1.1 / June 23, 2018
(4.3/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

“มะม่วงนานาพันธุ์”แอพพลิเคชั่นที่บูรณาข้อมูลอุตุนิยมวิทยาแผนปลูกมะม่วงระบบคำแนะนำในขั้นตอนต่างๆของการปลูกมะม่วงตั้งแต่เตรียมดินจนถึงการเก็บเกี่ยวผู้ใช้สามารถเลือกการเพาะปลูกมะม่วงให้เหมาะสมกับพื้นที่พันธุ์มะม่วงวิธีการปลูกเพื่อให้การเพาะปลูกมะม่วงประสบผลสำเร็จตามต้องการได้"Mangovarieties,"an application that integrated meteorological data.Mangocultivation plan Guidance system in the process. The plantingofmango from soil preparation to harvesting. Users can choosetheplanting mango, mango varieties to suit the area planted tomangocultivation to achieve desired.

App Information มะม่วงนานาพันธุ์

 • App Name
  มะม่วงนานาพันธุ์
 • Package Name
  th.ac.ku.agr.mango
 • Updated
  June 23, 2018
 • File Size
  11M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  AgriApp 4.0
 • Installs
  50+
 • Price
  Free
 • Category
  Productivity
 • Developer
  Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Kasetsart university, Bangkok Thailand 10900
 • Google Play Link

AgriApp 4.0 Show More...

Rice สาระ 1.4 APK
AgriApp 4.0
“แอบ Rice สาระ” ถอดเนื้อหาจากหนังสือ "การปลูกข้าว"มาพัฒนาเป็นแอพพิเคชั่นใน Smart Phone ที่ใช้ระบบ Androidเพื่อเป็นคู่มีอ้างอิงข้อมูลการปลูกข้าวสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไปอีกทั้งยังได้พัฒนาส่วนสำหรับบันทึกต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทำนาของชาวนาซึ่งจะทำให้สามารถตรวจสอบกำไรขาดทุนได้ทันทีทำให้สามารถวางแผนการผลิตข้าวทั้งในฤดูปลูกหรือฤดูถัดไปได้ หนังสือ"การปลูกข้าว" เป็นหนังสือคู่มือการทำนาที่เหมาะสำหรับชาวนานิสิต/นักศึกษา นักวิจัย/นักวิชาการด้านข้าว ผู้ที่สนใจในการปลูกข้าวและผู้ที่สนใจทั่วไปโดยรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับการปลูกข้าวที่ควรรู้ เช่นขั้นตอนการปลูกข้าวตั้งแต่เริ่มวางแผนปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวเพื่อให้ไว้ใช้ตรวจสอบการปลูกข้าวว่าแต่ละขั้นตอนได้ดำเนินการถูกต้องเหมาะสมหรือยังมีข้อมูลการจำแนกระยะการเจริญเติบโตของข้าวนอกจากนี้ยังมีตัวอย่างแนวการทำบัญชีฟาร์มสำหรับจดบันทึกรายรับรายจ่ายในการทำนาแต่ละครั้งเพื่อให้ได้ทราบถึงผลกำไรหรือขาดทุนที่แท้จริงซึ่งจะมีประโยชน์ต่อไปในการวางแผนการจัดการเงินสำหรับการเพาะปลูกในครั้งถัดไปผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาให้หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านบ้างไม่มากก็น้อยหากนำคำแนะนำต่างๆในหนังสือเล่มนี้ไปลองปฏิบัติในการปลูกข้าวจะสามารถทำให้การปลูกข้าวประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหวังได้และหากมีข้อผิดพลาด ข้อเสนอแนะหรือเทคนิคการจัดการแปลงแบบอื่นที่เหมาะสมอีกเพื่อจะช่วยให้การปรับปรุงเนื้อหาให้ถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้นผู้เขียนยินดีรับฟังเป็นอย่างยิ่ง-- คุณสมบัติเด่นของแอพนี้ ---หนังสือข้อมูลเกี่ยวกับ การปลูกข้าว- แบบต้นทุนผลิตข้าวและเครื่องคิดเลขสำหรับการคำนวณ- ผู้ใช้สามารถ ส่งออกไฟล์ในรูปแบบไฟล์Text และ CSV ผ่าน E-mail และ SMS"I Rice nonsense" remove contentfrom the book. "The rice" is developed applications and computerapplications in the Android-powered Smart Phone with reference to apair of rice for the general public. It also has a section for thedevelopment costs of the farmer on the farm. This will make itpossible to determine the profit or loss immediately. Be able toplan the production of rice in the growing season or nextseason.Book "rice" is a handbook for rice farmers. Student /student Researchers / academics, however. Those interested ingrowing rice. And the common interest The collection of basic datafor rice to know the process of growing rice from planting toharvest plan. To be used to determine the rice that each step wascarried out properly or not. Contains information to identify thegrowth stage of rice. There is also a sample farm for theaccounting records of income and expenses for each farm. To get toknow the actual profit or loss. This is helpful in the managementplan for the next crop.The author hopes that the content of thisbook will be useful to the reader some more or less. If therecommendations In the book to try the rice to make rice canachieve its aims are. If there are errors, suggestions or otherappropriate management techniques to transform, to help improve thecontent is accurate and nuanced. The authors are particularlywelcome.- Key features of the app is -.- A book about growingrice.- The cost of rice production And a calculator forcalculations.- Users can export files in PDF and CSV Text viaE-mail and SMS.
Rice เวลา 1.5.15 APK
AgriApp 4.0
“Rice เวลา” แอพพลิเคชันที่บูรณาการแผนปลูกข้าวระบบคำแนะนำในขั้นตอนต่างๆของการปลูกข้าวตั้งแต่เตรียมดินจนถึงเก็บเกี่ยวและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของแต่ละพื้นที่โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่ พันธุ์ข้าววิธีการปลูก เพื่อให้การเพาะปลูกข้าวประสบผลสำเร็จตามต้องการได้ผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการการพัฒนาระบบการวางแผนและการติดตามการปลูกข้าวและปาล์มน้ำมันด้วยแอพพลิเคชันภายใต้แผนงานการพัฒนาการเกษตรไทยสู่ระบบอัจฉริยะด้วยการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัยภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติขอขอบคุณข้อมูลการวางแผนการปลูกข้าวจาก ปฏิทินล้นเกวียนข้อมูลพันธุ์ข้าวจาก องค์ความรู้เรื่องข้าว (http://brrd.in.th/rkb/)กรมข้าว และข้อมูลการปฏิบัติในแปลงจากเกษตรกร ปราชญ์ชาวบ้านนักวิขาการเกษตร และผู้ให้ข้อมูลอื่น และข้อมูลอื่นๆที่นำมาใช้ประกอบการจัดทำแอพพลิเคชันนี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น"Rice-time" applications that integrate traditional rice. Guidancesystem in the process. Of rice, from soil preparation toharvesting. And meteorological data of each area The user canselect the area to crop rice cultivation methods to grow cropssuccessfully as needed.       Thiswork is part of project development, planning and monitoring ofrice and palm oil by the application. Under the plan, thedevelopment of agriculture to Thailand with intelligent use of bigdata. The network of research universities Under the support of theNational Research Council.      Thanks for the planning,planting rice. Calendar overflowing carts Information from riceKnowledge about rice (Http://brrd.in.th/rkb/) of rice and practicalinformation on conversion from farmers. Scholars A simple legagriculture And the other And other information To be used for thepreparation of this application provides a richer.
3Fs 1.0.8 APK
AgriApp 4.0
แอพพลิเคชั่นชุดนี้จัดทำขึ้น ภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถจำลองสร้างสูตรอาหารสัตว์น้ำโดยที่ง่ายต่อการปรับแต่งสูตรอาหารให้ได้ต้นทุนในการผลิตคุ้มค่าที่สุดนอกจากนี้ยังมีส่วนรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสูตรอาหารสัตว์น้ำจืดไว้อีกด้วยผู้ใช้สามารถเผยแพร่สูตรอาหารของตนหรือ ดูสูตรอาหารของเกษตรกรท่านอื่น ผ่าน QR Codeได้อีกด้วยApplication Sets are prepared. Under the implementationof Kasetsart University So users Simulation can create a formulafeed. The recipes are easy to customize to get the cost ofproducing the best value. There is also a collection of informationabout the recipe freshwater as well.Users can publish their recipesor recipes of other farmers through a QR Code as well.
ATN Planner 1.0 APK
AgriApp 4.0
- Planning any activity- Add picture to your activities- Share andimport plan to your friends or colleges- Export your plan topicture file- Activities notification
Agri-tourism (KAT) 1.0.10 APK
AgriApp 4.0
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายในประเทศไทยนั้นมีศักยภาพสูงด้วยคุณภาพของผลผลิตการเกษตร, ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามและองค์ความรู้การเกษตรที่น่าสนใจมากมายหากแต่ว่ายังขาดการรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างครบวงจรและง่ายต่อการเข้าถึงทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยเหตุนี้เทคโนโลยีบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงเหมาะสมที่จะนำมาใช้แก้ไขปัญหาเหล่านี้การนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนั้นยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการมุ่งเน้นที่ผลผลิตทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวตามแบบเกษตรดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) ที่เน้นทั้งการบริการและการบริหารจัดการดังนั้นแอพพลิเคชั่น Agri-tourism (KAT KasetsartAgri-Tourism)จึงเป็นหนึ่งในส่วนช่วยกระตุ้นให้ผู้คนได้รู้จักกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายในประเทศไทยAgro-tourismin Thailand has great potential. With the quality of agriculturalproduce, beautiful natural resources. And knowledge of agriculturalinterest. But if there is a lack of information and publicsolutions. And easy access from both Thailand and foreign tourists.Because of this technology on the Internet, so it is appropriate toadopt these solutions. The technology to support agro-tourism isalso causing a shift from a focus on agricultural productivityalone, according to traditional agriculture. To modern agriculture(Smart Farming) focused entirely on services. And managing the appsfunction Agri-tourism (KAT Kasetsart Agri-Tourism) is one of themost stimulating people to get to know the local agri-tourism.
App-quarium 1.0.10 APK
AgriApp 4.0
แอพพลิเคชั่นชุดนี้จัดทำขึ้น ภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับความรู้ความเข้าใจปลาสวยงาม และ สัตว์น้ำที่นิยมเลี้ยงอันจะช่วยให้ผู้เลี้ยงสามารถเลี้ยงปลาน้ำจืด และ ปลาทะเลได้อย่างถูกต้อง ถูกประเภท สมบูรณ์ ลดการสูญเสีย นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถแชร์ตู้ปลาของตน ให้เพื่อนๆได้อีกด้วยApplication Setsare prepared. Under the implementation of Kasetsart University Sousers Get a better understanding of fish and aquatic feed. Thiswill help to feed the fish, freshwater and marine fish wereclassified correctly complete loss reduction Additionally, userscan also share their aquarium. Friends, too
ผักคนเมือง 1.0 APK
AgriApp 4.0
“ผักคนเมือง”แอปพลิเคชันที่นำเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูปอาหารจากข้าวในรูปแบบต่างๆทั้งอาหารที่ใช้ข้าวกล้อง ข้าวสาร หรือแป้งข้าวเพื่อประกอบอาหารประเภทต่างๆ ทั้งอาหารที่บริโภคประจำและการดัดแปลงการใช้ประโยชน์จากข้าวเพื่อประกอบอาหารใหม่ๆในแอปพลิเคชันมีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชนิดข้าว และคุณภาพภาพข้าวเพื่อให้ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันได้เข้าใจถึงคุณลักษณะที่เฉพาะของข้าวแต่ละชนิดเพื่อใช้ประกอบการเลือกใช้ชนิดข้าวให้เหมาะสมกับอาหารที่สร้างสรรค์ขึ้นในแอปพลิเคชันมีขั้นตอนและรูปภาพประกอบการทำอาหารแต่ละชนิดเพื่อให้เข้าใจในแต่ละขั้นตอนได้ดียิ่งขึ้นผู้ใช้สามารถเลือกปฏิบัติตามหรือใช้เป็นแนวทางประกอบอาหารนั้นๆ ได้นอกจากนี้ยังมีระบบการสร้างสรรค์เมนูอาหารจากข้าวแล้วสามารถส่งให้กับผู้ใช้อื่นผ่านระบบQR code อีกทั้งยังสามารถส่งข้อมูล ข่าวสารหรือสอบถามข้อสงสัยในการประกอบอาหารผ่านระบบ dashboardให้กับผู้ใช้งานด้วย"Vegetable city", an application that offersways to develop products and food processing of rice in variousforms. Use brown rice or whole meal flour for cooking differenttypes. The daily food intake And adapted to take advantage of newrice for cooking. In an application with basic information aboutthe types of rice. And white image quality To use Apple apps.Understand the specific features of each type of rice. To support aselection of rice dishes to suit the more creative. In anapplication process and a picture of each food type in order tounderstand the process better. Users can choose to follow or use asa way of cooking that is also a creative menu of rice, can be sentto other users via the QR code also can send information or askquestions to. cooking system dashboard to use them.
เรื่องกล้วยๆ 1.1 APK
AgriApp 4.0
“เรื่องกล้วยๆ” แอพพลิเคชั่นที่บูรณาข้อมูลอุตุนิยมวิทยา แผนปลูกกล้วยระบบคำแนะนำในขั้นตอนต่างๆของการปลูกกล้วยตั้งแต่เตรียมดินจนถึงการเก็บเกี่ยวผู้ใช้สามารถเลือกการเพาะปลูกกล้วยให้เหมาะสมกับพื้นที่ พันธุ์กล้วยวิธีการปลูก เพื่อให้การเพาะปลูกกล้วยประสบผลสำเร็จตามต้องการได้"Thebanana" Apple applications that integrate meteorological data plansbananas guidance system in the process. Of bananas from soilpreparation to harvesting. Users can select the area to crop,banana banana growers to banana cultivation in order to achieve thedesired.
Loading...