1.0.3 / March 16, 2018
(4.4/5) (85)
Loading...

Description

मराठी शुद्धलेखन ह्या विषयावर हा पहिला मराठी मोबाइल ॲप देताना फारआनंद होत आहे.र्‍हस्व किंवा दीर्घ; विसर्ग असणे किंवा नसणे; स्र किंवास्त्र त्याचप्रमाणे लेखनसाम्य असले, तरी अर्थभिन्नता असणे; योग्यपर्यायी लेखन असणे; अशा अनेक प्रकारच्या शब्दांसाठी ह्या ॲपमध्येतर्‍हेतर्‍हेचे ठळक निर्देश दाखवले आहेत. मूळ रूपाला विकार होतानाबदलणारे र्‍हस्व-दीर्घ दाखवले आहेत.काही शब्दांमध्ये लागोपाठयेणार्‍या विशिष्ट व्यंजनांचा उच्चार करताना तो उच्चार शब्दात त्याव्यंजनांचे जणू काही जोडाक्षर असल्याप्रमाणे होणे (सुसकारा, सरदी),शब्दात प्रत्यक्षात नसलेले द्वित्व किंवा नसलेला विसर्ग उच्चारातऐकायला येणे (काव्य, हत्या, अंधकार, घनश्याम), शब्दात नसलेल्यावर्णाचा उच्चार ऐकायला येणे (संरक्षण, सिंह), शब्दात असलेल्या उकाराचाउच्चारात लोप होणे (सुरुवात, गुरुवार), शब्दात नसलेला औ-कार उच्चारातऐकायला येणे (लवकर); ह्या सर्व प्रक्रिया अनेक भाषांच्या बाबतीत सहजघडणार्‍या आहेत. अशा सर्व प्रक्रियांमुळे आणि एकंदरीतभाषाशास्त्रानुसार योग्य आणि अयोग्य शब्दांचे लेखन ह्या ॲपमध्येदाखवले आहे.‘कोशात वापरलेल्या संक्षेपांचे आणि खुणांचे अर्थ’ आणि ‘कोशकसा पाहावा’ ह्या दोन गोष्टी वापरकर्त्यांनी नीट पाहून घेतल्या, तरह्या ॲपचा वापर करणे सहजसुलभ होईल.तुम्हांला हवा असलेला शब्दशोधण्यासाठी वर्णमाला किंवा बाराखडी पाठ असणे गरजेचे नाही. वरच्यापट्टीत तुम्ही तुमचा शब्द लिहायला सुरुवात करताच त्यानुसार खाली त्याअनुषंगाने शब्द यायला सुरुवात होईल आणि काही सेकंदांतच तुमचा शब्दयोग्य-अयोग्य लेखन, सामान्यरूपे, असल्यास इतर काही टीप, अर्थभेद,स्पष्टीकरण अशा आवश्यक त्या बाबींसह समोर येईल. ॲपने दाखवलेलेयोग्य-अयोग्य लेखनाबद्दल तुम्हांला काही शंका असेल, तर शेजारी‘स्पष्टीकरण’ ह्या दुव्यावर जाऊन तुम्ही त्या शब्दाच्या योग्य लेखनाचेशास्त्रीय स्पष्टीकरण पाहू शकता. शेकडो शब्दांची अशी स्पष्टीकरणे दिलीआहेत.ह्यामध्ये मराठी शुद्धलेखनाचे नियम आणि अंकलेखन समाविष्ट केलेलेआहे.हा ॲप तुम्हांला कसा वाटला हे जाणून घेण्यास आम्ही उत्सुकआहोत.ह्या आवृत्तीमध्ये आता सर्व ११०००+ शब्द आता मोफत उपलब्धआहेत!!Marathi spelling on this issue is not very happy in the firstMarathi mobile app.Rhasva or longer; Be discharged or absent; Evenso lekhanasamya source or woman, when a arthabhinnata; Earnalternative to writing; These instructions are displayed in boldtype in the words of many pamadhye tarhetarhece. When changingoriginal disorder have shown that long-rhasva.Some words insuccessive fall as a ligature, as they vyanjanance he pronouncedthe words when the specific vyanjananca di (hiss, Sardis), thewords actually not doubling or without colon to hear speech(poetry, death, darkness, GD), to hear that character to pronouncewords (protection, Singh), ukaraca speech to the elimination of thewords (the, c Ruvara), a non-au-car speech to hear the words come(soon); All these processes are happening in the case of manynative languages. Writing proper and improper words suchprakriyammule and all along the pamadhye bhasasastranusara isshown.'Means used sanksepance and landmarks ark and the ark shouldsee how' these two things took a good look at users, it will becheap to use these paca.You do not need to be alphabetical orbarakhadi back to find the word you want. The upper pane, you willstart to come down, according to the word of the incident as soonas you start typing the word and the word will be out in a fewseconds you need the right-moreLINK_TAG_CLOSE that such incorrectwriting, commonly, some other note, if desynonymize, explanation.The right-pane will be displayed inappropriate lekhanabaddala doubtyou, but you can see the neighbors 'explanation' that you go tothis link on the right of writing a scientific explanation of theword. Hundreds of illustrations that are given words.This isincluded in Marathi suddhalekhanace rules and ankalekhana.We areeager to learn how the app you felt.These are now available in allversions of Word 11000+ now free !!

App Information शुद्धलेखन ठेवा खिशात-Shuddhalekhan Theva Khishat

 • App Name
  शुद्धलेखन ठेवा खिशात-Shuddhalekhan Theva Khishat
 • Package Name
  com.mitpl.shuddhalekhan.basic
 • Updated
  March 16, 2018
 • File Size
  8.9M
 • Requires Android
  Android 3.0 and up
 • Version
  1.0.3
 • Developer
  Modular Infotech Pvt Ltd
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  26, Electronic Co-op. Estate, Pune-Satara Road, Pune, Maharashatra, India. Pin Code 411009
 • Google Play Link

Modular Infotech Pvt Ltd Show More...

शुद्धलेखन ठेवा खिशात-Shuddhalekhan Theva Khishat 1.0.3 APK
मराठी शुद्धलेखन ह्या विषयावर हा पहिला मराठी मोबाइल ॲप देताना फारआनंद होत आहे.र्‍हस्व किंवा दीर्घ; विसर्ग असणे किंवा नसणे; स्र किंवास्त्र त्याचप्रमाणे लेखनसाम्य असले, तरी अर्थभिन्नता असणे; योग्यपर्यायी लेखन असणे; अशा अनेक प्रकारच्या शब्दांसाठी ह्या ॲपमध्येतर्‍हेतर्‍हेचे ठळक निर्देश दाखवले आहेत. मूळ रूपाला विकार होतानाबदलणारे र्‍हस्व-दीर्घ दाखवले आहेत.काही शब्दांमध्ये लागोपाठयेणार्‍या विशिष्ट व्यंजनांचा उच्चार करताना तो उच्चार शब्दात त्याव्यंजनांचे जणू काही जोडाक्षर असल्याप्रमाणे होणे (सुसकारा, सरदी),शब्दात प्रत्यक्षात नसलेले द्वित्व किंवा नसलेला विसर्ग उच्चारातऐकायला येणे (काव्य, हत्या, अंधकार, घनश्याम), शब्दात नसलेल्यावर्णाचा उच्चार ऐकायला येणे (संरक्षण, सिंह), शब्दात असलेल्या उकाराचाउच्चारात लोप होणे (सुरुवात, गुरुवार), शब्दात नसलेला औ-कार उच्चारातऐकायला येणे (लवकर); ह्या सर्व प्रक्रिया अनेक भाषांच्या बाबतीत सहजघडणार्‍या आहेत. अशा सर्व प्रक्रियांमुळे आणि एकंदरीतभाषाशास्त्रानुसार योग्य आणि अयोग्य शब्दांचे लेखन ह्या ॲपमध्येदाखवले आहे.‘कोशात वापरलेल्या संक्षेपांचे आणि खुणांचे अर्थ’ आणि ‘कोशकसा पाहावा’ ह्या दोन गोष्टी वापरकर्त्यांनी नीट पाहून घेतल्या, तरह्या ॲपचा वापर करणे सहजसुलभ होईल.तुम्हांला हवा असलेला शब्दशोधण्यासाठी वर्णमाला किंवा बाराखडी पाठ असणे गरजेचे नाही. वरच्यापट्टीत तुम्ही तुमचा शब्द लिहायला सुरुवात करताच त्यानुसार खाली त्याअनुषंगाने शब्द यायला सुरुवात होईल आणि काही सेकंदांतच तुमचा शब्दयोग्य-अयोग्य लेखन, सामान्यरूपे, असल्यास इतर काही टीप, अर्थभेद,स्पष्टीकरण अशा आवश्यक त्या बाबींसह समोर येईल. ॲपने दाखवलेलेयोग्य-अयोग्य लेखनाबद्दल तुम्हांला काही शंका असेल, तर शेजारी‘स्पष्टीकरण’ ह्या दुव्यावर जाऊन तुम्ही त्या शब्दाच्या योग्य लेखनाचेशास्त्रीय स्पष्टीकरण पाहू शकता. शेकडो शब्दांची अशी स्पष्टीकरणे दिलीआहेत.ह्यामध्ये मराठी शुद्धलेखनाचे नियम आणि अंकलेखन समाविष्ट केलेलेआहे.हा ॲप तुम्हांला कसा वाटला हे जाणून घेण्यास आम्ही उत्सुकआहोत.ह्या आवृत्तीमध्ये आता सर्व ११०००+ शब्द आता मोफत उपलब्धआहेत!!Marathi spelling on this issue is not very happy in the firstMarathi mobile app.Rhasva or longer; Be discharged or absent; Evenso lekhanasamya source or woman, when a arthabhinnata; Earnalternative to writing; These instructions are displayed in boldtype in the words of many pamadhye tarhetarhece. When changingoriginal disorder have shown that long-rhasva.Some words insuccessive fall as a ligature, as they vyanjanance he pronouncedthe words when the specific vyanjananca di (hiss, Sardis), thewords actually not doubling or without colon to hear speech(poetry, death, darkness, GD), to hear that character to pronouncewords (protection, Singh), ukaraca speech to the elimination of thewords (the, c Ruvara), a non-au-car speech to hear the words come(soon); All these processes are happening in the case of manynative languages. Writing proper and improper words suchprakriyammule and all along the pamadhye bhasasastranusara isshown.'Means used sanksepance and landmarks ark and the ark shouldsee how' these two things took a good look at users, it will becheap to use these paca.You do not need to be alphabetical orbarakhadi back to find the word you want. The upper pane, you willstart to come down, according to the word of the incident as soonas you start typing the word and the word will be out in a fewseconds you need the right-moreLINK_TAG_CLOSE that such incorrectwriting, commonly, some other note, if desynonymize, explanation.The right-pane will be displayed inappropriate lekhanabaddala doubtyou, but you can see the neighbors 'explanation' that you go tothis link on the right of writing a scientific explanation of theword. Hundreds of illustrations that are given words.This isincluded in Marathi suddhalekhanace rules and ankalekhana.We areeager to learn how the app you felt.These are now available in allversions of Word 11000+ now free !!
शुद्धलेखन ठेवा खिशात (Shuddhalekhan Theva Khishat) 1.0.3 APK
मराठी शुद्धलेखन ह्या विषयावर हा पहिला मराठी मोबाइल ॲप देताना फारआनंद होत आहे.र्‍हस्व किंवा दीर्घ; विसर्ग असणे किंवा नसणे; स्र किंवास्त्र त्याचप्रमाणे लेखनसाम्य असले, तरी अर्थभिन्नता असणे; योग्यपर्यायी लेखन असणे; अशा अनेक प्रकारच्या शब्दांसाठी ह्या ॲपमध्येतर्‍हेतर्‍हेचे ठळक निर्देश दाखवले आहेत. मूळ रूपाला विकार होतानाबदलणारे र्‍हस्व-दीर्घ दाखवले आहेत.काही शब्दांमध्ये लागोपाठयेणार्‍या विशिष्ट व्यंजनांचा उच्चार करताना तो उच्चार शब्दात त्याव्यंजनांचे जणू काही जोडाक्षर असल्याप्रमाणे होणे (सुसकारा, सरदी),शब्दात प्रत्यक्षात नसलेले द्वित्व किंवा नसलेला विसर्ग उच्चारातऐकायला येणे (काव्य, हत्या, अंधकार, घनश्याम), शब्दात नसलेल्यावर्णाचा उच्चार ऐकायला येणे (संरक्षण, सिंह), शब्दात असलेल्या उकाराचाउच्चारात लोप होणे (सुरुवात, गुरुवार), शब्दात नसलेला औ-कार उच्चारातऐकायला येणे (लवकर); ह्या सर्व प्रक्रिया अनेक भाषांच्या बाबतीत सहजघडणार्‍या आहेत. अशा सर्व प्रक्रियांमुळे आणि एकंदरीतभाषाशास्त्रानुसार योग्य आणि अयोग्य शब्दांचे लेखन ह्या ॲपमध्येदाखवले आहे.‘कोशात वापरलेल्या संक्षेपांचे आणि खुणांचे अर्थ’ आणि ‘कोशकसा पाहावा’ ह्या दोन गोष्टी वापरकर्त्यांनी नीट पाहून घेतल्या, तरह्या ॲपचा वापर करणे सहजसुलभ होईल.तुम्हांला हवा असलेला शब्दशोधण्यासाठी वर्णमाला किंवा बाराखडी पाठ असणे गरजेचे नाही. वरच्यापट्टीत तुम्ही तुमचा शब्द लिहायला सुरुवात करताच त्यानुसार खाली त्याअनुषंगाने शब्द यायला सुरुवात होईल आणि काही सेकंदांतच तुमचा शब्दयोग्य-अयोग्य लेखन, सामान्यरूपे, असल्यास इतर काही टीप, अर्थभेद,स्पष्टीकरण अशा आवश्यक त्या बाबींसह समोर येईल. ॲपने दाखवलेलेयोग्य-अयोग्य लेखनाबद्दल तुम्हांला काही शंका असेल, तर शेजारी‘स्पष्टीकरण’ ह्या दुव्यावर जाऊन तुम्ही त्या शब्दाच्या योग्य लेखनाचेशास्त्रीय स्पष्टीकरण पाहू शकता. शेकडो शब्दांची अशी स्पष्टीकरणे दिलीआहेत.ह्यामध्ये मराठी शुद्धलेखनाचे नियम आणि अंकलेखन समाविष्ट केलेलेआहे.हा ॲप तुम्हांला कसा वाटला हे जाणून घेण्यास आम्ही उत्सुकआहोत.ह्या आवृत्तीमध्ये सुमारे ११००० शब्द आहेत.Marathi spelling onthis issue is not very happy in the first Marathi mobile app.Rhasvaor longer; Be discharged or absent; Even so lekhanasamya source orwoman, when a arthabhinnata; Earn alternative to writing; Theseinstructions are displayed in bold type in the words of manypamadhye tarhetarhece. When changing original disorder have shownthat long-rhasva.Some words in successive fall as a ligature, asthey vyanjanance he pronounced the words when the specificvyanjananca di (hiss, Sardis), the words actually not doubling orwithout colon to hear speech (poetry, death, darkness, GD), to hearthat character to pronounce words (protection, Singh), ukaracaspeech to the elimination of the words (the, c Ruvara), anon-au-car speech to hear the words come (soon); All theseprocesses are happening in the case of many native languages.Writing proper and improper words such prakriyammule and all alongthe pamadhye bhasasastranusara is shown.'Means used sanksepance andlandmarks ark and the ark should see how' these two things took agood look at users, it will be cheap to use these paca.You do notneed to be alphabetical or barakhadi back to find the word youwant. The upper pane, you will start to come down, according to theword of the incident as soon as you start typing the word and theword will be out in a few seconds you need theright-moreLINK_TAG_CLOSE that such incorrect writing, commonly,some other note, if desynonymize, explanation. The right-pane willbe displayed inappropriate lekhanabaddala doubt you, but you cansee the neighbors 'explanation' that you go to this link on theright of writing a scientific explanation of the word. Hundreds ofillustrations that are given words.This is included in Marathisuddhalekhanace rules and ankalekhana.We are eager to learn how theapp you felt.This version contains around 11,000 words.
Modular Keyboard (Shree-Lipi) 1.6.3 APK
Modular Keyboard is Multi-lingual keyboard from creators ofShree-Lipi. It is the most popular Keyboard Layout used bythousands of users just like you!Modular layout is scientificallycreated layout for Indian languages based on most frequently usedletters in Indian languages. Popular desktop layout design isoptimized for mobile users for easy and fast typing.MultilingualSupportSwitch between Primary language and English language with asingle tap. Compose your messages with multiple languages withease.Smart MatraUniquely available Smart Matra feature reducestyping errors by preventing unwanted key combinations.Third LayerSupportNow get your favorite 3rd layer characters on mobilekeyboard! Type effortlessly using language specific characterswhich are available only in Modular Keyboard.Smart BackspacingUsebackspacing to your full advantage to remove unwanted contentaccurately and swiftly.Predictive TextKeyboard will 'learn' aboutthe words used often by you and will show relevant options whentyping.Voice InputVoice Input is available in Indian languages.Select 'mic' icon and speak to type in your language.LanguagesAvailableकोंकणी, मराठी, संस्कृतम्, हिन्दी, অসমীয়া, বাংলা, মণিপুরী,ગુજરાતી, தமிழ், తెలుగు, ಕನ್ನಡ, ଓଡ଼ିଆ
Shree-Lipi Caligrafer 1.5 APK
For first time in India, Devnagari Calligraphy is now available onyour smart phone at your fingertips.Follow only 4 steps to createyour own CaligraferArt.Step 1: Select ThemeStep 2: Enter TextStep3: Browse CaligraferArtStep 4: Share CaligraferArt with everyone orSave to your deviceIt takes only 30 seconds to createCaligraferArt!Create personalized messages with beautifulcalligraphic text and perfect theme for the occasion.Share yourcreations with your Family and Friends.Currently SupportedLanguages:Hindi, Marathi, Sanskrit, Konkani, Bhojpuri, Kashmiri,Nepali and others.
E-Paper Dainik Surajya 1.1.0 APK
Dainik Surajya is a Marathi newspaper published from Solapur,Osmanabad, Latur, Pune and adjoining districts in Maharashtra. ReadE-Paper on your mobile whenever, wherever you want. This onlineE-Paper app presents to you daily news from your favoritenewspaper. Access multiple editions as well as archives from pastnewspapers.
E-Paper Anupam Bharat 1.0.0 APK
Anupam Bharat newspaper published from Brahmapur, Bhubaneshwar andRayagadaRead E-Paper on your mobile whenever, wherever you want.This online E-Paper app presents to you daily news from yourfavorite newspaper. Access multiple editions as well as archivesfrom past newspapers.
E-Paper Malai Murasu (மாலை முரசு) 1.0.0 APK
Malai Murasu newspaper is published from Chennai,Madurai,Coimbatore, Vellore, Tirunelveli, Salem, PondicherryReadE-Paper onyour mobile whenever, wherever you want. This onlineE-Paper apppresents to you daily news from your favorite newspaper.Accessmultiple editions as well as archives from past newspapers.
E-Paper Dainik Sandhya 1.1.0 APK
Dainik Sandhya is a Marathi newspaper published from PuneinMaharashtra. Read E-Paper on your mobile whenever, whereveryouwant. This online E-Paper app presents to you daily news fromyourfavorite newspaper. Access multiple editions as well asarchivesfrom past newspapers.
Loading...