v1.0 / July 10, 2018
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

برنامه "همراه بانک پلاس"، به شما کمک می کند تا امور مربوط بهکارهایبانکی خود را سریعتر و راحت تر انجام دهید امکان آسان برایدسترسی بهبانک ها چرا در صف طویل بانکها منتظر بمانیدچرا در ترافیکشهر برایانجام کارهای بانکی خود سرگردان شویدهمه ی بانکها در گوشی شماهمراهشمابا این برنامه :دیگر نیازی به حمل کردن کارت با خودنداریدبراحتیکارت به کارت کنیدپیامکهای گردش حساب خود را کنترلکنیدقبض خود راپرداخت کنید. شارژ ایرانسل یا همراه اول یا رایتلخریداری کنیدانجاممشاهده موجودیبرای مشاهده مابقی امکانات برنامه،توضیحات را تا انتهابخوانیدامکانات:انجام تمام خدمات بانکیخرید شارژتمام اپراتورهادریافتشناسه شبااستعلام ضمانت نامه هاثبت مشکل دریافتکارتپیگیری قبوضپرداختتمامی قبوضمحاسبه گر سودمحاسبه گر تسهیلاتدریافتصورتحسابثبت نام وامازدواجثبت نام عمره مفردهانتقال وجه کارت بهکارتمسدود کردنکارتیارانه هاپرداخت اقساطنرخ روزانه ارزکمک به خیریههاپرداختجریمهامور مربوط به سهامنوبت دهی غیر حضوریخرید بسته های3Gایرانسلخرید بلیط هواپیماخرید بلیط قطارخرید بلیط اتوبوسرزروهتلهاقیمت آنلاین سهامو خیلی مواردی دیگر که بعد نصب برنامه با آنآشناخواهید شدThe "Mobile Bank Plus", you help matters relating toyourbanking faster and easier to do Allowing easy accesstobanksWhy wait in long lines BooksWhy not wander in traffic todotheir bankingAll bank in your mobile phoneWith this program: Youdonot need to carry the card with youEasy card to theTurn yourSMSaccount controlPay your bill. MTN recharge or purchase ofMCIor RightelObservation ofTo view the rest of the features oftheprogram, read the description to the endPossibilities:AllbankingservicesBuy charge all operatorsGet nightsprofileCallwarrantiesRegistration card problemKeep track ofbillsPay allbillsProfit CalculatorComputing facilitiesDownloadbillSign uploans marriageSign up MufradahCard to card moneytransferBlockingcardSubsidiesloan paymentsExchange rateContributeto CharitiesPay afineMatters related to sharesQueue unattendedBuyMTN 3GpackageAirfareBuy train ticketsBuy bus ticketsBookingHotelsOnlinestock priceAnd much more after installing the app willbe familiarwith it

App Information همراه بانک پلاس(رایگان 100%)

 • App Name
  همراه بانک پلاس(رایگان 100%)
 • Package Name
  com.hbp.two
 • Updated
  July 10, 2018
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  v1.0
 • Developer
  Company two
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Productivity
 • Developer
 • Google Play Link

Company two Show More...

com.ds.two v1.0 APK
Company two
عظمت و ثواب دعاي حاجت( صحيفه):1) برآورده شدن حاجات دنيا و آخرت2)حفظاز فقر در دنيا3) حفظ از مرگ ناگهانى4) و بهترين دعا بعد از قرآنكريمبراي امت پيامبرصلی الله علیه و آله است5) و داراي اسم اعظم خداىتعالىمي باشد6) و اگر درختان دنيا قلم و درياها مركّب و همه خلايقنويسندهگردند، بر نوشتن ثواب قارى اين دعا قدرت ندارند.7) محشور شدنخلايق درروز قيامت به بركت اين دعاست.8) چندين برابر شدن قوّتحافظه9) تقويتشعور و علم10) زياد شدن عمر11) صحّت و سلامتي بدن12)دفع 70 آفت ازآفات دنيا و 700 آفت از آفت هاى آخرت13) گشوده شدندرهاى بهشت14) برطرفشدن عذاب قبر15) نجات از عذاب آتش16) آزاد شدندربند17) برطرف شدن غم واندوه18) پس به به بركت اين دعا فرشتگان حملکننده عرش هستند19) و ايندعا بر درهاى بهشت و بر حجره‏ها و كنگره‏هاو بر منزل هاى آن نوشته شدهاست20) حفظ از هول و سختي قبر21) و حضرتجبرئیل به بركت اين دعا بهزمين نازل مى‏شود و به آسمان بالامى‏رود22) اذن شفاعت در روز قيامت باروى خندان23) داخل شدن دردارالسّلام و غرفه‏ها و حلّه‏هاى بهشتي24)محشور شدن در قيامت در كنارجبرئيل علیه السلام و درخشيدن او چون ماهشب بدر اگر در مدّت عمر خودپنج مرتبه بخواند.25) همسايگی ابراهيم علیهالسلام و محمّد در بهشت26)توفيق پاك شدن از گناهان27) ديدن پيامبرگرامي در خواب و بشارت بهشت،اگر در وقت خواب پنج مرتبه با وضو خواندهشود.28) سير شدن گرسنه وسيراب شدن تشنه29) شفاي بیمار اگر بر اوخوانده شود.30) پيدا شدن چيزيكه دزديده شده است، اگر بعد از دو ركعتيا چهار ركعت نماز خوانده شودو در هر ركعت سوره حمد يك بار و سورهاخلاص دو مرتبه.31) حفظ از دشمنو قدرت نيافتن دشمن بر او و پيروزي درجنگ با دشمن32) استجابت دعا33)مشمول دعاي ملائكه و جنّ و انس شدن34)دریافت نور اولياء35) آسان شدنهر امر دشوارHajat prayer greatness andreward (scriptures):1) meetthe wishes and needs of the world andthe Hereafter2) Maintain thepoverty in the world.3) Maintain suddendeath4) and the best prayerafter Holy Quran and the Holy Prophet isto Muslims5) with Allah isMost Great Name6) If trees world of penand ink seas and allcreatures are the writer, the writing creditsQari not the power ofprayer.7) gathered to bless this prayercreatures on the Day ofResurrection.8) several times memorystrength9) Strengthenintelligence and science10) The high life11)health and health12)Disposal of 70 plagues of insect pests than 700world and hereafterlosses13) opened the doors of heaven14) resolvethe punishment ofthe grave15) saved from the torment of the Fire16)the release ofcaptive17) resolution of grief18) After this prayerto the blessedangels are carrying the Throne19) and this prayer thegates ofheaven and the rooms and the house of the Congress andwritten20)Maintain a shock and grave difficulty21) and HazratGabrielrevealed to bless this prayer the earth and the sky rises22)leaveof intercession on the Day of Resurrection with thesmiling23)entering of paradise in Dar es Salaam and stands andstages24)resurrected on the Day of Judgment along with Gabriel,peace beupon him and his shining like the moon Badr If you readfive timesduring his life.25) Neighbors Abraham and Muhammad inParadise26)the success cleansed of sins27) View the Prophet in adream andglad tidings of Paradise, if read at bedtime ablutionfivetimes.28) garlic hungry and thirsty watered latest29) healingthesick if he read.30) Find something that has been stolen, ifaftertwo or four unit prayers are recited and per unit of al-FatihaandSurah Ikhlas once again.31) failure to maintain the power oftheenemy and his enemy and win the battle with the enemy32)thegranting of invocation33) subject to angels and jinns and menofprayer34) exposure saints35) facilitates the difficult
جملات ناب 2019 v4.0 APK
Company two
🔔بانک کامل جملات تاکیدی انرژی مثبت که شامل موارد زیر می باشد:🖊عبارات تاکیدی کتاب چشم دل بگشا 🖊جملات تاکیدی مثبت قبل از خواب 🖊هرروز صبح جملات ده گانه زیر را سه بار بخوانید 🖊جملات تاکیدی برایازدواج 🖊جملات تاکیدی در مورد ثروت 🖊جملات تاکیدی برای سلامتی 🖊جملاتتاکیدی برای فراوانی 🖊لیستی از جملات تاکیدی 1 🖊لیستی از جملات تاکیدی2 🖊جملات تاکیدی برای زندگی روزانه 🖊جملات تاکیدی معنوی 🖊کلمات مثبتدر زندگی 🖊عبارت تاکیدی روزانه که باید تکرار شود 🖊جملات تاکیدیخوشبختها 🖊جملات تاكيدي اسكاول شين 🖊جملات ناب 2018 در این برنامه🖊جملات ناب 2019 وبروز در این برنامه عبارات تاکیدی مثبت، جملاتیساده، روان و برانگیزاننده و با ادبیات شخصی خود ما هستند که میتوانند سرعت رسیدن ما به اهدافمان را چند برابر کنند” و ویژگی هاییبرای این عبارات ذکر می کنند. استفاده از تلقین و تکرار عبارت هایتاکیدی مثبت یکی از قدیمی ترین تکنیک هایی است که برای کسب موفقیت وتغییر باورر ها استفاده می شود. علت این امر را باید در تعریف باورجست و جو کرد. باور فکر یا ایده ای است که بارها و بارها و بارهاتکرار شده تا در نهایت از فیلتر ضمیر خود آگاه عبور کند و بر ضمیرناخود آگاه نشسته و در آن حک شود. هر کاری که مدتی تکرار شود درناخودآگاه ضبط شده و به عادت رفتاری تبدیل می شود (مانند مهارت درتایپ کردن) و جالب تر اینکه هر چیزی – چه مثبت و چه منفی – به خود وذهنمان تلقین کنیم، همان گونه برای ما اتفاق خواهد افتاد. برای تحول وپیشرفت در زندگی لازم است ابتدا ذهن خود را از جملات منفی خالی کرده وسپس با عبارات مثبت و سازنده، جایگزین نماییم. 🔔 Full Bank ofPositive Energy Targeting Sentences Including: The book's emphasison the book Positive emphasis before bedtime Every morning, readthe ten sentences below three times An Emphasis on MarriageEmphasis on wealth Healthy emphasis An emphasis on abundance One ofthe first sentences to emphasize A paragraph of emphasis is 2 Anemphasis on daily life Spiritual emphasis Positive words in lifeRepeat the daily stress that you should repeat All the stresses ofhappiness Schell Shin Emphasis Leisure 2018 in this app Lean 2019and more in this app Positive emphasis phrases are simple,psychological and provocative sentences with our own personalliterature that can multiply the speed of our achievement of ourgoals "and feature the features for these phrases. Positiveemphasis is one of the oldest techniques used to succeed and changethe poetry. The reason for this must be sought in the definition ofbelief. Belief is a thought or idea repeated over and over again toeventually pass through the filter of his consciousness and sitdown on the unconscious and engrave it. Everything that is repeatedfor a while is recorded in the subconscious and becomes a habit ofbehavior (such as typing skills), and more interestingly, thatanything - whether positive or negative - will induce ourselves andour minds, it will happen to us the same way. it fell. It isnecessary for the development and development of life to firstempty our minds from negative sentences and then replace them withpositive and constructive phrases.
دعای سیفی صغیر-قاموس متنی و صوتی v2.0 APK
Company two
دعای صیفی صغیر به علاوه توضیحات دعا. صوت و متن عربی و ترجمه فارسیدعا، بدون نیاز به اینترنت خط معروف عثمان طه در یک برنامه فوق العادهشیک و زیبا مطابق عکس ها. با عشق تقدیم میکنم به همه هموطن های عزیزم.التماس دعا Saifi Minor prayer plus prayer descriptions. Arabicaudio and text and Persian translation of prayer No need forinternet  The famous line of Othman Taha In an incrediblystylish and beautiful app matching photos. I am giving love to allmy beloved compatriots. pleas pry for me
چاقی صورت و گونه v1.0 APK
Company two
در این برنامه روش های طبیعی برای پر کردن صورت و گونه به صورتکاملآموزش داده شده:برای چاق شدن صورت چه بخوریم؟برای چاق شدن صورتچهنخوریم؟این برنامه محدودیتی برای استفاده بانوان و آقایان وحتیکودکان ندارد.Natural ways to fill in the application form andanyfully trained:To batten for what we eat?To batten forwhatbump?This program has no restrictions for women and men andevenchildren.
دعای توسل متنی و صوتی با صدای فرهمند v1.0 APK
Company two
دعای توسل با متن و صوت دلنشین استاد فرهمندرابط کاربری زیباباقابلیتتغییر فونت و رنگDua resort has a pleasant voice andtextMr.FarahmandBeautiful interfaceWith the ability to change fontsandcolors
لاغری ران و باسن-بدون تجهیزات در منزل v1.0 APK
Company two
آیا می دانید بدون دارو و عمل های جراحی هم می توانید خیلی سریع پاهاوران و باسن خود را لاغر و زیبا کنید؟ آیا می دانید برای لاغری رانوباسن چه خوراکی هایی باید استفاده کنید!!آیا می دانید چگونه بدونزحمتروزانه ده هزار قدم یا 8 کیلومتر پیاده روی کنید؟!و بسیاریدیگرتمرینات مخصوص لاغری ران و باسنبرای انجام تمرینات نیاز به رفتنبهباشگاه بدنسازی نیست و در منزل و بدون وسایل بدنسازی قابلانجاماست.تمرین ها توسط آقایان و بانوان قابل انجام است و برای هر دوجنسیتموثر است.Did you know without drugs or surgery can either toofastlegs and thighs and your hips slim and beautiful? Do youknowwhat foods should use for slimming thighs and buttocks!Do youknowhow effortlessly day or 8 km walk ten thousand steps?And manyotherslimming exercises for thighs and buttocksGo to the gym todoexercises need not be done at home without gymequipment.Exercisescan be done by men and women and for both sexeseffective.
بازیابی مخاطبین-شماره ها و پیامک های پاک شده گوشی v1.0 APK
Company two
اگر مخاطبين(شماره تلفن) و پیامک ها از روي گوشي موبايلتان پاک شدهاستو اين مخاطبين اهميت زيادي براي شما داشته اند, حتما اين برنامهچارهکار شما خواهد بود.امکانات برنامه:با این برنامه شماره تلفن هایپاکشده ی گوشی خود را بازیابی کنیدپیامک های پاک شده خود رابازیابیکنیدبازیابی مخاطبین حذف شده از تلگرامبازیابی پیام های پاکشده ازواتس آپ حذف دسته ی افراد از لیست مخاطبین تلگرام(ترفندی بینظیرکهمیدونم خیلی ها منتظر این ترفند بودند،خیلی ها برای افزایش ممبرکانالشماره هایی را به صورت لیستی به مخاطبین اضافه می کنند ولی برایپاککردن راهی جز یکی یکی پاک کردن نبود و روزها و ساعت ها زمان میبردولی اکنون ما با این ترفندکه فقط در این برنامه می باشد به شمامیگیمچطور همه اون مخاطبین اضافه شده را یکجا پاک کنید)If thecontacts(phone number) and SMS on your phone is erased and theaudience areimportant to you, then this app will be yoursolution.Features:Withthis program the phone number of your phoneto retrievedeletedRecover your deleted SMSRecover deleted contactsfromTelegramRecover deleted messages from WhatsApp Removebunch ofpeople from your contact list telegram (trick unique that Ireallylook forward to this trick were, so to increase member ofchannelnumbers as a list of contacts, add it to clear the wayexcept onerubs one out there and now and the hours it takes time,but now weare in the program this Trfndkh only tell you how todelete all thecontacts added together)
ساخت رنگ موی طبیعی v1.0 APK
Company two
⚜️در این برنامه فرمول های دقیق ترکیب مواد طبیعی در اختیار شماقرارگرفته تا بدون آسیب رساندن موهایتان را رنگ کنید.🔱رنگ مشکی🔱رنگقهوهای تیره🔱رنگ قهوه ای روشن🔱رنگ قهوه ای بلوطی🔱رنگ مسی🔱رنگ مسیتیره🔱رنگشرابی🔱هایلایت آبی🔱هایلایت زرد🔱هایلایت قرمز🔱و رنگ کردن موهایسفیدوچندین آموزش دیگر برای شما قرار دارد.💠این برنامه مناسب آقایانوبانوان می باشد💠⚜Dr this exact formula combines naturalingredientsavailable to you to paint without damaging yourhair.Black 🔱Rng🔱Rngdark brown🔱Rng BrownChestnut brown 🔱RngCopper🔱RngDark copper🔱Rng🔱Rng wineBlue 🔱HaylaytYellow 🔱HaylaytRed🔱Haylayt🔱V color towhite hairAnd several other training foryou.💠Ayn program issuitable for men and women Bashd💠
Loading...