1.0 / September 23, 2016
(5.0/5) (18)

Description

ល្បែងនេះមានប្រជាប្រិយភាពជាមួយនឹង កុមារៗ។ដែលតែងតែលេងលើក្រដាស់ នៅតាមគេហដ្ឋាន ។ ឥលូវនេះអ្នកអាចលេងនៅក្នុងទូរស័ព្ទបានហើយ។
The game is popular withchildren. Who always played on paper from home. Now you can playin.

App Information ពស់ និង ជណ្តើរ (Khmer Game)

 • App Name
  ពស់ និង ជណ្តើរ (Khmer Game)
 • Package Name
  com.nagastudios.snakesandladders
 • Updated
  September 23, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Moon Digit
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
 • Google Play Link

Moon Digit Show More...

Bagha Chal (Tigers & Goats) 1.13 APK
Moon Digit
The game of Bagha Chal is played on a specialboard of 5 x 5 points connected orthogonal to form a grid. Thereare also diagonal lines from corner to corner and diagonal linesconnecting the midpoint on each side to the adjacent side’smidpoints.Bagha Chal is a two-player game of uneven sides and is played with4 pieces representing tigers and 20 pieces representinggoats.1- How to playThe game has two phases. In the first phase, the Tigers are put atcorner of the board. Players take turns to plays and goats startfirst.Only tigers can move at the first phase. Once all goats havebeen placed to the board, the second phase started in which thegoats can move too.2- Move and CaptureAll tigers and goats can only 1 step upward, downward or left,right.The tiger can hop over adjacent goat into a vacant cell beyondalong a straight cell. The latter move captures the hopped-overgoat which is removed from the board. Goats can not hop or taketigers. Tigers cannot hop over other tigers.3- FinishingA game is won by the goats if they succeed in preventing all tigersfrom being able to move.A game is won by the tigers if they capture (eat) all goats orpreventing all goats from being able to move.
Ouk Chaktrang (អុកចត្រង្គ) 1.15 APK
Moon Digit
The first type of Khmer chess game is known tothe Cambodians as Ouk Chaktrang (អុកចត្រង្គ).The name “Ouk” was believed to come from imitating the sound madebetween the chessman and the chessboard while checking. Asterminology and rule are concerned, the word “Ouk” means check, andit is required to say out loud by the player who checks the enemyKing.The game is also named “Chaktrang” is formal and derived fromIndian, Sanskrit Chaturanga (चतुरङ्ग).Like the international chess, Ouk Chaktrang requires two people toplay against each other, but in Cambodia there are always two teamsof people participating in the game. This does make every gameplayed even more exciting and entertaining. People, I meanCambodian men, usually gather to play at a barbershop or Cafe shopefor men in their town or village.The object of Chaktrang is also to checkmate the opponent’s King.In the beginning, who should move first is simply a matter ofagreement between the players. However, for the next game, theloser usually has a privilege to move first. If the first game wasdrawn for some reason, once again the mutual agreement decides forthe matter in question.The second type of Cambodian chess game is Rek, please see the Rekgame also.
ពស់ និង ជណ្តើរ (Khmer Game) 1.0 APK
Moon Digit
ល្បែងនេះមានប្រជាប្រិយភាពជាមួយនឹង កុមារៗ។ដែលតែងតែលេងលើក្រដាស់ នៅតាមគេហដ្ឋាន ។ ឥលូវនេះអ្នកអាចលេងនៅក្នុងទូរស័ព្ទបានហើយ។The game is popular withchildren. Who always played on paper from home. Now you can playin.
Khmer Game Pack 1.15 APK
Moon Digit
This is collection of all Khmer popular gamesin one app. In this app included games:1- Ouk Chatrang2- Rek3- KhlaSiKo4- Tic Tac Toe5- 1024 Khmer letter merge6- Khmer letter merge 2We will creating more games.
Makruk - Thai Chess (หมากรุก) 1.15 APK
Moon Digit
Makruk (Thai: หมากรุก; rtgs: Mak Ruk;), orThai chess, is a board game descended from the 6th-century Indiangame of chaturanga or a close relative thereof, and thereforerelated to chess. It is regarded as the most similar living game tothis common ancestor of all chess variants.There are around two million Thais who can play makruk, while 5000can play chess.According to former world chess champion Vladimir Kramnik, MakrukThai is more strategic than international chess. You have to planyour operations with total care since Makruk Thai can be comparedto an anticipated endgame of International Chess.Rules---------The Pawn(called เบี้ย bia, a cowry shell, formerly used for money) Movesand captures like a pawn in international chess, but cannot movetwo steps on the first move and, therefore, cannot be captured enpassant. A pawn that reaches the sixth rank is always promoted to aqueen (med).The Queen(called เม็ด met), the weakest piece, moves one step in anydiagonal direction, like the fers in shatranj, or a cat sword indai shogi.The Bishop(called โคน khon, nobleman or mask) moves one step in any diagonaldirection or one step forward, like the silver general inshogi.The Knight(called ม้า ma, horse) moves like a knight in Western chess: twosteps in one direction and then one step perpendicular to thatmovement. It jumps over any pieces in the way.The Rook(called เรือ ruea, boat) moves like a rook in Western chess: anynumber of steps horizontally or vertically.Angmoves like a king in international chess – one step in anydirection. He is allowed to make a Ses (knight jump) at his firstmove (This special move is no more used in Thailand). The game endswhen the king is checkmated.

Top Apps Show More...

WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results ofonline marketing, how to articles, tools and tips for running yourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship, startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of our app:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and user cannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later from bookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with others frominside the app via popular social sharing applications.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEI Noof the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value