1.4 / August 27, 2014
(3.7/5) (3)
Loading...

Description

官方微信公众号:hiueycom - 维语游戏、应用更新介绍
官方QQ群:98730319
SarhilAropilan极品飞机维语版 - 手机射击游戏,扮演铁胆飞机侠勇斗来自星星的邪恶势力,飞机也能保护人类拯救世界!

来自星星的你?NO,这是来自星星的飞机!
铁胆火车侠?OUT,飞机侠带你拯救世界!
扮演铁胆飞机侠勇斗来自星星的邪恶势力, 飞机也能保护人类拯救世界!
还在玩千人一机的老旧游戏吗?
快来体验原汁原味的飞机大战!
超爽快连击的战斗,华丽弹幕和炫酷爆炸!
飞机2.0时代已经来临!
不用烦恼没有属于自己的飞机,快来拥有独一无二的订制飞机!自己的飞行员!自己的飞机侠!自己的僚机!
一切尽在《极品飞机》!

App Information 极品飞机维语版 Sarhil Aropilan

 • App Name
  极品飞机维语版 Sarhil Aropilan
 • Package Name
  com.shyootksl.util
 • Updated
  August 27, 2014
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.4
 • Developer
  Ziipin Network
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Arcade
 • Developer
 • Google Play Link

Ziipin Network Show More...

Qazaq Keyboard - Қазақша пернетақта 1.5.5 APK
Сөйлесіп жатқан кезде көп қате жібересіз бе? Онда "Qazaq Keyboard"пернетақтасын жүктеп алыңыз! Мәтінді жылдам теру, тез үндесу,қазақша сөз болжауымен өзіңіз жиі пайдаланатын сөздерді алдына қою,көп тілдерге (Қазақ/Qazaq/Русский/English) ауысуға мүмкіндікберетін пернетақта түрі. Android 4.0 және одан жоғары нұсқалары барсмартфондарға арналған қосымша. 📱 Түн ортасында қаріп тересіз бе?Көзіңізді ауыртпайтын "түңгі пернетақта" режиміне ауысып алыңыз! 🎉Жарнама мүлдем шықпайды! Пайдалану ерекшеліктері: 1. Көп тілдерге(Қазақ/Qazaq/Русский/English) ауысуға мүмкіндік береді; 2. Мәтіндіжылдам теру; Ақылды, тез үндесуге қолайлы қазақша пернетақта түрі.Сөз болжауымен өзіңіз жиі пайдаланатын сөздерді алдына қойып,оларды кез келген уақытта қолдануыңызға қолайлы жасалған супержеңіл енгізуші. 3. Қызықты Emoji; Өзіңіздің жағдайыңыздыжазып-айтуға ерінесіз бе? Онда, түрлі қызықты emoji мен күлкілістикерлерді телефоныңызға жүктеп алыңыз! 4. Қызықты пернетақта түріжәне оның дауысы; Ұзақ уақыт бойы бірдей пернетақта түріменқолданып жалықтыңыз ба? Онда, өзіңізге ұнайтын суретті қойып,қаріптердің дауысын шығаратындай етіп алыңыз! 5. Пернетақта түрінауыстыруға болатын қолайлы мүмкіндігін жіберіп алмаңыз! 6. Ыңғайлымеңзер; Қате жіберген жеріңізді пернетақта автоматты түрде өзіжөңдеп береді. 7. Түңгі режим; 8. Пернетақта мен қаріп өлшемінөзіңіздің ұнатуыңыз бойынша орнатып алыңыз! 💌 Бізбен бірге болыңыз!Қосымша түрін оңай жүктеп, біздің ресми парақшаларымызғатіркеліңіз! VK: https://vk.com/qazaqkeyboard Facebook:https://www.facebook.com/qazaqkeyboard/ Instagram:https://www.instagram.com/qazaqkeyboard/---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Больше не нужно экспортировать и открывать сторонние приложения!"Qazaq Keyboard" доступна по умолчанию. Абсолютно бесплатнаяклавиатура позволяет использовать казахскую клавиатуру какстандартную во всех приложениях! «Qazaq Keyboard» – включает в себяследующие функции: 1. Легкая установка клавиатуры нажатиемнесколько кликов; 2. «Транслитерация» - транслирование набираемыхбукв с кириллицы на латиницу; 3. Настройка раскладок (доступныераскладки: Қазақ/Qazaq/Русский/English); 4. Выбор темы используемойклавиатуры; 5. Возможность выбора цвета фона клавиатуры; 6.Возможность загрузки картинки для фона клавиатуры; 7. Поддержкавертикального и альбомного режима просмотра; 8. Включение иотключение звуков клавиатуры; 9. Выбор звука клавиш; 10.Автоматически заглавные буквы после точки. 💌 Читайте нас всоцсетях: VK: https://vk.com/qazaqkeyboard Facebook:https://www.facebook.com/qazaqkeyboard/ Instagram:https://www.instagram.com/qazaqkeyboard/ Sөylesіp zhatқan kezde kөpқate zhіberesіz baa? Onda "Qazaq Keyboard" pernetaқtasyn zhүktepalyңyz! Mәtіndі zhyldam ters, mes үndesu, Kazakh Russian sozbolzhauymen өzіңіz zhiі paydalanatyn sөzderdі Aldyn қoyu, kөptіlderge (Kazakh / Qazaq / Russian / English) auysuғa mүmkіndіkberetіn pernetaқta tүrі. Android 4.0 zhane Odan zhoғary nұsқalarybar smartfondarғa arnalғan қosymsha. 📱 Tүn ortasynda қarіp teresіzbaa? Kөzіңіzdі auyrtpaytyn "tүңgі pernetaқta" rezhimіne auysypalyңyz! 🎉 Zharnama mүldem shyқpaydy! Paydalanu erekshelіkterі: 1.Kөp tіlderge (Kazakh / Qazaq / Russian / English) auysuғa mүmkіndіkberedі; 2. Mәtіndі zhyldam ters; Aқyldy, mes үndesuge қolaylyKazakh Russian pernetaқta tүrі. Soz bolzhauymen өzіңіz zhiіpaydalanatyn sөzderdі Aldyn қoyyp, Olard Kez kelgen uaқyttaқoldanuyңyzғa қolayly zhasalғan super zheңіl engіzushі. 3. ҚyzyқtyEmoji; Өzіңіzdің zhaғdayyңyzdy zhazyp-aytuғa erіnesіz baa? Onda,tүrlі қyzyқty emoji Myung kүlkіlі stikerlerdі telefonyңyzғa zhүktepalyңyz! 4. Қyzyқty pernetaқta tүrі zhane onyң dauysy; Ұzaқ uaқytBoyi bіrdey pernetaқta tүrіmen қoldanyp zhalyқtyңyz ba? Onda,өzіңіzge ұnaytyn surettі қoyyp, қarіpterdің dauysyn shyғaratyndayetіp alyңyz! 5. Pernetaқta tүrіn auystyruғa bolatyn қolaylymүmkіndіgіn zhіberіp almaңyz! 6. Yңғayly meңzer; Қate zhіbergenzherіңіzdі pernetaқta avtomatty tүrde өzі zhөңdep beredі. 7. Tүңgіmode; 8. Pernetaқta Myung қarіp өlshemіn өzіңіzdің ұnatuyңyzboyynsha ornatyp alyңyz! 💌 Bіzben bіrge bolyңyz! Қosymsha tүrіnoңay zhүktep, bіzdің resmi paraқshalarymyzғa tіrkelіңіz! VK:https://vk.com/qazaqkeyboard Facebook:https://www.facebook.com/qazaqkeyboard/ Instagram:https://www.instagram.com/qazaqkeyboard/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No longer need to exportand open up third-party apps! "Qazaq Keyboard" is enabled bydefault. Absolutely free keyboard allows you to use the Kazakhkeyboard as standard in all applications! «Qazaq Keyboard» -includes the following features: 1. Easy to install the keyboard bypressing a few clicks; 2. "Transliteration" - broadcasting dialedletters from the Cyrillic to the Latin alphabet; 3. Configurelayouts (layouts available: Kazakh / Qazaq / Russian / English); 4.Choosing your keyboard theme; 5. Selectable keypad backgroundcolor; 6. Ability to download wallpapers for keyboard background;7. Support for vertical and landscape viewing modes; 8. Enablingand disabling keyboard sounds; 9. Sound Select buttons; 10.Automatically caps after the point. 💌 Follow us on social networks:VK: https://vk.com/qazaqkeyboard Facebook:https://www.facebook.com/qazaqkeyboard/ Instagram:https://www.instagram.com/qazaqkeyboard/
O'zbekcha klaviatura - Ўзбекча клавиатура 1.2.6 APK
Ўзбек тили, рус тили ва инглиз тиллари билан яхши ишлайди, ўзбек тилида бемалол ишлатинг.Тилларни алмаштириш: Ўзбек, рус ва инглиз тилларида яхши ишлайди.Сўзларни бирлаштириш:Тезда жавоб берадиган ўзбек тили сўзлари функцияси ва сўзларнинг динамик такрорланиш даражаси.Смарт-луғат:Фойдаланувчи киритаётган сўзлар параметрига асосан узлуксиз такомиллашиб борувчи луғат.Ўzbek Styles, rus tili va Inglisi tillari Bilan yahshi ishlaydi,ўzbek tilida bemalol ishlating. Tillarni almashtirish: Ўzbek,Russian wa Inglisi tillarida yahshi ishlaydi. Sўzlarnibirlashtirish: Tezda zhavob beradigan ўzbek Styles sўzlarifunktsiyasi wa sўzlarning speaker takrorlanish darazhasi. Smartluғat: Foydalanuvchi kiritaotgan sўzlar parametriga asosan uzluksiztakomillashib boruvchi luғat.
极品飞机维语版 Sarhil Aropilan 1.4 APK
官方微信公众号:hiueycom - 维语游戏、应用更新介绍官方QQ群:98730319SarhilAropilan极品飞机维语版 - 手机射击游戏,扮演铁胆飞机侠勇斗来自星星的邪恶势力,飞机也能保护人类拯救世界!来自星星的你?NO,这是来自星星的飞机!铁胆火车侠?OUT,飞机侠带你拯救世界!扮演铁胆飞机侠勇斗来自星星的邪恶势力, 飞机也能保护人类拯救世界!还在玩千人一机的老旧游戏吗?快来体验原汁原味的飞机大战!超爽快连击的战斗,华丽弹幕和炫酷爆炸!飞机2.0时代已经来临!不用烦恼没有属于自己的飞机,快来拥有独一无二的订制飞机!自己的飞行员!自己的飞机侠!自己的僚机!一切尽在《极品飞机》!
تمام لوحة المفاتيح العربية - Tamam Arabic Keyboard 1.7.6 APK
Tamam Arabic Keyboard يعتمد نظام أندرويد 4.0 وما فوقه، تساعدك علىدقة إدخال اللغة العربية باللمس. يحتوي على العديد من اشكال الكيبوردوايضا يسمح لك بتصميم الكيبورد الخاص بك. بالاضافة للعديد من الملصقاتالمحدثة باستمرار. وظائف: 1.متعدد اللغات دعم تام للإدخال والتبديلبين اللغتين العربية والإنجليزية. 2.الكلمات الرابطة سريع الاستجابةللكلمات الرابطة ودعم ديناميكية تردد الكلمات. 3.قاموس ذكي الترقيةباستمرار للمصطلحات الأمثل. Tamam Arabic Keyboard Android 4.0 systemsupports and above, will help you on the Arabic language inputtouch accuracy. It contains many forms of keyboard and also allowsyou to design your own the keyboard. In addition to many of theposters updated constantly. Careers: 1.mtadd Languages         Full supportfor input and switching between Arabic and English. 2.alkellmatAssociation         Fast responseto the words of the Association and to support dynamic frequencywords. 3.qamos intelligent         Upgradecontinuously for optimal terms.
Azərbaycanca Klaviatura ( Azeri Keyboard ) 1.0.7 APK
Azərbaycan dili üçün əla dəstək, İngilis dilinə keçid və girişÇoxdilli keçid, Oxşar sözlər, Ağıllı redaktŞəxsi terminlərinsaxlanılmasıAzərbaycan sözlərinin tez axtarış funksiyası və dinamiktezliyi.Azeri KeyboardAzerbaijani KeyboardExcellent support for theAzerbaijani language, English language, connectivity andaccessMulti-lingual transition, similar words, smart editKeepingpersonal termsAzərbaycan words, a search function, and dynamicfrequency.English Keyboardazerbaijani Keyboard
کیبورد فارسی Farsi Keyboard 1.3.5 APK
پشتیبانی کامل از زبان فارسی و انگلیسی مناسب برای Android4.0و نسخههای بالاتر دقیق با سرعت ورودی بالا انجمن لغات قوی با قابلیت حدسوارایه کلمات پیشنهادی استیکرهای جذاب و دیدنی قابلیت ارسال و ذخیرهسازی gif تنوع پوشش صفحه کلید و امکان طراحی صفحه کلید دلخواه بهینهسازی و ارتقا و پشتیبانی کاملترین و هوشمندترین کیبورد فارسی Fullsupport for Farsi and English Suitable for Android4.0 and abovePrecision high-speed input Powered by strong ability to guess wordsand presenting candidates Stickers spectacular Ability to send andstorage gif Diversity of the keyboard and the ability to designcustom keyboard Optimize and upgrade and support The most completeand intelligent keyboard, Persian
Akylly Türkmençe Klawiaturasy ( Turkmen Keyboard ) 1.0.8 APK
Akylly Türkmençe Klawiaturasy ( Turkmen Keyboard )Android 4.0 weýokary sistemada ulan, saňa Türkmençäni takyk we dogry ýazmagamümkinçilik berer.Funksiýasynyň aýratynlyklary:1. Şol bir wagtyňözünde türkmen, rus we iňlis dillerinde ýazmak. 2. Sözleriňbaglanşygyna has tiz jogap we sözleriň ýygylygy.3. Sözleriň dowamlydurnuklanmagy.4. Ýazan wagtyň stikerleri goşmak.5. Arka fony islänşekliňde üýtget.6. Sesli ýazmak.Programmany ýasamakda edenhyzmatlary üçin Batyr Babaýewa öz aýratyn minnetdarlygymyzybildirýäris!Akylly Türkmençe Klawiaturasy (Turkmen Keyboard)Android4.0 we ýokary sistemada ulan, saňa Türkmençäni takyk we dogryýazmaga mümkinçilik berer.Funksiýasynyň aýratynlyklary:1. Şol birwagtyň özünde türkmen, rus we iňlis dillerinde ýazmak.2. Sözleriňbaglanşygyna has tiz jogap we sözleriň ýygylygy.3. Sözleriň dowamlydurnuklanmagy.4. Ýazan wagtyň stikerleri goşmak.5. Arka fony islänşekliňde üýtget.6. Sesli ýazmak.Programmany ýasamakda edenhyzmatlary üçin Batyr Babaýewa öz aýratyn minnetdarlygymyzybildirýäris!
com.ziipin.softkeyboard.qatar 1.0.1 APK
يعتمد نظام أندرويد 4.0 وما فوقه، تساعدك على دقة إدخال اللغة العربيةباللمسدعم الإدخال والتبديل بين اللغتين العربية والإنجليزيةتمامًاوظائف:1.متعدد اللغات2.كلمات الرابطة3.قاموس ذكي4.سريعالاستجابة لكلمة الرابطة ودعم دينامية تردد الكلمات5.القاموس المستمرّفي التحسين والترقيةQatar Arabic KeyboardAndroid 4.0 system and itdepends, will help you touch the Arabic language inputaccuracySupport input and switch between Arabic and EnglishperfectlyCareers:1.mtadd Languages2.kellmat Association3.qamosintelligent4.sria response to the word association support dynamicfrequency wordsContinuous 5.alqamos in the optimization andupgradeQatar Arabic Keyboard
Loading...