V1.0.0 / June 30, 2018
(4.2/5) (14)
Loading...

Description

داستان صوتی + ترجمه + فایل صوتی + ویدئولطفا تصاویر برنامه راحتماببینید.متفاوت با تمام کتاب های صوتی! چون ما متن رو هم در کنارفایلصوتی براتون قرار دادیم! با ترجمه پاراگراف به پاراگراف!برنامهبهصورت آنلاین میباشداین نرم افزار کار چندین نرم افزار را یکجاانجاممیدهد!- داستان های انگلیسی متنوعی داره- داستانها پاراگرافبهپاراگراف ترجمه شدند- فایل صوتی داستانها هم کنار داستان قراردادهشده - میتونید هم زمان با خواندن داستان، فایل صوتی را همپخشکنید- داستانهای بیشتر، هر چند وقت یکبار به نرم افزار اضافهمیشه(بدون نیاز به آپدیت کردن برنامه)- داستانهای تمرینی به همراهفایلصوتی اونها در نرم افزار قرار داده شده-یک کلاس درس آنلاین دروننرمافزار قرار داده شده که نکات آموزشی رو به شما آموزش میدیم (گرامر،لغت، نحوه خواندن زبان، ...)- این نرم افزار به حساب اینستاگرامپیجآموزشیمون در اینستاگرام نیز متصل است و از داخل نرم افزارمیتونیدپست های آموزشی پیج هم مشاهده کنید - و ...نظرتون رودربارهبرنامه حتما با ما درمیون بذارید تا بتونیم عملکرد برنامه روبهبودببخشیم.Translation + audio + video + audio story filesPleaseimagesyou will see the program.With all the different audio book!Becausewe'll put the text together with audio files! Translationparagraphby paragraph!Program is onlineThe software does the workof severalapplications at once!- the story of the English varietyis- storieswere translated paragraph by paragraph,- Audio storiesput togetherthe story- You can read the story at the same time,also play audiofiles- More stories, from time to time the softwarewas added(without having to update the app)- training stories withaudiofiles in the software they placed-One online classroomsoftware isplaced inside tips that'll teach it to you (grammar,vocabulary,how to read the language, ...)- The app Instagramaccount PageMvzshymvn Instagram is connected through e-learningsoftware canalso see Paige- And ...Be sure to let us Drmyvn hisopinion aboutthe program so we can improve program performance.

App Information زبانکده (داستان صوتی انگلیسی)

 • App Name
  زبانکده (داستان صوتی انگلیسی)
 • Package Name
  ir.abed.zabankade
 • Updated
  June 30, 2018
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  V1.0.0
 • Developer
  AppMaker Abed
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

AppMaker Abed Show More...

ir.abed.dastan v1.0 APK
AppMaker Abed
با سلام خدمت همه ی دوستای گلبعد از آموزش گرامر انگلیسی1 و آموزش گرامر انگلیسی 2 ، حالا با مجموعه داستانهایانگلیسی در خدمتتون هستیم.این برنامه مجموعه ای از بهترین داستانهایانگلیسی به همراه ترجمه آنها میباشد !داستانها در تمامی سطح هایمقدماتی، متوسط وپیشرفته میباشند که برای تمامی کسانی که قصد آموختنزبان انگلیسی دارند مناسب است.اصولا آموختن کلمات و لغات جدید درونمتن های انگلیسی بسیار پایدارتر و ماندگار تر میباشد.پس این برنامه رااز دست ندهید.در متنهایی که مقداری سطح بالاتری دارند، در پایان متنمجموعه ای از کلمات جدید به همراه هم معنی آنها آورده شده است تا نیازشما به دیکشنری را به حداقل برساند.به زودی در نسخه بعدی فایلهای صوتینیز قرار خواهند گرفت.موفق باشیدHi all friends of flowersAfterteaching English grammar English Grammar 1 and 2, now Khdmttvnstories are in English.This program is a collection of the beststories in English with their translations!Stories at all levels ofbasic, intermediate, advanced, which is suitable for all those whowant to learn English.Basically, learning English words and newwords in the text is very stable and lasting.So do not miss thisprogram.In texts that higher level, in the context of a set of newwords with the same meaning given to them you need to minimizedictionary.Audio files also will be coming soon in the nextversion.Good luck
آموزش گرامر زبان انگلیسی 1 v2.0 APK
AppMaker Abed
گرامر آسان است!! نرم افزاری که پیش روی شماست،  آموزشی روانهمراه با تصویر و مثال های فراوان از گرامر زبان انگلیسی میباشد که طییک ماه کوشش اینجانب گردآوری و ساخته شده است. بسیار مناسب برای کسانیکه قصد دارند مطالعه گرامر را از صفر شروع کنند. ویژگی های نرم افزار:- آموزش فصل بندی شده - آموزش همراه با تصاویر گویا - آموزش همراه بامثال های کاربردی - آموزش گرامر کنکور - قابلیت اشتراک گذاریمتنها  - قابلیت اشتراک گذاری تصاویر - گرافیک و رابط کاربریزیبای برنامه - قابلیت جست و جو - امکان ایجاد لیست برگزیده ها بهراحتی از منوی تنظیمات میتوانید تمامی پارامتر های متون رو از قبیلاندازه ، رنگ، فاصله خطوط و ... را تغییر دهید. در آپدیت بعدی دروسپیشرفته ی دوره قرار داده خواهد شد. موفق و پیروز باشید Grammar iseasy! Software that is in front of you, along with a picture ofmental training and numerous examples of English grammar that Icollected and made efforts over a month. Very convenient for thosewho want to study grammar from scratch. Software features: - packedseason training - training with illustrative images - training withapplication examples - Grammar exam - Ability to share texts - Theability to share images - graphics and beautiful interface program- Ability to Search - Ability to create a favorites list Easilyfrom the settings menu texts can put all the parameters such assize, color, and change line spacing. Advanced courses will beplaced in the next update cycle. be successful and victorious
ir.abed.dastan2 v1.0 APK
AppMaker Abed
داستان انگلیسی + ترجمه+ فایل صوتیبا سلام خدمت همه ی دوستای گلبعد ازآموزش گرامر انگلیسی 1 و آموزش گرامر انگلیسی 2 و داستانهایانگلیسی با ترجمه،  حالا با مجموعه داستانهای انگلیسی2 درخدمتتون هستیم.این برنامه مجموعه ای از بهترین داستانهای انگلیسی بههمراه ترجمه و فایل صوتی آنها میباشد !داستانها در این نسخهبیشتر در سطوح متوسط وپیشرفته میباشند که برای تمامی کسانی کهقصد آموختن زبان انگلیسی به صورت حرفه ای دارند مناسب است.همچنین دراین برنامه، مجموعه نایاب آموزش زبان آکسفورد نیز برای دانلود قرارداده شده است. ( oxford ) اصولا آموختن کلمات و لغات جدید درونمتن های انگلیسی بسیار پایدارتر و ماندگار تر میباشد.پس این برنامه رااز دست ندهید.موفق باشیدتمامی مطالب این برنامه رایگان میباشد .
ir.abed.gramer2 v3.0 APK
AppMaker Abed
با سلام خدمت همه ی دوستای گلاین نرم افزار نسخه ی دوم هستش که یهمقدار مباحثش پیشرفته تر از نسخه اوله (فقط یه مقدار! نگران نباشید!)که میتونید نسخه یک رو مستقیما از گوگل پلی دریافت کنید.به همینخاطر پیشنهاد میکنم که نسخه 1 رو ابتدا مطالعه بفرمایید. تمامی مطالبآموزشی نسخه 1 نیز مانند این نسخه رایگان میباشند.اضافه شدن بخشدانلود آموزش های نایاب گرامر + داستانهای انگلیسی به برنامه در نسخهپیشرفته!!گرامر آسان است!!نرم افزاری که پیش روی شماست،  آموزشیروان همراه با تصویر و مثال های فراوان از گرامر زبان انگلیسی میباشد.بسیار مناسب برای کسانی که قصد دارند مطالعه گرامر را از صفر شروعکنند.ویژگی های نرم افزار:- آموزش فصل بندی شده- آموزش همراه باتصاویر گویا- آموزش همراه با مثال های کاربردی- آموزش گرامر کنکور-قابلیت اشتراک گذاری متنها - قابلیت اشتراک گذاری تصاویر- گرافیکو رابط کاربری زیبای برنامه- قابلیت جست و جو- امکان ایجاد لیستبرگزیده هابه راحتی از منوی تنظیمات میتوانید تمامی پارامتر های متونرو از قبیل اندازه ، رنگ، فاصله خطوط و ... را تغییر دهید.منتظر آپدیتهای آینده باشید...Hi all friends of flowersThis software is thesecond version of their subjects were like a more advanced versionof OLE (just a little! Do not worry!) That you can get a version updirectly from Google Play.That's why I suggest you read the firstversion 1. All educational materials as well as the free version isversion 1.Added the rare Learn English grammar + stories to programadvanced version !!Grammar is easy!Software that is in front ofyou, mental training along with pictures and examples of Englishgrammar is abundant.Very convenient for those who want to studygrammar from scratch.Software features:- packed season training-training with illustrative images- training with applicationexamples- Grammar exam- Ability to share texts- The ability toshare images- graphics and beautiful interface program- Ability toSearch- Ability to create a favorites listEasily from the settingsmenu texts can put all the parameters such as size, color, andchange line spacing.You wait for the next update ...
ir.abed.frog v1.0 APK
AppMaker Abed
شما هیچوقت براي انجام تمام کارهایی که باید انجام بدهید فرصت کافیندارید. شما به معناي واقعیکلمه در انبوه کارها، مسئولیتهاي فردي،پروژهها، روزنامه ها و مجله هاي زیادي که باید بخوانید وکتاب هایی کهروي هم انبار شده اند تا یک روز، به محض اینکه فرصتش را پیدا کردید بهسراغ آنهابروید، غرق شده اید.اما واقعیت این است که هیچوقت نمیتوانیدعقب افتادگی خود را جبران کنید و از کارهایتان جلوبیافتید. شما هرگزنمیتوانید آنقدر از کارها پیشی بگیرید که بتوانید تمام آن کتابها ونشریه ها رابخوانید و نیز به تفریحاتی که همیشه آرزویش را داشته ایدبپردازید.مطالبی که در این کتاب مطرح میشود بسته به میزان دانش وتجربه شما برایتان آشنا به نظر خواهدرسید. این کتاب مطالب مورد نظر رابه سطح بالاتري از آگاهی شما منتقل خواهد کرد. با یاد گرفتن اینروشهاو تکنیکها و به کارگیري مداوم آنها تا جایی که تبدیل به عادت شوندمیتوانید جریان زندگیخود را به نحوي بسیار مثبت تغییر دهید. بعضی ازافراد بهتر از دیگران عمل میکنند، چون کارهاي بخصوصی را به روشمتفاوتی انجام میدهند. در واقع کارهاي درست را با روش درست انجاممیدهند، بخصوص اینکه این افراد از وقتشان به نحوي بسیار بسیار بهتر ازیک فرد عادي استفاده میکنند.این کتاب براي این نوشته شده است که بهشما نشان بدهد چطور در کارهایتان سریعتر پیش بروید.روشهایی که در اینکتاب میخوانید شامل21 اصل است که در مجموع قدرتمندترین اصولی استکه تاکنون در زمینه کارآیی فردي کشف شده است.You do not have enough timeto do all that must be done. You literallyWord on mass work,personal responsibility, the projects, the many newspapers andmagazines to readBooks that have been piled up one day, as soon asyou find the chance to themGo, you're sunk.But the fact is that youcan never make up arrears and the work aheadFall. You can never getenough of the things that you can beat all the books and journalstoRead the entertainment that you always have dreamed it.Materialpresented in this book depending on the knowledge and experienceyou will look familiar to youReached. This book content to betransferred to a higher level of consciousness. To learnthisMethods and techniques and continuous use them until theybecome a habit you can live streamSelf as a very positivechange. Some people are better than others, because certainthings are done in a different way. In fact, doing right thingswith the right technique, especially since these people spend somuch better than a normal person would use.The book is written toshow you how things go faster.Read this book include the ways inwhich a total of 21 powerful principlesThat has been discovered onindividual performance.
ir.abed.sinohe v1.0 APK
AppMaker Abed
سینوهه نام رمانی تاریخی به قلم میکا والتاری نویسنده فنلاندی است.این کتاب که مهمترین اثر نویسنده است، بر اساس وقایع دوران فرعونآخناتون نوشته شده است. فیلمی هالیوودی نیز بر اساس این کتاب در سال۱۹۵۴ ساخته شده است.این داستان دربارهٔ شخصیتی است که در هنگام تولداو را در یک سبد دست باف گذاشته و به رود نیل سپرده‌اند و خانواده‌ایفقیر او را یافته و به فرزندی بزرگ می‌کنند. سینوهه در ادامه به مقامکاهنی و پزشکی (مخصوصِ فرعون) می‌رسد و سفرهایی را به بابل و سوریه وکناره دریای مدیترانه می‌کند. در طول این سفر با رخدادهای گوناگونروبه رو می‌شود. در بازگشت به مصر برای نجات مصر از حرفه پزشکی خوداستفاده می‌کند. در میانه‌های داستان او به هویت راستین پدر و مادرشپی می‌برد. یکی از ویژگی‌های بارز این کتاب، توصیف دقیق نحوه زندگی واوضاع اجتماعی کشورهای مصر، سوریه، بابل، هیتی، میتانی در دورانآخناتون است؛ که در میان سال‌های ۱۳۳۴–۱۳۵۱ پیش از زادروز مسیحمی‌زیسته است.Finnish writer Mika Waltari's historical novel writtenSynvhh name. This book is the author's most important work, writtenby the acts of Pharaoh Akhenaten. Hollywood movie based on thisbook made in 1954.This story is about a character who gave birth tohim in a hand-woven basket and put the Nile began to transfer herpoor family and to raise children. Synvhh went on to become apriest and medical (for the king) appears and trips to the Babylonand Syria and the Mediterranean basin. During this trip will befaced with various events. On his return to Egypt to save Egyptfrom his medical practice uses. In the middle of the story hediscovers the true identity of his parents. One of the distinctivefeatures of this book, detailed descriptions lifestyle and socialsituation in Egypt, Syria, Babylonia, Hittites, Mitanni is underAkhenaten, who lived between the years 1334-1351 before the birthof Christ.
ir.abed.reshte v1.0 APK
AppMaker Abed
راهنمای جامع انتخاب رشتهجامع ترین نرم افزار معرفی رشته های دانشگاهیو راهنمای انتخاب رشته.همانطور که میدونید انتخاب رشته یکی از حساسترین مراحل زندگی است.چون آینده فرد را رقم میزند.با توجه به هزینههای سرسام آور انتخاب رشته و داغ شدن بازار کاسبی در این زمینه برایبرخی سودجویان، برآن شدیم تا برای انتخاب رشته امسال کنار شما باشیم.در این نرم افزار اطلاعات جامعی از تمام رشته های دانشگاهی آورده شدهاست. از جمله:- زمینه های شغلی- بازار کار- توانایی های فردی لازمبرای هر رشته- واحد های درسی هر رشته- ادامه تحصیل در هر رشته- و....علاوه بر اینها، نکاتی از قبیل:- نکات طلایی انتخاب رشته- دانشگاههای برتر ایران- رتبه بندی دانشگاهها- و ... نیز برای شما دوستانعزیز گرد آوری شده است.امید وارم رشته دلخواهتون رو قبول شید .اگهسوالی بود حتما از طریق ایمیل مطرح کنید.برچسب ها : انتخاب رشته ،کنکور ، کنکور 95 ، رشته Comprehensive guide courseselectionSoftware presented the most comprehensive academicdisciplines and course selection guide.As you know one of the mostsensitive life stages Ast.chvn career choice marks one'sfuture.Given the prohibitive cost of career choice and hot businessmarket in this field for some profiteers, we decided to choose thisfield with you.This software is a comprehensive information fromall academic disciplines. Including:- career fields- Labor market-the ability of a person for each discipline- courses eachdiscipline- to study in any discipline- And ....In addition, thingssuch as:- The Golden Tips for choosing the field- Iran's topuniversities- Ranking of Universities- And ...For you, dear friendswere gathered.I hope you accept Customize Shade field.If thequestion you ask via e-mail.Tags: choice, exam, exam 95 strings
ir.abed.zabankonkoor v1.0 APK
AppMaker Abed
بعد از نرم افزار های آموزش گرامر 1 و 2 و نیز داستانهای انگلیسی 1 و2 که با استقبال بی نظیر شما خوبان همراه شد، این بار نرم افزاری تهیهشده تا برای تمامی کنکوری های عزیز مفید واقع بشه.این نرم افزار اصلآموزش را بر آموزش اصولی دستور زبان قرار داده است، و نیز در کنار آن،1400 واژه ضروری کنکور را از کتب 504 واژه ، 1100 واژه ، لغات تافل و.... که جمع آوری شده را در اختیار شما زبان آموزان عزیزمیگذارد.-آموزش روان-آموزش مبحثی-آموزش به همراه تصاویر-آموزش بههمراه مثال-آموزش به همراه تمارین آموزشی-قابلیت علامت دار کردنبخشهای مختلف-محیط گرافیکی روان-بدون تبلیغات-قابلیت جست و جوو ...مارو حمایت کنید.منتظر آپدیت جدید باشید.After application of thefiction English Grammar 1 and 2 and 1 and 2 that with a greatwelcome your mobile Blessed be the time the application was madefor all minecraft's useful.This application is put emphasis onteaching grammar, and along with it, the 1400 essential wordsexamination of books of 504 words, 1,100 word vocabulary TOEFL andcollected at your disposal .... Language Aziz's students.&Educational psychology& Educational topics& Educationalwith pictures& Educational as well as example& Educationaltraining exercises with• Ability to label the different parts-Mhytsmooth graphics-No ads• Ability to SearchAnd ...Support us.Waitingfor your update.
Loading...