1.8 / October 3, 2018
(4.6/5) (44)
Loading...

Description

ಚಾಣಕ್ಯನ ನೀತಿಗಳು app is in Kannada language , Chankya's grim wordsare helpful in understanding the truth of life. iಕೌಟಿಲ್ಯ ಎಂದೇಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಚಾಣಕ್ಯ (ಸು. ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೩೫೦ - ೨೮೩), ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಅದ್ವಿತೀಯಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ. ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಣಕ್ಯನ ಪಾತ್ರಮಹತ್ವದ್ದು. "ವಿಷ್ಣುಗುಪ್ತ" ಎಂಬುದು ಚಾಣಕ್ಯನ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು. ಚಣಕನಮಗನಾದ್ದರಿಂದ ಚಾಣಕ್ಯನೆಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿತೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಷ್ಣುಗುಪ್ತತಕ್ಷಶಿಲೆಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿದ್ದನು.ತಕ್ಷಶಿಲೆ ಗಾಂಧಾರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಗಾಂಧಾರದ ರಾಜ ಅಂಬಿ, ಯವನ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರನ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನು ಯವನರ ಕೈಗೊಪ್ಪಿಸಲುಹೊಂಚು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಅಚಾರ್ಯವಿಷ್ಣುಗುಪ್ತನು ಬಂಡೇಳುತ್ತಾನೆ. ಈತನ ಶಿಷ್ಯನೆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ. ಚಾಣಕ್ಯನನುಡಿಮುತ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಜನತೆಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಾಣಕ್ಯನ ಕಠೋರ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು ಜೀವನವದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಮುನ್ನಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಹಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. Chanakya (350 BC - 283 BC),popularly known as Kautilya, is a unique economist of ancientIndia. The role of Chanakya is important in establishing theMauryan Empire. Chanakya's true name is "Vishnugupta". It is saidthat Chanakya was the son of Chanaka. Vishnugupta was a professorof economics at the University of Takshishila. The trilogy was inGandhara. King Amba of Gandhara signed a treaty with Alexander theGreat of Yavan, and put an end to the whole of India. AcharyaVishnugupta rejects the support of his students. His disciple isChandragupta Maurya. This app has been built to provide acollection of quotations for Kannada people. Chunkya's grim wordsare helpful in understanding the truth of life. FEATURES:Completely free to download Chanakya Quotes App. From detailsscreen, user can view previous or next quotes easily. ChanakyaQuotes App works perfectly in offline mode Share the quotes tofacebook, twitter, sms, gmail or to other share apps Thanks fordownloading the app. Support us by providing your valuable feedbackand rating Tags ಚಾಣಕ್ಯನ ನೀತಿಗಳು Chanakya neeti Kannada Chanakyaniti kannada Chanakya Kannada Chanakya neeti for life lessonKannada chanakya lessons

App Information ಚಾಣಕ್ಯನ ನೀತಿಗಳು - Chanakya neeti Kannada

 • App Name
  ಚಾಣಕ್ಯನ ನೀತಿಗಳು - Chanakya neeti Kannada
 • Package Name
  com.aprameya.chanakyaquotes
 • Updated
  October 3, 2018
 • File Size
  4.1M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.8
 • Developer
  Aprameya
 • Installs
  5,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

Aprameya Show More...

ಕನ್ನಡ ಗಾದೆಗಳು (Kannada Gadegalu) 1.2 APK
Aprameya
ಕನ್ನಡ ಗಾದೆಗಳು (Kannada Gaadegalu) App has huge collection ofKannada proverbs. THIS APP IS IN KANNADA ONLY. ಗಾದೆಗಳು ಜನಜನಿತವಾದಅನುಭವಿಗಳಿಂದ ನುಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯಗಳು. ಹಲವು ಬಾರಿ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ರೂಪಕ,ಉಪಮೆ, ದೀಪಕ, ಅಲಂಕಾರಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಅತಿಆಸೆ ಗತಿ ಕೇಡು, ಹೊಳೆಗೆಸುರಿದರೂ ಅಳೆದು ಸುರಿಯಬೇಕು, ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು. ಇತ್ಯಾದಿ. Features:Alphabetical listing of proverbs (gadegalu) Full list of proverbs(gadegalu) User can view the detailed proverb by clicking the listitem. Share option for proverbs(gadhegalu) via Facebook, Whatsapp,Gmail, SMS etc.. User can navigate to next/previous from thedetails screen without going back to main screen. Tags: KannadaGaadegalu, Kannada Gaade, Kannada gadhegalu, Kannada gadhe, Kannadagaadhegalu,Kannada gaadhe mathu,Kannada Gade,Gadegalu,kannadamathu,kannada quotes,kannada status,daily kannada status KannadaGadegalu Kannada Proverb Kannada Gaadhegalu Kannada Gaadhe KannadaGade kannada proverbs Kannada gaadhe mathugalu Please share yourfeedback for improvements.. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಕನ್ನಡ
ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು (Sarvagna Vachanagalu) 1.5 APK
Aprameya
ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು app is in Kannada language , Sarvagna's words arehelpful in understanding the truth of life. "ಸರ್ವಜ್ಞನೆ೦ಬುವನುಗರ್ವದಿ೦ದಾದವನೇ, ಸರ್ವರೊಳು ಒ೦ದೊ೦ದು ನುಡಿಗಲಿತು ವಿದ್ಯೆಯ ಪರ್ವತವೇ ಆದ"-ಸರ್ವಜ್ಞ. ಸರ್ವಜ್ಞ (ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದವ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ). ಈತಕನ್ನಡದ ತ್ರಿಪದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತ್ರಿಪದಿಗಳೆಂಬ ಮೂರುಸಾಲಿನ ವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವ ಈತನ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಜೀವನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇತರ ಲೇಖಕರು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳಿಂದ ಮತ್ತುಸರ್ವಜ್ಞನ ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಈತನು ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಕಾಲಸುಮಾರಾಗಿ ೧೭ನೇ ಶತಮಾನದ ಆದಿಭಾಗ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಯಶಃಪುಷ್ಪದತ್ತ ಈತನ ನಿಜನಾಮವಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ವಜ್ಞ ಎಂಬುದು ಈತನ ಕಾವ್ಯನಾಮ. ಈ ವಚನಗಳುನೀತಿ ಉಪದೇಶ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದು, ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದ೦ತೆ ಇತ್ತು. ಸರ್ವಜ್ಞನತ್ರಿಪದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಈತ್ರಿಪದಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೈತಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನುಕುರಿತವು.ಹಲವು ಒಗಟುಗಳು ಸಹ ಸರ್ವಜ್ಞನ ತ್ರಿಪದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಸರ್ವಜ್ಞನವಚನಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಜನತೆಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.ವಚನಗಳು ಜೀವನವದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತು ಮುನ್ನಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಕರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.FEATURES: Completely free to download Sarvagnana Quotes App. Fromdetails screen, user can view previous or next quotes easily.Sarvagnana Quotes App works perfectly in offline mode Share thequotes to facebook, twitter, sms, gmail or to other share appsThanks for downloading the app. Support us by providing yourvaluable feedback and rating Tags ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು Sarvagnavachanagalu Kannada Sarvagna Quotes kannada Sarvagna KannadaSarvagna vachanagalu for life lesson Kannada Sarvagna vachanagalu
ಚಾಣಕ್ಯನ ನೀತಿಗಳು - Chanakya neeti Kannada 1.8 APK
Aprameya
ಚಾಣಕ್ಯನ ನೀತಿಗಳು app is in Kannada language , Chankya's grim wordsare helpful in understanding the truth of life. iಕೌಟಿಲ್ಯ ಎಂದೇಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಚಾಣಕ್ಯ (ಸು. ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೩೫೦ - ೨೮೩), ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಅದ್ವಿತೀಯಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ. ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಣಕ್ಯನ ಪಾತ್ರಮಹತ್ವದ್ದು. "ವಿಷ್ಣುಗುಪ್ತ" ಎಂಬುದು ಚಾಣಕ್ಯನ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು. ಚಣಕನಮಗನಾದ್ದರಿಂದ ಚಾಣಕ್ಯನೆಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿತೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಷ್ಣುಗುಪ್ತತಕ್ಷಶಿಲೆಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿದ್ದನು.ತಕ್ಷಶಿಲೆ ಗಾಂಧಾರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಗಾಂಧಾರದ ರಾಜ ಅಂಬಿ, ಯವನ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರನ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನು ಯವನರ ಕೈಗೊಪ್ಪಿಸಲುಹೊಂಚು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಅಚಾರ್ಯವಿಷ್ಣುಗುಪ್ತನು ಬಂಡೇಳುತ್ತಾನೆ. ಈತನ ಶಿಷ್ಯನೆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ. ಚಾಣಕ್ಯನನುಡಿಮುತ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಜನತೆಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಾಣಕ್ಯನ ಕಠೋರ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು ಜೀವನವದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಮುನ್ನಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಹಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. Chanakya (350 BC - 283 BC),popularly known as Kautilya, is a unique economist of ancientIndia. The role of Chanakya is important in establishing theMauryan Empire. Chanakya's true name is "Vishnugupta". It is saidthat Chanakya was the son of Chanaka. Vishnugupta was a professorof economics at the University of Takshishila. The trilogy was inGandhara. King Amba of Gandhara signed a treaty with Alexander theGreat of Yavan, and put an end to the whole of India. AcharyaVishnugupta rejects the support of his students. His disciple isChandragupta Maurya. This app has been built to provide acollection of quotations for Kannada people. Chunkya's grim wordsare helpful in understanding the truth of life. FEATURES:Completely free to download Chanakya Quotes App. From detailsscreen, user can view previous or next quotes easily. ChanakyaQuotes App works perfectly in offline mode Share the quotes tofacebook, twitter, sms, gmail or to other share apps Thanks fordownloading the app. Support us by providing your valuable feedbackand rating Tags ಚಾಣಕ್ಯನ ನೀತಿಗಳು Chanakya neeti Kannada Chanakyaniti kannada Chanakya Kannada Chanakya neeti for life lessonKannada chanakya lessons
Mahalasa Chant 1.4 APK
Aprameya
The most powerful mantra which brings inner peace. Chanting of theMahalasa Mantra purifies the environment around you and createspositive vibrations.Your concentration increases when you chantthis universal hymn.Chanting gives you better immunity andself-healing power. It improves your concentration and helps youfocus.It produces a vibration and sound which is felt through yourvocal cords and sinuses. The vibrations open up the sinuses toclear the airways. It can place you in a meditational state whichgives you deep relaxation. The mantra has cardiovascular benefits –by relaxing our mind and body, our blood pressure will decrease andour heart will beat with regular rhythm. Chanting actually improvesyour voice by giving strength to your vocal cords and the musclesaround it. This is very helpful during old age. Jai Mahalasa
Baby Names (Indian) 1.8 APK
Aprameya
People say that Names have a Significant Effect on the BabiesDevelopment and Personality. Every Name has a Meaning, by takingthe Name of a Child for years that will develop their personalitytraits according to the Meaning for his/her Name. App hascollection of baby boy and baby girl names along with theirmeanings. App has Indian Hindu baby names with its meanings. BabyNames can be shared with friends or family members. Swipe right orleft to go to next Boy/Girl/Favorite sections.App has more than20,000+ modern Indian baby names.- Filter by starting letter -Filter by gender- Share names with family or friends with whatsapp, gmail , bluetooth ect.- New names added regularly.- Elegantand attractive user friendly interface .- Its 100% free App .
Indian Baby Names 1.3 APK
Aprameya
App has collection of popular baby boy and baby girl names withmeanings. App has modern Indian Hindu baby names with its meaningsin english. Baby name dictionary includes latest, popular andunique names up to 2018. App has more than 50,000+ modern Indianbaby names. This app is an idea helper assistant for the parents togenerate/pick a beautiful baby boy and girl names. Indian originbaby names with meanings are included. App is worldwide free andcan be used in offline mode. Swipe right or left to go to nextBoy/Girl/Favorite sections. Mark the liked baby name as Favorite byclicking heart icon. Baby Names can be shared with friends orfamily members. Facebook and whatsapp sharing is included in theapp. Open for suggestions.
Kannada Good Night Quotes Images (ಶುಭ ರಾತ್ರಿ) 1.5.0 APK
Aprameya
ಶುಭ ರಾತ್ರಿ - Kannada Good Night Quotes Images Has huge collectionof good night quotes with images. User can share image viaFacebook, Whatsapp, Gmail.
Height Converter feet-inch cm 1.3 APK
Aprameya
- Free application that allows to convert height and weight. Tocheck how tall a person in in feet inches - Use Height Converter toquickly convert heights from centimeters to feet and inches &feet and inches to centimeters. - Useful tool to quickly know howtall people are when they express their height in their owndifferent units. - Express your height in either the metric system(cm) or the US Customary System (foot inch). - If you see anyproblem with the app or have any question/feedback please email us.- Conversor de Altura. Convertir la altura de los pies / pulgadas acentímetros, y viceversa. - Convertisseur de hauteur. Autre hauteurde pieds / pouces de centimètres, et vice versa. - Höhe Konverter.Konvertieren Höhe von Fuß / Zoll in Zentimeter und umgekehrt. -Taas converter | Tinggi converter. - Tags: height calculator, free,Height Converter, feet inches, centimeter, convert height, howtall, cm, in, ft, foot.
Loading...