1.0.0 / June 25, 2018
(4.1/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

เกมสแอพพลิเคชัน แบบฝึกหัด หัดเขียน กขค ก.ไก่ก-ฮสระไทยและเขียนตัวเลขไทย เหมาะสำหรับเด็กหรือคนที่ต้องการหัดเขียนคัดลายมือ และอ่านออกเสียงอักษรไทยพยัญชนะไทย สระไทย โดยแบ่งออกเป็น3 หมวดคือ หัดเขียนอักษรไทยทดสอบอักษรไทย และหัดเขียนสระไทยสื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กพัฒนาการเด็ก ภาษาไทยฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะ กอไก - ฮ.นกฮุก (ThaiAlphabet)เป็นแอปพลิชั่นเกมเกี่ยวกับการศึกษาโดยเน้นที่การฝึกเขียนตัวอักษรไทยทั้งหมด44 ตัว คือ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝพ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬอ ฮนกฮูก และ การหัดเขียน เลขไทย ๐-๙สำหรับเด็กเล็กหรือระดับอนุบาลถึงป.1ที่จะช่วยทำให้เด็กวัยนี้สามารถอ่านออกเขียนได้ได้เร็วขึ้นแอปนี้เป็นโปรแกรมการศึกษาฝึกเขียน คัดลายมือแบบฝึกหัดกขคสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กเล็กที่ช่วยให้เรียนรู้วิธีเขียนได้ถูกต้องและเขียนได้เร็วขึ้นโดยจะมีให้ฝึกหัดเขียนอยู่2 แบบคือ1. เขียนอักษรไทยจาก กอไก ถึงฮนกฮูก พร้อมมีเสียงแต่ละตัวอักษร2. เขียนตัวเลขไทย จาก ๑ ถึง ๙พร้อมมีเสียงแต่ละตัวเลขหน้าจอในการเขียนง่ายมากเพียงสัมฝัสและลากตัวอักษรหรือตัวเลขตามรูปเท่านั้นการหัดเขียนทุกวันเพื่อกระตุ้นความอยากเรียนรู้ของเด็กและทำให้เด็นมีพัฒนาการที่ดีขึ้นฝึกอ่านออกเสียง พยันชนะภาษาไทย เป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กเล็กที่เริ่มต้นศึกษาอักษรภาษาไทย ฝึกออกเสียงโปรแกรมสามารถอ่านออกเสียงอักษรหน้าจอสวยงามเหมือนฟรีเกมส์สำหรับเด็กมีเสียงอ่านและเพลงประกอบทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้และจดจำสื่อการเรียนการสอนคัดลายมือสำหรับเด็ก พัฒนาการเด็ก ภาษาไทย ฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะก.ไก่ -ฮ.นกฮูก (Thai Alphabet), สระไทยและการผันวรรณยุกต์ไทยโดยมีภาพประกอบพร้อมเสียงสำหรับฝึกอ่านภาษาไทยด้วยภาพและเสียงทำให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานเหมาะสำหรับเด็กเล็กหรือระดับปฐมวัย อนุบาลแอพพลิเคชั่นนี้ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน เด็กๆ จะสามารถ ท่องกขค ได้ดีขึ้นจำได้ดีขึ้น อีกอย่างการหัดเขียนทุกวันเพื่อกระตุ้นความอยากเรียนรู้ของเด็กและทำให้เด็นมีพัฒนาการที่ดีขึ้นน้องๆ หนูๆ ลูกๆ หลานๆ พ่อแม่ที่รักควรโหลดเก็บไว้แอพที่รวมอักษรภาษาไทยไว้ 44 ตัวอักษรที่สื่อออกมาให้เด็กเข้าใจได้ง่ายๆเพื่อที่จะกระตุ้นให้เด็กๆหัดเขียนหัดอ่านมากขึ้นเมื่อทำบ่อยครั้งจะได้รับรางวัลให้การเรียนรู้ซ้ำๆคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องสอนลูกๆให้หัดเขียน อักษรไทย อักษรอังกฤษ เลขไทยเลขอารบิก เพื่อที่จะสามารถเขียนพยัญชนะไทยอย่างถูกต้องสอนการเน้นการฝึกทักษะจริงโดยให้เด็กใช้นิ้วของตนเองลากเส้นตัวอักษรจนเกิดความชำนาญก่อนการฝึกเขียนใช้ดินสอต่อไปในอนาคตเด็กจะได้ฝึกทบทวนทักษะการฟังอักษรไทยสวยๆภายในแอพได้ฝึกการอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ในการมองเห็นการฟังเสียงและช่วยให้เด็กสามารถท่องจำ ก - ฮ ได้เมื่อเด็กมองเห็นอัักษรภาพและทักษะความจำเกี่ยวกับพยัญชนะไทยเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โรงเรียนภายในประกอบด้วยGameapplication exercises write a b c g chicken - Zswimming Thailandand wrote a number of Thailand. Suitable forchildren Or people whowant to learn to write and read cursivealphabet letter ThailandThailand Thailand Swimming divided intothree categories writeletters Thailand. Test letter ThailandFishing and swimmingThailand The medium of instruction for languagedevelopment,children practice reading out a consonant Thailand golfshot -helicopter Hook Bird (Thai Alphabet) is a special gameapplicationon the study. With an emphasis on practicingcalligraphy, Thailand44, is a b prizes of ¥ Juan d e f g h i j k lm n o At thelandmarks Tim was a problem through training the PEA atthe localbar too. SHED at the stately Hall of owls and learn towrite foryoung children Thailand 0-9. Or the kindergarten. 1 tohelp thechildren of this age can read and write faster.This app isaneducational program, practice calligraphy exercises ABCforkindergarten children and toddlers can learn how to writecorrectlyand write faster. There are 2 ways to practice writing.1.Writeletters from Thailand to Hong owl with Gore trigger soundeachletter.2. Thailand write the numbers from 1 to 9. Each numberwitha voice.The screen is very easy to write. Interview a dreamanddragged by a letter or number only. To learn to write everydayWant to stimulate your child's learning. Roddenberry and makeabetter development. Practice reading aloud Cup win againstThailandin an application for special education. For Kids Thailandstartedthe alphabet pronunciation software can read aloud textscreenlooks like free games for children. Sound and music Makingiteasier to learn and remember.Media teaching calligraphyforchildren's language development, reading Thailand voicedconsonantsg chicken - helicopter Owls (Thai Alphabet), a tonalinflectionThailand and Thailand. Along with illustrations Audio forLearningThailand With video and audio makes it easy and convenientto use.Good for Kids Preschool or kindergarten apps thisfunction.Designed to be user-friendly, uncomplicated children cansurf theABC had better remember it better as learning to writeevery day.Want to stimulate your child's learning. Roddenberry anddevelopbetter kids loved children, grandchildren, parents shouldkeeploaded apps include letters Thailand 44 characters radiatethechildren understand easily.In order to inspire children. Ilearnedto read, write more Often when doing Will be awarded tolearningrepeatedly. Parents must teach their children to learn towriteEnglish letters, numerals Thailand Thailand Arabic numerals sothatyou can be. Thailand write letters correctly focused onteachingthe skills of real children to use their fingers strokingtheletter as an expert. Before writing a pencil in thefuture.Children will practice review skills can literallyThailandbeautiful interior applications can practice readingconsonantThailand to further promote the development of children insight,sound and helps children to memorize - Z when the child isseenAaa. Ze big picture And memory skills consonant with Thailand.Toprepare before entering school. contains

App Information หัดเขียน ก ไก่ อนุบาล ตัวเลข ก เอ๋ย กอ ไก่

 • App Name
  หัดเขียน ก ไก่ อนุบาล ตัวเลข ก เอ๋ย กอ ไก่
 • Package Name
  com.kawin.Chickenrearing
 • Updated
  June 25, 2018
 • File Size
  8.6M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.0.0
 • Developer
  ABC Kids Learning
 • Installs
  50+
 • Price
  Free
 • Category
  Educational
 • Developer
 • Google Play Link

ABC Kids Learning Show More...

ABC English Memory Match Puzzle 1.0.0 APK
Do you want to test your brain's concentration power? Simple andintuitive, your baby will have lots of fun for hours! alphabet inphonics game in which you have to match pair of cards byremembering the position of each card pair in your mind. It is asimple give lessons, fun game phonetics for toddlers ie words forkindergarten literacy test fast learn english speaking andkids!This ABC English Memory Match Puzzle english practiceactivities is a card game in which all of the cards are laid facedown on a surface and two cards are flipped face up over each turn.object of the game is to turn over pairs of matching cards. Watchyour little boys and girls how can i quick learn educational gamesin english speaking very fast very well all the names of fruits,vegetables brain training game helps your kids develop memorizingskills while playing with A-Z different objects. Playing this gamewill help you to increase your concentration give lessons and brainpower. Studies have shown using a mental brain trainer can be abooster for social, memory, cognitive skills, i speak in learnenglish well vocabulary words a-z ultimate spelling practiceactivities and even your IQ.ABC English Memory Match Puzzle englishpractice activities for kids is the classic board game, which helpdevelop memory skills of children. It's easy to play this game. Ithas been recently scientifically proven that regular mental andconcentration exercise can greatly improve memory of kids.This Appconsists different modes with different types of themes in eachmode.Exercice your Memory with the latest game is a card gamedesigned for two people, although single player modes areavailable. If the two cards match, the player scores one point, thetwo cards are removed from the abc environment, and alphabet inphonics Sound. how i learn english practise or practice english isthe most fun and helpful game for kids and adults to improve theirmemory and visual skills.Practise or practice english vocabularywords a-z ultimate spelling practice activities is a games to teachabc for children of all ages, babies, preschoolers, school childrenand teens. Playing this A-Z matching games with your kids will helpthem improve their recognition while having fun. For each levelphonetics for toddlers, player is required to tap the squarebuttons and need to memorize what is behind it in order to matchits couple.When cards are turned over, it is important to rememberwhere. If they do not match, the cards are turned back over.specially created for people who want to sharpen and test theirbrain's flash memory. with your kids i speak in learn english wellwill help them improve their recognition while having fun. Flashmemory is best for ie words for kindergarten literacy test fastlearn english speaking all age groups.Play classic kids Matchinggame and use your finger to click and find the pairs of theObjects. Matching cards is a challenging Puzzle how can i quicklearn educational games in english speaking very fast very well abcenvironment to test hidden power of your brain and visual skills ina time constrained games to teach abc play. User will match similarobjects and boxes will keep on disappearing for successfulmatches.This games has been designed and structured according tokid's mentality and interests. It helps kids to memorize things forthe longer period of time through its vibrant and recognizablegraphics/objects. Concentrate and find Matching pairs and try to bethe best player in this game.
Learn English Basics ABC - Words in Vocabulary 1.0.1 APK
Learn the basics of English with this FREE childrens games app.This abcs app will help you learn English conversationpronunciation from the beginning in an easy step by step way. Onceyou complete this course, you will be able to elsa speak arlo andunderstand the English language at a basic level. Hass a series oftracing toddler games to help common sense media kidsa-z recognizeletter shapes, associate them with phonic sounds, an put theiralphabet knowledge to use in fun matching exercises. Every toddler,kindergartener or preschool age child can learn speech English andthe English alphabet simply by following the arrows with theirfinger.Kids can learn numbers, letters/alphabet, sing with favoritekids song and learning a-z English language with this EducationalGames for Kids - Learn English Application. This app can be used byParents, Teachers and Kids for learning & teaching to kidsmaking learning games for kids process fun and entertaining.Practice english children games for 3 to 5 yrs old, toddlers,preschool, and kindergarten kids for English communication skillsin 1st 2nd 3rd grader by playing homeschool learning games. Kidslearn to spell abc mouse cats dogs zoo English spelling, phonicslearning english for kids reading spelling and pronunciation. LearnEnglish Basics ABC is a free phonics and alphabet teaching app thatmakes learning fun for children, from toddlers all the way topreschoolers and kindergartners. It features a series of tracinggames to help kids recognize letter shapes, associate them withphonic sounds, and put their alphabet knowledge to use in funmatching exercises. Any toddler, kindergartener or preschool agechild can learn English and the English alphabet simply byfollowing the arrows with their finger. Toddlers are focused onalphabet reading kids' and writing, tucking menu commands away frommoving fingers. Kid-friendly educational app.All kids from babiesto young preschool aged children will love the cute and colorfulartwork, but more importantly, they will learn elementary readingapps for kids, early literacy and even improve learning abilities.The app is kid tested, parent approved, loved by educators andproven to be one of the best tools to introduce toddlers to theirprimary reading curriculum and vocabulary knowledge.Your child willlearn from this kids preschool app, the correct Englishconversation Alphabet and number up to 100.This is the bestalphabet learning game in all free kids learning games for yourtoddler to learn. It is designed to help kidstube gain pre-schooland kindergarten knowledge at home. So are you looking for thetutor who can teach ABC games for 5 year olds, Phonics and ABC 4 toyour child? So your option should neither than ABC KidsLearning.Alphabet games for kids ABC games for kids will teach yourchild just like an ever best tutor. Who have the experience ofteaching of Alphabets and numbers for kids.Above will also beaccompanied by more analytics on behavior and mastering pace ofkid. Long term vision is to bring this up as standard app to makeyour little champ learn and at the same time you tracking his/herprogress.Kids Fun Learning Game is one of the outstanding game thathelps parents to make their toddlers learn basic math like- numbertracing, counting, number comparison and more in a fun and boost uptheir brain IQ at home.
ABC - Z Alphabet Animals And Vegetables 1.0.0 APK
ABC story kids' is pre a kids puzzles free baby abc song gamesphonics and abc alphabet teaching toddler free kids apps abc mousethat makes learning fun for children, from toddlers all the way topreschoolers and kindergartners alphatots. We are proud tointroduce our edukitty ABCD pbs for kids' application which helpsyour story kids' to learn alphabets with around 10 different objectrepresentations for toys r us each letter and with humanpronunciation.ABC family toddler apps includes a variety ofactivities seeking to various basic skills bb to learn abc mouseabc alphabet and learning english app reading a-z and writingdevelopment, life sciences, animal names and fruit, math, numbers,colors, seasons toys r us, days of pre the week and months of theyear alphatots, the child we all learn in a fun atmosphere andinteresting, which merges, acquires direct knowledge of his sensualedukitty abc.Children can enjoy ABC family any place any time andis more than just abc song a kid-friendly educational toddler freekids apps, it was designed with adult participation in mind, too.The user interface keeps toddlers focused on abc alphabet readinga-z and writings. Skills learned to read pronunciation, music andphotos with images showing great fun learning to listen andmemorize learning english toddler apps starting from abc mouse topractice reading English spelling words in abc family, learning toread abc, write abc, reading a-z abc. there can make kids a-z learnbetter. It is very important for children. To communicate with aforeigner or a native elsa speakaboos clearly abc alphabet abc to zbb with teaching our game now,pbs you will feel entertained rainylearning english free kids apps in a certified child is good, ofcourse, this game is kids puzzles free baby games of charge. pay todownload, install, and Tiam, workshops and symposia have toys r usfun with the letters ab c hurry, let's play a game like teachingEnglish skills for preschool children. Brain Training forKindergarten Game developers thinking skills through games, abcmouse may look ordinary. If you try to enjoy it. This free kidsapps is a must download pre if you want to teach alphatots yourchild learning english in a fun and engaging way and give the bestchance to learning english for life. The free kids apps teaches theessentials of english learning app using a very engaging method. Itadds toys r us fun edukitty abc to education so the story kids'will always be interested in learning.Features:- Help kids elsaspeakaboos their language without their parents : children willhave abc song a great bb experience in exploring new language ontheir own and develop their language ability well. - There arevarious lessons, all suitable for children: children will learndifferent and interesting topics with average amount of new wordsin an interesting way.- Images pre and sound are designed forchildren only: they help children to acquire and elsa speakabooslanguage easily and effectively so that children can achieve solidfoundations. - Children play elsa speakaboos game to learn abcmouse pbs how to elsa speak english learning free kids apps :children can learn and play in a natural and comfortable way, whichhelp them maximize their language learning. Start with a simpleEnglish vocabulary such pre as abc mouse or Ant bb, and letchildren interact with the abc song game toys r us, where littlechildrens write ABC letters on the screen and children can alsolisten to the sounds edukitty abc. Animals together The words aboutthe animals are also within the game has many terms about. Fruitsand vegetables It is also easy to learn for children. Can study Andmemorize vocabulary Before entering kindergarten.Entertain yourstory kids' to trace ABC family in simple way.Download Now this ABCabc Alphabet and learning for kids puzzles free baby games.
Draw a line Matching twinned which corresponding. 1.0.0 APK
Draw a line to tether twinned which corresponding, concordance andcongruent. The creation of child development improve your child bethe technician noticed easy to play and available for children.This app is some thing which you are finding for your kid. Puzzle,free Matching games, Draw, Drag, Fun, Interact all off this ispacked in this game. Match it is a fun educational game readingapps for kids. This app abc mouse has been developed to improveVisual Spatial Skills, Problem Solving Skills, Cognitive Skills andconfidence through activities such as identifying pictures, words,letters of the alphabet learning, colours, animals, vehicle namesand much more.Draw line to twinned shadow of marine animals, makeyour child servant,imagination and creative development easy toplay, use only one finger movement for matching game 2 side leftand right are random, your learning games abc games for kidslearning games just draw line from the left image to the same imageright or right to left. your kid will be learned about correlatingwith the same image there are many cute image and nice sound inthis matching games for kids 3 years old. Make your lines flow andbe careful - do not overlap or cross them! Instantly engageyourself by finding ways to connect the dots in a grid. Cover theentire board and match the dots of the same color to complete levelby level of the Draw Line game. Use your free time and those boringmoments like waiting for the bus or train and play this addictivedraw line gameSimple line drawings is not only teach children todraw, the more important thing is to develop the reading kids'observation, memory, imagination and creativity skills. Simple linedrawings contains various kinds of lovely graphics, we aim atmaking it easy to laugh and learn to draw and develop the kids'interests. It is very simple but difficult puzzle that fill yourelax and fun. Be ready for a more challenge! Can you solve all oflevels of game? Draw line has a good graphics and very simpleanimation with good. You get quick access to all main functionsusing the volume keys. Thus the menu does not take place on thescreen, it becomes really easy to draw and edit images. If your kidlike to draw, drag line to match the same thing, same animal orsame image, this app is some thing which you are finding for yourkid. Want to play some challenging and interesting puzzles gamethen you is at right place. This Physics Draw love line game is thesupreme brain sharping game in which you have to draw lines gentlyso that the red ball will fall successively in to play . This gameis not like basic physics game it has more unique and entertaininggame play with brilliant creativity.Draw the line from dot to dotto connect the same colors in this new dots game. Have fun whilethe clock is ticking and make this dot to dot game more daring byspeeding it up to receive more reward stars! Draw Lines is the bestway to make the boredom disappear and develop problem-solvingskills and enhance creativity and coordination. It is a simple andchallenging connect the dots game. Play draw lines game anddiscover why people all around the world are so addicted to simplegames. Have fun with this dots game. As this game includes theelements of riddle and type of games, we would recommend Brain LineDraw to people who enjoy brain-type puzzles, cards and strategychildrens games. It might also have an impact on your children’sintellectual growth and preventing brain deterioration.
Practice Read Write ABC 123 Learn English 1.0.0 APK
Practice Read Write ABC 123 Learn English is crafted with thegreatest care for preschool kids & toddlers. Now you can alsochoose if directions should be displayed. Once one alphabet isover, there are related characters come out with voice. With funnypictures, this give lessons game help improve her list of daily usevocabulary grammar tools skills every day.This is the perfectcompanion at school If you are looking for an application toimprove your practice reading fluent English speaking classes skillfast “Practice Read Write ABC 123 Learn English” is suitable foryou, an interactive game that makes you learn to write with fun.Kids Learn to Write Letters and Numbers is an educational forpreschoolers for toddlers to come learn british spelling wordsbasic writing of alphabet ABC to letter Z and numbers. Let kidslearn how to write in a fun and interactive way all while theyenjoy playing.ABC Kids is a free phonics and alphabet teaching appthat makes learning my speaking classes fast fun for children, fromtoddlers all the way to preschoolers and kindergartners. Once, thekid has mastered the basics, You can move to alphabets, the smallcase as well as the capital case, numbers and even cursive writing.If the tracing is good, letter sound will be played Teach your kidsto trace letters, numbers and shapes, even cursive. Observe andmemorize In this step, kids learn writing flow and directions withpleasing animations.Kids practice reading essential phonics andconversation writing list of daily use vocabulary grammar toolsskills as they play three exciting and fun games per letter andhelp you speak clearly fluent English well adjectives morefluently, number as an extra they learn words associated with theletters! Here, the kid begins by understanding how to drawstanding, Preschool and Kindergarten kids learn to write and tracestanding/sleeping lines, shapes, ABC, Number.When select eachletter, a pleasant voice says it, so the child will come learnspelling to pronounce it. Teachers in kindergarten are fan ofPractice Read Write ABC 123 Learn English, they know that learninghow to write is a tremendous challenge for young children. Is aeducational game for give lessons learning to write, read andimprove british spelling words. The game is designed for the wholefamily.Many parents are worried because their kids always play withtheir mobile, but now you don't worry about that, just installPractice Read Write ABC 123 Learn English adjectives on your mobileand forget about your worry. Also its best game for adults andparents to decrease stress by tracing alphabets. Learning with Funis the best way to make the kid can i learn new things!. Would youlike to improve your speak clearly English well skills, especiallylistening and conversation writing skill? Kids would surely findthe app interesting with lovely and motivational background music.This education fun can i learning app helps your kids discover anamazing way of learning my how to write numbers with intuitive andcolorful user interface. Make best use of your smartphone byconverting it to a educational device for your kid.
Island Run Adventure Classic 1.0.0 APK
Adventure in island is very simple but very interesting randomgame.Adventure in island is a classic platform game wonderingsmash witha journey ted of super boy that brings your childhoodback. Thestory player controls a character who needs to save hisgirlfriendin the island. The task facing the player run to the endof thewhole level before time runs out. Let's help the nod herosave thegirlfriend from the evil doctor in the first editionadventurous inisland. The island is thick with tropical forest,mountains andcaves. Hidden on the island are your skateboard, axe,food and otherhelpful tools you must find by exploring the island.Play Adventuregame is super very easy touch to screen to jump foreat banana todefead the ennemie, and evade obstacle.Hero must passso muchthreats to run smash to target world. On his road, You arethe storyfirst person ted gaming experience emotional andexciting. You willwondering enjoy adventures full of danger withHero. Is a journey ofbrother's rescue the Princess! In heat jungleboy must pass so muchthreats to run to target world. The gameinherited from the classicgames childhood, and also designedrayman new game elements. Higginsnod can now crouch, an ability hedid not have in the first editionprevious super adventurous games.However, he loses the ability tobacktrack during a stage thecontrols are very simple. Use the Leftand Right controller buttonsto move player left or right B buttonallows you to throw your axeor rocks and the A button makes MasterHiggins jump.That evilmonster captured girlfriend and random smashaway into the deepjungle. Addu is on an adventure to rescue hisgirlfriend bydefeating the monster and teach him a lesson. This boypermissionis required to better understand users TV mediaconsumptionbehavior and to target relevant content and improve userexperiencethis classic game will make you addict to. The playercontrols acharacter who needs to save his girlfriend in the firsteditionisland. Let's help the hero save the girlfriend from theevildoctor nod in the adventures in island. This is the latestIslandof Adventure. The game is very challenging and fun whenplayed.Challenge yourself by jumping through obstacles and runningfast.Collect as rayman gold coins as fast as you can.This storygamebring back memories of old school arcade games withnumerousadventure. Beautiful high-resolution graphics awesomegameplaysimilar to retro classic game easy and intuitive controlswithon-screen retro controller hidden bonus bricks and blockswithstrawberry, flower and shield destroyable bricks, blocks andmovingplatform hidden bonus levels with lots of classic and moderncoinsadditional collectibles, coins, shields and more 7 beautifulworldswith 140 well designed levels underground and water worlds,swim,jump and run. Classic retro platform game style suitable forallages. Following the classic platformer gameplay, you must guideourheroes to the end of each level. Every level contains threespecialclovers that are either well hidden or difficult to reach.Herowill have to run and jump over obstacles, fight and shootagainstangry bees, dragons, crawfishes, snakes, birds, frogs,hedgehogs,mushrooms, skeletons, leps, snails and many other dragonsandmonsters. When the player reaches the fourth round of each area,hemust confront a boss at the end to continue to the next area.Thegame is completed when the player saves the girl afterdefeatingthe eighth and final form of the evil lord. This classicgame willmake you addict to. The player controls a character whoneeds tosave his girlfriend in the island. Play Adventure in Islandgame issuper very easy touch to screen to jump for eat banana todefeadthe ennemie, and evade obstacle. Start playing now andrememberyour childhood memories
ABC Animals Learning Puzzle,learn english well 1.0.0 APK
Puzzles for kids - FARM ANIMALS is an interactive game for kidsthat helps to develop tactile and motor skills while playing andlearning quotes to bb learn english animals. The game is enrichedwith animations, pronunciations, sounds and interactivity forrepeat playing & learn speaking fluent english. Wild AnimalsPuzzle is a lovely puzzle game for all ages. Kids will improvetheir skills educational abc english lessons games in class whilehaving fun! Our educational games are specifically tailored to fitpreschool-aged kids, and encourage them to learn adjective formfrom each activity. We specialize in fun teaching of vocabularyeducational games to learn english speaking. Features: aeb learnenglish Intuitive child-friendly interface, Easy listen learn actnavigation between puzzle for kids, Easy movement of puzzle piecesacross screen, Phone and tablet support, Fun for the whole family,It's time to find out with this abc-puzzle free educational gamefor preschool children. Kids will build up ability of recognizingshapes while learn english adjectives, as well as learn englishexchange various animals in the natural world while having fun.Animals Puzzle was designed especially with children in i learn inenglish mind and without complicated menus. Fun and enjoyable tolearn and play with great puzzles. Watch them learn all the namesof numerous pet, farm, jungle, zoo rhymes preschool and wateranimals through fun and play. A pleasant voice will alwaysencourage and praise your kids how is learn english and motivatethem to continue to build their vocabulary, memory, and cognitiveskills while playing. Looking for an ideal application for bothkids and parents, the parents usually consider the visual aspect ofthe game.It is worth remembering learn english words daily, though,that the app we’ve just downloaded should have other values aswell, mainly the educative ones that allow to develop quickly andon many levels. Playing with such puzzles since the very young ageis an ideal way for a child to develop analytical skills and theability to visually synthesize a problem, in old age it helps tokeep concentration. Moreover, assembling jigsaw puzzles has abeneficial influence on the development of brain, as, while playingwith puzzles, people work on their analytical skills and theability to focus, thus developing cognitive skills. Your kids willjust love these wonderfully drawn animals puzzles and will improvetheir spatial skills while having fun! Our educational games arespecifically tailored to fit preschool-aged kids, and encouragethem to learn today english course for kid from each activity. Wespecialise in fun educational games. Perfect for kids, children,and toddlers who need a fun and entertaining jigsaw puzzle game toplay. Make your toddler happy with these jigsaw puzzles whilehaving them practice their shapes, problem solving, and hand eyecoordination! Puzzles cover a huge range of options, includinganimals, dinosaurs, cars, trucks, princesses, and more. Enjoy thenice Animal graphics and experience the progress of your kid. Oncethe puzzle is solved little stars appear which can be popped byyour child. This way your child can also practice responsivenessand enjoy his or her success. Children love puzzles and want toplay with toys like cow, dog, cat, fish, car, bike, truck, planeand more. Puzzles For Toddlers is an educational and entertaininggame online preschool abc games. It is a simple,
Snake Land Blocky Classic 1.0.0 APK
Play Snake Land Blocky Classic 3d. This is a remake of theoriginaleater Snake, complete with dis play and monotone sounds.Rewindtime and get a do sis of nostalgia that is as addictive astheoriginal. Retro Snake land rush game io that you growyourterritory by covering and enclosing land with your snakeblocktrail masks dash. The ultimate aim is to have the biggestrectssnake paper kingdom of them all. The main goal of Slithe is tokeepyour slithering wormax alive as long as possible. Snake is a3dmain hero in the game. You can choose the strategy you likethemost with your Snake Online attack other Snake or build upyourpower peacefully. you conquer hexagon blocks on the mapbyenclosing them with your colored trail and connecting them toyourbase.Rules tail of a snake rush rising. Try to achievethemission.- Arcade mode consists of exploration and adventureandbattle mode.- Enjoy a variety of boss battles.- Enjoy aclassicgame through the classic mode.A funny, challenging 3D game,whereyou can relive your memories with a classic hit slitherthroughrush your way in a maze of obstacles eater fruits and frogsto bethe biggest snake and gain more score dash throughbreakableblocks, deactivate traps collect coins and play with theSnakeCrane to win new characters. Snake Land Blocky Classic isanaddictive new mobile game a single mistake is enough to makeagiant wormax turn into nothing and lead to the game over,maskseven against the smallest slither, granting this latter achance ofbecoming stronger fast without effort. Try to make yoursnake asbig as possible while avoiding walls, obstacles and yourown tailof course. Simple controls will help you navigate yoursnake withease. Retro design and modern touch screen controls aremainfeatures of this game.There are many snakes, to be careful,everagainst the dash smallest snake, granting this latter a chanceofbecoming stronger and faster without effort. Note thatit'spossible to cross ways with you own body, without punishments.Assoon as you open this app, you’ll come across a mobile phoneonyour screen just like the phone, no matter what smartphoneyou’reusing. At the same time it can give you a differentnewexperience.We’ve taken the quintessential Snake Game experienceandrevamped it for the new century. Feeling nostalgic for retrogames?Download Snake Game,one of the best classic games and diveinto thememories of bygone times and simple games. Snake LandBlockyClassic is not very hard to play but as time goes you will beveryprofessional. Swipe your finger to move on screen, let snakeofballs slide and break bricks. Be careful about the strengthofblocks, eater coins and balls to feed your snake. You eatapples,the snake gets longer and you have to try avoiding slitherwormaxyour tail. As the snake gets longer and faster it getsmoredifficult to avoid the tail. Control your tiny cell and eatotherplayers to grow larger! But watch out: players bigger than youwillbe trying to make you their lunch. You eater dots, the snakegetslonger and you have to try avoid hitting your body-snake.Playsnake like never before, move in any direction, addictive newgameplay. Cool new power ups, Snake Land Blocky Classic will besure tokeep you entertained for hours trying to achieve the perfectscore.In this game you need to kill all other players and to havethehigher score. In the beginning you is the small snake, but ifplayvery good you can be the large snake in room.
Loading...