1.0 / February 4, 2012
(4.6/5) (72)

Description

สุภาษิตพระร่วง

ข้อมูลเบื้องต้น

ผู้แต่ง: ไม่ทราบ
บทประพันธ์
๏ ปางสมเด็จพระร่วงเจ้า
เผ้าแผ่นภพสุโขทัย
มลักเห็นในอนาคต
จึงผายพจนประภาษ
เป็นอนุสาสนกถา
สอนคณานรชน
ทั่วธราดลพึงเพียร
เรียนอำรุงผดุงอาตม์

อ่านต่อ....

*ยังไม่ได้เพิ่มเสียงประกอบ

App Information สุภาษิตพระร่วง

 • App Name
  สุภาษิตพระร่วง
 • Package Name
  com.supasitpralong.magazine.AOTOLCQDDVLZZQFO
 • Updated
  February 4, 2012
 • File Size
  1.2M
 • Requires Android
  Android 2.1 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Thanakorn Papan
 • Installs
  5,000 - 10,000
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
  Visit website Email thanakornpapan@gmail.com
  57 tesaban36 Nongsarai Pakchong Nakornratchasima 30130
 • Google Play Link

Thanakorn Papan Show More...

เขาใหญ่ระบายสีสัตว์ป่า 02 ไข่ 0.0.1 APK
เกม เขาใหญ่ระบายสีสัตว์ป่า 02 ไข่เกมฝึกการใช้สีตามจินตนาการของเด็ก กิจกรรมเสริมทักษะแบบฝึกหัดเสริมทักษะอนุบาลอีกอย่างหนึ่ง เหมาะสำหรับอนุบาลจนถึงเด็กประถมต้น ป.1, ป.2, ป.3, ป.4 ระบายด้วยดินสอขนาดต่างๆเส้นสีที่ถูกวาดระบายลงไปจะขึ้นอยู่กับการระบาย ระบายลงไปอย่างไรก็จะได้อย่างนั้นเหมือนวาดด้วยดินสอสีบนกระดาษจริงๆหากต้องการลบให้คลิกเลือกสีขาวแล้วระบายทับลงไปรู้และเข้าใจการใช้ทัศนธาตุ รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว สี แสงเงามีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์ถ่ายทอดความคิด อารมณ์ ความรู้สึก สามารถใช้หลักการจัดขนาดสัดส่วนความสมดุล น้ำหนัก แสงเงาตลอดจนการใช้สีคู่ตรงข้ามที่เหมาะสมในการสร้างงานทัศนศิลป์ ๒ มิติ ๓มิติ เช่น งานวาดภาพระบายสีสาระสำคัญองค์ประกอบของการออกแบบ และหลักการออกแบบเป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการสร้างสรรค์งานประยุกต์ศิลป์ช่วยให้ผู้เรียนได้ออกแบบงานประยุกต์ศิลป์แขนงต่างๆ ให้ได้ดีตอบสนองความต้องการ ด้านประโยชน์ใช้สอยและด้านจิตใจและเมื่อได้เรียนรู้ จนเกิดความมั่นใจแล้วช่วยให้การสร้างสรรค์งานประยุกต์ศิลป์ ได้สวยงาม ถูกหลักการมีคุณค่าสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ ในชีวิตประจำวันได้การวิจารณ์งานศิลปะ เป็นกิจกรรมที่สำคัญมากช่วยเสริมให้บรรยากาศในห้องเรียนศิลปะเป็นห้องเรียนแห่งการเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างแท้จริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก อย่างสร้างสรรค์และกล้าที่จะเปิดใจยอมรับ การวิพากษ์วิจารณ์ ความคิดเห็นของผู้อื่นตามหลักการวิจารณ์งานศิลปะเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ดีขั้นสาระทัศนศิลป์บรรยาย และระบุทัศนธาตุ นำมาสร้างงานทัศนศิลป์มีทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงาน 3 มิติ สร้างภาพปะติดวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวครอบครัวของตนและเพื่อนบ้านเลือกงานทัศนศิลป์และบรรยายสิ่งที่มองเห็น เนื้อหา เรื่องราวสร้างงานทัศนศิลป์เป็นรูปแบบงานโครงสร้างเคลื่อนไหวบอกความสำคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวันโดยใช้กระบวนการทางศิลปะสร้างสรรค์และใช้จินตนาการให้เป็นผลงานทัศนศิลป์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการทำงานHis big game wildlifepainting 02 eggs.The game trains the use of color as a child's imagination. Learningactivities Another nursing practice skills. For Kindergarten Untilearly elementary kids. 1,. 2, or 3.,. 4 paint with pencilsizes.Lines are being drawn into the ventilation is based on aventilator. How cool down It will be like thatLike drawn with colored pencil on paper if you wish. Click thewhite paint over it.Understand using visual elements, shapes, textures, colors, shape,shadow, basic skills in the use of materials.Ideas, emotion can use the scale. Light-weight ratio balanceAs well as use the opposite color to create 2D, 3D, visual arts,such as drawing and painting.The essence Design Elements And design principles It is economicallyimportant in creating an artwork.Helps students design and applied arts disciplines have differentneeds. Functional and psychological aspects And learn Until then confidence Helps to create beautiful artwas applied the principles of value.You can put that knowledge to use. In everyday life The art critic Is a very important activity To promote thearts as a classroom atmosphere in the classroom.Exchange of lessons learned to truly encourage students to dare tothink and express themselves creatively speaking.Dare to be open to accept. Criticisms Other reviews According toart criticTo improve a good job step.Visual Arts NewsNarrative and visual elements identified To create visual artSkilled in the use of materials to create 3D create collages.Drawing stories of their families and neighbors. Select the visualarts and lecturesAll of the content is about creating visual art forms, structuralmovement. Said the significance of the visual arts in everydaylife.By using the artistic process Creative and use their imaginationinto works of visual art. To provide knowledge, understanding,learning. Committed to work
Dream Psychology 1.0 APK
The Interpretation of Dreams is a book bypsychoanalyst Sigmund Freud. The first edition describes his workthus:"In the following pages, I shall demonstrate that there is apsychological technique which makes it possible to interpretdreams, and that on the application of this technique, every dreamwill reveal itself as a psychological structure, full ofsignificance, and one which may be assigned to a specific place inthe psychic activities of the waking state. Further, I shallendeavour to elucidate the processes which underlie the strangenessand obscurity of dreams, and to deduce from these processes thenature of the psychic forces whose conflict or co-operation isresponsible for our dreams."
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 1.2 APK
พระครูวินัยธร (มั่น ภูริทตฺโต) [1] หรือที่นิยมเรียกด้วยความเคารพว่า"หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต"(20 มกราคม พ.ศ. 2413—11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492)เป็นพระภิกษุชาวไทยสายธรรมยุตชื่อดังในประวัติศาสตร์พระกรรมฐานไทยเมื่อท่านเป็นพระภิกษุได้ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดและเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวางแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าแก่ประชาชน ทำให้ท่านมีพระสงฆ์และฆราวาสเป็นลูกศิษย์จำนวนมากจึงทำให้แนวคำสอนของท่านเป็นที่รู้จักกันดีว่า เป็นคำสอนพระวัดป่า(สายพระอาจารย์มั่น) หลังจากท่านมรณภาพลง ในปี พ.ศ. 2492ยังคงมีพระสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านสืบต่อแนวปฏิบัติของท่านสืบมาโดยลูกศิษย์ของท่านเรียกว่า พระกรรมฐานสายวัดป่า หรือพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นด้วยเหตุนี้จึงทำให้ท่านได้รับยกย่องจากผู้ศรัทธาให้เป็นพระอาจารย์ใหญ่สายวัดป่า สืบมาจนปัจจุบันที่มา th.wikipedia.orgหนังสือเสียง,เสียงธรรม,ฟังธรรมความคมชัดขึ้นอยู่กับสัญญาณ internet
MOBY DICK 1.0 APK
Moby-Dick, also known as The Whale, is a novelfirst published in 1851 by American author Herman Melville.Moby-Dick is widely considered to be a Great American Novel and atreasure of world literature. The story tells the adventures of thewandering sailor Ishmael, and his voyage on the whaleship Pequod,commanded by Captain Ahab. Ishmael soon learns that Ahab seeks onespecific whale, Moby Dick, a ferocious, enigmatic white spermwhale. In a previous encounter, the whale destroyed Ahab's boat andbit off his leg. Ahab intends to take revenge.In Moby-Dick, Melville employs stylized language, symbolism, andmetaphor to explore numerous complex themes. Through the maincharacter's journey, the concepts of class and social status, goodand evil, and the existence of gods are all examined as Ishmaelspeculates upon his personal beliefs and his place in the universe.The narrator's reflections, along with his descriptions of asailor's life aboard a whaling ship, are woven into the narrativealong with Shakespearean literary devices such as stage directions,extended soliloquies and asides.Moby-Dick has been classified as American Romanticism. It wasfirst published by Richard Bentley in London on October 18, 1851 inan expurgated three-volume edition titled The Whale, and weekslater as a single volume, by New York City publisher Harper andBrothers as Moby-Dick; or, The Whale on November 14, 1851. Althoughthe book initially received mixed reviews, Moby-Dick is nowconsidered one of the greatest novels in the English language."Call me Ishmael," Moby-Dick begins, in one of the mostrecognizable opening lines in English-language literature. Thenarrator, an observant young man setting out from Manhattan, hasexperience in the merchant marine but has recently decided his nextvoyage will be on a whaling ship. On a cold, gloomy night inDecember, he arrives at the Spouter-Inn in New Bedford,Massachusetts, and agrees to share a bed with a then-absentstranger. When his bunk mate, a heavily tattooed Polynesianharpooner named Queequeg, returns very late and discovers Ishmaelbeneath his covers, both men are alarmed, but the two quicklybecome close friends and decide to sail together from Nantucket,Massachusetts on a whaling voyage.About the Author:Herman Melville (August 1, 1819 – September 28, 1891) was anAmerican novelist, short story writer, essayist, and poet, whosework is often classified as part of the genre of dark romanticism.He is best known for his novel Moby-Dick and the posthumous novellaBilly Budd. His first three books gained much attention, the firstbecoming a bestseller, but after a fast-blooming literary successin the late 1840s, his popularity declined precipitously in themid-1850s and never recovered during his lifetime. When he died in1891, he was almost completely forgotten. It was not until the"Melville Revival" in the early 20th century that his work wonrecognition, especially Moby-Dick which was hailed as one of theliterary masterpieces of both American and world literature.
Emma 1.0 APK
In conceiving Emma Woodhouse, Jane Austen setout to create a heroine “whom no-one but myself will much like.” Anaive and spoiled young lady, she is at the pinnacle of localsociety and lives with her doddering father. Her neighbor Mr.Knightley is the hero of the tale. Ten years her senior, he seesEmma’s faults, and delights in pointing them out to her.Emma, as an heiress, has no need to marry, but she feelsstrongly that her less fortunate friends must certainly do so, andshe is tireless in promoting the best interests of those she holdsdear. Her first project is her new friend Harriet Smith, a younglady of unknown parentage, but sweet disposition. After thoroughlydisrupting a match between Harriet and a handsome young localfarmer, Emma pushes Harriet to aim for the vicar, who himself hashis eye on Emma. By the time that misunderstanding is untangled,Emma has Mr. Knightley thoroughly disapproving of her. Against thebackdrop of Highbury society, Emma is a charming tale of a youngwoman coming of age, learning to mind her own business, anddiscovering her own heart resides with the strong, steadfastgentleman next door.
SHERLOCK HOLMES 1.1 APK
The Adventures of Sherlock Holmes is a collection of twelve storiesby Arthur Conan Doyle, featuring his famous detective andillustrated by Sidney Paget. These are the first of the SherlockHolmes short stories, originally published as single stories in theStrand Magazine from July 1891 to June 1892. The book was publishedin England on 14 October 1892 by George Newnes Ltd and in a USEdition on 15 October by Harper. The initial combined print run was14,500 copies. The book was banned in the Soviet Union in 1929 forthe occultism of its author, although the book shows few to nosigns of such material. Later, the embargo was lifted.
PETER PAN 1.0 APK
Peter Pan is a classic take written by JamesMatthew Barrie and first published in 1911. Peter pan, themischievous boy who refuses to grow up, lands in the Darling'sproper middle-class home to look for his shadow. He befriendsWendy, John and Michael and teaches them to fly (with a little helpfrom fairy dust). He and Tinker Bell whisk them off to Never-landwhere they encounter the Red Indians, the Little Lost Boys, piratesand the dastardly Captain Hook. Unlike the boiled-down, sugarcoatedcontemporary versions of Peter Pan, the original classic by Barrieis not only magical but witty, sophisticated and delightfullyodd.
Beyond Good and Evil 1.0 APK
"Beyond Good and Evil" is Nietzsche at hisbest. In the book the philosopher attempts to systematically sum uphis philosophy through a collection of 296 aphorisms grouped intonine different chapters based on their common theme. For the readerwho has yet to discover Nietzsche in this translation by HelenZimmern will be found a fabulous introduction. For those who havealready discovered Nietzsche here you will find the opportunity tounderstand the whole of Nietzsche's philosophy.
Loading...