1.5.8 / October 6, 2019
(4.4/5) (2452)
Loading...

Description

بازی با کارت یازده یکی از ساده ترین و سرگرم کننده ترین بازیهای باکارت می باشد . نامهای دیگر این بازی چهار کارت ، هفت خاج و سور میباشد. این بازی دارای چهار سطح دشواری می باشد که در نسخه رایگان سهسطح آن بسته شده که از طریق خرید درون برنامه ای قابل دسترس خواهند شد. (مبنای طراحی بازی بر اساس بازی دونفره که طرف مقابل سی پی یوی گوشیهست ، می باشد و به هیچ وجه امکان بازی دو یا چند نفره از طریق بلوتوث، وای فای و یا آنلاین وجود ندارد). از آنجایی که احتمال عملکردنادرست برنامه بر روی برخی از گوشی ها وجود دارد لطفا ابتدا برنامه رادر حالت نسخه رایگان کاملا تست نموده و در صورت عملکرد درست و عدمتوقف برنامه، اگر تمایل داشتید اقدام به خرید نسخه کامل فرمایید. ازدیگر امکانات بازی انتخاب طرح کارتها و پشت کارتها ، طرح زمینه بازی ،سرعت انمیشن و قطع و وصل صدای موزیک و افکت و انتخاب موزیک می باشد .امکان مشاهده مجدد کارتهای برد آخرین دست با لمس پشت کارتهای برده شدهمیسر است. امکان انتخاب روش انداختن کارتها از بین سه روش مختلف برایبه حداقل رسیدن خطا در انداختن کارت توجه : دوستانی که قبلا برنامه رااز طریق بازار دانلود نموده و نسخه کامل آنرا خریده اند ، جهت معتبرماندن خریدشان، برای آپدیت بازی از آدرس وبلاگ زیر استفاده فرمایند .http://androidprograms.blogfa.com لطفا جهت بهبود برنامه و رفعمشکلات و باگهای آن نظر خود را مرقوم فرمایید. Card Games Eleven isone of the easiest and most fun card games. Other names in the gameare four cards, seven kings and sur. The game has four levels ofdifficulty that are closed in the free version of three levels thatwill be available through in-app purchase. (The basis of the gamedesign is based on the dual game that is on the opposite side ofthe phone's CPU, and there is no way to play two or more games viaBluetooth, WiFi or online). Since some apps are likely tomalfunction on some phones, please test the app in the free versionfirst, and if you want the program to work properly, stop buyingthe full version if you wish. Other game features include cardlayout and back of cards, game theme, animation speed and mute andeffects and music selection. Last-hand winning cards can be viewedagain by touching the back of the winning cards. It is possible tochoose the method of dropping cards from three different ways tominimize card dropping errors Note: Friends who have alreadydownloaded the app from the market and have purchased the fullversion can use the following blog address to keep their gamevalid. http://androidprograms.blogfa.com Please comment to improvethe program and troubleshoot it.

App Information پاسور یازده

پاسور یازده Version History

Select پاسور یازده Version :
 • 1.5.4 (23)
 • 1.46 (18)
 • پاسور یازده 1.5.4 APK File

  Publish Date: 2018 /3/19
  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  File Size: 17.1 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: 3a19f92d5916785dc9266bffddf41111e0008fbf
  APK Signature: dc5211c1c4138af02a609515940b2766282722ff
 • پاسور یازده 1.46 APK File

  Publish Date: 2017 /2/3
  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  File Size: 15.6 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: d13906f041e4ec4ad33ec250c4bf4212edc96770
  APK Signature: dc5211c1c4138af02a609515940b2766282722ff

Mansoor Mohseni Show More...

پاسور شلم 1.3.1 APK
بازی شلم در میان بازیهای کارتی بعد از بازی حکم محبوبترین بازی درایران است. این بازی دارای چهار سطح دشواری می باشد که در نسخه رایگانسه سطح آن بسته شده و سطح یک که باز است صرفاً جهت تست برنامه و صحتعملکرد آن بر روی گوشی های مختلف بوده و این سطح فاقد هرگونه هوشمصنوعی بوده و کاملا به صورت اتفاقی بازی می کند . شما پس از اطمیناناز صحت عملکرد برنامه بر روی گوشی خود در صورت تمایل می توانید ازطریق خرید درون برنامه ای از داخل منوی درباره برنامه و دکمه خریدنسخه کامل و یا از طریق پیامی که هنگام شروع بازی دریافت می کنید ،اقدام به ارتقاء نسخه رایگان به نسخه کامل نموده و به سه سطح بعدیبازی دسترسی پیدا نما یید و از بازی با حریف باهوش خود لذت ببرید . ازآنجایی که احتمال عملکرد نادرست برنامه بر روی برخی از گوشی ها وجوددارد لطفا ابتدا برنامه را در حالت نسخه رایگان کاملا تست نموده و درصورت عملکرد درست و عدم توقف برنامه، اگر تمایل داشتید اقدام به خریدنسخه کامل فرمایید. امکانات بازی شامل انتخاب طرح کارتها و پشت کارتها، طرح زمینه بازی ، سرعت انیمیشن ، انتخاب سختی بازی در ]چهار سطح ،تغییر امتیاز نهایی بازی ، انتخاب احتساب یا عدم احتساب امتیاز منفی وقطع و وصل صدا و موزیک و انتخاب موزیک می باشد . دیگر امکان این بازیتوانایی انتخاب استفاده یا عدم استفاده از جوکرها در بازی و انتخابحداکثر جمع امتیاز هردست بین 200 و 230 امتیاز در حالت بازی با جوکرمی باشد که در حالت ٢٣٠ امتیازی به هر کدام از کارتهای آس و جوکر ۵امتیاز اضافه میگردد. علاوه برنمایش امتیاز دست جاری بر روی صفحه بازی، امکان مشاهده جدول کامل امتیازات اخذ شده هر تیم در هر دست بااستفاده از تابلوی امتیازات میسر است . امکان مشاهده مجدد کارتهای بردآخرین دست با لمس پشت آخرین دست برده شده میسر است. امکان انتخاب شیوهانداختن کارت از بین سه شیوه متفاوت لطفا جهت بهبود برنامه و رفعمشکلات و باگهای آن خواهشمند است گزارش اشکالات را از طریق ایمیلارسال فرمایید. از همکاری و شکیبایی دوستان نهایت تشکر را دلریم.Rough play the games most played card after the match penalty inIran. The game has four difficulty levels in the free version itclosed three levels and a level that is open only to test theapplication and its performance on the phone, and the level ofartificial intelligence and did not have any on a random basisentirely plays. After making sure your app on your phone if youwish, you can go through in-app purchase from within the programmenu and click purchase the full version or through messages youreceive when you start the game, attempting to upgrade Full versionand free access to the next level of the game, serving and enjoyyour clever opponent. Since the possibility of malfunctionsapplication on certain phones. Please start the program in the freeversion has been thoroughly tested for proper functioning andnon-stop program and, if you would like purchase the full versionfor the link above. Game features include the choice of carddesigns and card backs, theme, games, animation speed, select thedifficulty of the game in four levels, the final score of the game,the choice of including or not including a negative rating andfusing sound and music, and music is selected. Other features ofthis game is the ability to choose whether to use the joker in thegame and pick up between 200 and 230 points in the total score ofeach hand is played the Joker in the Ace 230 points in each of thecards, and Joker is added 5 points. In addition Brnmaysh thecurrent rating on the game screen, you can view the full pointsreceived by each team in each hand using the leaderboard ispossible. Ability to view this be the last hand of cards ispossible by touching the back of the last've taken. Possibility tochoose between three different ways how to throw cards Please planto improve and fix its problems and bugs Please send bug reportsvia email. Thanks for your cooperation and patience finally Dlrymfriends.
پاسور یازده 1.5.8 APK
بازی با کارت یازده یکی از ساده ترین و سرگرم کننده ترین بازیهای باکارت می باشد . نامهای دیگر این بازی چهار کارت ، هفت خاج و سور میباشد. این بازی دارای چهار سطح دشواری می باشد که در نسخه رایگان سهسطح آن بسته شده که از طریق خرید درون برنامه ای قابل دسترس خواهند شد. (مبنای طراحی بازی بر اساس بازی دونفره که طرف مقابل سی پی یوی گوشیهست ، می باشد و به هیچ وجه امکان بازی دو یا چند نفره از طریق بلوتوث، وای فای و یا آنلاین وجود ندارد). از آنجایی که احتمال عملکردنادرست برنامه بر روی برخی از گوشی ها وجود دارد لطفا ابتدا برنامه رادر حالت نسخه رایگان کاملا تست نموده و در صورت عملکرد درست و عدمتوقف برنامه، اگر تمایل داشتید اقدام به خرید نسخه کامل فرمایید. ازدیگر امکانات بازی انتخاب طرح کارتها و پشت کارتها ، طرح زمینه بازی ،سرعت انمیشن و قطع و وصل صدای موزیک و افکت و انتخاب موزیک می باشد .امکان مشاهده مجدد کارتهای برد آخرین دست با لمس پشت کارتهای برده شدهمیسر است. امکان انتخاب روش انداختن کارتها از بین سه روش مختلف برایبه حداقل رسیدن خطا در انداختن کارت توجه : دوستانی که قبلا برنامه رااز طریق بازار دانلود نموده و نسخه کامل آنرا خریده اند ، جهت معتبرماندن خریدشان، برای آپدیت بازی از آدرس وبلاگ زیر استفاده فرمایند .http://androidprograms.blogfa.com لطفا جهت بهبود برنامه و رفعمشکلات و باگهای آن نظر خود را مرقوم فرمایید. Card Games Eleven isone of the easiest and most fun card games. Other names in the gameare four cards, seven kings and sur. The game has four levels ofdifficulty that are closed in the free version of three levels thatwill be available through in-app purchase. (The basis of the gamedesign is based on the dual game that is on the opposite side ofthe phone's CPU, and there is no way to play two or more games viaBluetooth, WiFi or online). Since some apps are likely tomalfunction on some phones, please test the app in the free versionfirst, and if you want the program to work properly, stop buyingthe full version if you wish. Other game features include cardlayout and back of cards, game theme, animation speed and mute andeffects and music selection. Last-hand winning cards can be viewedagain by touching the back of the winning cards. It is possible tochoose the method of dropping cards from three different ways tominimize card dropping errors Note: Friends who have alreadydownloaded the app from the market and have purchased the fullversion can use the following blog address to keep their gamevalid. http://androidprograms.blogfa.com Please comment to improvethe program and troubleshoot it.
org.example.hokm 2.0.5 APK
بازی حکم یکی از پر طرفدارترین بازی های پاسور نزد ایرانیان است .اینبازی دارای چهار سطح دشواری می باشد که در نسخه رایگان سه سطح آن بستهشده و سطح یک که باز است صرفاً جهت تست برنامه و صحت عملکرد آن بر رویگوشی های مختلف بوده و این سطح فاقد هرگونه هوش مصنوعی بوده و کاملابه صورت اتفاقی بازی می کند . شما پس از اطمینان از صحت عملکرد برنامهبر روی گوشی خود در صورت تمایل می توانید از طریق خرید درون برنامه ایاز داخل منوی درباره برنامه و دکمه خرید نسخه کامل ، اقدام به ارتقاءنسخه رایگان به نسخه کامل نموده و به سه سطح بعدی بازی دسترسی پیدانما یید و از بازی با حریف باهوش خود لذت ببرید .از آنجایی که احتمالعملکرد نادرست برنامه بر روی برخی از گوشی ها وجود دارد لطفا ابتدابرنامه را در حالت نسخه رایگان کاملا تست نموده و در صورت عملکرد درستو عدم توقف برنامه، اگر تمایل داشتید اقدام به خرید نسخه کاملفرمایید.امکانات بازی شامل انتخاب طرح کارتها و پشت کارتها ، طرحزمینه بازی ، سرعت انمیشن ، انتخاب سختی بازی در چهار سطح و قطع و وصلصدا و موزیک و انتخاب موزیک می باشد .دیگر امکان این بازی تواناییانتخاب حکم های سَرَس ، نَرَس و تک نَرَس می باشد .امکان سوال در موردادامه بازی وقتی یکی از تیم ها به امتیاز 7 برسد در قسمت تنظیماتبرنامه که در صورت تمایل آن را فعال نموده و دیگر مجبور به ادامه هردست بازی تا اتمام کارتها نخواهید بود .علاوه برنمایش امتیاز تیم هابر روی صفحه بازی ، امکان مشاهده ریز امتیاز اخذ شده هر تیم در هر دستبا استفاده از تابلوی امتیازات میسر است .امکان مشاهده مجدد کارتهایبرد آخرین دست با لمس پشت آخرین دست برده شده میسر است.امکان انتخابروش انداختن کارتها برای به حداقل رسیدن خطا در انداختن کارتPlayruling is one of the most popular games among Iranians setter.Thegame has four difficulty levels in the free version three closedand one that is open only to test the application and itsperformance on various phones and this level without any artificialintelligence, and quite by accident plays. You then ensure theaccuracy of the app on your phone if you wish, you can go throughin-app purchase from within the menu program and click buy the fullversion, to upgrade the free version to the full version and threenext game level access find serving and enjoy the game with yourclever opponent.Since the possibility of malfunctions applicationon certain phones. Please fully test the program in a free versionand function properly in the event of non-stop schedule, if youwish to purchase the full version out.Game features include thechoice of card designs and card backs, theme games, animatedquickly, the difficulty of the game in four levels and off soundand music, and music is selected.Other features of this game is theability to choose the order of Ceres, nurses and nurse aresingle.Possible questions about the game when one team reaches ascore of 7 in the app settings if you want to activate it and haveto continue the game until the completion of the work will not beany.In addition Brnmaysh team score on the game screen, allows youto view fine points received by each team in each hand, theleaderboard is possible.Ability to view this be the last card handwith the last touch've taken is possible.A choice of methods tominimize errors in dropping off cards for card
پاسور هفت خبیث 1.1.6 APK
این بازی به فارسی هفت خبیث یا هفت کثیف گفته می شود و به انگلیسی(UNO) نام دارد. این بازی بسیار سرگرم کننده است و در نقاط مختلف دنیابازی می شود ، در ایران نیز طرفداران زیادی دارد. قوانین بازی درمناطق مختلف تا حدودی متفاوت است و معمولاً در جمع های دو تا هفت نفرهبازی می شود. در نسخه موجود تعداد بازیکنان از دو تا شش نفر قابلتنظیم است که یک نفر آن شما و ما بقی هوش مصنوعی گوشی هستند. از تعدادپنج نفر به بالا برای جذابیت بازی معمولاً از دو دسته کارت استفاده میشود. *توجه : ۱- امکان بازی دونفره یا آنلاین به هیچ عنوان وجود نداردو حریف در بازی هوش مصنوعی می‌باشد. ۲- پرداخت مالی برنامه مربوط بهرفع محدودیت بازی بوده و برنامه فاقد هرگونه پرداخت مالی و امکانشرط‌بندیست. این بازی در نسخه رایگان دارای تبلیغات درون برنامه ایبوده و علاوه برآن تنها سطح یک (آزمایشی) بازی که بردن از آن خیلیراحت است فعال می باشد، نسخه رایگان صرفاً جهت تست برنامه و صحتعملکرد آن بر روی گوشی های مختلف است و شما پس از اطمینان از صحتعملکرد بازی بر روی گوشی خود جهت حذف تبلیغات درون برنامه ای و امکاناستفاده از سطح هوشمند بازی، در صورت تمایل می توانید از طریق خریددرون برنامه ای از داخل منوی درباره برنامه و دکمه خرید نسخه کامل ویا از طریق پیامی که هنگام شروع بازی دریافت می کنید ، اقدام بهارتقاء نسخه رایگان به نسخه کامل نموده و از بازی بدون تبلیغات درونبرنامه ای و هوشمند خود لذت ببرید . از آنجایی که احتمال عملکردنادرست برنامه بر روی برخی از گوشی ها وجود دارد لطفاً ابتدا برنامهرا در حالت نسخه رایگان کاملاً تست نموده و در صورت عملکرد درست و عدمتوقف برنامه، اگر تمایل داشتید اقدام به خرید نسخه کامل فرمایید. ازآنجایی که احتمال عملکرد نادرست برنامه بر روی برخی از گوشی ها وجوددارد لطفاً ابتدا برنامه را در حالت نسخه رایگان کاملاً تست نموده ودر صورت عملکرد درست و عدم توقف برنامه، اگر تمایل داشتید اقدام بهخرید نسخه کامل فرمایید. امکانات بازی شامل انتخاب طرح کارتها و پشتکارتها ، طرح زمینه بازی ، سرعت انیمیشن ، انتخاب تعداد حریفهای هوشمصنوعی از 1 تا 5 ، تغییر امتیاز نهایی بازی ، امکان مشاهده جدولامتیازات در حین بازی ، قطع و وصل صدا و موزیک و انتخاب موزیک می باشد. جهت بهبود برنامه و رفع مشکلات و باگهای آن خواهشمند است گزارشاشکالات را از طریق ایمیل ارسال فرمایید. از همکاری و شکیبایی دوستاننهایت تشکر را دارم. This game is called Farsi Seven or Seven Dirtyand is called English (UNO). This game is very fun and is played indifferent parts of the world, and has many fans in Iran. The rulesof the game vary somewhat in different areas and are usually playedin groups of two to seven. In the current version the number ofplayers can be adjusted from two to six people, one of which is youand the rest of the AI. From the top five to the game's charm, twocards are usually used. *Attention : 2- There is no possibility ofplaying doubles or online at all and the opponent is in the game ofartificial intelligence. 2- The payment of the program is relatedto the elimination of the game restrictions and the program is freeof any payment and the possibility of betting. This game has in-appads in the free version and besides being the only level one(trial) game that is very easy to win, the free version is just fortesting the app and its performance on various phones and you Afterensuring the game's performance is correct on your phone to removein-app ads and the ability to use the game's smart level, you canoptionally in-app purchase from within the in-app menu and the fullversion purchase button or via The message you receive when youstart the game, upgrades the free version to the full version, andthe game without the illusion Your in-app and enjoy yoursmartphone. Since some apps are likely to malfunction on somephones, please first test the app in the free version mode, and ifyou want the program to work properly, stop buying the full versionif you wish. Since some apps are likely to malfunction on somephones, please first test the app in the free version mode, and ifyou want the program to work properly, stop buying the full versionif you wish. Game features include selecting cards and back cards,playing themes, animation speed, selecting AI rivals from 1 to 5,changing the final score of the game, viewing the in-gamescorecard, disconnecting audio and music and selecting music. Beit. For bug fixes and bugs, please report bugs by email. Thank youvery much for the cooperation and patience of my friends.
پاسور ریم 1.1.1 APK
اندروید 4.1 به بالا بازی ریم یکی از بازیهای کارتی سرگرم کننده استکه در ایران نیز طرفداران خاص خود را دارد. این بازی دارای دو سطحدشواری می باشد که در نسخه رایگان سطح هوشمند آن و قسمت تنظیمات مختلفبازی ، بسته شده و سطح یک که باز است صرفاً جهت تست برنامه و صحتعملکرد آن بر روی گوشی های مختلف بوده و این سطح فاقد هرگونه هوشمصنوعی بوده و کاملا به صورت اتفاقی بازی می کند و بردن از آن بسیارراحت است . شما پس از اطمینان از صحت عملکرد برنامه بر روی گوشی خوددر صورت تمایل می توانید از طریق خرید درون برنامه ای از داخل منویدرباره برنامه و دکمه خرید نسخه کامل و یا از طریق پیامی که هنگامشروع بازی دریافت می کنید ، اقدام به ارتقاء نسخه رایگان به نسخه کاملنموده و به سطح هوشمند بازی و سایر امکانات آن دسترسی پیدا نما یید واز بازی با حریف باهوش خود لذت ببرید . از آنجایی که احتمال عملکردنادرست برنامه بر روی برخی از گوشی ها وجود دارد لطفا ابتدا برنامه رادر حالت نسخه رایگان کاملا تست نموده و در صورت عملکرد درست و عدمتوقف برنامه، اگر تمایل داشتید اقدام به خرید نسخه کامل فرمایید.امکانات بازی شامل انتخاب طرح کارتها و پشت کارتها ، طرح زمینه بازی ،سرعت انیمیشن ، تغییر امتیاز نهایی بازی و قطع و وصل صدا و موزیک وانتخاب موزیک می باشد . امکان مشاهده جدول کامل امتیازات اخذ شده درهر دست با استفاده از تابلوی امتیازات میسر است . *توجه : ۱- امکانبازی دونفره یا آنلاین به هیچ عنوان وجود ندارد و حریف در بازی هوشمصنوعی می‌باشد. ۲- پرداخت مالی برنامه مربوط به تغییر درجه دشواریبرنامه بوده و برنامه فاقد هرگونه پرداخت مالی و امکان شرط‌بندیست.لطفا جهت بهبود برنامه و رفع مشکلات و باگهای آن گزارش اشکالات را ازطریق ایمیل ارسال فرمایید. از همکاری و شکیبایی دوستان نهایت تشکر راداریم. Android 4.1 and up Play Hairy a fun card games in which Iranalso has its fans. The game has two difficulty levels in the freeversion of its smart surface and the different settings of the gameis closed, a level that is open only to test the app and itsperformance is on the phone different level of intelligence lackingand completely random play and enjoy it very convenient. Aftermaking sure your app on your phone if you wish, you can go throughin-app purchase from within the program menu and click purchase thefull version or through messages you receive when you start thegame, attempting to upgrade free to the full version and access tosmart surface and other facilities serving and enjoy the game withyour clever opponent. Since the possibility of malfunctionsapplication on certain phones. Please start the program in the freeversion has been thoroughly tested for proper functioning andnon-stop program and, if you would like purchase the full versionfor the link above. Game features include the choice of carddesigns and card backs, theme, games, animation speed, the finalscore of the game and fusing sound and music, and music isselected. Ability to view the full leaderboard points received ineach hand using is possible. *Attention : 1. The possibility ofplaying double or online, there is no opponent in the game is theAI. 2. The payment program is related to the degree of difficultyand no payment of taxes and possible Shrtbndyst program. Pleasereport bugs to improve the program and fix problems and bugs sendvia email. Finally, thanks to the cooperation and patience friends.
ir.mohammadamin.samanehplystr v1.0 APK
بسم الله الرحمن الرحیم(سامانه هوشمند l خدمات الکترونیک l پلیس +10)نرم افزاری برای انجام امور روزانه است که میتواند با ارایه خدماتمتنوع ، نیاز هر کاربری را برطرف سازد.برخی از خدمات (سامانه هوشمند lخدمات الکترونیک l پلیس +10):💎1-خرید شـــارژ: با این برنامه میتوانیدبدون نیاز به اینترنت برای تمامی اپراتورهای ایرانسل ، همراه اول ورایتل با یک کلیک شارژ بخرید و دیگر نیازی به پرداخت مالیات اضافیبرای خرید شارژ نیست💎2-پرداخت قبـــوض: با این برنامه میتوانید تمامیقبوض آب ، برق ، گاز ، تلفن ثابت ، همراه اول ، ایرانسل ، رایتل ،جریمه خودرو ، عوارض شهرداری و مالیات را بدون نیاز به اینترنت پرداختکنید💎3-خدمات بانـــکی(همراه بانک): دسترسی به تمام بانک ها ، موسساتمالی و قرض الحسنه ها برای انجام امور بانکی مانند انتقال وجه ،دریافت موجودی ، دریافت شبا ، اینترنت بانک ، تلفن بانک ، همبانک و...💎4-خدمات اپراتـــورها: خدمات جامع اپراتورهای ایرانسل ، همراه اولو رایتل💎5-خرید اینترنـــت: خرید بسته اینترنت ایرانسل ، همراه اول ورایتل با کارت بانکی و شارژ سیم کارت + خرید شارژ وایمکس ایرانسل +خرید و تمدید اینترنت پرسرعت ADSL💎6-استعلام خلافـــی(ریز جرایم):استعلام خلافی خودرو بدون هیچ هزینه ای با جزئیات کامل هر خلافی شامل: نوع ، علت ، محل ، تاریخ ، ساعت و مبلغ تخلف به همراه پرداخت تمامیجرایم رانندگی با امکان استعلام نمره منفی و تصادفات رانندگیخودرو💎7-خدمات خـــودرو: خدمات جامع خودرو شامل نرخ جرایم رانندگی بامصوبه جدید ، لیست کامل نمره منفی ، پرداخت تمامی جرایم ، پلاک یاب ،عیب یابی خودرو ، استعلام کارت سوخت ، دریافت خلافی ، نمره منفی وتصادفات به طور رایگان💎8-ســـامانه استعلام: شامل لغو پیامک تبلیغاتی، کالای تقلبی ، موبایل مفقودی ، وضعیت آب و هوا ، رهگیری پستی ،اصالت بیمه نامه ، استعلام خطوط مشترکین و کارت بانکی9💎-پیشخـــواندولت: امور اقتصادی و دارایی ، امور قضایی و شکایت ، امور و خدماتبیمه ، خدمات ثبت احوال ، خدمات سازمان بهزیستی ، خدمات مخابرات وتلفن همراه ، خدمات و امور شهرداری ، قوانین و امورگمرکی💎10-نیکوکـــاری: کمک های مالی به بیش از 15 خیریه معتبرکشور💎11-سایـــر خدمات: شامل خدمات اینترنتی ، ترابرد پذیری ، پلیس110 ، خدمات شهرداری ، خدمات قضایی ، ثبت احوال ، تلفن های ضروری ،پرداخت بیمه و تامین اجتماعی💎12-خدمات اینترنتی: دسترسی به بیش از 20سامانه اینترنتی برای انجام امور مختلف💎13-ترابرد پذیری: تعویضاپراتور بدون عوض شدن شماره موبایل💎14-پلیس 110: شامل خدمات پلیس 110از جمله خدمات گذرنامه ، موارد معافیت سربازی و مدارک لازم ، گواهیعدم سوء پیشینه ، صدور وضعیت خلافی خودرو ، مدارک لازم برای صدورگواهی پروانه کسب و خدمات اقتصادی خانوار💎15-شهرداری تهران: دسترسیکامل به خدمات شهرداری تهران از جمله(استعلام ، عوارض ، حمل و نقل ،فرهنگی و حساب شهروندی.💎16-تلفن های ضروری: دسترسی به بیش از 40شمارهضروری کشور💎17-پرداخت بیمه: پرداخت حق بیمه های سازمان های بیمهایرانی بدون نیاز به اینترنت💎18-تامین اجتماعی: پرداخت بیمه تامیناجتماعی به دو روش آنلاین (نیاز به اینترنت) و آفلاین (بدون نیاز بهاینترنت) 🔑(توجه داشته باشید که برای امنیت بیشتر کاربران ، برنامههمراه پی شما را به لینک سایت بانک ها یا کد های USSD بانک ها برایانجام امور بانکی مانند انتقال وجه ، دریافت موجودی و... وصل مینمایدو امور بانکی به طور مستقیم در داخل برنامه صورت نمیگیرد)📖 منابعبرنامه:سایت همراه اولسایت هواشناسیسایت ایرانسلسایت رایتلسایت پلیس+10in the name of God(Intelligent system l e l Police Services +10)software to perform daily activities that can provide diverseservices, to meet the needs of each user.Some services (intelligentsystem l e l Police Services +10):💎1-purchase charge: With it youcan without internet for all operators MTN, with the first andRightel charged with one click buy and no need to pay extra taxesfor no charge💎2-payment of bills: With it you can all bills forwater, electricity, gas, telephone, MCI, MTN, Rightel, a fine car,tax and pay taxes without having to Internet💎3-banking (mobilebanking): Access to all banks, financial institutions and loans tobanking such as money transfer, receipt of inventory, particularlyat night, internet banking, telephone banking, Hmbank and...💎4-service operators: MTN comprehensive service operators, MCIand Rightel💎5-buy internet buy internet packages Irancell, MCI andRightel with debit cards and charge cards + buy + Buy MTN rechargeand renew WiMAX broadband ADSL💎6-Call counters (small offenses):Call wrong car at no cost with full details of every offense,including the type, cause, location, date, time and the amount andpayment of all traffic offenses offense with the possibility ofInquiry Negative score and accidents car💎7-car services:comprehensive services include a rate of traffic offenses with thenew legislation, the full list of negative score, pay all fines,license plate detection, troubleshooting car, fuel card inquiries,get the contrary, a negative score and random free💎8-Call system,including the abolition of SMS advertising, shoddy, Mobile lost,weather, postal tracking, authenticity, insurance, and credit cardinquiries subscriber lines9💎-counter State for Economic Affairs andFinance, legal affairs and litigation matters, insurance services,registration services, welfare services, telecommunication servicesand mobile phone services and municipal affairs, laws and customsaffairs💎10-righteous: valid charitable donations to more than 15countries💎11-services, including Internet services, transportflexibility, 110 police, municipal services, legal services,registration, emergency, insurance payments and SocialSecurity💎12-service access to more than 20 online system to performdifferent tasks💎13-transport of: switching operator withoutchanging mobile number💎14-police 110 includes 110 police services,including passport services, military exemptions and the necessarydocuments, clearances, on the offense car, the documents requiredfor certification license and household economic services💎15-ofTehran: Tehran full access to municipal services, including(Inquiry, duties, transport, cultural and civicaccount.💎16-emergency access to more than 40 countries vitalissue💎17-pay insurance premiums of insurance companies in Iranwithout internet💎18-Social Security payment of social security intwo ways: online (requires internet) and offline (noInternet) 🔑 (Note that for the majority of users, theapplication comes after you to link banks or banks to do bankingUSSD codes such as transferring funds, receiving and banking andconnects directly If not within the app)📖 application resources:Thefirst mobile siteWeatherSite AdministrationSite Rightel+10 policesite
Simple Calculator 1.03 APK
ماشین حساب ساده دارای چهار عمل اصلی ، جذروحافظهمحیط کاربری ساده و کاربر پسندرایگان و فاقد هرگونه تبلیغاتدارای دو تم تیره و روشن برای هماهنگی با رنگ گوشیامکان قطع و وصل صدای کلیدها و تنظیم میزان صداامکان روشن ماندن صفحه ماشین حسابA simple calculatorhasfour main action, root and memoryUser interface is simple and user-friendlyFree and no adsHas both dark and light themes to match the color of thephoneTake off the key tone and volumeAbility to stay on calculator screen
Loading...