Loading...

Description

ដើម្បីអនុវត្តភារកិច្ចនៃកំណែទម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលត្រូវបានផ្ទេរមកក្រសួងយុត្តិធម៌ឱ្យមាន ប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ក្រសួងយុត្តិធម៌បានរៀបចំបង្កើតនូវគណៈកម្មការដឹកនាំការកែទម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ ដែលដាក់ឱ្យអនុវត្តដេាយអនុក្រឹត្យលេខ ៤៩១អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៣ ដែលមានរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌ជាប្រធាន និងសមាជិក១៦រូបទៀតមកពីស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធ។ ក្នុងការសម្របសម្រួលការងារកំណែទម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងក៏ដើម្បីជាជំនួយគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសផងដែរដល់ គណៈកម្មការដឹកនាំការកែទម្រង់ច្បាប់ និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ក្រសួងក៏បានបង្កើតនូវលេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍មួយ ដែលថិតក្រេាមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ដេាយប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌លេខ ១១០ កយ.ប្រក/១៣ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣។ តាមរយៈលេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍នេះក្រសួងបានរៀបចំកែសម្រួលផងដែរនូវសមាសភាពនៃក្រុមការងារបច្ចេកទេសចំរុះខាងភាគីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការជាមួយក្រុមការងារបច្ចេកទេសចំរុះខាងភាគីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ លើការងារកំណែទម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌។ក្រុមការងារបច្ចេកទេសចំរុះទាំងពីរ ក៏បានឯកភាពគ្នាផងដែរលើសូចនាករតាមដានរួមគ្នាលើការអនុវត្តកម្មវិធីរកំណែទ​ម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៤-២០១៨ ដែលមានការឧបត្ថមគាំទ្រទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសនិងថវិការពីខាងភាគីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ហើយថវិការគាំទ្រ ទាំងអស់នេះនឹងត្រូវប្រើបា្រសក្នុងការងារកំណែទម្រង់ចាប់ពីដើមឆ្នាំ ២០១៥ តទៅដេាយមានការចូលរួម ឧបត្ថមគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសផងដែរពីខាងក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា។ ក្រៅពីនេះក្រសួងក៏បានធ្វើការកែសម្រួលផងដែរនូវ រចនាសម្ព័ន្ធ តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ក្រសួង ដើម្បីឆ្លើយ តបទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្តែងនៃការងារកំណែទម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នឹងបំពេញតាមតម្រូវការដែល កំណត់ដេាយច្បាប់មូលដ្ឋានទាំងបីពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យយុត្តិធម៌“ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្កការតុលាការ ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈនៃចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញានិងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម” ដែលព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះហស្តលេខាប្រកាសឱ្យប្រើ នាថ្ងៃទី១៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤។To perform the tasks of reform, law andjustice system, which were transferred to the Department of Justiceto be highly effective Ministry set up the Steering Committeereform law and justice system, which is implemented Andes and inDecree No. 491 ANK. Dated October 24, 2013, Prime Minister,President and the members 16 from the institutions involved. Tocoordinate the work, legal and judicial system and also to atechnical support as well to the Steering Committee reform of legaland judicial ministry also creates a permanent secretariat, whichincluded credits for control of the Ministry of Zebedee, and inannouncing the state's Minister of 110 body. Practitioners / 13dated 09 December 2013.Through the Permanent Secretariat, theMinistry has also edited the composition of the technical workingparty coalition government to work with the Joint Technical Workingside development partners on legal and judicial reform. TechnicalWorking coalition They also agreed also on indicators tracktogether on the implementation of the program of Reform laws andjudicial system for 2014-2018, which has sponsored support, bothtechnical and budget from the side of development partners andbudget support, all this will have to use white in the reform work,from early 2015 onwards Andes and in the participation sponsoredtechnical support also from the Council.Besides, the ministry alsorevised also the structure, roles and responsibilities of theMinistry to respond to the specific circumstances of theemployment, legal and judicial system will meet the requirementsthat determine the Andes and in the Basic Law, all three involvingthe judicial sector, "Law on the Organization organizations Courtsof law on the statute of judges and prosecutors and the law on theorganization and functioning of the Supreme Council of Magistracy,"which King sign promulgated on 16 July 2014.

App Information លេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍

 • App Name
  លេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍
 • Package Name
  com.ionicframework.pscljrapp272856
 • Updated
  February 24, 2017
 • File Size
  4.5M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  0.0.1
 • Developer
  លេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Social
 • Developer
 • Google Play Link

លេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍ Show More...

លេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍ 0.0.1 APK
ដើម្បីអនុវត្តភារកិច្ចនៃកំណែទម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលត្រូវបានផ្ទេរមកក្រសួងយុត្តិធម៌ឱ្យមាន ប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ក្រសួងយុត្តិធម៌បានរៀបចំបង្កើតនូវគណៈកម្មការដឹកនាំការកែទម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ ដែលដាក់ឱ្យអនុវត្តដេាយអនុក្រឹត្យលេខ ៤៩១អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៣ ដែលមានរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌ជាប្រធាន និងសមាជិក១៦រូបទៀតមកពីស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធ។ ក្នុងការសម្របសម្រួលការងារកំណែទម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងក៏ដើម្បីជាជំនួយគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសផងដែរដល់ គណៈកម្មការដឹកនាំការកែទម្រង់ច្បាប់ និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ក្រសួងក៏បានបង្កើតនូវលេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍មួយ ដែលថិតក្រេាមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ដេាយប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌លេខ ១១០ កយ.ប្រក/១៣ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣។ តាមរយៈលេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍នេះក្រសួងបានរៀបចំកែសម្រួលផងដែរនូវសមាសភាពនៃក្រុមការងារបច្ចេកទេសចំរុះខាងភាគីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការជាមួយក្រុមការងារបច្ចេកទេសចំរុះខាងភាគីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ លើការងារកំណែទម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌។ក្រុមការងារបច្ចេកទេសចំរុះទាំងពីរ ក៏បានឯកភាពគ្នាផងដែរលើសូចនាករតាមដានរួមគ្នាលើការអនុវត្តកម្មវិធីរកំណែទ​ម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៤-២០១៨ ដែលមានការឧបត្ថមគាំទ្រទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសនិងថវិការពីខាងភាគីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ហើយថវិការគាំទ្រ ទាំងអស់នេះនឹងត្រូវប្រើបា្រសក្នុងការងារកំណែទម្រង់ចាប់ពីដើមឆ្នាំ ២០១៥ តទៅដេាយមានការចូលរួម ឧបត្ថមគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសផងដែរពីខាងក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា។ ក្រៅពីនេះក្រសួងក៏បានធ្វើការកែសម្រួលផងដែរនូវ រចនាសម្ព័ន្ធ តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ក្រសួង ដើម្បីឆ្លើយ តបទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្តែងនៃការងារកំណែទម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នឹងបំពេញតាមតម្រូវការដែល កំណត់ដេាយច្បាប់មូលដ្ឋានទាំងបីពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យយុត្តិធម៌“ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្កការតុលាការ ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈនៃចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញានិងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម” ដែលព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះហស្តលេខាប្រកាសឱ្យប្រើ នាថ្ងៃទី១៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤។To perform the tasks of reform, law andjustice system, which were transferred to the Department of Justiceto be highly effective Ministry set up the Steering Committeereform law and justice system, which is implemented Andes and inDecree No. 491 ANK. Dated October 24, 2013, Prime Minister,President and the members 16 from the institutions involved. Tocoordinate the work, legal and judicial system and also to atechnical support as well to the Steering Committee reform of legaland judicial ministry also creates a permanent secretariat, whichincluded credits for control of the Ministry of Zebedee, and inannouncing the state's Minister of 110 body. Practitioners / 13dated 09 December 2013.Through the Permanent Secretariat, theMinistry has also edited the composition of the technical workingparty coalition government to work with the Joint Technical Workingside development partners on legal and judicial reform. TechnicalWorking coalition They also agreed also on indicators tracktogether on the implementation of the program of Reform laws andjudicial system for 2014-2018, which has sponsored support, bothtechnical and budget from the side of development partners andbudget support, all this will have to use white in the reform work,from early 2015 onwards Andes and in the participation sponsoredtechnical support also from the Council.Besides, the ministry alsorevised also the structure, roles and responsibilities of theMinistry to respond to the specific circumstances of theemployment, legal and judicial system will meet the requirementsthat determine the Andes and in the Basic Law, all three involvingthe judicial sector, "Law on the Organization organizations Courtsof law on the statute of judges and prosecutors and the law on theorganization and functioning of the Supreme Council of Magistracy,"which King sign promulgated on 16 July 2014.
Loading...