1.3 / July 6, 2016
(/5) ()
Loading...

Description

 四阿含義同中阿含。首以明其旨。不復重序也。增壹阿含者。比法條貫以數相次也。數終十。令加其一。故曰增一也。且數數皆增。以增為義也。其為法也。多錄禁.....

App Information 增壹阿含經 Portable Sutra Series

 • App Name
  增壹阿含經 Portable Sutra Series
 • Package Name
  smallhubsgabrielle.portable_zengyiohan_main_activity
 • Updated
  July 6, 2016
 • File Size
  3.3M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.3
 • Developer
  Gab Gab House
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Personalization
 • Developer
 • Google Play Link

Gab Gab House Show More...

[戒律佛經] - 大悲咒修持法與功德利益 Benefit 3.1 APK
Gab Gab House
壹、觀世音菩薩說大悲咒的因緣 貳、誦持大悲咒的功德利益 參、大悲神咒的修法 肆、誦持大悲咒的神奇感應 伍、誦持大悲咒如法結界陸、誦持大悲咒功德盡未來際 柒、大悲神咒消災解厄、治病癒疾之法 捌、大悲心陀羅尼經四十手印用途 玖、日光月光二菩薩為擁護持誦大悲神咒者拾、大悲咒發願文 Portable Consciousness Sutra/ Buddhism Studies所有內容,未經精確校定,僅作參考。如有錯漏, 歡迎提點更正。
隨身佛經 Portable Sutra 5.4 APK
Gab Gab House
我們的app已經轉為 "隨身佛經 Portable Sutra Pro", "隨身佛經 Portable Sutra"將永久不能使用。大家請下載 "隨身佛經 Portable Sutra Pro", 繼續閱讀佛經, 讓心神放鬆, 阿彌陀佛!https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gabrielle.buddhistscriptures"隨身佛經 Portable Sutra Pro" 會定時更新內容。 歡迎提出任何建議 (留言/電郵), 我們會努力改善。阿彌陀佛。隨身佛經提供一系列普遍世界各地佛教徒所常用的佛經 2000+ 篇。 1. 佛法基礎知識 佛陀的緣起 1-1. 佛陀不是神 1-2.出家到成道 1-3. 初轉大法輪 1-4. 佛法的誕生 佛法在中國 2-1. 佛法的傳入 2-2. 經典的翻譯 2-3. 宗派與傳承2-4. 藏傳佛教 2-5. 中國巴利語系佛教 2-6. 佛教對中國文化的影響 2-7. 中國佛教的特點 2-8.佛教與中國文化的結合 佛法的內容 3-1. 佛法的世界觀 3-2. 佛法的人生觀 3-3. 小乘佛教的基本內容 3-4.人天乘與大乘佛法 佛法基礎 4-1. 學佛的目的 4-2. 學佛的歷程 4-3. 學佛的途徑 4-4. 學佛的方法 4-5.學佛的過程 2. 佛經精選 (100+) 1 心經 2 阿彌陀經 3 普門品 4 金剛經 5 地藏經 6 無量壽經 7 四十二章經 8圓覺經 9 佛遺教經 10 八大人覺經 11 維摩詰經 12 法句經 13 楞伽經 14 楞嚴經 15 法華經 16 華嚴經 17觀無量壽佛經 18 普賢行願品 19 念佛圓通章 20 占察經 3. 佛陀小故事 4. 佛系故事 5. 各宗祖師傳記 法相宗 窺基大師淄州大師 金剛乘 善無畏 金剛智 蓮花生大士 八思巴 一行禪師 惠果法師 空海法師 天台宗 慧文禪師 智者大師 章安大師 智威大師慧威大師 左溪玄朗大師 荊溪湛然大師 義寂法師 四明知禮大師 幽溪傳燈大師 諦閑大師  禪宗 道信大師 弘忍大師 惠能大師荷澤神會禪師 青原行思大師 雲巖曇晟禪師 龍潭崇信禪師 南嶽懷讓大師 馬祖道一禪師 石頭希遷禪師 天皇道悟禪師 百丈懷海禪師臨濟義玄禪師 黃檗希運禪師 溈山靈祐禪師 仰山慧寂禪師 藥山惟儼禪師   德山宣鑑禪師 洞山良价禪師 雪峰義存禪師 玄沙師備禪師羅漢桂琛禪師 清涼文益禪師 風穴延沼禪師 首山省念禪師 石霜楚圓禪師 雲門文偃禪師 南泉普願禪師 曹山本寂禪師 雲巖曇晟禪師黃龍慧南禪師 楊岐方會禪師 雪竇重顯禪師 華嚴宗 棗柏大士 清涼國師 淨土宗 廬山慧遠大師 二祖善導大師 三祖承遠大師 四祖法照大師五祖少康大師 永明延壽大師 七祖省常大師 八祖蓮池大師 九祖蕅益大師 十祖截流大師 十一祖省庵大師 十二祖徹悟大師 十三祖印光大師6. 法句經故事集 7. 百喻選輯 8. 經律異相 #1 不思議功德諸佛所護念經 #2 不退轉法輪經 #3 中本起經 #4 中阿含經#5 中陰經 #6 五千五百佛名經 #7 仁王般若波羅蜜經 #8 仁王護國般若波羅蜜多經 #9 佛名經 #10 佛所行讚卷 #11佛本行經 #12 佛本行集經 #13 佛母出生三法藏般若波羅蜜多經 #14 佛母寶德藏般若波羅蜜經 #15 佛般泥洹經 #16佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經 #17 佛說長阿含經 #18 信力入印法門經 #19 修行本起經 #20 僧伽吒經 #21僧伽羅剎所集經 #22 光讚經 #23 六度集經 #24 最上根本大樂金剛不空三昧大教王經 #25最上根本大樂金剛不空三昧大教王經_西天 #26 最勝問菩薩十住除垢斷結經 #27 出曜經 #28 分別善惡報應經 #29 別譯雜阿含經#30 勝天王般若波羅蜜經 #31 十住經 #32 十吉祥經 #33 十地經 #34 占察善惡業報經 #35 四童子三昧經 #36地藏菩薩本願經 #37 增壹阿含 #38 大乘入諸佛境界智光明莊嚴經 #39 大乘大方廣佛冠經 #40 大乘大集地藏十輪經 #41大乘悲分陀利經 #42 大乘本生心地觀經 #43 大乘無量壽莊嚴經 #44 大乘理趣六波羅蜜多經 #45 大乘菩薩藏正法經 #46大乘起信論 #47 大乘顯識經 #48 大佛頂首楞嚴經 #49 大勢至菩薩念佛圓通章 #50 大哀經 #51 大唐新翻護國仁王般若經#52 大堅固婆羅門緣起經 #53 大寶積經 #54 大悲經 #55 大方便佛報恩經 #56 大方廣三戒經 #57 大方廣佛華嚴經#58 大方廣佛華嚴經_東晉 #59 大方廣佛華嚴經普賢行願品 #60 大方廣十輪經 #61 大方廣善巧方便經 #62大方廣圓覺修多羅了義經 #63 大方廣總持寶光明經 #64 大方等大集經 #65 大方等大集經賢護分卷 #66 大方等無想經 #67大明度經 #68 大樓炭經 #69 大正句王經 #70 大法鼓經 #71 大聖文殊師利菩薩佛剎功德莊嚴經 #72 大般泥洹經 #73大般涅槃經 #74 大般涅槃經_北涼天竺三藏曇無讖譯 #75 大般涅槃經_後秦釋道朗撰 #76 大般若波羅蜜多經 #77 大般若經#78 大莊嚴論經 #79 大薩遮尼乾子所說經 #80 大迦葉問大寶積正法經 #81 大阿彌陀佛經 #82 大集大虛空藏菩薩所問經#83 大集會正法經 #84 大集法門經 #85 大集譬喻王經 #86 太子瑞應本起經 #87 央掘魔羅經 #88 奮迅王問經 #89如來不思議祕密大乘經 #90 如來興顯經 #91 如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經 #92 如幻三摩地無量印法門經 #93 如幻三昧經#94 寶女所問經 #95 寶星陀羅尼經 #96 小品經 #97 度世品經 #98 廣博嚴淨不退轉輪經 #99 御製大乘妙法蓮華經#100 悲華經 #101 慧上菩薩問大善權經 #102 摩訶摩耶經 #103 摩訶般若波羅蜜經 #104 摩訶般若鈔經 #105撰集百緣經 #106 放光般若經 #107 文殊師利佛土嚴淨經 #108 文殊師利所說不思議佛境界經 #109文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經 #110 文殊師利發願經 #111 文殊師利般若經 #112 方廣大莊嚴經 #113 方等般泥洹經#114 普曜經 #115 正法華經卷 #116 毘婆尸佛經 #117 毘耶娑問經 #118 法句經 #119 法句譬喻經 #120法集要頌經 #121 海意菩薩所問淨印法門經 #122 添品妙法蓮華經 #123 漸備一切智德經 #124 濡首菩薩無上清淨分衛經#125 無明羅剎集 #126 無畏授所問大乘經 #127 無言童子經 #128 無量壽經 #129 無量清淨平等覺經 #130父子合集經 #131 生經 #132 白衣金幢二婆羅門緣起經 #133 百喻經卷 #134 眾經撰雜譬喻卷 #135 眾許摩訶帝經#136 福力太子因緣經 #137 等目菩薩所問三昧經 #138 等集眾德三昧經 #139 給孤長者女得度因緣經 #140 羅摩伽經#141 義足經 #142 聖善住意天子所問經 #143 自在王菩薩經 #144 興起行經 #145 舊雜譬喻經 #146 般泥洹經#147 般舟三昧經 #148 菩薩念佛三昧經 #149 菩薩本生鬘論 #150 菩薩本行經 #151 菩薩行方便境界神通變化經#152 華嚴入如來德智不思議境界經 #153 蓮華面經 #154 虛空孕菩薩經 #155 諸法集要經 #156 護國尊者所問大乘經#157 賢劫經 #158 賢愚經 #159 起世因本經 #160 起世經 #161 道行般若經 由於各宗派的儀軌有所不相同,隨身佛經的經文是不加入儀軌的。 如果有任何建議,歡迎電郵通知。 願以此功德,迴向法界一切眾生,聞法得度,離苦得樂,往生淨土。如涉及轉載版權問題,請電郵通知,我們會儘快把相關內容刪除。 ---- 隨身佛經提供一系列普遍世界各地佛教徒所常用的佛經。 1 心經 2阿彌陀經 3 普門品 4 金剛經 5 地藏經 6 無量壽經 7 四十二章經 8 圓覺經 9 佛遺教經 10 八大人覺經 11 維摩詰經12 法句經 13 楞伽經 14 楞嚴經 15 法華經 16 華嚴經 17 觀無量壽佛經 18 普賢行願品 19 念佛圓通章 20占察經 由於各宗派的儀軌有所不相同, 隨身佛經的經文是不加入儀軌的。 如果有任何建議,歡迎電郵通知。願以此功德,迴向法界一切眾生,聞法得度,離苦得樂,往生淨土。 如涉及轉載版權問題,請電郵通知,我們會儘快把相關內容刪除。 Whatwe share in English Version: 1. The Heart of Prajna Paramita Sutra2. Vajra Sutra 3. AVATAMSAKA SUTRA (Chapter 1, 2, 33) 4. AVATAMSAKASUTRA, chapter 40 5. The Wonderful Dharma Lotus Flower Sutra(Chapters 14-28) with the Commentary of Tripitaka Master Hsuan Hua... Update regularly.
《史記》Chinese Literature 2.0 APK
Gab Gab House
《史記》是由司馬遷撰寫的中國第一部紀傳體通史。記載了上自上古傳說中的黃帝時代,下至漢武帝元狩元年間共3000多年的歷史(哲學、政治、經濟、軍事等)。《史記》最初沒有固定書名,或稱“太史公書”,或稱“太史公傳”,​​也省稱“太史公”。“史記”本是古代史書通稱,從三國時期開始,“史記”由史書的通稱逐漸成為“太史公書”的專稱。《史記》與後來的《漢書》(班固)、《後漢書》(范曄、司馬彪)、《三國志》(陳壽)合稱“前四史”。劉向等人認為此書“善序事理,辯而不華,質而不俚”。與司馬光的《資治通鑑》並稱“史學雙璧”。所有內容,未經精確校定,僅作參考。如有錯漏, 歡迎提點更正。
大 悲 咒 Buddhism Studies/Sutra 4.0 APK
Gab Gab House
大 悲 咒 經 文 (繁體) 大悲咒经文(简体) 大 悲 咒 經 文 之 發 音 佛、菩薩誕期表 (農曆) 齋期表由於各宗派的儀軌有所不相同, 隨身佛經的經文是不加入儀軌的。 如果有任何建議,歡迎電郵通知。願以此功德,迴向法界一切眾生,聞法得度,離苦得樂,往生淨土。 如涉及轉載版權問題,請電郵通知,我們會儘快把相關內容刪除。
[古大德佛經著作] -- 文昌帝君陰騭文廣義節錄 Sutra 2.1 APK
Gab Gab House
重刻《安士全書》序一 重刻《安士全書》序二 《陰騭文廣義》原序 文昌帝君陰騭文 補缺 吾一十七世為士大夫身 未嘗虐民酷吏 救人之難濟人之急 憫人之孤 容人之過 廣行陰騭,上格蒼穹 人能如我存心 天必錫汝以福 於是訓於人曰 昔于公治獄,大興駟馬之門竇氏濟人,高折五枝之桂 救蟻中狀元之選 埋蛇享宰相之榮 欲廣福田須憑心地 行時時之方便,作種種之陰功 利物利人 修善修福 正直代天行化慈祥為國救民 忠主 孝親 敬兄 信友 或奉真朝斗 或拜佛念經 報答四恩 廣行三教 濟急如濟涸轍之魚,救危如救密羅之雀 矜孤恤寡敬老憐貧 措衣食周道路之饑寒 施棺槨免屍骸之暴露 家富提攜親戚 歲饑賑濟鄰朋 斗稱須要公平,不可輕出重入 奴婢待之寬恕,豈宜備責苛求印造經文 創修寺院 捨藥材以拯疾苦 施茶水以解渴煩 或買物放生 或持齋而戒殺 舉步常看蟲蟻 禁火莫燒山林 點夜燈以照人行造河船以濟人渡 勿登山而網禽鳥 勿臨水而毒魚蝦 勿宰耕牛 勿棄字紙 勿謀人之財產 勿妒人之技能 勿淫人之妻女 勿唆人之爭訟勿壞人之名利 勿破人之婚姻 勿因私仇使人兄弟不和 勿因小利使人父子不睦 勿倚權勢而辱善良 勿恃富豪而欺貧困善人則親近之,助德行於身心;惡人則遠避之,杜災殃於眉睫 常須隱惡揚善 不可口是心非 剪礙道之荊榛,除當途之瓦石 修數百年崎嶇之路造千萬人來往之橋 垂訓以格人非 捐貲以成人美 作事須循天理 出言要順人心 見先哲於羹牆 慎獨知於衾影 諸惡莫作,眾善奉行永無惡曜加臨,常有吉神擁護 近報則在自己 遠報則在兒孫 百福駢臻,千雲祥集,豈不從陰騭中得來者哉 附:明袁了凡四訓附:俞淨意公遇灶神記 所有內容,未經精確校定,僅作參考。如有錯漏, 歡迎提點更正。
《論語》 Chinese Literature 4.1 APK
Gab Gab House
學而篇 為政篇 八佾篇 里仁篇 公冶長篇 雍也篇 述而篇 泰伯篇 子罕篇 鄉黨篇 先進篇 顏淵篇 子路篇 憲問篇 衛靈公篇 季氏篇陽貨篇 微子篇 子張篇 堯曰篇 所有內容,未經精確校定,僅作參考。如有錯漏, 歡迎提點更正。
文言文字典 Classical Chinese Pro 6.0 APK
Gab Gab House
文言文字典 Classical Chinese * 過千個文言詞彙解釋 * 過千句文言句子解釋 * 定期更新 * 方便學生理解古文 *操作簡單 * 免費使用
古文古詩佳句 Ancient Poetry n Prose 4.1 APK
Gab Gab House
古文古詩佳句 Ancient Poetry n Prose * 過千古文古詩佳句 * 定期更新 * 方便學生作文 * 操作簡單 *免費使用
Loading...