1.0 / November 2, 2015
(5.0/5) (2)
Loading...

Description

ระบบที่เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการผลิตข้าวของไทย จากข้อมูลดาวเทียมMODIS ของ GISTDA แบ่งเงื่อนไขการค้นหาออกเป็น 2 ฤดูคือ นาปีและนาปรังทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังรายปีได้ รายงานแบ่งเป็น 2รูปแบบ ได้แก่ ตามรางข้อมูลและกราฟแสดงข้อมูลผลรวมสถิติของแต่ละภาคThesystem collects statistical data of rice production Thailand. MODISsatellite data from the GISTDA divided into two search conditionsare wet season and off-season. In addition, users can search backannually. The report is divided into two types based on spectraldata and graphs show summary statistics of each sector.

App Information สถานการณ์การผลิตข้าวรายปักษ์

 • App Name
  สถานการณ์การผลิตข้าวรายปักษ์
 • Package Name
  com.ricethailand.stat.ricestatistics
 • Updated
  November 2, 2015
 • File Size
  988k
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Rice Department
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

Rice Department Show More...

InsectShot 1.4 APK
InsectShot(โปรแกรมนับจำนวนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล)การพัฒนาและการใช้งานโปรแกรมถ่ายภาพเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล(แอพพลิเคชั่น Insect Shot) ที่ใช้งานได้กับระบบปฏิบัติงานแอนดรอยด์(Android) บนสมาร์ทโฟนเป็นการเพิ่มความสะดวกรวดเร็วจากการใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาแทนการสุ่มนับด้วยคนโดยเมื่อถ่ายภาพเสร็จก็จะส่งภาพไปที่เครื่องแม่ข่ายก็จะประมวลผลนับจำนวนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลให้ทันทีอย่างไรก็ตามในอนาคตยังมีโครงการที่จะพัฒนาโปรแกรมตรวจนับปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่เข้าไปในกับดักแสงไฟเพื่อลดขั้นตอนการนับด้วยแรงงานคนอีกด้วยInsectShot (Count ProgramBPH).Development and use of imaging BPH. (Apps with Insect Shot)that is compatible with the operating system Android (Android) onyour smart phone to accelerate the use of mobile photography BPHin. Instead of starting with a random plot. When shooting, it sendsimages to the server then processes the number of BPH providesHowever, in the future, the project will develop a program to countthe amount of BPH into the light trap. To ease the process ofcounting the labor people.
เทคโนโลยีการผลิตข้าว 1.0 APK
เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีการผลิตข้าวแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วนได้แก่ การปลูก ดูแลรักษาและการใช้ปุ๋ยในนาข้าวศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัดวัชพืชในนาข้าวและเมล็ดพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวThesystem incorporates information technology divides data into foursections including rice planting, care and use of fertilizers inpaddy fields. Rice pest and weed control in rice and rice seed andseed production.
สถานการณ์ข้าวโลก 1.0 APK
ระบบที่รวบรวมข้อมูลรายงานการผลิตและการตลาดข้าวโลก เช่นสถานการณ์การผลิตข้าว การบริโภคและใช้ประโยชน์จากข้าวของโลก สต็อกข้าวสถานการณ์การค้าข้าว บัญชีสมดุลข้าว ราคาข้าวสารในตลาดโลกรวมถึงสถานการณ์ข้าวของไทยThe system gathers data reports onmanufacturing and marketing of rice, as rice production situation.World rice consumption and utilization of rice grain tradesituation. White balance account The price of rice in the worldmarket The situation belongings Thailand
สถานการณ์การผลิตข้าวรายปักษ์ 1.0 APK
ระบบที่เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการผลิตข้าวของไทย จากข้อมูลดาวเทียมMODIS ของ GISTDA แบ่งเงื่อนไขการค้นหาออกเป็น 2 ฤดูคือ นาปีและนาปรังทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังรายปีได้ รายงานแบ่งเป็น 2รูปแบบ ได้แก่ ตามรางข้อมูลและกราฟแสดงข้อมูลผลรวมสถิติของแต่ละภาคThesystem collects statistical data of rice production Thailand. MODISsatellite data from the GISTDA divided into two search conditionsare wet season and off-season. In addition, users can search backannually. The report is divided into two types based on spectraldata and graphs show summary statistics of each sector.
Rice Pest Monitor 1.0 APK
ระบบสนับสนุนการพยากรณ์และเตือนภัยของกรมการข้าวเพื่อแจ้งใช้ในการติดตาม เฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดการระบาด (Ricepest monitoring)ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้และเป็นเครื่องมือและนำไปประยุกต์ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับเกษตรกรในการติดตามเฝ้าระวังในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ ได้แก่ เจ้าหน้าที่กรมการข้าว นักวิจัย นักวิชาการกลุ่ม Smart farmer และกลุ่ม Smart officerSupport systems,forecasting and early warning of rice. To inform the monitoring andearly warning before the outbreak (Ricepest monitoring) of BPH andblight. And tools and applied operational support to farmers in thesurveillance area. Officers and staff, including rice researchers,scholars and the Smart farmer Smart officer.
Loading...