2.8 / December 19, 2019
(4.3/5) (612)
Loading...

Description

هواشناسی امروز, نرم افزار آسان و ساده و ساده است که به شما امکان میدهد آب و هوا را در تمام کشورهای جهان ببینید، فقط نام شهر را که میخواهید انتخاب کنید و دمای فعلی، شرایط آب و هوایی فعلی را فراهم میکند. امکانات : آب و هوای فعلی 6 روز آینده پیش بینی آب و هوا. تغییربه هر مکان دیگر در جهان. در هنگام تایپ مکان (تکمیل خودکار) به شماکمک می کند. تشخیص موقعیت مکانی اتوماتیک توسط GPS برای آندروید 23 یاکمتر (برای تمام نسخه های آندروید قابل استفاده خواهد بود). پشتیبانیاز واحد های اندازه گیری مختلف (سانتیگراد و فارنهایت). رابط کاربریسبک و زیبا تغییر بین تم های مختلف و زیبا. رابط توضیحی برای تغییربین سلسیوس و فارنهایت روی درجه حرارت ضربه بزنید. مکان را به صورتدستی بر روی مکان خود ضربه بزنید Meteorology Today, software is easyand simple and that allows you to weather the whole world to see,just the name of the city you want to select the currenttemperature, weather conditions currently provides. Possibilities :Current weather 6 days weather forecast. Change to any other placein the world. Places when typing (autocomplete) to help you.Automatic location detection by GPS for Android 23 or less (for allAndroid versions will be available). Support for differentmeasurement units (Celsius and Fahrenheit). Style interface andbeautiful Change between different themes and beautiful.Explanatory interface To switch between Celsius and Fahrenheittemperatures on tap. Location manually tap on your location

App Information هواشناسی امروز

 • App Name
  هواشناسی امروز
 • Package Name
  weather.today
 • Updated
  December 19, 2019
 • File Size
  4.8M
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  2.8
 • Developer
  Kaykay
 • Installs
  100,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Weather
 • Developer
 • Google Play Link

Kaykay Show More...

Adult Jokes in Hindi 1.8 APK
Kaykay
hundreds of hilarious jokes that will brighten up your day! Are youwaiting for the bus?Are you in line? You have nothing to do ?Simply use this app to cheer you up or give your buddy a funnylaugh.Note : we blurred jokes in screenshots because of the policythat concerns the adult content
Dirty jokes 1.8 APK
Kaykay
Laugh out loud at this free and offlinecollection of Dirty jokes.If you have a dirty mind, you may enjoy our selection of dirtyjokes.Features:- Unique and neat layout.- share the Jokes with your friends.- Readable text.- Set the joke of the day.- App remembers the last read Dirty jokes so you won't have tostart from beginning.- Swipe left/right to go to previous/next Dirty joke.- Able to change the Background, Font Color and Font Size.- Copy jokes and paste into all your applications.- Quick search.
Relationship rules 1.7 APK
Kaykay
Relationship rules!For some, romantic relationships are the mostmeaningful element in their lives. But the ability to have aloving, healthy relationships is not all innate. failure inrelationships happens (relationship problems), and some of us needrelationship advice and relationship tips to make it work. The goodnews is with our app "Relationship rules", you can learn what youneed to know to improve your relationship or to make itlast.Features:- Neat and clean Layout.- Set rules as favorite andquickly browse through the favorites.- Quick sharing feature thatenables to share via Facebook and other sharing apps.- Able tochange the Background, Font Color and Font Size.- SearchRelationship rules.- Swipe to quickly view rules.- Save yourfavorite rules for later viewing.- Copy rules and paste into allyour applications.
ترجمه فارسی به انگلیسی 3.3 APK
Kaykay
ترجمه فارسی به انگلیسی برنامه ترجمه فارسی به انگلیسی قادر به ترجمهکلمات و متون از فارسی به زبان انگلیسی و از انگلیسی به فارسی است.این ترجمه شامل ویژگی های زیر: - ترجمه کلمات، متن و عبارات. - ترجمهاز کلیپ بورد. - شسته و رفته و کاربر پسند رابط. - این نرم افزارترجمه از و به زبان های دیگر. - با کلیک کردن روی نماد ستاره درتاریخ، می توانید یک ترجمه را به لیست علاقه مندی های خود اضافه کنید.- ترجمه صوتی. - طراحی بی نظیر و پاسخگو برای تمام دستگاه ها (تبلتها، تلفن ها). - اشتراک گذاری متن ترجمه شده را با دوستان خود. - شمامی توانید متن ترجمه شده را کپی کنید و به اشتراک بگذارید - شما هرکلمه ای را در متن ترجمه شده با کلیک بر روی آن برای ترجمه آن نیزترجمه می کنید - قادر به ترجمه تا 90 زبان، ترجمه سریع و ساده استPowered by Yandex.Translate - http://translate.yandex.com Persianto English translation The Persian to English translation programis capable of translating words and texts from Persian into Englishand from English to Farsi. This translation includes the followingfeatures: - Translation of words, text and phrases. - Translatedfrom the clipboard. - neat and user-friendly interface. - Thisapplication translates from and into other languages. - By clickingthe star icon on the history, you can add a translation to yourfavorites list. - Audio translation. - Unparalleled and responsivedesign for all devices (tablets, phones). - Share translated textwith your friends. - You can copy and share the translated text -You translate any word in the translated text by clicking on it totranslate it - Can translate up to 90 languages, fast and simpletranslation Powered by Yandex.Translate -http://translate.yandex.com
ترجمه انگلیسی به فارسی 3.3 APK
Kaykay
ترجمه انگلیسی به فارسی ترجمه انگلیسی به فارسی انلاین (ترجمه متنانگلیسی به فارسی) برنامه اندروید برای ترجمه متن از انگلیسی به فارسیو از فارسی به انگلیسی است ساخته شده است با پشتیبانی از گفتار به متنو متن به گفتار و پشتیبانی از 90 زبان. بهترین برنامه ترجمه آسان وسریع است. این برنامه 2 حالت ترجمه فراهم می کند. - حالت ساده: ترجمهسریع و آسان، مانند مترجمان ساده. زوج زبان و متن را می توان به سرعتبا هم مبادله کرد. - حالت مکالمه: این ترجمه موازی را در فرمت مکالمهانجام می دهد که به عنوان یک مترجم دستی بین دو کاربر عمل می کند. اینمترجم شامل ویژگی های زیر است: - ترجمه کلمات و احکام - امکان مبادلهزبان ها - ترجمه متن انگلیسی به فارسی و برعکس - رابط کاربری ساده وکاربر پسند - پشتیبانی از ترجمه هر زوج از 90 زبان - ابزار مفید براییادگیری زبان های جدید، سفر و ترجمه در حال حرکت! - گفتار به متن وسپس ترجمه - متن به گفتار - زبان پیش فرض را در تنظیمات انتخاب کنید -امکان به اشتراک گذاشتن ورودی یا متن ترجمه شده - ترجمه سریع و آساناطلاعیه مهم ترجمه انگلیسی به فارسی برای دسترسی به ویژگی های زیردرخواست دو مجوز می کند: - میکروفون برای ترجمه گفتار - ذخیره سازیخارجی برای داده های ترجمه Powered by Yandex.Translate -http://translate.yandex.com English to Persian translation Englishto Farsi Online (English to Farsi) is an Android application fortranslating text from English to Farsi and from Persian to EnglishBuilt with speech-to-text and text-to-speech support and supportfor 90 languages. The best translation app is easy and fast. Thisapp provides 2 translation modes. - Simple mode: Fast and easytranslation, such as simple translators. The couple of language andtext can be swiftly exchanged. - Conversation mode: This transmitsa parallel translation in the conversation format, which acts as ahandwriting interpreter between two users. This translator includesthe following features: - Translating words and sentences - Theability to exchange languages - Translate English to Farsi and viceversa - Simple and user-friendly interface - Supports thetranslation of any pair of 90 languages - A handy tool for learningnew languages, travel and moving translations! - Speech to text andthen translation - Text to Speech - Select the default language inthe settings - Ability to share input or translated text - Quickand easy translation important Notice The English to Persiantranslation requires two permissions to access the followingfeatures: - Microphone for speech transmissions - External storagefor translation data Powered by Yandex.Translate -http://translate.yandex.com
هواشناسی امروز 2.8 APK
Kaykay
هواشناسی امروز, نرم افزار آسان و ساده و ساده است که به شما امکان میدهد آب و هوا را در تمام کشورهای جهان ببینید، فقط نام شهر را که میخواهید انتخاب کنید و دمای فعلی، شرایط آب و هوایی فعلی را فراهم میکند. امکانات : آب و هوای فعلی 6 روز آینده پیش بینی آب و هوا. تغییربه هر مکان دیگر در جهان. در هنگام تایپ مکان (تکمیل خودکار) به شماکمک می کند. تشخیص موقعیت مکانی اتوماتیک توسط GPS برای آندروید 23 یاکمتر (برای تمام نسخه های آندروید قابل استفاده خواهد بود). پشتیبانیاز واحد های اندازه گیری مختلف (سانتیگراد و فارنهایت). رابط کاربریسبک و زیبا تغییر بین تم های مختلف و زیبا. رابط توضیحی برای تغییربین سلسیوس و فارنهایت روی درجه حرارت ضربه بزنید. مکان را به صورتدستی بر روی مکان خود ضربه بزنید Meteorology Today, software is easyand simple and that allows you to weather the whole world to see,just the name of the city you want to select the currenttemperature, weather conditions currently provides. Possibilities :Current weather 6 days weather forecast. Change to any other placein the world. Places when typing (autocomplete) to help you.Automatic location detection by GPS for Android 23 or less (for allAndroid versions will be available). Support for differentmeasurement units (Celsius and Fahrenheit). Style interface andbeautiful Change between different themes and beautiful.Explanatory interface To switch between Celsius and Fahrenheittemperatures on tap. Location manually tap on your location
facts.inpersian 1.8 APK
Kaykay
این برنامه رایگان شامل یک مجموعه خوب از دانش و اطلاعات عمومی جالباست که می تواند برای شما مفید باشد.آیا می دانید؟ اطلاعات با ارزش،سرگرم کننده، سرگرمی، حقایق جالب در دست شما.این برنامه دانش عمومیخود را افزایش دهد. شما بدست می آورید که در مورد حقایق ناشناخته میدانم. نرم افزار طراحی شده است به عنوان خوانده شده حقایق جالب واطلاعات.وقت آزاد خود را با چیزی مفید مانند حقایق جالب جدید و دانشرا پر کنید.آموزش خودتان در حال حاضر!This free program contains agood collection of knowledge and interesting general information inFarsi (Persian) language that can be helpful for you.Do you know?Valuable informations, amusing, fun, interesting facts in yourhands.This app will increase your General Knowledge. You will getto know about unknown facts. The application is designed to readinteresting facts and informations.Fill your free time withsomething useful such as new interesting facts andknowledge.educate yourself now!It's free, including a goodcollection of interesting public information and knowledge that canbe useful for you.Do you know? Valuable information, fun,entertainment, interesting facts in your hands.It will increaseyour general knowledge. You get to know the unknown facts. Thesoftware is designed to read interesting facts and information.Hisfree time with something useful, such as new interesting facts andknowledge to complete.Train yourself now!This free program containsa good collection of knowledge and interesting general informationin Farsi (Persian) language that can be helpful for you.Do youknow? Valuable informations, amusing, fun, interesting facts inyour hands.This app will increase your General Knowledge. You willget to know about unknown facts. The application is designed toread interesting facts and informations.Fill your free time withsomething useful such as new interesting facts andknowledge.educate yourself now!
english.alphabet 1.3 APK
Kaykay
آموزش زبان انگلیسی (یادگیری زبان انگلیسی)یک راه بسیار سرگرم کنندهبرای کودک نو پا به یادگیری حروف انگلیسی و اصطلاحات انگلیسی.این نرمافزار برای همه به خصوص کودکان.آیا میدانید؟* این نرم افزار دارایتصویر از هر حروف الفبا و هر نام حیوانی که با همان الفبای آغاز میشود.* این نرم افزار دارای صدای انسان برای هر حروف الفبا و بعضی ازکلمات انگلیسی (نام حیوانات).* این نرم افزار دارای تمام حروف از جملهحروف A تا Z.* این نرم افزار دارای صداهای واقعی مرتبط با کلمات.* شمامی توانید "Next" را فشار دهید تا از الفبای رفتن به یک بعدی، تصاویرآن را مشاهده کنید و گوش دادن به تلفن های موبایل خود را فشار دهید.*شما می توانید "Previous" را فشار دهید تا از الفبای به یکی از قبلیبروید، تصاویر آن را مشاهده کنید و گوش دادن به تلفن های موبایل خودرا فشار دهید.* این نرم افزار دارای یک نمایش اسلاید موجود است که درآن شما می توانید به نشستن و تماشای.English language teaching(learning English)A lot of fun for a toddler to learn English wordsand phrases in English.The software for everyone, especiallychildren.Do you know?* This software has the image of the lettersof the alphabet and the alphabet begins with the same animal.* Thissoftware has the human voice for each letter of the alphabet andsome words in English (the animals).* This software has all theletters of the alphabet A to Z.* This software has the actualsounds associated with the words.* You can use the "Next" button togo to the next alphabet, see images and listen to sounds press.*You can "Previous" button to go from the alphabet to the previousone, to see pictures and listen to your mobile phone button.* Thissoftware has a slideshow is available where you can sit back andwatch.
Loading...