Loading...

Description

โปรแกรมคำนวณปุ๋ยมันสำปะหลังตามค่าวิเคราะห์ดิน(รุ่นทดลอง)ช่วยให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยมันสำปะหลังตามผลวิเคราะห์ดินก่อนปลูกโดยเก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดินได้ที่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรเมื่อได้ผลวิเคราะห์ดินสามารถนำค่าวิเคราะห์ดินที่ได้ใส่ในโปรแกรมเพื่อแสดงอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและยังสามารถคำนวณปริมาณแม่ปุ๋ยที่ใช้ตามขนาดของพื้นที่ปลูกได้การใส่ปุ๋ยควรใส่เมื่อมันสำปะหลังอายุ 1-1 1/2 เดือนดินมีความชื้นเพียงพอหลังกำจัดวัชพืชและยังเพิ่มเติมคำแนะนำแม่ปุ๋ยไนโตรเจน เมื่อค่าpHดินไม่เหมาะสมอีกด้วยThe program calculates the soil asfertilizer,cassava (trial version) gives instructions on cassavafertilize thesoil before planting. The soil samples sent foranalysis. SoilNutrient Unit of the Department of Agriculture.Basedon the resultsof soil analysis Can analyze the soil. Put in anapplication to thesoil as fertilizer. You can also calculate theamount of fertilizerused according to the size of the area plantedto cassavafertilization should be 1-1 1/2 months old soil withadequatemoisture. After weeding Further recommended nitrogenfertilizerwhen the soil pH is not right, too.

App Information ปุ๋ยมันสำปะหลังตามค่าวิเคราะห์ดิน-รุ่นทดลองใช้

 • App Name
  ปุ๋ยมันสำปะหลังตามค่าวิเคราะห์ดิน-รุ่นทดลองใช้
 • Package Name
  com.Ymir.Puimun
 • Updated
  September 7, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1
 • Developer
  ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Productivity
 • Developer
 • Google Play Link

ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น Show More...

ปุ๋ยอ้อยตามค่าวิเคราะห์ดิน 1.2 APK
โปรแกรมคำนวณปุ๋ยอ้อยตามค่าวิเคราะห์ดินช่วยให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยอ้อยตามผลวิเคราะห์ดินก่อนปลูกโดยเก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดินได้ที่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรเมื่อได้ผลวิเคราะห์ดินสามารถนำค่าวิเคราะห์ดินที่ได้ใส่ในโปรแกรมเพื่อแสดงอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและยังสามารถคำนวณปริมาณแม่ปุ๋ยที่ใช้ตามขนาดของพื้นที่ปลูกได้การคำนวณจะแบ่งออกเป็น2ส่วนโดยแบ่งออกเป็นในกรณีที่มีผลวิเคราะห์ดินก่อนปลูกอ้อยโปรแกรมจะคำนวณปุ๋ยอ้อยแบ่งเป็นการใส่2 ครั้ง คือ 1)ใส่ปุ๋ยรองพื้นก่อนปลูก 2 )ใส่เมื่ออ้อยอายุ3-5เดือนและดินมีความชื้นเพียงพอหลังกำจัดวัชพืชแต่ในกรณีได้ผลวิเคราะห์ดินก่อนปลูกช้าเกษตรกรจำเป็นต้องปลูกอ้อยให้ทันตามฤดูกาลสามารถใส่ปุ๋ยรองพื้นที่ระบุสูตรหรือเกรดตามมาตรฐานรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรไปก่อนจากนั้นให้ระบุสูตรหรือเกรดปุ๋ยรองพื้นและอัตราที่ใช้ซึ่งโปรแกรมจะคำนวณปริมาณปุ๋ยครั้งที่2ที่จะต้องเติมให้ครบตามคำแนะนำการใช้ปุ๋ยอ้อยตามค่าวิเคราะห์ดินThe program calculatesthesoil as fertilizer for sugarcane. Help guide the use offertilizersbased on soil analysis before planting sugarcane. Thesoil samplessent for analysis. Nutrients in the soil, the agencyof theDepartment of Agriculture.Based on the results of soil analysis Can analyze the soil. Intheapplication to the soil as fertilizer. You can also calculatetheamount of fertilizer used on large areas of land. Thecalculationis divided into two parts by a split in the case of thesoil beforeplanting. The program will be divided into two sessionscalculatefertilizer pulp is first) base fertilizer before planting2) Enterthe age of 3-5 months when sugarcane and the soil hassufficientmoisture after weeding. But in the case of the soilbefore plantingis slow. Sugarcane farmers need to catch up on theseason.Fertilizer can reserve a specific formula or standardgradecertified by the Department of Agriculture before. Then,specify aformula or foundation grade fertilizer rates used. Theprogram willcalculate the amount of fertilizer two to fill thefullinstructions on the fertilizer sugarcane soil analysis.
โปรแกรมช่วยประเมินผลผลิตอ้อย 1.0 APK
โปรแกรมช่วยประเมินผลผลิตอ้อย (cal cane) เป็นแอปพลิเคชั่นที่จะช่วยนักวิชาการ นักส่งเสริม หรือเกษตรกรที่ต้องการประเมินผลผลิตอ้อยในแปลงนั้นๆโดยที่ไม่ต้องตัดหรือทำลายต้นอ้อย เพียงแค่มีสายวัด วัดความสูง ขนาดลำและระยะระหว่างแถวอ้อย และนับจำนวนลำที่อยู่ในแถวที่ยาว 10 เมตรโปรแกรมช่วยประเมินผลผลิตอ้อย จะคำนวณผลผลิตของอ้อยต่อไร่ออกมาให้โปรแกรมนี้ได้ทำออกมาให้ทดลองใช้ กับอ้อยปลูก จำนวน 2 พันธุ์คือ ขอนแก่น 3 และ แอลเค 92-11ซึ่งเป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกกันมากในปัจจุบันหากผู้ใช้ต้องการประเมินพันธุ์อื่นๆ หรืออ้อยตอ ก็สามารถนำไปใช้ได้แต่ผลผลิตจะคลาดเคลื่อนมากกว่าพันธุ์ทั้งสองโปรแกรมนี้จะให้ความแม่นยำสูงถ้าหากผู้ใช้ สุ่มตัวอย่างได้ถูกต้อง หรือเพื่อให้เกิดความมั่นใจผู้ใช้สามารถวัดได้มากกว่า 10 ลำ แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยยิ่งจำนวนตัวอย่างมากผลผลิตที่คำนวณได้จะมีความแม่นยำมากขึ้นโปรแกรมนี้ใช้ได้กับอุปกรณ์ที่เป็นแอนดรอยด์เท่านั้นหากมีข้อสงสัยหรือติดต่อเพื่อรับสูตรการคำนวณผลผลิตอ้อยเพื่อใช้กับอุปกรณ์อื่นๆติดต่อได้ที่Website : http://www.kkfcrc.orgFacebook :https://www.facebook.com/pages/ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น/143600895715407E-mail: [email protected]ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ศิลาอ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทร 0-4320-3506 แฟกซ์ 0-4320-3505Theapplication rate yield (cal cane) is an application that will helppromote academic or farmers who want to evaluate the yield on theplot itself. Without cutting or damaging the sugar cane. Just havea tape measure to measure the height and body size between rows ofsugar cane. And count the number of vessels in the 10-meter longline help assess sugar cane. Calculates the yield of sugarcane perhectare out.This program has made out a trial with two varieties ofsugarcane is Khon Kaen 3 and LK 92-11, which is popular varietiesgrown today. If users want to evaluate other varieties or ratooncane can be used. But output will deviate more than twospecies.This program provides high accuracy if the sampling wascorrect. Or to ensure Users can measure more than 10 vessels, thenbring the average. The more the number exponentially The yieldcalculated with greater precision.This application is available forAndroid devices only if they have questions or formula to yield tothe other contact.Website: http://www.kkfcrc.orgFacebook:https://www.facebook.com/pages/ Crops Research Center, Khon Kaen /143,600,895,715,407.E-mail: [email protected] CropsResearch Center, Khon Kaen Rd., Friendship Connecticut. Sila. MuangKhon Kaen. 40000.Tel 0-4320-3506 Fax 0-4320-3505
ปุ๋ยมันสำปะหลังตามค่าวิเคราะห์ดิน-รุ่นทดลองใช้ 1 APK
โปรแกรมคำนวณปุ๋ยมันสำปะหลังตามค่าวิเคราะห์ดิน(รุ่นทดลอง)ช่วยให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยมันสำปะหลังตามผลวิเคราะห์ดินก่อนปลูกโดยเก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดินได้ที่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรเมื่อได้ผลวิเคราะห์ดินสามารถนำค่าวิเคราะห์ดินที่ได้ใส่ในโปรแกรมเพื่อแสดงอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและยังสามารถคำนวณปริมาณแม่ปุ๋ยที่ใช้ตามขนาดของพื้นที่ปลูกได้การใส่ปุ๋ยควรใส่เมื่อมันสำปะหลังอายุ 1-1 1/2 เดือนดินมีความชื้นเพียงพอหลังกำจัดวัชพืชและยังเพิ่มเติมคำแนะนำแม่ปุ๋ยไนโตรเจน เมื่อค่าpHดินไม่เหมาะสมอีกด้วยThe program calculates the soil asfertilizer,cassava (trial version) gives instructions on cassavafertilize thesoil before planting. The soil samples sent foranalysis. SoilNutrient Unit of the Department of Agriculture.Basedon the resultsof soil analysis Can analyze the soil. Put in anapplication to thesoil as fertilizer. You can also calculate theamount of fertilizerused according to the size of the area plantedto cassavafertilization should be 1-1 1/2 months old soil withadequatemoisture. After weeding Further recommended nitrogenfertilizerwhen the soil pH is not right, too.
Loading...