1.1.1 / July 21, 2015
(4.8/5) (5)
Loading...

Description

Application จริงใจกับแสนดี ตอนสนุกกับมาตราแม่ กกชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับเด็กหญิงจริงใจสาวน้อยคนเก่งและเด็กชายแสนดีผู้รอบรู้เด็กไทยยุคใหม่ที่จะทำให้การเรียนที่แสนน่าเบื่อหน่ายกลายเป็นเรื่องสนุกไม่ว่าที่ไหน เมื่อไหร่ ให้จริงใจกับแสนดีเป็นเพื่อนเรียนเพื่อนเล่นของทุกคนนะ คำอธิบาย Applicationสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเกมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสะกดคำตามมาตราตัวสะกดแม่ กกข้อมูลบทเรียนสาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๔.๑เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษาภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ ตัวชี้วัด ป.๓/๑เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำFeature -มีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง -เป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่ครู อาจารย์และผู้ปกครองสามารถนำไปใช้ได้ง่าย - เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง- เรียนรู้ลักษณะของตัวสะกดในมาตราแม่ กก -ฝึกฝนการสะกดคำให้ถูกต้องด้วยการทำแบบฝึกหัดและเล่นเกม -มีส่วนสรุปเนื้อหาท้ายบทเรียน เพื่อให้เด็กๆ ทบทวนความรู้เพิ่มเติม -มีส่วนสรุปเนื้อหาท้ายบทเรียน เพื่อให้เด็กๆทบทวนความรู้และฝึกฝนเพิ่มเติม - มีแบบทดสอบที่สามารถวัดผลได้จริง -ตัวการ์ตูนน่ารัก สีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจของเด็กๆApplicationsincere good I enjoy Section Mae     Leteveryone know that girl sincere young people. Good boys and sageThailand's new era that will make learning a fun and very tiring,no matter where and when to be honest with a good report. Playmateof everyoneApplication Notes     Learningin a game format. That is about the spelling of Section spellingMae.Lessons     Concept 4: GuidanceThailand.     Standards of Learning 4.1for understanding the nature of language and grammar Thailand.Change of the power of language and linguistic knowledge. Andtreatment in Thailand as a nationaltreasure.     Indicators of. 3/1 Spellingand meanings of words.Feature     - Thereis no content in accordance with standard corecurriculum.     - As the medium ofinstruction, the new model, teachers and parents can be easilyavailable.     - Children can learn bythemselves.     - Learn the nature of thespelling of Section Mae.     - Learn tospell correctly by doing exercises and playinggames.     - A summary of the lessons. Forchildren Review helpful     - A summary ofthe lessons. For children Review their knowledge and furthertraining     - There is no test that canmeasure it.     - A cute, colorful,drawing the attention of the children.

App Information สนุกกับมาตราแม่ กก Free

 • App Name
  สนุกกับมาตราแม่ กก Free
 • Package Name
  air.jingjaisandee.thai.A15.p3002free
 • Updated
  July 21, 2015
 • File Size
  15M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.1.1
 • Developer
  Info Media Innovation Co.,Ltd.
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  25/100 Soi Ngam Wong Wan 43 Yaek 2-23 (Chinnakhet 1/43) Lak Si, Bangkok Muang Nonthaburi 10210
 • Google Play Link

Info Media Innovation Co.,Ltd. Show More...

ระบบสุริยะ Free 1.0.1 APK
Application จริงใจกับแสนดี ตอนระบบสุริยะชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับเด็กหญิงจริงใจสาวน้อยคนเก่งและเด็กชายแสนดีผู้รอบรู้เด็กไทยยุคใหม่ที่จะทำให้การเรียนที่แสนน่าเบื่อหน่ายกลายเป็นเรื่องสนุกไม่ว่าที่ไหน เมื่อไหร่ ให้จริงใจกับแสนดีเป็นเพื่อนเรียนเพื่อนเล่นของทุกคนนะ คำอธิบาย Applicationสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของเกมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับดวงดาวในระบบสุริยะข้อมูลบทเรียน สาระที่ 7ดาราศาสตร์และอวกาศ มาตรฐานการเรียนรู้ ว 7.1เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพการปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ และผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกมีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ตัวชี้วัด ป. 4/1สร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายลักษณะของระบบสุริยะFeature -มีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง -เป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่ครู อาจารย์และผู้ปกครองสามารถนำไปใช้ได้ง่าย - เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง- เรียนรู้ลักษณะและความสัมพันธ์ของดวงดาวในระบบสุริยะ -มีส่วนสรุปเนื้อหาท้ายบทเรียน เพื่อให้เด็กๆทบทวนความรู้และฝึกฝนเพิ่มเติม - มีแบบทดสอบที่สามารถวัดผลได้จริง -ตัวการ์ตูนน่ารัก สีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจของเด็กๆApplicationsincere good The Solar System     Leteveryone know that girl sincere young people. Good boys and sageThailand's new era that will make learning a fun and very tiring,no matter where and when to be honest with a good report. Playmateof everyoneApplication Notes     Learningin the form of the game. That is about the stars in the solarsystem.Lessons     WTC 7 Astronomy andSpace     Standards of learning andunderstanding the evolution of the solar system, galaxy anduniverse 7.1 interaction within the solar system. And affect lifeon Earth. There Inquiry Process Scientific knowledge and mentalWhat to learn and apply their knowledge to gooduse.     Indicators of. 4/1 modeling tocharacterize the solarsystem.Feature     - There is no contentin accordance with standard corecurriculum.     - As the medium ofinstruction, the new model, teachers and parents can be easilyavailable.     - Children can learn bythemselves.     - Learn thecharacteristics and relationships of the planets in the solarsystem.     - A summary of the lessons.For children Review their knowledge and furthertraining     - There is no test that canmeasure it.     - A cute, colorful,drawing the attention of the children.
การเขียน ก-ฮ Free 1.0.1 APK
Application การเขียน ก-ฮคำอธิบาย Applicationสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กประถมวัยFeature -เป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีวิธีการใช้งานง่ายๆ - เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง - เรียนรู้และฝึกฝนการเขียนพยัญชนะไทยทั้ง44 ตัว อย่างถูกต้อง - ฝึกให้เด็กๆได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กจากการเขียน - มีคำศัพท์ภาษาไทยให้เด็กๆเรียนรู้ เพิ่มการจดจำ - บูรณาการกับภาษาอังกฤษด้วยด้วยคำศัพท์ต่างๆประกอบการเรียนรู้ - ตัวการ์ตูนน่ารัก สีสันสวยงามดึงดูดความสนใจของเด็กๆApplication Writing A - ZApplicationNotes     Learning materials forelementary-aged children.Feature     - Islearning how to use a simple task.     -Children can learn by themselves.     -Learn and practice writing the alphabet with 44 letters Thailandcorrectly.     - Training the children touse small muscles of writing.     - Thewords in Thailand the children learn torecognize.     - Integration with theEnglish vocabulary. Learn operators     -A cute, colorful, drawing the attention of the children.
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มานะมานี 1.0.2 APK
Application นี้ สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยบทเรียนในหนังสืออ่านเพิ่มเติม “มานะ มานี”กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 หรือนักเรียนระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่1หนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการวิจัย"การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้"ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)หัวหน้าโครงการวิจัยดร.มูนีเร๊าะ ผดุงสาขาวิชาคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา[email protected]ผู้ร่วมงานวิจัยนางเสาวณีย์ ดือราแมครูอันดับ คศ.1 โรงเรียนบ้านกาตอง อำเภอยะหาจังหวัดยะลา[email protected]เนื้อหา เนื้อหาของ Applicationประกอบด้วยบทเรียนและแบบฝึกในหนังสืออ่านเพิ่มเติม “มานะ มานี”ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 บทที่ 25 – 30วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์สำหรับนักเรียนที่ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นำไปสู่การพัฒนาการทางภาษาของนักเรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพApplicationdevelopment is built to learn Thailand. For students who use Malayas a first language in the three southern border provinces. Morebooks include lessons on "Mana Mani" group learning Thailand. Forstudents in grade 2 or grade 1 primary school.Electronic books arepart of a research project. "The development of electronic books tointeractive learning Thailand. For students who use Malay as afirst language in the three southern border provinces, "whichfunded the research. The National Research Council (college.) Andthe Office of Research Fund (TRF)..Chief of ProtocolDr. Hamdanknock sustainedComputer Faculty of Agricultural Science andTechnology Yala Rajabhat [email protected] Saowanee month Madeira MareThe teacher is Prof. oneschool Katong Yaha district of [email protected]            Applicationcontent includes lesson and practice in reading more "industriouseffort" to Grade 2, Chapter25-30.objective            Topromote language learning in line with Thailand-based learningusing brain-based interaction with electronic books. For studentswho use Malay as a first language in the three southern borderprovinces. Contribute to the development of students' naturallanguage and full of potential.
สนุกกับภาษาถิ่น Free 1.0.1 APK
Application จริงใจกับแสนดี ตอนสนุกกับภาษาถิ่นชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับเด็กหญิงจริงใจสาวน้อยคนเก่งและเด็กชายแสนดีผู้รอบรู้เด็กไทยยุคใหม่ที่จะทำให้การเรียนที่แสนน่าเบื่อหน่ายกลายเป็นเรื่องสนุกไม่ว่าที่ไหน เมื่อไหร่ ให้จริงใจกับแสนดีเป็นเพื่อนเรียนเพื่อนเล่นของทุกคนนะ คำอธิบาย Applicationสื่อการเรียนรู้ที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาถิ่นไทยทั้ง ๔ ภาคผ่านการเล่นเกมข้อมูลบทเรียน สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทยมาตรฐานการเรียนรู้ ท ๔.๑เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษาภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ ตัวชี้วัด ป.๕/๓เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นได้Feature -มีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง -เป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่ครู อาจารย์และผู้ปกครองสามารถนำไปใช้ได้ง่าย - เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง- เข้าใจคำในภาษาถิ่นของแต่ละภาคด้วยการทำแบบฝึกหัดและเล่นเกม -มีส่วนสรุปเนื้อหาท้ายบทเรียน เพื่อให้เด็กๆ ทบทวนความรู้เพิ่มเติม -มีแบบทดสอบที่สามารถวัดผลได้จริง - ตัวการ์ตูนน่ารัก สีสันสวยงามดึงดูดความสนใจของเด็กๆApplication sincere good I enjoylanguages     Let everyone know that girlsincere young people. Good boys and sage Thailand's new era thatwill make learning a fun and very tiring, no matter where and whento be honest with a good report. Playmate of everyoneApplicationNotes     Learning is presented based onthe dialect Thailand's 4 regions throughgames.Lessons     Concept 4: GuidanceThailand.     Standards of Learning 4.1for understanding the nature of language and grammar Thailand.Change of the power of language and linguistic knowledge. Andtreatment in Thailand as a nationaltreasure.     Indicators in. To 5/3 inThailand compared with standard dialectis.Feature     - There is no content inaccordance with standard corecurriculum.     - As the medium ofinstruction, the new model, teachers and parents can be easilyavailable.     - Children can learn bythemselves.     - Understand the dialectof each region by doing exercises and playinggames.     - A summary of the lessons. Forchildren Review helpful     - There is notest that can measure it.     - A cute,colorful, drawing the attention of the children.
ห้องเรียนการคูณเศษส่วน Free 1.0.1 APK
Application จริงใจกับแสนดี ตอนห้องเรียนการคูณเศษส่วนชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับเด็กหญิงจริงใจสาวน้อยคนเก่งและเด็กชายแสนดีผู้รอบรู้เด็กไทยยุคใหม่ที่จะทำให้การเรียนที่แสนน่าเบื่อหน่ายกลายเป็นเรื่องสนุกไม่ว่าที่ไหน เมื่อไหร่ ให้จริงใจกับแสนดีเป็นเพื่อนเรียนเพื่อนเล่นของทุกคนนะ คำอธิบาย Applicationสื่อการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคูณเศษส่วน เหมาะสำหรับเด็กป.5ข้อมูลบทเรียน สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ มาตรฐานการเรียนรู้ค1.2เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการต่างๆและใช้ในการแก้ปัญหาตัวชี้วัด ป.5/1 บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วนพร้อมทั้งตระหนักถึงควาสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้Feature -มีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง -เป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่ครู อาจารย์และผู้ปกครองสามารถนำไปใช้ได้ง่าย - เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง-เรียนรู้วิธีการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับและการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนในรูปแบบต่างๆ- ฝึกทักษะการคำนวณด้วยแบบฝึกทักษะและเกม -มีส่วนสรุปเนื้อหาท้ายบทเรียน เพื่อให้เด็กๆทบทวนความรู้และฝึกฝนเพิ่มเติม - มีแบบทดสอบที่สามารถวัดผลได้จริง -ตัวการ์ตูนน่ารัก สีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจของเด็กๆApplicationsincere good When multiplying fractionsclassroom     Let everyone know that girlsincere young people. Good boys and sage Thailand's new era thatwill make learning a fun and very tiring, no matter where and whento be honest with a good report. Playmate of everyoneApplicationNotes     Learning is based on multiplyingfractions. Great for kids.5Lessons     Strand 1: Number andOperations.     Standards of Learning 1.2and understand the consequences of the implementation of andrelationships between the various operations and is used to solvethe problem.     Indicators of. 5/1quotients and the multiplication of fractions. The Aqua reasonablyaware of the answer.Feature     - There isno content in accordance with standard corecurriculum.     - As the medium ofinstruction, the new model, teachers and parents can be easilyavailable.     - Children can learn bythemselves.     - Learn how to multiplyfractions with numbers and multiplying fractions and fractions indifferent ways.     - Calculation skillswith practice drills and games.     - Asummary of the lessons. For children Review their knowledge andfurther training     - There is no testthat can measure it.     - A cute,colorful, drawing the attention of the children.
มาตราตัวสะกดน่าจดจำFree 1.1 APK
Application จริงใจกับแสนดี ตอนมาตราตัวสะกด...น่าจดจำชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับเด็กหญิงจริงใจสาวน้อยคนเก่งและเด็กชายแสนดีผู้รอบรู้เด็กไทยยุคใหม่ที่จะทำให้การเรียนที่แสนน่าเบื่อหน่ายกลายเป็นเรื่องสนุกไม่ว่าที่ไหน เมื่อไหร่ ให้จริงใจกับแสนดีเป็นเพื่อนเรียนเพื่อนเล่นของทุกคนนะ คำอธิบาย Applicationสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กที่นำเสนอเกี่ยวกับการสะกดคำให้ตรงตามมาตราตัวสะกดผ่านเกมข้อมูลบทเรียนสาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย มาตรฐานการเรียนรู้ ท๔.๑เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษาภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ ตัวชี้วัดป.3/1เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำFeature -มีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง -เป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่ครู อาจารย์และผู้ปกครองสามารถนำไปใช้ได้ง่าย - เด็กๆ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง- ฝึกฝนการจำแนกคำภาษาไทยให้ถูกตามมาตราตัวสะกด -เข้าใจลักษณะของมาตราตัวสะกดตรงแม่กับมาตราตัวสะกดไม่ตรงแม่ด้วยการทำแบบฝึกหัด- มีส่วนสรุปเนื้อหาท้ายบทเรียน เพื่อให้เด็กๆทบทวนความรู้และฝึกฝนเพิ่มเติม - มีแบบทดสอบที่สามารถวัดผลได้จริง -ตัวการ์ตูนน่ารัก สีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจของเด็กๆApplicationsincere good Section spelling memorable episode...        Let everyoneknow that girl sincere young people. Good boys and sage Thailand'snew era to make.Learning becomes very tiring fun no matter where,when, sincerity and a good student. Playmate of everyoneApplicationNotes        Learningmaterials for children, offering about the spelling is under thespell through thegame.Lessons        Concept4: GuidanceThailand.        Standardsof Learning 4.1 for understanding the nature of language andgrammar Thailand. Change of the power of language and linguisticknowledge. And treatment in Thailand as a nationaltreasure.        Indicatorsof. 3/1 Spelling and meanings ofwords.Feature        -There is no content in accordance with standard corecurriculum.        - As themedium of instruction, the new model, teachers and parents can beeasily available.        -Children can learn bythemselves.        - Learnto identify the language Thailand was under thespell.        - Understandthe characteristics of the mother and Section Section SpellingSpelling's mother by doingexercises.        - Asummary of the lessons. For children Review their knowledge andfurther training        -There is no test that can measureit.        - A cute,colorful, drawing the attention of the children.
ลายไทย 1.0.1 APK
Application นี้สร้างขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับลายไทยขั้นพื้นฐานซึ่งมี 5 ลายหลักได้แก่ ลายกระจัง ลายประจำยาม ลายกระหนก ลายพุ่มทรงข้าวบิณฑ์และลายแข้งสิงห์บางครั้งลายเหล่านี้อาจเป็นส่วนประกอบอยู่ในลวดลายอื่นๆและมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป ตามแต่หลักฐานที่ค้นพบโดยผู้จัดทำได้รวบรวมข้อมูลจากสื่อต่างๆแล้วนำมาสรุปเป็นองค์ความรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้ซึบซับและรู้จักลายไทยความเป็นไทยซึ่งนับวันจะเลือนหายไปเนื้อหาเนื้อหาของ Application ประกอบด้วยลายไทยที่ควรรู้จัก เช่นลายกระจัง ลายประจำยาม ลายพุ่มทรงข้าวบิณฑ์ ลายกระหนกหรือกนกและลายแข้งสิงห์ เป็นต้นวัตถุประสงค์ -เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ลายไทยขั้นพื้นฐาน -เพื่อฝึกวาดภาพลายไทยได้จากขั้นตอนการฝึกวาด -เพื่อสามารถนำลายไทยไปประยุกต์ใช้และตกแต่งสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันได้Feature - มีเนื้อหาสาระเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน -ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับลายไทยที่ควรรู้จัก -สื่อสารผ่านตัวการ์ตูนน่ารัก สีสันสวยงาม -มีเกมสำหรับให้ผู้เรียนได้ตกแต่งลายไทย ที่สามารถ Share ผ่าน Facebookได้ - เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครู -เสริมทักษะการเรียนในห้องเรียนตลอดจนสามารถนำความรู้ไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน -หลังจากติดตั้งแล้วสามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลาโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตApplication was created to provideknowledge about the basic pattern Thailand, which has five mainstriped pattern grille.Lai Lai Prahmyam Krahnk Phum Trgkgawbinฑs.Paisley and แkggsighs Sometimes these may be striped.Othercomponents in the pattern And is known to vary. But evidencediscovered by the author.Information gathered from the media and tosummarize knowledge. To help the students recognize and show trulyreflects Thailand.Thailand, which is counting the days tofade.Content    Application should include thecontents of Thailand known as striped pattern grille patternPrahmyam Phum Trgkgawbinฑs.Kanok pattern or Krahnk Paisley andแkggsighs etc.objective    - To help thestudents learn the basic pattern Thailand.    -To practice drawing from Thailand have drawn stagecoach.    - Thailand pattern to be applied anddecorative items used in everydaylife. Feature    - Meaty right And alignedwith the core curriculum for basiceducation.    - Students learn about designThailand should know.    - Communications cutecartoon characters and colorful.    - A gamefor the students to be able to Thailand decorative Share viaFacebook.    - As a tool for teachingactivities of teachers.    - Skills classroom.They can put their knowledge to use in everydaycommunication.    - After installation, you canuse it anywhere, anytime without having to connect to the Internet.
เรียนรู้อักษรสามหมู่ 1.1 APK
Application นี้สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักเกณฑ์ทางภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่อเสริมทักษะการเรียนในห้องเรียนตลอดจนสามารถนำความรู้ไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่องการออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียโมบายแอพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินพ.ศ.๒๕๕๙มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคณะวิจัย ได้แก่อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดังนี้อาจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง (หัวหน้าโครงการวิจัย) อาจารย์แพรวศรีเดิมราช (ผู้ร่วมวิจัย) อาจารย์นันทนารัตนชัย (ผู้ร่วมวิจัย)เนื้อหาเนื้อหาของ Application ประกอบด้วยบทเรียนไตรยางค์หรืออักษร ๓ หมู่ ได้แก่ อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ำหลักการผันวรรณยุกต์ รวมทั้งคำเป็นและคำตายเพื่อประโยชน์ในการผันคำวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักเกณฑ์ทางภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่อเสริมทักษะการเรียนในห้องเรียนตลอดจนสามารถนำความรู้ไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันFeature -มีเนื้อหาสาระเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน -ผู้เรียนได้เรียนรู้ เรื่อง ไตรยางค์ หรืออักษร ๓ หมู่ ได้แก่อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ำ การแบ่งอักษรเป็น 3หมู่เพื่อประโยชน์ในการผันคำ ตามหลักการผันวรรณยุกต์ -สื่อสารผ่านตัวการ์ตูนน่ารัก สีสันสวยงาม -มีเกมสำหรับให้ผู้เรียนได้ทบทวนบทเรียน -เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครู -เสริมทักษะการเรียนในห้องเรียนตลอดจนสามารถนำความรู้ไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน -สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลาโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตApplication was created to allowstudents to learn the rules of the language to be Thailand. Tocomplement the skills learned in the classroom. They can put theirknowledge to use in everyday communication.And as part of aresearch project. Design and development of mobile multimediaapplications to Thailand to learn the language. For students in thethree southern border provinces. This research was funded by thenational budget. 2559 Yala Rajabhat University researchers.Instructors include Computer Faculty of Agricultural Science andTechnology Yala Rajabhat University asfollows:         ProfessorDr. Munir knock sustained(Investigator).         ProfessorKling Sri old Royal(co-investigator).         ProfessorNantana Ratanachaikanont(Co-investigator)Content         Applicationcontent includes lesson renal, limb or three consonants are amongthe central characters, including a low-class consonant tonalinflection principles and death. For the sake ofconjugationobjective         Tohelp the students learn the rules of the language to be Thailand.To complement the skills learned in the classroom. They can puttheir knowledge to use in everydaycommunication.Feature         -Meaty right And aligned with the core curriculum for basiceducation.         -Students learn about kidney limb or three consonants are among thecentral character, the low-class consonant letters divided into 3groups for the sake of inflection. Technically tonalinflection         -Communications cute cartoon characters andcolorful.         - Agame for the students to reviewlessons.         - Asa tool for teaching activities ofteachers.         -Skills classroom. The knowledge can be used to communicate on adaily basis.         -Can be used anywhere, anytime without having to connect to theInternet.
Loading...