتر از چند لحظه، نوری اتاقش راروشن کرد. بازصدایرعد و برق، سکوت اتاق را درهم شکست. وحشت زده درجایخود نیم خیزشد!اتاق درتاریکی فرو رفته و خبری از پدر، و آغوش گرمش نبود!آهپرسوزیکشیده و آباژور کنارتخت را روشن کرد. ذهنش تازه ریسیت شد وشروع بهپردازش اتفاقات افتاده نمود.Novel behind me logged in | ByVenusHajizadehSummary :In the case of a family killed Dkhtrs thatonly asling suspended by Major who can help him when he girl undertheBrtsh danger to herself and ...Part of thenovel: "JohnPdrtaz·h Azsrkar seedlings come back tired blue SLeave at leastVsvrtsh off"His father deserted the corner of thehall less thanelsewhere FencingThe board. Mr. Ahmadi excitedten-year-old girl,her loving smile. Quick seedlingsShlvarksh insideher dress andponytail made her more tightly. At a glanceSurroundingthe spentexcitedly said:_ Dad! look at me!Some balance struck, andfinallyopened his legs Sdvhshtad degrees.Tasteful all he couldforhimself. From the depths of the heart and laughed out loud.WithlaughterA Joyful, deep hole was screened species.Mr. AhmadiBakhndhof simon Vghsh daughter, opened his hands apart:Toby _Dkhtrmgreat!As always were wonderful. Seeing this movement, all KhstgymAztnmgo.Just like the kitten seedlings of thick Brsynh his head upandhis father was spoiled for him:_ The day and the more Ipracticeduntil I Svrprayztvn.Kiss loving father put their headsandwhispered in his ear:_Tv always the best Nehalem! Me andyourmother proud of you.Young girl vocal thunder disturbedSleepjumped.Looked around confused. Within a few moments, the light inherroomHe turned on. Open thunder and lightning, shattered thesilenceof the room. Creepy placeHalf was its rich! Dark Room sunkand nofather, and not warm hug! AhSentimental stretched and turnedon thelamp Knartkht. His mind was fresh restart and start theprocesshappened.
رمان عشق یا همخون 1.0 APK
ALI GHOLAMI
دانلود رمان: عشق یا همخون? نوشته: مرضیه داوودی نویسنده انجمنرمانهای عاشقانه? ژانر: #عاشقانه#اجتماعی? تعداد صفحات کتاب: پی دیاف۷۱۹? خلاصه:داستانه زندگیه یه دختر شر و شیطونهدختری که هیچکسازشیطنتاش درامان نیستدرسا عاشق آروین میشه آروینی که توی شیطنت ازدرسابدترهامااتفاقات تلخی میوفته که باعث میشه آروین با خواهر درساازدواجکنهو پسرعموی آروین هم برای انتقام به درسا رو بیارهو….ژانر:کمیطنز،عاشقانه ،انتقامیبه قلم :مرضیه داوودیعشق یاهم خونقسمتاز رمان:دینگ دینگ دینگ…اه خفه شومزاحم ایکبیری این چیه .وجدان؛خنگخدا الارمگوشیته_عه وایــــــــــــــے امروزدانشگاهمــــــــــنجـــــــــــــــیغمـــــــــــامـــــــــانمامان رو که نیلو جونصدا میزدیم چون خودشمیخواست گفت-یمــــــــــان دختری جیغ جیغو بازچته؟؟؟؟؟یهو از رو تختپریدم دویدمسمت مامانم که بغلش کنم کهبا ترسجاخالی داد که با مخ محترمخوردمبه دیواربمــــــــــــــب_عه مامانمخیر سرم خواستم احساسات نشونبدممامان دست روی موهاش کشید وگفت_واپناه بر خدا احساسات چیه عینهیولا حمله میکنیخیرسرت وقت شوهر کردنتای خدا ی دختر کم عقل و ترشیدهب من دادی_,وا.مامــــــــان من١٧سالمه بعدشمتو خودت ک میدونی من چقدخواستگار دارم چرا میگی ترشیده؟؟یه نگاه ب مامانم کردم دیدم داره راستراستی گریه میکنهنیلو جون (مامان)با عصبانیت نگام کرد وگفت_هر کی باتو ازدواج کنه دو روزه طلاقتمیدهرمان عشق یا همخون_وا مگ من چمهمامانی_صد دفعه گفتم ب من نگومامانلبامو برچیدم و گفتم چشـــــــــمنیلو جونی بخند راســـــــییبابام کوش ؟؟؟؟_بابات رفته شرکت_اوهومواــــــــی دیرمشـــــــــــدبا عجله پریدم دشویی وبعد عملیات مربوطه(چ کار کردی)خفهوجی جـــــــــــون(وا دختری بیشعور دیگ بات حرفنمیزنم )چبهتــــــــــــر .داشتم میگفتم از رو نرده ها سرخوردمNovel: love orinbred? By: M. Davoodi author of romance novelsAssociation? Genre:Romance # social #? Number of pages: 719 pdf?Summary:Life story ofa girl of evil and ShytvnhA girl that no oneis safe fromShytntashArvin Arvin's love of Dorsa Dorsa uponmischiefworseAmaatfaqat bitterness that might have been Arvin'ssister wasmarried DorsaAnd cousin of Arvin for the taking revengeDorsa andso on.Genre: a little humor, romance, revengeBy: M.DavoudiLoveBlood interference.Part of the novel:Ding Ding Ding ...Oh, shutupWhat is annoying Aykbyry.Conscience, God Dumb alarmGvshythTodaythe University of _H VayےI scream MomMom's the sound wewere NilooJune because he said he wanted-Yman girl what's wrongwith squeakeropen ?????I jumped from the bed suddenly ranThe hug mymom thatIDodge fear that I respected with cerebrumWallBombNo _H mymomwanted me to show feelingsMom took my hand on her hair andsaid,_VaAllah forbid what feelings do you attack the samemonsterKhyrsrttime letting go of a couple of young girls God gaveme wisdom andFoxy B_, Va.maman I'm 17 cockYou know how much I lovea suitorbecause you yourself say Foxy?I saw my mom crying it'sreally asight BNiloo June (Mom)When Prophet saying angrily.When yougetmarried, divorce was a two-day _HrLove novel or inbredMeg _Vamysweetie ChamehI _Sd time to tell me MomLbamv eye, NilooJoniBrchydm said Rossi Laugh-working dad ????_Babat the companyWowwasI'm late _AvhvmDshvyy hurriedly jumped after the operation(whatyou did)Shut vaji June (Wa girl dunce for not talkingbaht)What'sbetter than fences slipped told .dashtm
رمان های عاشقانه 4 97.8.0 APK
ALI GHOLAMI
بنام خداوند مهر و وفا نسخه 97.3.0 رمان های عاشقانه 4 ( نسخهرمضان97) 📌 افزودن 4 رمان زیبا به شرح زیر: ✅ عابر بی سایه ✅عشق تاریک✅عشق با طعم تقاص ✅ عشق بی پروا لیست رمان هایی که در این نسخه ارئهکردیم به شرح زیر میباشد: او دوستم نداشت ➖بن بست عاشقی➖آسانسور➖دخترشمالی➖هیچ وقت دیر نیست➖روشنایی مثل آیدین➖تو هنوز اینجایی➖چیزهایی همهست➖مرا دوباره آغاز کن➖ یه خاطره از فردا ➖ هوای تو➖او دوستمنداشت➖ورود عشق ممنوع➖زخم پاییز➖فالش➖پاپیتال➖با سقوط دست هاى ما➖یکتبسم برای قلبم➖دکتر احساساتی➖نجابت من➖بنام آرزو➖درگیر رویایتوام➖ساکنین چراغ قرمز➖فردا بدون من ➖ بغض تنهایی➖شب بارانی➖زلزلهمخرب➖دنیای عروسک ها➖شاهین عزیزم به گوشم➖زیر یک سقف با سلام خدمتتمامی دوستان عزیز در این مجموعه رمان بنام "رمانهای درخواستی" درخدمت دوستان هستیم اپلیکیشن رمانهای درخواستی بصورت کاملا آفلاینمجموعه از 40 رمان که هر رمان تقریبا 300 صفحه است و در قالب گرافیکیزیبا و دلنشین با موزیک پس زمینه کاملا عاشقانه در کنار شما است کهاین موزیک می توانید غیرفعال هم بکنید در قسمت تنظیمات برنامه همچنینحالت شب برای اذیت نشدن چشمان دوستان اضافه شده . حجم کلی این رمانکمتر از 19 مگابایت است با توجه به متحویات برنامه و گرافیک زیبادلنشین برنامه برخی از امکانات اپلیکیشن رمان های درخواستی: گرافیکزیبا و دلنشین تغییر نوع قلم تغییر سایز متن حالت ممانعت از به خوابرفتن صفحه قابلیت پخش موزیک بیکلام در پس زمینه رمان در هنگام خواندنرمان به انتخاب کاربر حالت نمایش درشب قابلیت ادامه مطلب (این قابلیتاین امکان را به شما می دهد که بدون نگرانی تا هرجای رمان که بخوانید. در موقع خروج به هر دلیلی دیگر لازم نیست نگران باشید تا کجای رمانرا خوانده اید . به محض ورود مجدد باز به همان صفحه که رمان را خواندهاید می روید و می توانید ادامه رمان را بخوانید) منابع برنامه :www.romankade.com God's love and loyalty  Version 97.3.0romance novels 4 (Ramadan version 97) 📌 Add 4 beautiful novel asfollows: ✅ pedestrian Shadowless Dark ✅Shq ✅Shq flavored payReckless Love ✅ List novels that were presented in this release isas below: He had me dead Ashqy➖Sansvr➖Dkhtr ➖Bn Shmaly➖Hych nevertoo late to start again Kn➖ Hst➖Mra Nyst➖Rvshnayy like Ydyn➖Tvstill Aynjayy➖Chyz·hayy also a memory of Ndasht➖Vrvd forbidden loveme tomorrow Tv➖Av air ➖ ➖Zkhm Payyz➖Falsh➖Papytal➖Ba fall Ma➖Ykhands smile for Qlbm➖Dktr Ahsasaty➖Njabt Mn➖Bnam Rzv➖Drgyr dreamTvam➖Saknyn Qrmz➖Frda lights without my tears ➖ Tnhayy➖ShbBarany➖Zlzlh Mkhrb➖Dnyay Ha➖Shahyn Baby doll Gvshm➖Zyr one roof Hiall dear friends in the series of novels called "novels Request" inthe service of our friends Application novels request completelyoffline collection of 40 novels, each novel is almost 300 pages andis in the form of beautiful graphics and pleasant with backgroundmusic quite romantic with you the music you can disable either dothe configuration mode Night not offend the eyes of the friendadded. The total volume of the novel is less than 19 megabytesaccording to Mthvyat pleasant and beautiful graphics applicationprogram Some novel applications demand features: Beautiful graphicsand pleasant Change font Change text size Prevented from going tosleep mode Page Instrumental music playback in the background whilereading the novel to novel user selection Night view mode Abilityto Read More (This feature allows you to do that without fearwherever novel to read. At the time of departure for any otherreason do not have to worry about how far the novel you read. Assoon re-open the same page novel you can go read and continue toread novels) Program resources: www.romankade.com
رمان غرور بی پایان 1.0 APK
ALI GHOLAMI
دانلود رمان غرور بی پایان«به نام خـــدا»دلنوشته ی طلوع “شخصیترمانغرور بی پایان” به نویسندگی مبینا قسمتی…کردی فراموشم ولی… اینجوریاز پیشم نرومن این جا غریبم، کجایی؟ کجـــــایی؟امان از غماینجدایـــیغمت رو نذار رو شونم که این کار من نیستهمه رفتن و هیچکسیدلدار من نیستکسی به فکر حال واحوال من نیست.من این جارو بی تونمیخــــوام.یه خسته یه عاشق، یه بیمار تنهاتو رفتی نگاه مردمعوضشددوباره بارون، توی خیابونمن هنوزم خاطرات تو رو دارمنکنه خوابی،منومی تابیهر شب و هر روز رو با یاد تو سر کردمهنوزم عکساتتویاتاقــــــهخونه زندون شده واسه من می بینـــــی؟تو به جای مـــنحتیتو خوابـــتداری دستای یـــکی دیگه رو می گیـــــــریاینکهکابـــــــــوسه، تورو می بوســـــهدوباره می پرم ازخوابــــــموآشـــوبمتو نمی دونی زیر این بارون حتـــی اگه نباشییــــاد تو میمونـــــــــمدوباره تنهـــام، صدای اشکـــامتو خودتباعثـــشی، باعثاین دورینگو قسمت اینِ، نگو مجبوریکجای تقدیر نوشتیرفتم؟بگو کجایی توتعبیر کدوم فــــــالم؟رمان:غرور بیپایاننویسنده:mobina_gh23تلگرامنویسنده جهت سوال و نقد رمان ونظرات:@Mobina_gh23eکانال رماننویسنده: @mobinaghesmati_romanمقدمه:با اینکه تازه دیدمت، انگار یهعمره با منیانگار داری با اون نگات اسمموفریاد می زنیچشمات باهامغریبه نیست یه تیکه از خود منهدلم داره بانفسام برای تو پر میزنهتویی که با اومدنت دلم پر از جووونه شدخونه یویروونه ی من بازمدوباره خونه شدتویی که اومدنت برام دلیل زندهبودنهتموم آرزوم فقطبدون تو نبودنهدارم می رم ولی دلممی خواد باشمکنار تومی ترسم از اینکه یه عمر باشم درانتظار توبدون تو نمی تونم یهلحظه آروم بگیرماشکامسرازیر می شه و از غم وغصه می میرمآخه مگه به جزتو کی مونده توایندنیا برامدیگه کسی رو ندارم من موندم و خاطره هاامامی دونم که بایددوریت وبه جون بخرماز پیش تو باید فقط یه یادگاریببرمنه تقصیر تو بودنه منNovel endless pride"The name of God"Bio ofDawn "novelcharacter Endless pride" written Mobina part ...Butforget ... thatway you do not go awayI'm a stranger here, where areyou? Where areyou?To hell with the sorrow of this separationLet'shear it's notmy sorrowAll go and no one who is not my loverSomeonehad to thinkof times, I did not.Without you I do not want thebroom.I tired ofa lover, a patient onlyChanged the look you'regoneBaron again, onthe streetI still have memories of you.Does notsleep, I so weTobyEvery night and every day I end by reminding youIstillpictures in roomJail was home to me do you see?I sleep in myplace,even you.You're making someone else's handsThe Kabvs·h, youcankissAgain jump from my VashvbmYou do not know even if you'renotreminding you stay under the rainI'm alone again, the soundoftearsYou yourself Basshy, makes this farNgo part, do not havetoIappreciate where you wrote?Where are you Falm tellwhichinterpretation?Novels: Pride EndlessAuthor:mobina_gh23Telegramwriter to question and critique of opinionsnovel: @Mobina_gh23eChannel novel:@mobinaghesmati_romanIntroduction:Withthis new saw, like apilgrimage with meIf you were with himwatching the woman's nameVfryadA piece of my own eyes, is nostranger to me.I could fill youwith Nfsam for womanYou are filledwith Avmdnt I was JvvvnhVyrvvnhmy house was home again againI livebecause of being you, AvmdntIjust wish to finish without NbvdnhIgo, but IHe wants to be withyouI'm afraid that I look forward toyour lifeNo you can not get aquiet momentThe tears flowing out ofchagrin dieWho do except leftme because Twain worldI told him Istayed and memoriesBut I know youshould buy Dorrit, and JuneYoushould take only a bag of preIt wasnot your fault, not mine
رمان رسیدن نهایت عشق 1.0 APK
ALI GHOLAMI
دانلود رمان رسیدن نهایت عشقداستان، در مورد یه دخترییه که عاشقپسرخاله ش می شه.ولی مشکلات زمونه نمی ذاره به هم برسن.دختره بامشکلاتمی جنگه ولی تا یه حدی، از اون به بعد، ازرده تحمل دختره خارجمی شهکم میاره!پسر هم کم از دختر نمی ذاره و دختر رو ول نمیکنه…خستهمی شن.بر اثر یه اتفاق تصمیم به فرار کردن می گیرن…ولیاینفرار به چه قیمتیتموم میشه؟ قسمتی از رمان :وارد حیاط خونه شدم…سرم وزیر فرستادم وروی سنگ فرش های طوسی وکرم قدم برداشتمبه استخر خیلیبزرگ رو بروم چشمدوختم…رنگ آب چشمام رو نوازش می کردو آرامش خاصی تویوجودم سرازیر میشد..خودم رو از استخر رد کردمو به و روبه روی خونه یخیلی شیک و بزرگرسوندم.نگاهم وگرفتم و از پله ها بالا رفتم…زنگ و زدمکه مستخدم در جادر رو باز کرد…تعظیم کوچیکی کردپالتوم رو در آوردمودستش دادموتویهمون حالت پرسیدم: مامان اینا خونه نیستن؟!سرش رو پایینانداخت:بلهخانوم.هستن.سری تکون دادم.طرف سالن قدم برداشتم.سالن خیلیبزرگ کهوسطش یه قالی رنگ شیری گذاشته شده بودو نیم دایره ای به کمکمبل هایسلطنتی سفید شیری…بقیه زیبایی خونه رو نقاشی و تابلو تضعینات،به گردنمیکشیدن!مامان بابا آرتام(برادرم)وعمه نشسته بودن…طرفشون رفتمو سلامکردممامان باخوشرویی:سلام عزیزدل مامان، خسته نباشی یکییهدونمFinally the novel LoveThe story, about a Dkhtryyh who lovedhiscousin up.But fate does not let me problems to reach.The girlwiththe problems of war, but to some extent, Since then,theCategorybear little girl gets the lead out!The little boy andgirl, but thegirl does not let me anymore ... tiredThe sand. By aconsensusdecision to escape the Giron ... butThe run ends atwhatprice? Part of the novel:I entered the yard ...And sentmebelow the gray paving stepped CreamThe pool is so big I sewedtheeyes ...Color water stroked my eyesAnd a certain calm wasflowinginto me.I exclude myself from the poolAnd to the front ofthe houseis very stylish and large done pretty well.Vgrftm at meand went upthe stairs ...I opened the door bell and the securityguard in here...Small bow outI gave up my coat VdstshAs a veto, Iasked Mom ifthey are not home?His head down: Yes, ma'am.are.Seriesshook.Hallstepped on.Very large hall in the middle of a milky colorcarpethad been laidSemi-circular sofa with milky white royal ...Therestof drawings and paintings Tzynat beauty house, pulled theneck!Momand Dad Rtam (my brother) Vmh sitting ...I went and saidhelloTrfshvnMom Bakhvshrvyy: Hi Zyzdl Mom, Oh really know oneanother
رمان کابوس های یک قاتل 1.0 APK
ALI GHOLAMI
دانلود رمان: کابوس های یک قاتل? نوشته: KURO نویسنده انجمن رمانهایعاشقانه? ژانر: #ترسناک#اجتماعی? تعداد صفحات کتاب: پی دی اف۲۱۱?خلاصه :همه مون می دونیم که قتل بَده و قاتل آدم بدیه. اما تاحالافکرکردین چرا بعضیا قاتل می شن؟یه قاتل احساسات هم داره؟ می تونه کسیرودوست داشته باشه؟می تونه به کسی کمک کنه؟ می تونه برای دوست نیمهجونشزار بزنه؟!خلاصه که اگه فکر می کنید دوست دارید دنیای درون یهقاتلوبشناسین،این رمان ترسناک، طنز، فلسفی، غمگیــن و اجتمایی رو بهشماتقدیم می کنم.قسمت از رمان :کوین یک قاتل نبود و نمی خواست باشد.کوینفقط یک بچه ی چهارده- پانزده ساله بود،یک بچه ی عصبی و دردسر سازکهزندگی خیلی سختی را تجربه کرده بود.کوین از آن بچه هایی بود کهسرکلاس مزه می پرانند و با شیطنت های شرورانه شان،معلم ها را عاصیمیکنند. از آن بچه هایی که نمره هایشان هیچ وقت از پانزده بالاترنمیرود،اما هیچ وقت هم مجبور نمی شوند یک سال تحصیلی را دوباربگذرانند.او بچه ی بی ادب اما محبوبی بود، با تعداد زیادی دوستکهصمیمی ترینشان “راب” بود.راب پسر درشت هیکلی بود که همیشه می خندید.ودر مقابل کوین که همیشه عصبی بود،راب کسی بود که هیچوقت عصبانینمیشد.فکر نمی کنم احتیاج به جزئیات بیشتری باشد،Novel: the nightmareofa killer? Posted: KURO author of romance novels Association?Genre:Horror # # Social? Number of pages: 211 pdf? Summary :We allknowthat murder and the murderer was a bad guy. But ever thoughtwhysome people like the sand killer?I feel it's the killer? Youcanlove someone?Can anyone help? Can Jvnsh market for like halftheteam?In short, if you think like a world within aQatlvBshnasyn,This novel, horror, humor, philosophical, and socialSad Ioffer to you.Part of the novel:Kevin was a killer and did notwantto be. Kevin was just a fifteen year old kid Chhardh-,A nervousandtroubled child who had experienced a very difficult life.Kevinwasthe children in the class taste Prannd and theirevilmischief,Rebelled against their teachers. Fifteen of thosechildrenwho have never been higher their score will goBut neverhave theynot spend one academic year twice.Her baby was rude butpopular,with many intimate oldest friend "Rob" was.Rob big boy wasalwayslaughing. In contrast, Kevin was always nervous,Rob was theone whowas never angry.I do not think I need to be more detailed,
رمان های عاشقانه 97.8.0 APK
ALI GHOLAMI
بنام خدا این نرم افزار در مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه هایدیجیتال در تاریخ 1394/09/09 با شماره مجوز 20107072 بصورت رسمی ثبتشد .: برنامه فوق از ۳ بخش کلی تشکیل شده که آنها را در ادامه نامبرده ایم بخش آفلاین بدون نیاز به اینترنت در این قسمت از رمان هایعاشقانه، نزدیک به ۱۵۰ عنوان داستان در سه گروه عاشقانه، پلیسی و طنزوجود دارد. مجموعه رمان های عاشقانه در این قسمت، بیشترین تعدادداستان ها را در بر میگیرد که میتوانید آنها را در بخش های زیر مطالعهکنید: رمان های انجمن منتخب کاربران رمان های محبوب نکته : در منویبخش آفلاین، گزینه های قسمت نیمه آنلاین هم به چشم میخورد که در ادامهتوضیح داده ایم. جذابترین داستان ها را در اپلیکیشن رمان های عاشقانهبخوانید. بخش نیمه آنلاین برای دانلود داستان های بیشتر به دلیلافزایش حجم، امکان قرار دادن تعداد زیاد رمان در این اپلیکیشناندرویدی وجود ندارد. به همین دلیل شما میتوانید با ورود به قسمت نیمهآنلاین، به صدها عنوان داستان دیگر دسترسی داشته باشید. رمان هایعاشقانه ایرانی، داستان های هیجان انگیز پلیسی و داستان های طنز،محتوای این بخش از رمان های عاشقانه را تشکیل داده اند. با لمس هرگروه رمان، میتوانید داستان مورد نظر خود را از عناوین قدیمی یا جدیدانتخاب کنید. با این کار، رمان موردنظر شما یکبار دانلود میشود و درمراجعه بعدی، برای خواندن آن نیاز به اینترنت نیست. دکمه بروزرسانیدستی محتوا نیز در این قسمت پیش بینی شده است. نکته : لیست عناوینداستان ها بدون اتصال به اینترنت قابل مشاهده هستند. در واقع برایدانلود هر فصل از داستان باید به اینترنت متصل باشید. امکاناتی کهبرای مطالعه در اختیار دارید در رمان های عاشقانه برای اینکه بتوانیدتجربه خوبی از مطالعه داستان ها بدست آورید، امکانات مفیدی برای شمادرنظر گرفته شده است. این امکانات عبارتند از: تنظیمات نوع قلم،اندازه و رنگ فونت تغییر رنگ پس زمینه پخش موزیک ملایم با امکان توقفبزرگ و کوچک کردن فوت در موقع مطالعه حالت شب و روز علاوه بر مواردبالا، قابلیت جالب ذخیره محل ترک داستان هم در اپلیکیشن فوق وجوددارد. به این ترتیب میتوانید در مراجعه بعدی، مطالعه را از همان نقطهادامه دهید بخش آنلاین برای ارتباط با دیگر کاربران جالبترین بخش رمانهای عاشقانه، در واقع شبیه به یک شبکه اجتماعی پیاده سازی شده که درآن میتوانید با سایر کاربران، ارتباط برقرار کنید. با ایجاد یک حسابکاربری و وارد شدن به این قسمت، صفحه ای با بخش بندی های زیر خواهیددید: خانه (فهرست همه داستان ها در گروه های مختلف) تازه ها یا آخرینرمان های منتشر شده عاشقانه با داستان های رمانتیک پلیسی و ماجراهایهیجان انگیز طنز با رمان های سراسر خنده ترسناک برای تجربه حس هیجانداستان های ارسالی توسط کاربران برترین داستان ها برترین های ماهالبته غیر از این موارد، زبان های دیگری هم در صفحه اصلی بخش آنلاینبه چشم میخورد. مثل دنبال شده و ذخیره شده که در پاراگراف بعدی دربارهآنها گفته ایم. امکانات بخش آنلاین برنامه وقتی صحبت از یک شبکهاجتماعی میشود، نیاز به امکاناتی هست که کاربران بتوانند به راحتی بایکدیگر در ارتباط باشند. این امکانات تا حد زیادی در رمان های عاشقانهوجود دارد. هر فصل از داستان های بخش آنلاین درواقع شبیه به یک پستمنتشر شده اند که شما میتوانید تعداد بازدید، لایک و نظرات دیگران رابرای آنها ببینید. یکی از قابلیت های مفید بخش آنلاین در برنامه فوق،امکان دنبال کردن داستان های دلخواه میباشد. با استفاده از این قابلیتمیتوانید در بین تعداد زیاد داستان ها، عناوین موردنظر خود را در بخشدنبال شده پیگیری کنید. از دیگر امکانات قسمت آنلاین باید به مواردزیر اشاره کنیم: پسند کردن و نظر دادن گزارش محتوای نامناسب اشتراکگذاری کپی کردن متن نکته : مشخصات کاربری خود را میتوانید از منویکناری برنامه ویرایش نموده و آیدی اینستاگرام یا تلگرام خود را به آناضافه کنید. برای رمان های عاشقانه رمان بنویسید شما هم میتوانیدداستان های خود را برای رمان های عاشقانه بفرستید. برای این کار کافیاست دکمه شبیه به قلم را در پایین صفحه لمس نموده و سپس عنوان، موضوعو متن داستان را وارد کنید. در آخر هم میتوانید یک عکس مناسب به عنوانکاور داستان انتخاب نمایید. حالا با اشاره بر روی دکمه ارسال نیاز بهیک رمز دوم دارید که باید آن را از مدیریت دریافت کنید. ویرایش متنهای ارسالی هم از منوی کناری اپلیکیشن و بخش ارسالی های من انجاممیشود. in the name of God The software in the development ofinformation technology and digital media on 9.9.1394 with licensenumber 20107072 was registered officially.: This program consistsof three sections that they have named more Section offline withoutinternet In this episode of romance novels, nearly 150 as the storyof three groups of romance, mystery and humor there. Romance novelsset in this field, most of the stories that you can read them inthe following sections: Novel Forum Elected Members Popular novelsNote: Offline section of the menu options, was also at thesemi-online are described below. The most interesting story in theapp read romance novels. The section online to download morestories Due to increased volume, the possibility of putting a lotin this novel there is no Android app. That's why you can log in tothe semi-online access to hundreds of other stories. Iranianromance novels, detective stories and exciting tales of humor,romance novels have formed this part of the content. With the touchof each novel, the story of your desired titles can choose the oldor new. This novel once downloaded and see you next want to read iton the Internet is not required. Button manually update content inthis section is predicted. Note: The list of categories storieswithout an Internet connection are visible. In fact, to downloadeach chapter of the story must be connected to the Internet. Thefacilities have to study Romance novels in order to get a goodexperience of reading stories, features considered useful to you.These features include: Setting the font type, font size and colorChange the background color Gentle music player with the ability tostop Big and Small died during the study Night and Day In additionto the above, the ability to save interesting place to leave thestory there in the above applications. This way you can see thenext trial proceed from the same point Section online to connectwith other users The coolest part romance novels, basically like asocial network implementations where other users can connect. Bycreating an account and getting into this field, you'll see a pagewith the following segments: House (list of all stories indifferent groups) New or latest novel published Romantic love storyPolice and exciting adventures Comic novels around with laughterScary to experience a sense of excitement Stories submitted byusers Top stories Best Of Month But apart from these, otherlanguages ​​can be seen on the Home Page section online. Liketracked and stored in the next paragraph we are told about them.Features of the program When it comes to a social network, the needfor facilities that allow users to easily communicate with eachother. This facility greatly in romance novels there. Each chapterof stories have been published online, in fact, like a post thatyou just visited, likes and comments for others to see them. One ofthe useful features of the online program, you can follow the storyis arbitrary. Using this feature can be found in a large number ofstories, in the following categories you want to track. Otherfeatures include the online must be: Friendly and comment Reportinappropriate content share Copying text Note: Your login detailscan be found next to the Edit menu and add your ID Instagram ortelegram. To write romance novels novels You can send your storiesto romance novels. To do this, just like a pen button at the bottomof the screen, and then as the subject and enter text in the story.Finally, you can choose a proper picture as the cover story. Nowreferring the Send button requires a second password you must getit from management. Edit text on a side of the menu and the appwill do my submissions.
رمان های عاشقانه 3 97.8.0 APK
ALI GHOLAMI
نسخه 97.3.0 رمان های عاشقانه 3 ( نسخه رمضان 97) 📌 افزودن 6 رمانزیبا به شرح زیر: ✅ ساکنین چراغ قرمز ✅شب بارانی ✅شاهین عزیزم به گوشم✅سرنوشت لجباز لیست رمان هایی که در این برنامه ارئه کردیم به شرح زیرمیباشد: اتاق کاهگلی ➖ازدواج به سبک کنکوری ➖آدم و حوا1,2➖به رنج➖پریچهر ➖جایی که قلب آنجاست ➖فصل وصال ➖بلای دوست داشتنی ➖عشق با طعمسادگی ➖عقیق ➖فرار از جهنم ➖شرط می بندی?➖هیچوقت دیر نیست ➖یک اس اماس ➖سفید برفی ➖دختری به نام مروارید ➖گیسو کمند ➖ غم و عشق ➖کسی میآید ➖منم طهورا ➖آلاچيق خاطره انگيز ➖اگه بدونی➖آواز چکاوک➖پرستار من➖پرسه در شب➖ترمه➖ترنم ➖نفوذ ناپذير➖یک تبسم برای قلبم ➖اگه گفتی منکیم ➖یک بار نگاهم کن ➖برایم از عشق بگو ➖ زندگی خصوصی ➖هیچ وقت دیرنیست ➖روشنایی مثل آیدین ➖جایی برای مردن ➖چشمان آبی سارای ➖سیزده نحس➖عقرب و پروانه ➖ظرفیت تکمیل ➖ الهه شرقی ➖ترانه وجود➖غربت➖بغض لگدمال ➖اقای حساس خانوم خشن ➖نقطه ی تلاقی ➖دکتر احساساتی ➖نجابت من➖سرنوشت اشتباهی ➖غم هجران ➖بی گناه محکوم شدیم ➖آسمانی ها ➖به سبزیدست های تو ➖هويت پنهان ➖مسافر عشق ➖آریانا ➖ارمغان باران ➖نگاه مبهمتو➖ورتا ➖طلوع زندگی ➖سودای عشق ➖عشق بی تو ➖رویای شنی ➖لجبازی باعشق➖اینجا زنی عاشقانه میبارید ➖به رسم رقص کولی ها ➖عشق پايدار ➖پدرخوب ➖او دوستم نداشت ➖اگر دردی باشد ➖بمون کنارم ➖سهم من از زندگی➖گناهم عاشقی بود ➖ورود عشق ممنوع ➖با عشق شدنیه ➖من و تو➖چشمهایمبرای توست ➖مرد من ➖پیش مرگ ارباب➖هکر قلب➖ عمارت عشق ➖بورسیه ➖دونیمه ی سیب ➖ پنجمین نفر➖تدریس خصوصی ➖تیدا زاده نور یا تاریکی ➖سرنوشت ترنم ➖ جان و شوکران ➖ مرا دوباره آغاز کن ➖ سنت شکن➖عناصرموروثی➖سیندرلا ➖سکوت شیشه ای ➖در تمنای توام➖قصه ی عشق ترگل➖منفیعشق➖دشمن عشق➖عشق خجالتی➖بی تو تنهام➖پرواز به وقت عشق➖اخرینفردا➖اتحاد گرگینه ها➖ گلبرگ ➖از فرار تا عشق ➖عروس سرخ ۱۶ساله ➖آینازدختری شیطون و مغرور ➖قرارداد عاشقی ➖مستی برای شراب گران قیمت➖انتخابمن➖اشکالی داره خجالتیم؟؟ ➖رزا➖روزگار تلخ➖دوباره برگرد➖ آشپزباشی➖آلاگل ➖مازوخیسم ➖به نام یک زن➖من و اون ➖پایان یک دختر➖سیاه عشق➖نبض نسل من ➖ثانیه های آخر ➖میخوام بخونم از چشمای تو ➖رخسار روی تو➖آخرین داستان عشق➖شهر آشوب ➖زیر یک سقف ➖نبض احساس ➖در انتظار عشق➖درد و همدرد ➖کافه فریاد ➖حلما ➖پنحمین روز➖ او دوستم نداشت➖ بن بستعاشقی ➖تلخ ترین سفر➖حوالی جهنم بنام خدا این مجموعه شامل بیش از 300رمان کاملا افلاین و محبوب و در عین حال رایگان در سه سری برای شماعزیزان اماده ساختیم. بی شک یکی از پر محتواترین و بهترین نرمافزارهایی هست که در این زمینه ساخته شده چون رمانهایی ک این مجموعهشامل میشه تماما با نظر سنجی از کاربران برنامه قرار داده شده اند ومطمعنا از داشتن این نرم افزار پشیمان نخواهید شد . لطفا با معرفیبرنامه به دوستاتون مارو حمایت کنین Version 97.3.0 romance novels 3(Ramadan version 97) 📌 Add 6 beautiful novel as follows: ✅residents red light ✅Shb Rain ✅Shahyn dear to me ✅Srnvshtheadstrong List novels that were presented in the program is asfollows: Minecraft-style thatched room ➖Azdvaj ➖Dm and sufferingHva1,2➖Bh ➖Prychhr ➖Jayy that there ➖Fsl Joiner ➖Blay lovelyheart-flavored ➖Shq simply can ➖Shrt ➖Qyq ➖Frar of hell for?➖Hychvqt too late ➖Yk SMS Snow ➖Sfyd ➖Dkhtry called Pearl ➖Gysvlasso ➖ sorrow and love comes ➖Ksy ➖Mnm Thvra ➖Lachyq memorable➖Ag·h Bdvny➖Vaz Chkavk➖Prstar I ➖Prs·h in Shb➖Trmh➖Trnm ➖NfvzNapzyr➖Yk ➖Ag·h smile to my heart say I love Kim ➖Yk times ➖Braymat me now say ➖ private life ➖Hych never too late to die ➖Rvshnayylike Aydin ➖Jayy blue ➖Chshman Sarai ➖Syzdh crossed ➖Q B andbutterflies ➖Zrfyt complete ➖ Eastern goddess ➖TranhVjvd➖Ghrbt➖Bghz Miss violent trampling sensitive ➖Aqay ➖Nqth ofintersection ➖Dktr ➖Njabt my feelings ➖Srnvsht wrong, we sin ➖By➖Ghm separation of ➖Bh vegetable ➖Smany ➖Hvyt hide your hands➖Msafr love ➖Ryana ➖Armghan rain ➖Ngah vague Tv➖Vrta ➖Tlv lifewithout you ➖Rvyay ➖Shq ➖Svday love sandy ➖Ljbazy with Shq➖Aynjaromantic woman dancing gypsies fell ➖Bh draw ➖Shq ➖Pdr goodsustainable ➖Av not love is pain ➖Agr ➖Bmvn ➖S·hm me my life lover➖Gnahm ➖Vrvd ➖Ba forbidden love and you love Shdnyh ➖Mn I ➖Mrd foryour eyes ➖Pysh Arbab➖Hkr death Qlb➖ mansion love apples ➖Bvrsyh➖Dv half of the fifth ➖ private Nfr➖Tdrys ➖Tyda born light or darkfate ➖ sing for me again now ➖ ➖ ➖ John and Hemlock St. breaker➖Nasr Mvrvsy➖Syndrla glass ➖Skvt ➖Dr Tvam➖Qsh longing for loveTrgl➖Mnfy Shq➖Dshmn Shq➖Shq Khjalty➖By Tnham➖Prvaz time youShq➖Akhryn Frda➖Athad Werewolf Ha➖ petals ➖Az escape to love16-year-old Red ➖Rvs ➖Ynaz naughty girl and proud ➖Qrardad ➖Mstylove for wine is expensive Mn➖Ashkaly Khjaltym Qymt➖Antkhab?➖Rza➖Rvzgar Tlkh➖Dvbarh Brgrd➖ chef Bashy➖Lagl ➖Mazvkhysm ➖Bh aZn➖Mn and the ➖Payan a Dkhtr➖Syah love ➖Nbz ➖Sanyh last generation➖Mykhvam I read from your eyes on your ➖Rkhsar ➖ the last storyShq➖Shhr chaos ➖Zyr one roof ➖Nbz feel ➖Dr expected ➖Drd love andsympathy ➖Kafh he loves me cry ➖Hlma ➖Pnhmyn Rvz➖ Ndasht➖ deadlocklove most ➖Tlkh Sfr➖Hvaly hell in the name of God The collectionincludes more than 300 novels completely offline and popular, yetfree in three series have prepared for your loved ones. Undoubtedlyone of the best software Mhtvatryn and that this made it all thenovels that this collection include field surveys of users of theprogram have been and certainly will not regret having thissoftware. Please support us're bringing girlfriends
Loading...