1.0 / June 10, 2015
(4.3/5) (212)
Loading...

Description

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈဢွၼ်တင်းသုတ်းယွၼ်းၼပ်ႉယမ်ၵုင်ႇၽြႃးတြႃးသင်ႇၶႃႈလႄႈပီႈၼွင်ႉၽူႈမႃးပၼ်ႁႅင်းတင်းသဵင်ႈသေ။လွင်ႈလႆႈၶူင်ႈသၢင်ႈၾွၼ်ႉႁူမ်ႈTaiKyaukme uni+မႃးၼႆႉၼင်ႇႁိုဝ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၸႂ်ႉသွင်ၾွၼ်ႉယူႇၼၼ်ႉပေႃးလႆႈဢၢၼ်ႇငၢႆႈလူမ်ၸႂ်လႄႈၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ၽၵ်းတူပိုတ်ႇပၼ်ပုၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ပေႃးလႆႈႁူႉၸၵ်းလႄႈၶဝ်ႈထိုင်ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်း ႁူဝ်ပၢၵ်ႇတဵမ်လႄႈပွႆႇၽႃႈၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၾွၼ်ႉၵဝ်ႇၵႂႃႇလွႆးလွႆးသေၸွင်ႇလႆႈမီးတင်းၶႂ်ႈၸႂ်ဝူၼ်းၶွပ်ႈပုၼ်ႈတႃႇလိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်းၶႃႈတေၶိုတ်ႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈလူမ်ႈၾႃႉၵႂႃႇၼႆသေ ၸွင်ႇလႆႈ ၶူင်ႈသၢင်ႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈတႅမ်ႈတၢင်ႇ မႃးပၼ်ပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉႁူႉၸၵ်းယူႇၼီႇၶူတ်းမႂ်ႇမႂ်ႇလႄႈဢၼ်ပႆႇပွႆႇၽႃႈၾွၼ်ႉၵဝ်ႇလႆႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉႁႂ်ႈပေႃးလႆႈပဵၼ်ၾွၼ်ႉဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၵႂႃႇၼႆသေၸွင်ႇလႆႈၶူင်ႈသၢင်ႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ၼပ်ႉယမ်ထိုင်ၵူႈတူၼ်ၵူႈၸဝ်ႈ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းသေယွတ်ႈၾႃႉႁုၼ်ႈမုၼ်းမႂ်ႇ10/6/2015****************************************************မႂ်ႇသုင်ၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ယွတ်ႈၾႃႉ ႁုၼ်ႈမုၼ်းမႂ်ႇႁဝ်းယႂ်ႇၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ။ဢၼ်တီႈပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း ႁႂ်ႈ ❤ ၼမ်ႉၸႂ်တႆး❤ႁဝ်းလႆႈဢဝ်ၾွၼ်ႉ ယွတ်ႈၾႃႉ ( TaiKme ) ၼႆႉလႆႈသူင်ႇယိုၼ်ႈမႃးပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ် ၼင်ႇၼႆၼၼ်ႉတေႉၶႃႈဢေႃႈ။ၼပ်ႉယမ်တင်းသဵင်ႈသေ ❤ၼမ်ႉၸႂ်တႆး❤10/6/2015

App Information ယွတ်ႈၾႃႉ ( TaiKme )

 • App Name
  ယွတ်ႈၾႃႉ ( TaiKme )
 • Package Name
  com.monotype.android.font.kapp.custom_1811219701
 • Updated
  June 10, 2015
 • File Size
  64k
 • Requires Android
  Android 2.1 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  NamJaiTai
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
 • Google Play Link

NamJaiTai Show More...

Tai Font for Vivo Y27 1.0 APK
NamJaiTai
SNM font for Vivo Y27This App is for requires Root SNM Font ChangerVivo Y27 Phone again in The Myanmar Unicode font and Shan Unicodefont more other ethnic can change. Root need to have. many fontstyle, they can be assured. Thank you especiallyencouraged👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍Tai Font for Vivo Y27ၾွၼ်ႉတႆးႁၢင်ႈလီၵူႈဢၼ်ဢၼ်တွၼ်ႈတႃႇၽူၼ်း Viov Y27 Android 4.3 ထိုင်4.4.4( လူဝ်ႇလႆႈမီး Root ယဝ်ႉၸင်ႇဢူၼ်းၾွၼ်ႉလႆႈၶႃႈဢေႃႈ)👍👍👍👍👍မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ💖 ၼမ်ႉၸႂ်တႆး 💖 ႁဝ်းမီးတၢင်း ၶေႃႈၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်ၽူႈၶူင်သၢင်ႈ Tai font for Vivo Y27 ဢၼ်ပဵၼ် ✒ ၸၢႆးထုၼ်းၵျေုႇ (သႅၼ်ဝီ ) ႁဝ်း ဢၼ်ပၼ်ႁႂ်ႈ ❤ ၼမ်ႉၸႂ်တႆး ❤ လႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်းတၢင်ႇပၼ်Application တႃႇပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်မႃး ၼင်ႇၼႆလႄႈ လႄႈပီႈပီႈၼွင်ႉၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဢၼ်သိုပ်ႇႁႅင်းၸႂ် 💖 ၼမ်ႉၸႂ်တႆး💖 ႁဝ်းမႃးတႃႇသေႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၽူႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းမႃးတင်းသဵင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၼႆ 💖 ၼမ်ႉၸႂ်တႆး💖ၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်ၸူးတေႉတေႉဝႃႈဝႃႈၶႃႈသေ💖 ၼမ်ႉၸႂ်တႆး💖
SNM Font Install for Lollipop APK
NamJaiTai
SNM font for android LollipopThis App is for requires Root SNM FontChanger Android version 5.0 and higher phones and COC game again inThe Myanmar Unicode font and Shan Unicode font more other ethniccan change. Root need to have. many font style, they can beassured. Thank you especially encouraged👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍SNM FontInstall Beta 3 ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးပွၵ်ႈၼႆႉ တေပဵၼ် တႃႇတေသႂ်ႇၼႂ်းၽူၼ်းLollipop ( ဢမ်ႇၼၼ် ) Android 5.0 +ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်လႄႈၸိူဝ်းဢၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်လဵၼ်ႈ Game Cocတႃႇၽူၼ်းၵူႈဢၼ်ဢၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ၽူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူဝ်ႇမီး Rootၵွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ယိၼ်းၸုမ်းၽူႈပၼ်ႁႅင်းႁဝ်းၶဝ်တၢင်းသဵင်ႈၶႃႈၸၢႆးထုၼ်းၵျေႃႇ ( ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်)25/6/2015👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍SNM Font Changer မှာ Android Version 5.0အထက်ဖုန်းများနှင့် COC game များတွင်ပါ ဖောင့်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။Root ရှိဖို့လိုအပ်ပါသည်။ Coc Game သည်ဖုန်းတိုင်းအလုပ်လုပ်ပါသည်။🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌 ၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်ၽူႈၶူင်သၢင်ႈ ၸၢႆးထုၼ်းၵျေႃႇႁဝ်းယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ။ဢၼ်တီႈၶူင်သၢင်ႈပၼ်မႃး SNM Font InstallBeta 3 ၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶွပ်ႈၸႂ်ပႃးထႅင်ႈဢၼ်တီႈပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းႁႂ်ႈ 💖 ၼမ်ႉၸႂ်တႆး💖 ႁဝ်းလႆႈသိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄမႃးၼင်ႇၼႆလႄႈပီႈပီႈၼွင်ႉၼွင်ႉႁဝ်းၸိူဝ်းဢၼ်ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်မႃးၼင်ႇၼႆတႄႉၶႃႈဢေႃႈ။💖ၼမ်ႉၸႂ်တႆး💖25/6/2015
NK_SSmart3 1.0 APK
NamJaiTai
မႂ်ႇသုင် ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၽူႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈလႄႈ ၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ပီႈၸၢႆးလူင်ႁဝ်းဢေႃႈ။ဢၼ်ပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း ႁႂ်ႈ ❤ ၼမ်ႉၸႂ်တႆး ❤ ႁဝ်းလႆႈဢဝ်ၾွၼ်ႉၼမ်ႉၶူင်း သူင်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ထိုင်မႃးတီႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၽူႈသူင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းUnicode တင်းသဵင်ႈ တေႉတေႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၼင်ႇႁိုဝ် လိၵ်ႈတႆးႁဝ်းတေသိုပ်ႇတိူဝ်းႁိူဝ်ႈႁိူင်းၵွႃႇထႅင်ႈတိၵ်းတိၵ်းၼၼ်ႉၼႆၶႅၼ်းတေႃႈၸွႆႈၵၼ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းလိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၼမ်ၼမ်သေၵမ်းဢေႃႈ။ ၼမ်ႉၶူင်းၼမ်ႉၶူင်း ၼႆႉပၼ်တၢင်းၵတ်းယဵၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်? ၼမ်ႉၶူင်း ၼမ်ႉၶူင်းၼႆႉပၼ်လွင်ႈႁူႉတၢင်းႁၼ် ၼင်ႇႁိုဝ် ၼႆၼၼ်ႉတႄႉ တၢမ်တူဝ်ၶဝ်ႈယဵမ်ႈတူၺ်းhttp://www.namkhone.com/ ဢဝ်ၶႃႈလႄႈၼႃ။ၼပ်ႉယမ်တင်းသဵင်ႈသေၼမ်ႉၸႂ်တႆး10/6/2015
Namkhone Web Pro (ifont) 1.0 APK
NamJaiTai
မႂ်ႇသုင် ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၽူႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈလႄႈ ၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ပီႈၸၢႆးလူင်ႁဝ်းဢေႃႈ။ဢၼ်ပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း ႁႂ်ႈ ❤ ၼမ်ႉၸႂ်တႆး ❤ ႁဝ်းလႆႈဢဝ်ၾွၼ်ႉၼမ်ႉၶူင်း သူင်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ထိုင်မႃးတီႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၽူႈသူင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းUnicode တင်းသဵင်ႈ တေႉတေႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၼင်ႇႁိုဝ် လိၵ်ႈတႆးႁဝ်းတေသိုပ်ႇတိူဝ်းႁိူဝ်ႈႁိူင်းၵွႃႇထႅင်ႈတိၵ်းတိၵ်းၼၼ်ႉၼႆၶႅၼ်းတေႃႈၸွႆႈၵၼ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းလိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၼမ်ၼမ်သေၵမ်းဢေႃႈ။ ၼမ်ႉၶူင်းၼမ်ႉၶူင်း ၼႆႉပၼ်တၢင်းၵတ်းယဵၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်? ၼမ်ႉၶူင်း ၼမ်ႉၶူင်းၼႆႉပၼ်လွင်ႈႁူႉတၢင်းႁၼ် ၼင်ႇႁိုဝ် ၼႆၼၼ်ႉတႄႉ တၢမ်တူဝ်ၶဝ်ႈယဵမ်ႈတူၺ်းhttp://www.namkhone.com/ ဢဝ်ၶႃႈလႄႈၼႃ။ၼပ်ႉယမ်တင်းသဵင်ႈသေၼမ်ႉၸႂ်တႆး1/8/2015
NK_Grand (ifont) 1.0 APK
NamJaiTai
မႂ်ႇသုင် ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၽူႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈလႄႈ ၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ပီႈၸၢႆးလူင်ႁဝ်းဢေႃႈ။ဢၼ်ပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း ႁႂ်ႈ ❤ ၼမ်ႉၸႂ်တႆး ❤ ႁဝ်းလႆႈဢဝ်ၾွၼ်ႉၼမ်ႉၶူင်း သူင်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ထိုင်မႃးတီႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၽူႈသူင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းUnicode တင်းသဵင်ႈ တေႉတေႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၼင်ႇႁိုဝ် လိၵ်ႈတႆးႁဝ်းတေသိုပ်ႇတိူဝ်းႁိူဝ်ႈႁိူင်းၵွႃႇထႅင်ႈတိၵ်းတိၵ်းၼၼ်ႉၼႆၶႅၼ်းတေႃႈၸွႆႈၵၼ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းလိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၼမ်ၼမ်သေၵမ်းဢေႃႈ။ ၼမ်ႉၶူင်းၼမ်ႉၶူင်း ၼႆႉပၼ်တၢင်းၵတ်းယဵၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်? ၼမ်ႉၶူင်း ၼမ်ႉၶူင်းၼႆႉပၼ်လွင်ႈႁူႉတၢင်းႁၼ် ၼင်ႇႁိုဝ် ၼႆၼၼ်ႉတႄႉ တၢမ်တူဝ်ၶဝ်ႈယဵမ်ႈတူၺ်းhttp://www.namkhone.com/ ဢဝ်ၶႃႈလႄႈၼႃ။ၼပ်ႉယမ်တင်းသဵင်ႈသေၼမ်ႉၸႂ်တႆး1/8/2015
NamJaiTai Keyboard ၼမ်ႉၸႂ်တႆး 1.0 APK
NamJaiTai
မႂ်ႇသုင်ယွၼ်းသိုပ်ႇမိုတ်ႈပၼ် NamJaiTai Keyboardဢွၼ်ႇဢၼ်ၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။လီၵေႃႈဢဝ် မဝ်ၵေႃႈပႅတ်ႈၶႃႈသေၼႂ်း NamJaiTai Keyboard ၼႆႉတေမီးဝႆႉလၢႆၽႃႇသႃႇ တႃႇတႅမ်ႈ လႄႈ သီ လႄႈၶႅပ်းႁၢင်ႈပိုၼ်ႉလင် တေမီးဝႆႉ 27 သီၶႃႈဢေႃႈ။Language in NamJaiTai Keyboard1 = English2 = တႆး3 = ไทย4 = ဗမာ5 = မန်6 = စှီၤ7 = ဖျိၩ့8 = ပအိုဝ်ႏ9 = ᥖᥭᥰ10 = ລາວ11 = Tai Tham12 = Emoji13 = Zawgyi Tai14 = Zawgyi oneThank you for use NamJaiTai Keyboard.မၢႆတွင်း = တႃႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈပဵၼ်ၾွၼ်ႉ Unicode လိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၼၼ်ႉတႄႉၸိူဝ်းပဵၼ်မိုဝ်းထိုဝ် ဢၼ်ၸႂ်ႉဝႆႉ Firefox သေႁဵတ်း add on ဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ ယူႇၶႃႈဢေႃႈ။( မီးၾွၼ်ႉၵေႃႈႁၼ်လႆႈတူဝ်လိၵ်ႈတႆးၼႂ်းလွၵ်းမိုဝ်း တႆး (Uni) ၊ဢမ်ႇမီးၾွၼ်ႉဝႆႉ ၼႆၵေႃႈ မၼ်းတေၸၢင်ႈႁၼ်လႆႈတူဝ်လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းလွၵ်းမိုဝ်း တႆး ( Uni ) ယူႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ )ၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၽူႈၶူင်သၢင်ႈ NamJaiTai Keyboard (ၶိူဝ်းတိုၼ်းလႅင်း ) ႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်တီႈပၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ( ၼမ်ႉၸႂ်တႆး )တၢင်ႇၶိုၼ်ႈၼိူဝ် Play store ၼႆႉၼမ်ၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ။ၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် =👍 ပီႈၸၢႆးလူင် ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းလႆႈၾွၼ်ႉ NK-Namkhone3 သေလႆႈႁဵတ်းပဵၼ် Iconလိၵ်ႈတႆး။👍 သၢၼ်းလိၼ်းၼႅင်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်လွၵ်းမိုဝ်းႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ။👍 ၸၢႆးၶိူဝ်းလွႆ (ၵဵင်းတွင်း) ဢၼ်တီႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်မႃးႁႂ်ႈလွၵ်းမိုဝ်းတႆး ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၵူႈတီႈ။ႁႂ်ႈတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းၽႂ်မၼ်း ၸဵဝ်းတဵမ်ထူၼ်ႈသေၵမ်းသေ💖 ၼမ်ႉၸႂ်တႆး 💖12/07/2015
AnysoftKeyboard - Shan 1.0.0 APK
NamJaiTai
မႂ်ႇသုင်ၼင်ႇႁိုဝ် လွၵ်းမိုဝ်းတႆးႁဝ်း ပေႃးတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈလႆႈတင်းAnysoftKeyboard ၼၼ်ႉၼႆ ( ၶိူဝ်းတိုၼ်းလႅင်း )ႁဝ်းၸင်ႇၶူင်သၢင်ႈပၼ်မႃး AnysoftKeyboard - Shanၼႆၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်တီႈမႃးပၼ်ႁႅင်းၸႂ်( ၼမ်ႉၸႂ်တႆး ) ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ် လႄႈ ၽူႈၶူင်သၢင်ႈ (ၶိူဝ်းတိုၼ်းလႅင်း ) သေၼမ်ႉၸႂ်တႆး10/05/2015
Loading...