1.0.0 / August 21, 2015
(4.4/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Application นี้สร้างขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนเกิดการเรียนรู้ควบคู่กับความสนุกสนานและช่วยทบทวนสาระสำคัญของบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและส่งผลให้จดจำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น Application นี้ถูกออกแบบให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เนื้อหาเนื้อหาของ Application ประกอบด้วยบทเรียนเกี่ยวกับผลไม้ไทยและโบราณสถาน โบราณวัตถุ ดังนี้ 1. รู้จักผลไม้ไทย 2.การดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ 3. โบราณวัตถุในสมัยต่างๆวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ผู้เรียนรู้จักเลือกใช้สินค้าของคนไทยและดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุซึ่งถือเป็นสมบัติของคนในชาติFeature - Application เรื่อง ทองม้วน :ไม่ต้องแรง ไม่ต้องแพง แต่เป็นไทย มีเนื้อหาสาระเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน -สนุกกับการเรียนรู้ด้วยเกม - รู้จักผลไม้ไทย ทั้งรูปร่างหน้าตาและชื่อเรียก - ให้เด็กๆ สามารถจำแนกโบราณวัตถุในสมัยต่างๆ ได้ -ปลูกจิตสำนึกเรื่องการดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ -นอกจากจะเรียนรู้เรื่องการดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุแล้วยังเรียนรู้เรื่องรูปทรงๆ ของโบราณวัตถุ อีกด้วย -สร้างค่านิยมเรื่องการเทิดทูลสถานบันพระมหากษัตริย์ -เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครู - ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง -สื่อสารผ่านตัวการ์ตูนน่ารัก และฉากที่มีสีสันสวยงาม -สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลาโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตApplication was created to helpmotivate the students are interested in learning to learn with fun.And review the essence of the lesson. To help the studentsunderstand. As a result, recognize the content better thisApplication is designed to be consistent with the learning culture,religion and social studies for students in the fourthgrade.Material            Applicationcontent includes lesson on fruits, Thailand and the historicmonuments.            1.Know fruitThailand            2.PreservationMonuments            3.artifacts in different periodsLearningObjectives          Studentsknow a product of Thailand. And preservation of historic monuments,which are the property of thenation.Feature          -Application of Tootsie: Do not force does not have to be expensive,but Thailand is a substantive suit.The core curriculum for basiceducation.          -Fun to learn thegame.          -Thailand known fruit Both in appearance and namecalling          -Children can distinguish objects on differentdays.          -To raise awareness on caring for historicmonuments.          -In addition to learning about historic preservation. ThenAntiquities Also, learn about other shapes.Antiques     More          -Uphold the values ​​of said propertymonarchy.          -As a tool for teaching and learning activitiesteachers.          -Easy to use, uncomplicated, students can learn on theirown.          -Communication cute cartoon characters. Colorfulscenes          -Can be used anywhere, anytime without having to connect to theInternet.

App Information ทองม้วน

 • App Name
  ทองม้วน
 • Package Name
  air.com.bma.Thaiproduct.social.A15.p4001
 • Updated
  August 21, 2015
 • File Size
  3.6M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.0.0
 • Developer
  Education Bangkok Metropolitan Administrator
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Education Bangkok Metropolitan Administrator Show More...

ตามล่าคำราชาศัพท์ 1.0.1 APK
Application นี้สร้างขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนเกิดการเรียนรู้ควบคู่กับความสนุกสนานและช่วยทบทวนสาระสำคัญของบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและส่งผลให้จดจำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น Application นี้ถูกออกแบบให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เนื้อหา เนื้อหาของApplication ประกอบด้วยบทเรียนเกี่ยวกับคำราชาศัพท์ ที่เป็นคำนามดังนี้ 1. คำราชาศัพท์ที่เป็นคำนาม หมวดร่างกาย 2.คำราชาศัพท์ที่เป็นคำนาม หมวดอุปโภค บริโภค 3.คำราชาศัพท์ที่เป็นคำนาม หมวดที่ใช้กับพระสงฆ์วัตถุประสงค์การเรียนรู้1. ผู้เรียนสามารถระบุชนิดของคำนามราชาศัพท์ได้ถูกต้อง 2.ผู้เรียนสามารถบอกความหมายของคำราชาศัพท์ได้ถูกต้องFeature -Application เรื่อง ตามล่าคำราชาศัพท์ มีเนื้อหาสาระเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน -เรียนรู้เกี่ยวกับคำราชาศัพท์ ที่เป็นคำนาม - สนุกกับเกมบันไดงูที่แฝงไปด้วยความรู้เรื่องคำนามราชาศัพท์ หมวดร่างกาย -เพลินเพลิดกับเกมสนุกๆ พร้อมเรียนรู้คำนามราชาศัพท์ หมวดอุปโภค บริโภค- ให้เด็กๆ สนุกกับการเรียนรู้คำราชาศัพท์หมวดที่ใช้กับพระสงฆ์ผ่านการตอบคำถามในเกมบันไดงู - ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง -สื่อสารผ่านตัวการ์ตูนน่ารัก และฉากที่มีสีสันสวยงาม -เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครู -สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลาโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตApplication was created to helpmotivate the students are interested in learning to learn withfun.And review the essence of the lesson. To help the studentsunderstand. As a result, recognize the content better thisApplication.Is designed to be consistent with the learningThailand. For grade 4students.Material     Application contentincludes lessons on royal word as anoun.     1. royal word as a noun bodytype.     2. royal word as a noun, aconsumer group.     3. The royal word as anoun. Browse the clergyLearningObjectives     1. Students can identifythe type of reverence noun wascorrect.     2. Students will be able totell the meaning of the royal wordcorrectly.Feature     - Application of theroyal hunt. The meaty right And aligned with the core curriculumfor basic education.    - Learn about the royalword as a noun.    - Enjoy Snakes and LaddersThe potential of the knowledge about nouns royal bodytype.    - Enjoy a fun game. Ready to learnnouns reverence consumer group.    - Letchildren enjoy learning words of reverence. Browse the clergythrough answering questions in Snakes andLadders.    - Easy to use, uncomplicated,students can learn on their own.    -Communication cute cartoon characters. Colorfulscenes    - As a tool for teaching and learningactivities teachers.    - Can be used anywhere,anytime without having to connect to the Internet.
เต่าน้อยนักผจญภัย 1.0.0 APK
Application นี้สร้างขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนเกิดการเรียนรู้ควบคู่กับความสนุกสนานและช่วยทบทวนสาระสำคัญของบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและส่งผลให้จดจำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น Application นี้ถูกออกแบบให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เนื้อหาเนื้อหาของ Applicationประกอบด้วยบทเรียนเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 1.รู้จักอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.หน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.หลักการทำงานของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 1.ผู้เรียนรู้จักและสามารถบอกชื่อของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 2.ผู้เรียนสามารถระบุหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 3.ผู้เรียนสามารถบอกหลักการทำงานเบื้องต้นของอุปกรณ์เทคโนโลยีได้Feature- Application เรื่อง เต่าน้อยนักผจญภัย มีเนื้อหาสาระเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน -รู้จักอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบอกหน้าที่ของอุปกรณ์เหล่านั้น -ให้เด็กๆ เรียนรู้หลักการทำงานเบื้องต้นของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ -เพิ่มความตื่นเต้น เร้าใจด้วยการสะสมไอเทม เพื่อนำไปช่วยเหลือตัวละคร- เพิ่มความยากของเกมขึ้นไปเรื่อยๆ ในแต่ละระดับทำให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน - นอกจากจะได้ความรู้แล้ว เด็กๆยังจะได้ฝึกฝนความจำอีกด้วย - ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อนผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง - สื่อสารผ่านตัวการ์ตูนน่ารักและฉากที่มีสีสันสวยงาม -เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครู -สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลาโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตApplication was created to helpmotivate the students are interested in learning to learn with fun.And review the essence of the lesson. To help the studentsunderstand. As a result, recognize the content better thisApplication is designed to be consistent with the learning andcareer and technology students for fouryears.Material          Applicationcontent includes lesson on information technology equipmentbelow.          1.Know InformationTechnology          2.Functions of Information TechnologyEquipment          3.Principles of Information Technology.LearningObjectives         1.Students know and can tell you the names of informationtechnology.         2.Students can identify the function of informationtechnology.         3.Tell the students to the basic principles of thetechnology.Feature         -Application of adventurous little turtle. The meaty right Andaligned with the core curriculumstudies.             Basic        -Known as Information Technology Equipment Told of thosedevices.        - Childrento learn the basic functions of information technologyequipment.        - Addexcitement With an inspiring collection of items. To helpcharacters        -Increasing the difficulty of the game steadily each level makeschildren feel fun.        -In addition to knowledge, children will also be trained memory,too.        - Easy to use,uncomplicated, students can learn on theirown.        - Communicationcute cartoon characters. Colorfulscenes        - As a toolfor teaching and learning activitiesteachers.        - Can beused anywhere, anytime without having to connect to the Internet.
โลกของการวัด 1.0.1 APK
Application นี้สร้างขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนเกิดการเรียนรู้ควบคู่กับความสนุกสนานและช่วยทบทวนสาระสำคัญของบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและส่งผลให้จดจำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น Application นี้ถูกออกแบบให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เนื้อหา เนื้อหาของApplication ประกอบด้วยบทเรียนเกี่ยวกับการวัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด ดังนี้ 1.ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว (เซนติเมตรกับมิลลิเมตร,เมตรกับเซนติเมตร, กิโลเมตรกับเมตร) 2. ความสัมพันธ์ของหน่วยการชั่ง(กรัมกับกิโลกรัม, กิโลกรัมกับเมตริกตัน, ขีดกับกรัม) 3.ความสัมพันธ์ของหน่วงการตวง (มิลลิลิตรกับลูกบาศก์เซนติเมตร,มิลลิลิตรกับลิตร, ลูกบาศก์เซนติเมตรกับลิตร) 4.ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา (วินาทีกับนาที, นาทีกับชั่วโมง,ชั่วโมงกับวัน, วันกับสัปดาห์, วันกับเดือน, สัปดาห์กับปี,เดือนกับปี, วันกับปี)วัตถุประสงค์การเรียนรู้ผู้เรียนสามารถบอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาว น้ำหนัก ปริมาตรหรือความจุ และเวลาได้Feature - Application เรื่อง โลกของการวัดมีเนื้อหาสาระเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน -มีด่านเกมให้เล่นมากถึง 100 level - เรียนรู้การเทียบบัญญัติไตรยางค์และฝึกการคำนวณ - เข้าใจความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดทางคณิตศาสตร์ -รู้จักการเปรียบเทียบหน่วยการวัดในกลุ่มเดียวกัน -เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครู - ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง -พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้วยแบบฝึกหัดและเกมการเรียนรู้ -ด้วยรูปแบบของกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นเกมทำให้ผู้เรียนทบทวนบทเรียนได้อย่างสนุกสนาน - สามารถเลือกตัวละครได้ -สื่อสารผ่านตัวการ์ตูนน่ารัก และฉากที่มีสีสันสวยงาม -สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลาโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตApplication was created to helpmotivate the students are interested in learning to learn withfun.And review the essence of the lesson. To help the studentsunderstand. As a result, recognize the content better thisApplication.Is designed to be consistent with the learning ofmathematics. For grade 4students.Material     Application contentincludes lesson on the measure. And estimating the size of themeasure.     1. Relevance of unit length.(Centimeters to millimeters, centimeters, meters, kilometers tometers).     2. The relationship of thescale. (Kilograms grams, kilograms to metric tons, struck withg).     3. Status of retarding themeasure. (Milliliter to cubic centimeters, milliliters to liters,cubic centimeters to liters).     4.Relationship of time (Seconds to minutes, minutes to hours, hoursto a day, week, month, day, week, year, month, year, day,year).Learning Objectives     Students canmeasure the relationship of length, weight, volume or capacity andtime.Feature     - Application of themeasurement of a substantive right. And aligned with the corecurriculum for basic education.     - Dangame to play up to 100 level.     - Learnthe Extrapolation. Calculation andtraining     - Understanding therelationship of mathematical measurementunits.     - Know the comparisonmeasurement units in the same group.     -As a tool for teaching and learning activitiesteachers.     - Easy to use,uncomplicated, students can learn on theirown.     - Develop the potential ofstudents with exercises and learninggames.     - With a pattern of activitythat resembles a game. The students review lessons and havefun.     - Choice ofcharacter     - Communication cute cartooncharacters. Colorful scenes     - Can beused anywhere, anytime without having to connect to the Internet.
กู้ภัย วัยจิ๋ว 1.0.0 APK
Application นี้สร้างขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนเกิดการเรียนรู้ควบคู่กับความสนุกสนานและช่วยทบทวนสาระสำคัญของบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและส่งผลให้จดจำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น Application นี้ถูกออกแบบให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เนื้อหา เนื้อหาของApplication ประกอบด้วยบทเรียนเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลในเหตุการณ์ต่างๆดังนี้ 1. การปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากการใช้ยาผิด 2.การปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตราจากสารเคมี 3.การปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากแมลงสัตว์กัดต่อย 4.การปฐมพยาบาลเมื่อได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาวัตถุประสงค์การเรียนรู้ผู้เรียนสามารถแสดงวิธีปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากการใช้ยาผิดสารเคมี แมลงสัตว์กัดต่อย และการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาได้Feature -Application เรื่อง กู้ภัย วัยจิ๋ว มีเนื้อหาสาระเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน -เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีปฐมพยาบาลอย่างถูกต้อง -รู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฐมพยาบาล - ปฏิบัติภารกิจเพื่อสะสมไอเทมระหว่างเกม -จำลองมาจากเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน -สื่อสารผ่านฉาก และตัวการ์ตูนที่น่ารัก สดใส เหมาะสำหรับเด็ก -ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง -เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครู -สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลาโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตApplication was created to helpmotivate the students are interested in learning to learn with fun.And review the essence of the lesson. To help the studentsunderstand. As a result, recognize the content better thisApplication is designed to be consistent with the learning, healthand physical education. For grade 4students.Material          Applicationcontent includes lesson on first aid in theevent.          1.First Aid harmed by medicationerrors.          2.aid when danger fromchemicals.          3.First Aid harmed by insectbites.          4.Aid when injuries from playing sports.LearningObjectives          Studentscan show how aid has been harmed by the chemicals used againstinsect bites. And injuries from playingsports.Feature         -Application of a miniature Rescue age appropriate content. Andaligned with the core curriculum for basiceducation.         -Learn first aid procedurescorrectly.         -Know the equipment used in firstaid.         - MissionCollecting items during thegame.         -Simulation of the actual events that the students can be seen ineverydaylife.         -Communicate through scenes And cute cartoon characters forchildren.         -Easy to use, uncomplicated, students can learn on theirown.         - As atool for teaching and learning activitiesteachers.         -Can be used anywhere, anytime without having to connect to theInternet.
T&C ตะลุยอาเซียน 1.0 APK
Application นี้สร้างขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนเกิดการเรียนรู้ควบคู่กับความสนุกสนานและช่วยทบทวนสาระสำคัญของบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและส่งผลให้จดจำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น Application นี้ถูกออกแบบให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5เนื้อหาเนื้อหาของ Application ประกอบด้วยบทเรียนประเทศในประชาคมอาเซียนดังนี้ 1. ธงชาติอาเซียน 2. คำทักทายอาเซียน 3. สัตว์ประจำชาติอาเซียน4. ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน 5.สกุลเงินประจำชาติอาเซียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกลักษณ์ สัญลักษณ์ความรู้พื้นฐานของประเทศในประชาคมอาเซียน Feature - Applicationเรื่อง T&C ตะลุยอาเซียน มีเนื้อหาสาระเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน -รู้จักและใช้คำทักทายของประเทศในอาเซียนได้ -ใช้เกมเป็นสื่อในการเรียนรู้เอกลักษณ์ประจำชาติของประเทศในประชาคมอาเซียน- ให้เด็กๆ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศในอาเซียน -เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครู - ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง -พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้วยแบบฝึกหัดและเกมการเรียนรู้ -สื่อสารผ่านตัวการ์ตูนน่ารัก สีสันสวยงาม - สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตApplication was created tohelp motivate the students are interested in learning to learn withfun. And review the essence of the lesson. To help the studentsunderstand. As a result, recognize the content better thisApplication is designed to be consistent with the learning culture,religion and social studies for students in the fifthgrade.Material           Applicationcontent includes lessons in the ASEANcommunity.           1.ASEANflag           2.ASEANGreetings           3.The national animal ofThailand           4.Flowers ofASEAN           5.The national currency in AseanLearningObjectives           Studentshave unique knowledge about the basic knowledge of the countries inthe ASEANcommunity.Feature           -Application of T & C dabble ASEAN inappropriate content. Andaligned with the core curriculum for basiceducation.           -Know and use the greeting of the country inASEAN.           -Use games as a medium for learning the national identity ofcountries inASEAN.           -For children with basic knowledge about ASEANcountries.           -As a tool for teaching and learning activitiesteachers.           -Easy to use, uncomplicated, students can learn on theirown.           -Develop the potential of students with exercises and learninggames.           -Communication cute cartoon characters,colorful.           -Can be used anywhere, anytime without having to connect to theInternet.
ทองม้วน 1.0.0 APK
Application นี้สร้างขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนเกิดการเรียนรู้ควบคู่กับความสนุกสนานและช่วยทบทวนสาระสำคัญของบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและส่งผลให้จดจำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น Application นี้ถูกออกแบบให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เนื้อหาเนื้อหาของ Application ประกอบด้วยบทเรียนเกี่ยวกับผลไม้ไทยและโบราณสถาน โบราณวัตถุ ดังนี้ 1. รู้จักผลไม้ไทย 2.การดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ 3. โบราณวัตถุในสมัยต่างๆวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ผู้เรียนรู้จักเลือกใช้สินค้าของคนไทยและดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุซึ่งถือเป็นสมบัติของคนในชาติFeature - Application เรื่อง ทองม้วน :ไม่ต้องแรง ไม่ต้องแพง แต่เป็นไทย มีเนื้อหาสาระเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน -สนุกกับการเรียนรู้ด้วยเกม - รู้จักผลไม้ไทย ทั้งรูปร่างหน้าตาและชื่อเรียก - ให้เด็กๆ สามารถจำแนกโบราณวัตถุในสมัยต่างๆ ได้ -ปลูกจิตสำนึกเรื่องการดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ -นอกจากจะเรียนรู้เรื่องการดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุแล้วยังเรียนรู้เรื่องรูปทรงๆ ของโบราณวัตถุ อีกด้วย -สร้างค่านิยมเรื่องการเทิดทูลสถานบันพระมหากษัตริย์ -เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครู - ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง -สื่อสารผ่านตัวการ์ตูนน่ารัก และฉากที่มีสีสันสวยงาม -สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลาโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตApplication was created to helpmotivate the students are interested in learning to learn with fun.And review the essence of the lesson. To help the studentsunderstand. As a result, recognize the content better thisApplication is designed to be consistent with the learning culture,religion and social studies for students in the fourthgrade.Material            Applicationcontent includes lesson on fruits, Thailand and the historicmonuments.            1.Know fruitThailand            2.PreservationMonuments            3.artifacts in different periodsLearningObjectives          Studentsknow a product of Thailand. And preservation of historic monuments,which are the property of thenation.Feature          -Application of Tootsie: Do not force does not have to be expensive,but Thailand is a substantive suit.The core curriculum for basiceducation.          -Fun to learn thegame.          -Thailand known fruit Both in appearance and namecalling          -Children can distinguish objects on differentdays.          -To raise awareness on caring for historicmonuments.          -In addition to learning about historic preservation. ThenAntiquities Also, learn about other shapes.Antiques     More          -Uphold the values ​​of said propertymonarchy.          -As a tool for teaching and learning activitiesteachers.          -Easy to use, uncomplicated, students can learn on theirown.          -Communication cute cartoon characters. Colorfulscenes          -Can be used anywhere, anytime without having to connect to theInternet.
Art for Mom 1.0.0 APK
Application นี้สร้างขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนเกิดการเรียนรู้ควบคู่กับความสนุกสนานและช่วยทบทวนสาระสำคัญของบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและส่งผลให้จดจำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น Application นี้ถูกออกแบบให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เนื้อหา เนื้อหาของApplication ประกอบด้วยบทเรียนเกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบศิลป์ ดังนี้1. ความสมดุล 2. ความกลมกลืน 3. ความขัดแย้ง 4. จุดเด่น 5.เอกภาพวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถนำหลักศิลปะเรื่องการจัดองค์ประกอบศิลป์มาประยุกต์ใช้กับผลงานของตัวเองได้Feature - Application เรื่อง Artfor Mom มีเนื้อหาสาระเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน -เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบศิลป์ -สนุกกับการทำภารกิจเพื่อช่วยเหลือตัวละคร - เพลินเพลิดกับเกมสนุกๆที่สอดแทรกไปด้วยเนื้อหาความรู้ทางด้านศิลปะ - เพิ่มความตื่นเต้นท้าทาย ด้วยการสะสมไอเทมพิเศษ - สนุกกับการตกแต่งห้องพิเศษ ที่สามารถShare ผ่าน Facebook อวดเพื่อนๆ ได้ - ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อนผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง - สื่อสารผ่านตัวการ์ตูนน่ารักและฉากที่มีสีสันสวยงาม -เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครู -สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลาโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตApplication was created to helpmotivate the students are interested in learning to learn with fun.And review the essence of the lesson. To help the studentsunderstand. As a result, recognize the content better thisApplication is designed to be consistent with the subject matter ofart. For students grade5.Material        Applicationcontent includes lesson on the art ofcomposition.        1.Balance       2.Harmony       3.conflicts       4.Highlight       5. UnityLearningObjectives       Learners canmaster the art On Composition Gallery Applied to the works ofthemselves.Feature       -Application of Art for Mom, informative manner. And aligned withthe core curriculumstudies.Basic      - Learn about theelements of art.      - Enjoy amission to help thecharacters.      - Enjoy a fun game.The insertion of content knowledge in thearts.      - Add an excitingchallenge with a collection of specialitems.      - Enjoy decorating aspecial room that can boast Share via Facebookfriends.      - Easy to use,uncomplicated, students can learn on theirown.      - Communication cutecartoon characters. Colorfulscenes      - As a tool for teachingand learning activitiesteachers.      - Can be usedanywhere, anytime without having to connect to the Internet.
The Survivor 1.0 APK
Application นี้สร้างขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนเกิดการเรียนรู้ควบคู่กับความสนุกสนานและช่วยทบทวนสาระสำคัญของบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและส่งผลให้จดจำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น Application นี้ถูกออกแบบให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4เนื้อหา Applicationเนื้อหาของ Applicationประกอบด้วยบทเรียนเกี่ยวกับปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช ดังนี้ 1.อากาศ (O_2) 2. น้ำ (H_2 O) 3.ดิน, แสง, ธาตุอาหาร,อุณหภูมิวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถอธิบายน้ำแก๊สออกซิเจน แสง และคลอโรฟิลล์ซึ่งเป็นปัจจัยที่จำเป็นบางประการต่อการเจริญเติบโตของพืชได้รวมไปถึงสามารถระบุชนิด และสมบัติของดินที่ใช้ปลูกพืชในท้องถิ่นได้Feature - Application เรื่อง The Survivor มีเนื้อหาสาระเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน -เพลิดเพลินกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการเล่นเกม -รู้จักปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช -สะสมไอเทมพิเศษเพื่อเพิ่มพลังชีวิตในเกม -เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครู - ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง -พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้วยแบบฝึกหัดและเกมการเรียนรู้ -ด้วยรูปแบบของกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นเกมทำให้ผู้เรียนทบทวนบทเรียนได้อย่างสนุกสนาน -สื่อสารผ่านตัวการ์ตูนน่ารัก สีสันสวยงาม - สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตApplication was created tohelp motivate the students are interested in learning to learn withfun. And review the essence of the lesson. To help the studentsunderstand. As a result, recognize the content better thisApplication is designed to be consistent with the learning ofscience. For grade 4 students.ApplicationContent           Applicationcontent includes lessons about the factors in the growth of theplants.           1.Air(O_2)           2.Water (H_2 O)3. Soil, light, nutrients, temperature.LearningObjectives           Studentscan describe oxygen, water, light and chlorophyll. Certain factors,which are essential for the growth of plants. The species can beidentified And properties of the soil used to grow cropslocally.Feature          -Application of The Survivor, informative manner. And aligned withthe core curriculum for basiceducation.          -Enjoy learning science throughgames.          -Unknown factor in the growth ofplants.          -Collect special items to improve life in thegame.          -As a tool for teaching and learning activitiesteachers.          -Easy to use, uncomplicated, students can learn on theirown.          -Develop the potential of students with exercises and learninggames.          -With a pattern of activity that resembles a game. The studentsreview lessons and havefun.          -Communication cute cartoon characters,colorful.          -Can be used anywhere, anytime without having to connect to theInternet.
Loading...