1.0_w22 / July 8, 2017
(4.3/5) (1)

Description

مکالمه زبان انگلیسی را گام به گام با گوشیخودیادبگیرید...
شما با کمک این برنامه بیش از 40 مکالمه عامیانه و کاربردی را بهصورتمرحله به مرحله از آسان تا سخت ، یاد خواهید گرفت. اکثر مکالماتضروریروزمره از مکالمات ابتدایی تا متوسط روبه بالا در این برنامهگنجاندهشده است که شما به صورت قدم به قدم با آن ها آشنا خواهید شد وباسوالاتی که در طول این مراحل از شما پرسیده می شود ، توانایی خودرادر مکالمات انگلیسی ارزیابی خواهید کرد. ویژگی بارز این برنامهایناست که در هر مرحله می توانید میزان پیشرفت و توانایی خود رامشاهدهکنید.
این مکالمات از کتاب های انگلیسی آموزشی معروف که در اکثر آموزشگاههایزبان تدریس می شود
www.koodakcity.com
English conversationtolearn step by step with your phone ...
With the help of this program, more than 40 nationalconversationand to be applied in stages from easy to hard, you willlearn. Mostconversations daily necessities of conversations earlytomid-upward included in the program that you are in step withthemwill be familiar with questions during this process you willbeasked your ability conversations English assessment will. Themainfeature of this program is that every step you can seeyourprogress and ability.
These conversations famous books teaching English language istaughtin most schools
www.koodakcity.com

App Information مکالمه روزمره انگلیسی

 • App Name
  مکالمه روزمره انگلیسی
 • Package Name
  com.videoteam.englishconversation
 • Updated
  July 8, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0_w22
 • Developer
  aria molando
 • Installs
  50 - 100
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link
aria molando Show More...
عروس زیبا 1.0_w21 APK
aria molando
آموزش ویدیویی و قدم به قدم آرایش عروس ازمبتدیتا پیشرفته.آرایش چشمحقه های آرایشیآرایش لبسایه زدنکشیدن خط چشمهمه و همه در یک برنامه آموزشی رایگان برای شما عزیزان.امیدوارم لذت ببرید.منبع: mod20.irBridal makeupvideotutorials and step by step from beginner to advanced.Eye makeupBeauty tricksLip MakeupShadeDrag eyelinerAll in a training program for your loved ones.Hope you enjoy.Source: mod20.ir
پرشین گرام( غیر رسمی ) 3.18.0 APK
aria molando
پیام‌رسان محبوب پرشین گرام، یک پیام‌رسانسریع،سبک و امن است که از قابلیت‌های بسیاری پشتیبانی می‌کند.سرعت بالاپرشین گرام سریع‌ترین برنامهٔ پیام‌رسان است که از طریق آنمی‌توانیدپیام‌ها و فایل‌های خود را با سرعت بالایی برای دیگرانارسالکنید.فراگیریپرشین گرام در دستگاه‌ها و پلتفرم‌های مختلفی از جمله ویندوز،iOS،اندروید و وب در دسترس است و به شما این امکان را می‌دهد تا درهرزمانی و با هر دستگاهیی که در اختیار دارید، پیام ارسال کنید ویاپیام‌های دریافت‌شده را بررسی کنید.بدون محدودیتشما می‌توانید فایل‌های صوتی و تصویری را بدون محدودیت حجمیبرایدوستان خود ارسال نمایید و از امنیت آن در فضای ابری پرشین گراممطمئنباشید.امنپیام‌های ارسال شده در پرشین گرام به صورت دو طرفه رمزگذاری می‌شودواین برنامه امنیت کامل محتوای ارسال شده را تضمین می‌کند.قدرتمندتوسط پرشین گرام می‌توانید گروه‌هایی با حداکثر ۵۰۰۰ عضو دراختیارداشته باشید، از ربات‌های قدرتمند استفاده کنید و یا کانال‌هایمفید وکاربردی ایجاد کنید.سادهعلیرغم پشتیبانی از امکانات فوق‌العاده، پرشین گرامبرنامه‌ای سبکوکم‌حجم بوده و حتی در دستگاه‌های ضعیف نیز عملکرد بسیارمناسبیدارد.G QuickBookspopularmessenger, a messenger fast, lightweight and secure thatsupportsmany capabilities.High speedG QuickBooks is the fastest messaging app through which you cansendmessages and files with high speed, not for others.LearningQuickBooks grams of devices and platforms, including Windows,iOS,Android and the web are available to you allows at any timeandwith a device that you have, send messages, or messagesreceivedcheck.unlimitedYou can audio and video files without size limit for yourfriendsand your own security in the cloud Porn sure grams.SecureThere, for two-way encrypted messages posted in QuickBooks, andthisprogram ensures complete security of content posted.powerfulAlready mg groups can have a maximum of 5,000 members,powerfulrobots or create useful channels.SimpleDespite the support of great features, QuickBooksGrambrnamhaylightweight and compact, and even in poor deviceperformance isvery good.
طراحی نقاشی سه بعدی 1.0_w22 APK
aria molando
نقاشی یکی از رشته‌های اصلی هنرهای تجسمی استوقدمت آن شش برابر زبان نوشتاری می‌باشد. برخی از پژوهشگرانمعتقدنداولین نقاشی‌های یافت‌شده در غارها حاکی از آن است کهانسان‌های اولیهبا کشیدن نقش حیوانات و شکارشان به نوعی خود را آمادهنبرد با آن‌هامی‌کرده‌اند.آموزش نقاشی سه بعدی در این برنامه قرار گرفته است. شما با یادگیریاینهنر می توانید به دیگران نیز آموزش دهید؛ و علاوه بر لذت بردن ازآثارخود قادر خواهید بود درآمدی از این راه داشته باشید.topak.irPainting is one ofthemain fields of visual arts, dating back six times is written.Someresearchers believe that the first paintings found incavessuggests that early humans somehow drag the animals and theirpreysupposed to battle with them.The program has been training three-dimensional drawing. Youlearnthis art can teach others and also enjoy their work will beable tohave an income from it.topak.ir
مکالمه روزمره انگلیسی 1.0_w22 APK
aria molando
مکالمه زبان انگلیسی را گام به گام با گوشیخودیادبگیرید...شما با کمک این برنامه بیش از 40 مکالمه عامیانه و کاربردی را بهصورتمرحله به مرحله از آسان تا سخت ، یاد خواهید گرفت. اکثر مکالماتضروریروزمره از مکالمات ابتدایی تا متوسط روبه بالا در این برنامهگنجاندهشده است که شما به صورت قدم به قدم با آن ها آشنا خواهید شد وباسوالاتی که در طول این مراحل از شما پرسیده می شود ، توانایی خودرادر مکالمات انگلیسی ارزیابی خواهید کرد. ویژگی بارز این برنامهایناست که در هر مرحله می توانید میزان پیشرفت و توانایی خود رامشاهدهکنید.این مکالمات از کتاب های انگلیسی آموزشی معروف که در اکثر آموزشگاههایزبان تدریس می شودwww.koodakcity.comEnglish conversationtolearn step by step with your phone ...With the help of this program, more than 40 nationalconversationand to be applied in stages from easy to hard, you willlearn. Mostconversations daily necessities of conversations earlytomid-upward included in the program that you are in step withthemwill be familiar with questions during this process you willbeasked your ability conversations English assessment will. Themainfeature of this program is that every step you can seeyourprogress and ability.These conversations famous books teaching English language istaughtin most schoolswww.koodakcity.com
آموزش مهارت های کنگ فو 1.0_w22 APK
aria molando
یک اصطلاح مشهور چینی است که اغلببرایاشاره به هر یک از انواع هنرهای رزمی چینی ـ از جملهشکلمدرن آن ووشو ـ بکار می‌رود. معنای اصلی کونگفودر زبان چینی تا حدی از آنچه که این روزها از اینلغتبرداشت می‌شود متفاوت است. کونگ‌فو در اصل به معنای تخصص فرد درهرمهارتی - نه لزوماً رزمی- می‌باشد. تغییر معنایی این واژه احتمالاًبهدلیل  ترجمه نامناسب فیلم‌های چینی اتفاق افتاده است.منبع:www.hiclip.irA famous Chinese phraseisoften used to refer to any of a variety of Chinese martial artsofWushu used including its modern form. The original meaning ofKungFu in Chinese somewhat different from what these days iswithdrawnfrom the dictionary. Kung Fu originally meant individualexpertisein each skill - is not necessarily Rzmy-. Change sense ofthe term,possibly due to poor translation of Chinese filmshashappened.Source: www.hiclip.ir
آموزش زبان هندی 1.0_w21 APK
aria molando
در این برنامه، با استفاده از فیلم هایآموزشی،لغات و عبارات و اصطلاحات رایج در مکالمات زبان هندی به روشیکاملاساده و گویا، آموزش داده شده است. این مجموعه برای کسانی که میخواهنددر مدت زمان کوتاه، پیشرفت قابل توجهی در یادگیری مکالمات زبانهندیداشته باشند، بسیار مفید می باشد.In this application,usingtraining videos, words and expressions used in conversationsHindilanguage is quite simple and rational manner, has beentrained. Thiscollection is for those who want a short period,significantprogress in learning Hindi language conversations areveryuseful.
همه چیز درباره ی ارتودنسی 1.0_w22 APK
aria molando
لبخند زیبا با دندان های مرتب گاهی اوقاتبرایخیلی ها آرزوست. آنها دندان های نامرتبی دارند و با هر بار جلویآینهرفتن یا لبخند زدن به این فکر می کنند که کاش دندان های صاف ومرتبیداشتند. این آرزو این روزها دیگر دست نیافتنی نیست. علمدندانپزشکی نهتنها در زیباسازی دندان ها به خوبی پیشرفت کرده است بلکهروش های راحتتر و ساده تری را برای رسیدن به نتیجه مطلوب به کار میگیرد.از ارتودنسی های پیشگیری تا ارتودنسی های نامرئی. در روش های جدیدفردکمتر به سیم ها و براکت هایی که با هر بار حرف زدن و خندیدن خودرانشان می دهند، اذیت می شود و تا طی کردن دور کامل مشکلی از نظرظاهریندارد.نرم افزار دندان زیبا شامل بش از 40 مطلب درباره روش های ارتدنسیوناهنجاری های فک و دندانwww.downloadha.comBeautiful smilewithstraight teeth sometimes wish for many. They have irregularteethevery time you go in front of the mirror or smiling at thethoughtthat I had finished straightening teeth. This is notanunattainable dream these days. Not only in cosmetic dentistryteethis well advanced but also more convenient and simpler waystoachieve the desired result applies.Orthodontic prevention of the orthodontic invisible. In thenewmethod, one less wire and brackets that each time talkingandlaughing with her show, teasing, and the problem looks over afullcircle yet.Beautiful teeth Bush software includes 40 more aboutorthodonticprocedures and anomalies of the teeth and jawswww.downloadha.com
آموزش نرم افزار یونیتی 1.0_w22 APK
aria molando
یونیتی محیط کاری است که در حال حاضر تنهارویتوزیع اوبونتو در دسترس است و توسط تیم اوبونتو در حال توسعهاست.یونیتی یکی از جوان ترین محیط های کاری است. در واقع، یونیتی ازتوزیع۰۴/۱۱ روی اوبونتو قرار گرفت و عمری حدود ۳ سال دارد؛ اماتوانسته درهمین مدت کوتاه محیطی بسیار ساده، زیبا و کارآمد را بهکاربران خودارائه دهد.در برنامه ی پیش رو ویدیوهای آموزشی این نرم افزار قرار دارد.منبع:www.downloadsoftware.irUnity workspaceiscurrently only available on Ubuntu and Ubuntu is being developedbythe team. Unity is one of the youngest workplace. In fact,theUnity of the Ubuntu distribution was 04/11 and life of 3 years,butin that short time managed environment is very simple, elegantandefficient to offer its users.This software program is ahead instructional videos.Source: www.downloadsoftware.ir
Loading...