2.3 / January 16, 2019
(3.8/5) (310)
Loading...

Description

HANGİ DERSLER YER ALIYOR? → 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı → 10.Sınıf Matematik → 10. Sınıf Tarih → 10. Sınıf Coğrafya → 10. SınıfFizik → 10. Sınıf Kimya → 10. Sınıf Biyoloji → 10. Sınıf İngilizce→ 10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10.sınıf tüm derslerden eniyi öğretmenlerin hazırladığı konu testlerini çöz. 10.sınıfdersleri ve testleri uygulaması ile sınav notlarınızıyükseltebilirsiniz. YGS ve LYS sınavlarına hazırlanabilirsiniz.10.Sınıf Test çözme uygulaması ÜCRETSİZDİR. → 10. SINIF TÜRK DİLİVE EDEBİYAT TESTLERİ ÇÖZ - Sunum, Tartışma, Panel - AnlatımaHazırlık - Anlatımda Tema ve Konu - Anlatımda SınırlandırmaAnlatıcının Amacı ve Tarzı - Anlatımın Temeln Özellikleri -Anlatımın Oluşumu - Anlatım Türlerinin Sınıflandırılması -Öyküleyici Anlatım – İsim - Betimleyici Anlatım – Sıfat - Çoşku veHeyecana Bağlı Anlatım – Zamir - İsim, Sıfat, Zamir - DestansıEmredici Anlatım - Fiiller - Fiilimsiler - Öğretici Açıklayıcı veKanıtlayıcı Anlatım - Zarf - Düşsel Anlatım - Edat, Bağlaç -Anlatım Türleri - Sözcük Türleri - Anlatım Türleri 2 - TürkEdebiyatının Dönem Ölçütleri - Şiir - Destan - Destan Dönemi YazılıEdebiyat - 11-12.yy İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri -18-19.yy Anadoludaki İlk Edebiyat ürünleri - Anadoludaki İlkEdebiyat Ürünleri – Öğretici Metinler - 19-20.yy Divan Şiiri -19-20.yy Destanlar - Anonim Halk Şiiri - Aşık Tarzı Halk Şiiri -Dini Tasavvufi Halk Şiiri - Göstermeye Bağlı Edebi Metinler Temaşa- Öğretici Metinler ve diğer tüm konular. → 10. SINIF MATEMATİKTESTLERİ ÇÖZ - Sayma - Olasılık - Fonksiyonlarla İşlemler veUygulamaları - Analitik Geometri - Dörtgenler ve Çokgenler -2.Dereceden Denklem ve Fonksiyonlar - Polinomlar - Çember ve Daire- Geometrik Cisimler ve diğer tüm konular. → 10. SINIF TARİHTESTLERİ ÇÖZ - Osmanlı Devletinin Kuruluşu - Osmanlı Kültür veMedeniyeti - İstanbulun Fethi - Osmanlı Askeri Teşkilat ve Eğitim -Avrupadaki Gelişmeler - Osmanlı Devleti Ekonomik Gelişmeler veToplum - Kanuni Döneminde Siyasal Olaylar - Osmanlıda Hukuk, Bilim,Sanat Reform Hareketleri - 17.yy Asya ve Avrupa - 17.yy Islahatları- 18.yy Değişim ve Diplomasi - 18.yy Osmanlı Islahatları - 19.yyAsya ve Avrupa - 2.Mahmut Dönemi - Tanzimattan Meşrutiyete -Osmanlı Devletinde Anayasal Düzene Geçiş - 19.yy Osmanlı DevletiKültürel Gelişmeler - 20.yy Osmanlı Devleti ve Savaşlar ve diğertüm konular. → 10. SINIF COĞRAFYA TESTLERİ ÇÖZ - Yer Şekilleri veKayaçlar - Su Kaynakları - Toprak Oluşumu ve Toprak Türleri -Bitkilerin Dağılışını Etkileyen Faktörler - Nüfus Özellikleri veDünyada Nüfus Dağılımı - Nüfus Piramitleri ve Özellikleri -Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları - Ekonomik Faaliyetler - TürkiyeninCoğrafi Konumu ve Sonuçları - Türkiyenin Yerşekilleri - Türkiyeninİklimini Etkileyen Faktörler - Türkiyenin Toprak Varlığı - BitkiVarlığı - Su Varlığı - Türkiyede Nüfusun Dağılımı ve Yerleşme -Türkiyede Nüfus Özellikleri - Türkiyede Nüfus Hareketleri - Ulaşım- Doğal Afetler ve Toplum ve diğer tüm konular. → 10. SINIF FİZİKTESTLERİ ÇÖZ - Basınç ve Kaldırma Kuvveti - Elektrik ve Manyetizma- Dalgalar - Optik ve diğer tüm konular. → 10. SINIF KİMYA TESTLERİÇÖZ - Asitler, Bazlar ve Tuzlar - Karışımlar - Endüstride veCanlılarda Enerji – Kimya Her Yerde ve diğer tüm konular. → 10.SINIF BİYOLOJİ TESTLERİ ÇÖZ - Mitoz ve Eşeysiz Üreme - Mayoz veEşeyli Üreme - İnsanda Üreme Sistemi - Büyüme ve Gelişme - Kalıtım- Modern Genetik Uygulamaları - Ekolojik Kavramlar - EkolojikSistem - Biyomlar ve diğer tüm konular. → 10. SINIF İNGİLİZCETESTLERİ ÇÖZ - School Life - Plans - Detective Stories - AncientCivilizations - Travel - Revision - Heplful Tips - Shopping -Digital Era - Heroes - Hobbies - General Revision ve diğer tümkonular. → 10. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTLERİ ÇÖZ -Allah İnancı - İslamda İbadetler - Hz. Muhammed - Kuran ve Yorumu -Haklar Özgürlükler ve Din - Atatürk ve Din - İslam ve Bilim vediğer tüm konular. web:http://testicoz.org/testler/10-sinif-testleri/ COURSE WHICH ISTAKING PLACE? → Grade 10 Turkish Language and Literature → Grade 10Mathematics → Grade 10 History → Grade 10 Geography → Grade 10Physics Grade 10 Chemistry → → Grade 10 Biology → 10th GradeEnglish → Grade 10 Religious Culture and Moral Knowledge Grade 10subjects tested the resolve of all the courses that best prepareteachers. with Grade 10 courses and tests can raise your examapplication. You can prepare for YGS and LYS exam. Grade 10Test-taking application is free. → 10 TURKISH LANGUAGE ANDLITERATURE CLASS TEST RESOLVE - Presentation, Discussion, Panel -Lecture Preparation - Lecture Themes and Topics - Lecture on theLimitation of Purpose Style and Narrative - The main features ofExpression - Formation of Expression - Lecture Classification ofTypes - narrative expression - Name - Descriptive Speech -Adjectives - With enthusiasm and excitement Connected Speech -Pronouns - Name, adjective, pronoun - Mandatory Epic Speech - Verbs- Verbals - Explanatory Tutorial Lectures and Legalization -Envelope - Visionary Speech - prepositions, conjunctions -Expression Type - Types of Words - Expression Type 2 - CriteriaPeriod of Turkish Literature - Poem - Epic - Epic Period WrittenLiterature - 11-12.yy Islamic Period in First Language andLiterature Products - Literature 18-19.yy first product in Anatolia- The first product in Anatolia Literature - Tutorial Texts -19-20.yy Divan Poetry - 19-20.yy Epics - Anonymous Folk Poetry -Style Folk Poetry Lovers - Sufi Religious Folk Poetry -Demonstration connected to Literary Texts Temaşa - Tutorial Textsand other issues. CLASS 10 → Math Test Resolve - Counting -Possibility - Processing and Applications of Functions - AnalyticGeometry - Rectangular and Polygons - 2.Derece Equations andFunctions - Polynomials - Circle and Apartment - Geometric Fieldsand all other issues. → 10 GRADE TEST DATE solves - Establishmentof the Ottoman Empire - Ottoman Culture and Civilization - Conquestof Istanbul - Ottoman Military Organization and Education -Developments in Europe - Ottoman Empire Economic and CommunityDevelopment - Statutory Period Political Events - the Ottoman Law,Science, Art Reforms - 17th century Europe and Asia - Reform of the17th century - Change in the 18th century and Diplomacy - 18thcentury Ottoman Reform - 19th Asia and Europe - 2.Mahmut Period -from the Constitutional Reforms - Access to constitutional order inthe Ottoman Empire - 19th century, the Ottoman Empire CulturalDevelopments - 20th century, the Ottoman Empire and the war and allother issues. → 10 GRADE TEST solves Geography - landforms andRocks - Water resources - Soil Formation and Soil Types - FactorsAffecting Distribution Plant - Population Characteristics andDistribution of the World Population - Population Pyramid andFeatures - Causes and Consequences of Migration - EconomicActivities - Turkey's geographical location and Results - Turkey'slandforms - Turkey's Climate Factors Affecting - Turkey's LandAssets - Plant Assets - Water Assets - Distribution and settlementof Population in Turkey - Population Properties in Turkey -Population Movements in Turkey - Transportation - Natural Disastersand Society and all other issues. → 10 grade physical SOLVE TESTS -Pressure and Buoyancy - Electricity and Magnetism - Waves - Opticaland other issues. → 10 CLASS chemistry tests SOLVE - Acids, Basesand Salts - Mixtures - Live in Industry and Energy - Chemistry isEverywhere and all other issues. BIOLOGICAL TESTS SOLVE → 10 CLASS- Mitosis and asexual reproduction - Meiosis and SexualReproduction - Human Reproductive System - Growth and development -Inheritance - Applications of Modern Genetics - Ecological Concepts- Ecological System - Biomes and all other issues. → 10 gradeEnglish SOLVE TESTS - School of Life - Plans - Detective Stories -Ancient Civilizations - Travel - Revision - heplful Tips - Shopping- Digital Era - Heroes - Hobbies - General Revision and all otherissues. → 10. CLASS OF RELIGIOUS CULTURE AND MORAL KNOWLEDGE TESTRESOLVE - Belief in Allah - Worship in Islam - Pr. Mohammed -Qur'an and Comments - Rights and Religious Freedom - Ataturk andReligion - Islam and Science and all other issues. Web:http://testicoz.org/testler/10-sinif-testleri/

App Information 10.Sınıf Testleri

 • App Name
  10.Sınıf Testleri
 • Package Name
  org.testicoz.onuncusinif
 • Updated
  January 16, 2019
 • File Size
  4.0M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  2.3
 • Developer
  App-Center
 • Installs
  50,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

App-Center Show More...

5.Sınıf Testleri 2.1 APK
App-Center
5.sınıf öğrencileri için hazırlanmış 5. sınıf testleri uygulamasıile en iyi öğretmenler tarafından hazırlanmış soruları çözebilir,sınavlarınızda daha başarılı olabilirsiniz.web:http://testicoz.org/5-sinif-testleri/HANGİ DERSLER YER ALIYOR?-5.Sınıf Türkçe-5. Sınıf Matematik-5. Sınıf Sosyal Bilgiler-5. SınıfFen Bilimleri-5. Sınıf İngilizce-5. Sınıf Din Kültürü ve AhlakBilgisi-5. Sınıf Bilişim TeknolojileriYukarıda bulunan derslerdenözenle hazırlanmış KONU TESTLERİ yer alıyor. Okulda işlediğinizkonuların testleri evde, okulda, otobüste istediğiniz yerdeçözebilirsiniz. Tüm dersler ve tüm üniteler ile ilgili yüzlercesoru seni bekliyor...İÇİNDEKİLER→ 5. SINIF TÜRKÇE TESTLERİ - TürkçeSözcükte Anlam – 1 - Türkçe Sözcükte Anlam – 2 - Türkçe İsim –Zamir - Türkçe Sözcükte Anlam 3 - Türkçe Sözcükte Anlam 4 - TürkçeCümlede Anlam-1 - Türkçe Cümlede Anlam-2 - Türkçe Parçada Anlam -Türkçe Parçada Anlam – 2 - Türkçe Yazım Kuralları - Türkçe Sıfat –Zarf - Türkçe Parçada Anlam – 3 - Türkçe Görsel Okuma - TürkçeNoktalama İşaretleri - Türkçe Parçada Anlam – 4 - Fiil (Eylem) Edat– Bağlaç – Yapım Ekleri → 5. SINIF MATEMATİK TESTLERİ- MatematikDoğal Sayılar - Matematik Doğal Sayılarla İşlemler - MatematikDoğal Sayılarla İşlemler 2 - Matematik Üslü Nicelikler ve İşlemÖnceliği - Matematik Zaman Ölçme - Matematik Araştırma SorularıÜretme ve Veri Toplama - Matematik Veri Analizi ve Yorumlama -Matematik Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler - MatematikÜçgenler ve Dörtgenler - Matematik Kesirler - Matematik Kesirlerleİşlemler - Matematik Ondalık Gösterim - Matematik Yüzdeler -Matematik Üçgenler ve Dörtgenler – Test 2- Matematik Alan Ölçme -Matematik Geometrik Cisimler - Matematik Uzunluk Ölçüleri → 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER TESTLERİ- Sosyal Bilgiler HaklarımıÖğreniyorum - Sosyal Bilgiler Adım Adım Türkiye - Sosyal BilgilerAdım Adım Türkiye 2 - Sosyal Bilgiler Bölgemizi Tanıyalım - SosyalBilgiler Bölgemizi Tanıyalım 2 - Sosyal Bilgiler BölgemiziTanıyalım 3 - Sosyal Bilgiler Ürettiklerimiz - Sosyal BilgilerÜrettiklerimiz 2 - Sosyal Bilgiler Gerçekleşen Düşler - SosyalBilgiler Gerçekleşen Düşler 2 - Sosyal Bilgiler Toplum İçinÇalışanlar - Sosyal Bilgiler Toplum İçin Çalışanlar 2 - SosyalBilgiler Bir Ülke Bir Bayrak - Sosyal Bilgiler Bir Ülke Bir Bayrak2 - Sosyal Bilgiler Hepimizin Dünyası → 5. SINIF FEN BİLİMLERİTESTLERİ- Fen ve Teknoloji Besinler ve İçerikleri - Fen veTeknoloji Sindirim ve Boşaltım Sistemi - Fen ve Teknoloji KuvvetinÖlçülmesi ve Sürtünme Kuvveti- Fen ve Teknoloji Maddenin HalDeğişimi - Fen ve Teknoloji Maddenin Ayırt Edici Özellikleri - Fenve Teknoloji Isı ve Sıcaklık - Fen ve Teknoloji Isı MaddeleriEtkiler - Fen ve Teknoloji Işığın Yayılması - Fen ve Teknoloji TamGölge - Fen ve Teknoloji Sesin Yayılması - Fen ve TeknolojiCanlıları Tanıyalım - Fen ve Teknoloji Canlıları Tanıyalım 2 - Fenve Teknoloji Elektrik - Fen ve Teknoloji Yer Kabuğu ve Özellikleri→ 5. SINIF İNGİLİZCE TESTLERİ- İngilizce Games and Hobbies -İngilizce My Daily Routines - İngilizce My Town - İngilizce HELLO -İngilizce HELLO 2 - İngilizce Health – I - İngilizce Health – II -İngilizce Movies - İngilizce Movies – II - İngilizce Party Time – I- İngilizce Party Time – II - İngilizce Fitness - İngilizce TheAnimal Shelter - İngilizce Festivals - İngilizce Revision I -İngilizce Revision II → 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİTESTLERİ- Allah İnancı-2 - İbadet Konusunda Bilgilenelim - İbadetKonusunda Bilgilenelim 2 - İbadet Konusunda Bilgilenelim- 3 - Hz.Muhammed ve Aile Hayatı - Hz. Muhammed ve Aile Hayatı-2 - Kur’an-ıKerim’in Temel Eğitici Nitelikleri - Kur’an-ı Kerim’in TemelEğitici Nitelikleri -2 - Sevinç ve Üzüntülerimizi Paylaşalım -Allah İnancı - Vatan ve Milletimizi Seviyoruz - Sevinç veÜzüntülerimizi Paylaşalım -3 - Sevinç ve Üzüntülerimizi Paylaşalım-2 ve dahası.Grade 5 students prepared for 5th grade tests cansolve the questions prepared by the best teachers with theapplication, you can be more successful in your exams.Web:http://testicoz.org/5-sinif-testleri/COURSE WHICH IS TAKINGPLACE?5. Turkish Class5. Grade Mathematics5. Grade Social Studies5.Class Science5. English Class5. Class of Religion and Ethics5.Class Information TechnologyIt ranks carefully crafted SUBJECTTESTS located above the course. Tests of the topics you work atschool at home, at school, you can fix it anywhere on the bus.Allcourses and hundreds of questions relating to all units waiting foryou ...CONTENTS→ 5 grade Turkish TESTS- the Turkish word meaning -1- the Turkish word meaning - 2- Turkish Name - Pronouns- theTurkish word meaning 3- Turkish Meaning of Words 4- TurkishSentence in Meaning-1- Turkish Sentence in Meaning-2- TurkishMeaning in Part- Meaning in Turkish Part - 2- Turkish WritingRules- Turkish adjective - Envelope- Turkish Meaning in Part - 3-Turkish Visual Reading- Turkish Punctuation- Meaning in TurkishPart - 4- Verbs (Action) prepositions - conjunctions - ConstructionAttachments→ 5th grade math tests- Mathematics Natural Numbers-Operations with Natural Numbers Mathematics- Transactions withMathematics Natural Issue 2- Math Exponential Quantities andProcess Priority- Mathematics Measuring Time- Making MathematicsResearch Questions and Data Collection- Mathematics Data Analysisand Interpretation- Mathematics Concepts and basic geometricdrawings- Mathematics triangles and quadrangles- Math Fractions-Transactions with Math Fractions- Mathematics Decimal Views- MathPercentages- Mathematics triangles and quadrangles - Test 2-Mathematics Assessment- Mathematics Geometrical Objects-Mathematics Dimensions Length→ 5. SOCIAL STUDIES CLASS TESTS- Ilearn my Social Rights Information- Social Studies Turkey Step byStep- Social Studies Turkey 2 Step by Step- Tanıyalım our SocialStudies Area- Social Studies our region Tanıyalım 2- Social Studiesour region Tanıyalım 3- What we produce Social Studies- SocialStudies What we produce 2- Social Studies Realized Dreams- SocialStudies Realized Dreams 2- Staff for Social Information Society-Information Society for Social Workers 2- A Social InformationCountry Flag- A Social Information Country Flag 2- Social Studiesall the world→ Grade 5 SCIENCE TESTS- Food Science and Technologyand Content- Science and Technology and Digestive and UrinarySystem- Science and Technology and Friction Force ForceMeasurement- Change of State for Science and Technology Article-Distinctive Properties of Matter Science and Technology- Scienceand Technology Heat and Temperature- Materials Science andTechnology Heat Effects- Science and Technology of LightPropagation- Science and Technology Full Shadow- Propagation ofSound Science and Technology- Science and Technology LiveAcknowledge- Science and Technology Live Tanıyalım 2- Science andTechnology Electricity- Science and Technology and Properties ofEarth Crust→ 5th grade English tests- English Games and Hobbies-English My Daily Routines- English My Town- English HELLO- EnglishHELLO 2- English Health - II- English Health - II- English Movies-English Movies - II- English Party Time - II- English Party Time -II- English Fitness- English The Animal Shelter- English Festivals-English Revision II- English Revision II→ 5. CLASS OF RELIGIOUSCULTURE AND MORAL KNOWLEDGE TEST- Belief in Allah-2- WorshipRegarding my Bilgilenel- Regarding Bilgilenel Worship 2- RegardingBilgilenelim- Worship 3- Pr. Muhammad and Family Life- Pr. Muhammadand Family Life-2- Holy Koran Basic Educational Qualifications-Setup Koran Basic Education Qualifications -2- Joy and sorrow ourPaylaşalım- Belief in Allah- We love our homeland and nation- Joyand sorrow our Paylaşalım -3- Joy and sorrow our Paylaşalım -2 andmore.
6.Sınıf Testleri 3.4 APK
App-Center
HANGİ DERSLER YER ALIYOR? → 6. sınıf Türkçe → 6. sınıf Matematik →6. sınıf Sosyal Bilgiler → 6. sınıf Fen Bilimleri → 6.sınıfİngilizce → 6.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi → 6.sınıf BilişimTeknolojileri web: http://testicoz.org/6-sinif-testleri/ Sınavlardadaha başarılı olmak istiyor musun? → Evde, okulda, serviste,otobüste her yerde mobil cihazından 6.sınıf tüm dersler ve tümüniteler ile ilgili yüzlerce soru çözerek hem okul derslerinde dahabaşarılı ol, hemde TEOG sınavına iyi hazırlan. → 2017-2018Müfredatına göre hazırlanmış en kaliteli testler ile okuldaöğrenmiş olduğun dersleri pekiştir. → Anında geri dönüt sistemi ilehatanı hemen gör. → Test çözme becerini arttırarak süre ile 6.sınıftesti çöz. → Yapamadığın soruları anında diğer kullanıcılara sor. →Test sonunda doğru-yanlış sayısı, puan ve öğretmenin seninhakkındaki görüşünü öğren. NOT: Uygulama internet bağlantısıgerektirir. →Sürekli güncel ve sürekli yeni testler ile yenisorular otomatik olarak eklenmektedir. İÇİNDEKİLER → 6.SINIF TÜRKÇETESTLERİ Türkçe Biçim Bilgisi (Sözcükte Yapı) Türkçe Sözcükte Anlam(Çok Anlamlılık) Türkçe Sözcükte Anlam (Sözcükler Arası Anlamİlişkisi ve Söz Sanatları) Türkçe Parçada Anlam (Konu – Ana Düşünce– Yardımcı Düşünce) Türkçe Cümlede Anlam Türkçe İsim-İsim TamlamasıTürkçe Cümlede Anlam-2 Türkçe Sözcükte Anlam 3 Türkçe Zamir TürkçeParçada Anlam 2 Türkçe Sıfat Türkçe Parçada Anlam 3 Türkçe EdatBağlaç Ünlem Türkçe Noktalama İşaretleri Türkçe Metin TürleriTürkçe Yazım Kuralları → 6.SINIF MATEMATİK TESTLERİ Matematik DoğalSayılarda İşlemler Matematik Problemler Matematik Açılar MatematikOran Matematik Kesirlerle İşlemler Matematik Ondalık GösterimMatematik Çember Matematik Veri Analizi Matematik AraştırmaSoruları Üretme ve Veri Toplama Matematik Alan Ölçme Matematik TamSayılar Matematik Tam Sayılarla İşlemler Matematik Cebirselİfadeler Matematik Geometrik Cisimler Ve Hacim Ölçme MatematikSıvılarda Ölçme → 6.SINIF SOSYAL BİLGİLER TESTLERİ Sosyal Bilgiler1. Ünite Sosyal Bilgiler Öğreniyorum Sosyal Bilgiler 1. ÜniteSosyal Bilgiler Öğreniyorum 2 Sosyal Bilgiler 2. Ünite YeryüzündeYaşam Sosyal Bilgiler 2.Ünite Yeryüzünde Yaşam 2 Sosyal Bilgiler 3.Ünite İpek Yolunda Türkler Sosyal Bilgiler 3. Ünite İpek YolundaTürkler 2 Sosyal Bilgiler 4. Ünite Ülkemizin Kaynakları 1 SosyalBilgiler Ülkemizin Kaynakları Sosyal Bilgiler Ülkemiz ve Dünya 1Sosyal Bilgiler Demokrasinin Serüveni 1 Sosyal Bilgiler 6.ÜniteDemokrasinin Serüveni 2 Sosyal Bilgiler 7.Ünite Elektronik Yüzyıl 1→ 6.SINIF FEN BİLİMLERİ TESTLERİ Fen Bilimleri Canlılık Hücre ileBaşlar Fen Bilimleri Destek ve Hareket Sistemi Fen BilimleriMaddenin Tanecikli Yapısı Fen Bilimleri Dolaşım Sistemi FenBilimleri Kuvvet ve Sürati Hesaplayalım Fen Bilimleri Yoğunluk FenBilimleri Madde ve Isı Fen Bilimleri Solunum Sistemi Fen BilimleriIşık ve Ses Fen Bilimleri Bitki ve Hayvanlarda Üreme 1 FenBilimleri Bitki ve Hayvanlarda Üreme 2 Fen Bilimleri Madde ve Isı 2→ 6.SINIF İNGİLİZCE TESTLERİ İngilizce 1. Ünite After Schoolİngilizce 2. Ünite Yummy Breakfast İngilizce 3. Ünite A Day in MyCity İngilizce 4. Ünite Weather and Emotions İngilizce 5. Ünite AtThe Fair İngilizce 5. Ünite At The Fair 2 İngilizce 6. ÜniteVacation İngilizce 7. Occupations İngilizce 8. Ünite Detectives atWork İngilizce 8. Ünite Detectives at Work 2 İngilizce 9. ÜniteSaving The Planet İngilizce 9. Ünite Saving The Planet 2 İngilizce10. Ünite Democracy İngilizce 10. Ünite Democracy 2 İngilizceRevision Test 2 → 6.SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTLERİ DinKültürü Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İnanç Din KültürüPeygamberlere ve İlahi Kitaplara İnanç 2 Din Kültürü Namaz İbadeti1 Din Kültürü Namaz İbadeti 2 Din Kültürü Namaz İbadeti 3 DinKültürü Namaz İbadeti 4 Din Kültürü Son Peygamber Hz. Muhammed 1Din Kültürü Son Peygamber Hz. Muhammed 2 Din Kültürü Son PeygamberHz. Muhammed 3 Din Kültürü Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları 1http://testicoz.org COURSE WHICH IS TAKING PLACE? Turkish → 6thgrade → 6th grade Math → 6th grade Social Studies → 6th gradeScience → Grade 6 English → 6th grade Religious Culture and MoralKnowledge → Grade 6 Information Technology Web:http://testicoz.org/6-sinif-testleri/ Do you want to be moresuccessful in the exams? → At home, at school, in the service,hundreds of buses everywhere in solving questions related to allGrade 6 classes from mobile devices and all units can be moresuccessful in school lessons as well, both in teoge well preparedfor the exam. → 2017-2018 prepared by the Curriculum reinforcelessons you have learned in school with the highest quality tests.→ see the error immediately with Instant feedback system. → solve6.sınıf test with increasing test time solving. → You can not askquestions to other users instantly. → number of true-false test atthe end, and points out its opinion on the teacher's yours. NOTE:The application requires an internet connection. → constantlyupdated and new questions constantly with new tests are addedautomatically. CONTENTS Turkish → 6.SINIF TESTS Turkish InformationForm (Structure in Word) Turkish Meaning of Words (MultiSignificance) Turkish Meaning in Words (Words Relationship BetweenMeaning and The Arts) Turkish Meaning in the segment (Topic - HomeThoughts - Helpful Thoughts) Meaning in Turkish Sentence TurkishName-Name Phrases Sentence Meaning in Turkish-2 Turkish Meaning ofWords 3 Turkish pronouns Meaning in Turkish Part 2 Turkishadjectives Meaning in Turkish Part 3 Turkish prepositionsconjunctions Interjections Turkish Punctuation Turkish Text TypesTurkish Writing Rules → 6.SINIF MATH TESTS Mathematical Operationson Natural Numbers Math Problems Math Angles Mathematical RatioTransactions with Math Fractions Mathematics Decimal Views mathCircle Mathematics Data Analysis Making Mathematics ResearchQuestions and Data Collection Mathematics Assessment Math IntegersTransactions with Integer Math Math Algebraic ExpressionsMathematics Geometric Objects and Volume Measurement In MathematicsFluid Measurement → 6.SINIF SOCIAL STUDIES TEST Social Studies Unit1. I learn social studies I learn social studies Social StudiesUnit 1 2 Social Studies Unit 2. Life on Earth Social Studies 22.Ünit to Life on Earth Social Studies Unit 3 Turkey's Silk RoadSocial Studies Unit 3 Turkey 2 Silk Road Source of Our CountrySocial Studies 4. Unit 1 Social Studies our country ResourcesSocial Studies Our country and the world 1 Social Studies DemocracyAdventure 1 Social Studies in The Adventure of Democracy 2 6.ÜnitSocial Studies 7.Ünit Electronic Century 1 → 6.SINIF SCIENCE ANDTESTS Science starts with cell viability Science and Motion SupportSystem Article Particulate Nature of Science Science CirculatorySystem Science Forces of speed and compute Science Density ScienceMatter and Heat Respiratory System Science Light and Sound SciencePlant and Animal Reproduction Science 1 Plant and AnimalReproduction Science 2 Science Matter and Heat 2 → 6.SINIF ENGLISHTESTS After School English Unit 1 English Unit 2 Yummy BreakfastEnglish Unit 3 A Day in My City English 4. Unit Weather andEmotions English Unit 5 At The Fair English 5. Unit 2 At The FairEnglish 6 Unit Vacation 7. English Occupations English 8 UnitDetectives at Work English 8 Unit Detectives at Work 2 English 9Unit Saving The Planet English 9 Unit 2 Saving The Planet EnglishUnit 10. Democracy English 10. Democracy Unit 2 English RevisionTest 2 → 6.SINIF RELIGIOUS CULTURE AND MORAL KNOWLEDGE TEST LArAİnanç Religion Divine Prophets and Books Religion lArA İnançCulture Prophets and Divine Book 2 Religion Prayer Worship 1Religion Prayer Worship 2 Religion Prayer Worship 3 Religion PrayerWorship 4 Religion Last Prophet. Muhammad 1 Religion Last Prophet.Mohammed 2 Religion Last Prophet. Muhammad 3 Religion Holy Koran ofthe main threads 1 http://testicoz.org
7.Sınıf Testleri 3.0 APK
App-Center
7.sınıf öğrencileri için en iyi öğretmenler tarafından hazırlanmış7. sınıf soruları çözebilir, sınavlarınızda daha başarılıolabilirsiniz. HANGİ DERSLER YER ALIYOR? -7. Sınıf Türkçe -7. SınıfMatematik -7. Sınıf Sosyal Bilgiler -7. Sınıf Fen Bilimleri -7.Sınıf İngilizce -7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yukarıdabulunan derslerden özenle hazırlanmış testler yer alıyor. Okuldaişlediğiniz konuların testleri evde, okulda, otobüste istediğinizyerde çözebilirsiniz. Tüm dersler ve tüm üniteler ile ilgiliyüzlerce soru seni bekliyor... → Evde, okulda, serviste, otobüsteher yerde mobil cihazından 7.sınıf tüm dersler ve tüm üniteler ileilgili yüzlerce soru çözerek hem okul derslerinde daha başarılı ol,hemde TEOG sınavına iyi hazırlan. → Anında geri dönüt sistemi. →Süre ile 7.sınıf testi çöz. → Yapamadığın soruları anında diğerkullanıcılara sor. → Test sonunda doğru-yanlış sayısı, puan veöğretmenin senin hakkındaki görüşünü öğren. NOT: Uygulama internetbağlantısı gerektirir. →Sürekli güncel ve sürekli yeni testler ileyeni sorular otomatik olarak eklenmektedir. → #MEYDAN OKUSonuçlarını arkadaşlarında paylaş onlara meydan oku... İÇİNDEKİLER→ 7. SINIF TÜRKÇE TESTLERİ -7. Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam 1 -7.Sınıf Türkçe Zarf Testi -7. Sınıf Türkçe Cümlede Anlam 1 Testi -7.Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam 2 -7. Sınıf Türkçe Fiil 1 -7. SınıfTürkçe Fiil 2 -7. Sınıf Türkçe Parçada Anlam 1 -7. Sınıf TürkçeYazım Kuralları -7. Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri -7. SınıfTürkçe Cümlede Anlam 2 -7. Sınıf Türkçe Fiil 3 (Ek Fiil-FiildeYapı) -7. Sınıf Türkçe Parçada Anlam 2 -7. Sınıf Türkçe SözcükteAnlam 3 → 7. SINIF MATEMATİK TESTLERİ -7. Sınıf MatematikÇokgenlerde Alan -7. Sınıf Matematik Çokgenler -7. Sınıf MatematikTam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri -7. Sınıf MatematikRasyonel Sayılar -7. Sınıf Matematik Rasyonel Sayılarla İşlemlerTesti -7. Sınıf Matematik Çok Adımlı İşlemler ve Problemler -7.Sınıf Matematik Eşitlik ve Denklemler -7. Sınıf MatematikCisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri -7. Sınıf Matematik DönüşümGeometrisi -7. Sınıf Matematik Problemler → 7. SINIF SOSYALBİLGİLER TESTLERİ -7. Sınıf İletişim ve İnsan İlişkileri -7. Sınıfİletişim ve İnsan İlişkileri 2 -7. Sınıf Ülkemizde Nüfus -7. SınıfÜlkemizde Nüfüs 2 -7. Sınıf Türk Tarihine Yolculuk 1 -7. Sınıf TürkTarihine Yolculuk 2 -7. Sınıf Türk Tarihine Yolculuk 3 -7. SınıfTürk Tarihine Yolculuk 4 -7. Sınıf Ekonomi ve Sosyal Hayat -7.Sınıf Ekonomi ve Sosyal Hayat 2 -7. Sınıf Zaman İçinde Bilim 1 -7.Sınıf Zaman İçinde Bilim 2 → 7. SINIF İNGİLİZCE TESTLERİ -7. Sınıfİngilizce Describing People -7. Sınıf İngilizce Biographies 1 -7.Sınıf İngilizce Biographies 2 -7. Sınıf İngilizce Biographies 3 -7.Sınıf İngilizce Sports -7. Sınıf İngilizce Wild Animals 1 -7.Sınıfİngilizce Wild Animals 2 -7.Sınıf İngilizce Television 1 -7.Sınıfİngilizce Television 2 -7.Sınıf İngilizce Parties 1 -7.Sınıfİngilizce Parties 2 → 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİTESTLERİ -7. Sınıf Din Kültürü Melek ve Ahiret İnancı 1 -7. SınıfDin Kültürü Melek ve Ahiret İnancı 2 -7. Sınıf Din Kültürü Melek veAhiret İnancı 3 -7. Sınıf Din Kültürü Oruç İbadeti 1 -7. Sınıf DinKültürü Oruç İbadeti 2 -7. Sınıf Din Kültürü Oruç İbadeti 3 -7.Sınıf Din Kültürü Hz. Muhammed 1 -7. Sınıf Din Kültürü Hz. Muhammed2 -7. Sınıf Din Kültürü Hz. Muhammed 3 -7. Sınıf Din Kültürü İslamDüşüncesinde Yorumlar 1 -7. Sınıf Din Kültürü İslam DüşüncesindeYorumlar 2 -7. Sınıf Din Kültürü İslam Düşüncesinde Yorumlar 3 -7.Sınıf Din Kültürü İslam Düşüncesinde Yorumlar 4 → 7.SINIF FENBİLİMLERİ TESTLERİ -7.Sınıf Fen Bilgisi Sindirim ve BoşaltımSistemi -7. Sınıf Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler -7. SınıfDuyu Organları -7. Sınıf Saf Maddeler -7. Sınıf Kuvvet ve Hareket-7. Sınıf Fen Bilgisi Maddenin Tanecikli Yapısı -7. Sınıf FenBilimleri İş Enerji -7.Sınıf Fen Bilimleri Saf Maddeler 2 -7. SınıfFen Bilimleri Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm prepared by the bestteachers for Grade 7 students 7 classes can solve the problem, youcan be more successful in your exams. COURSE WHICH IS TAKING PLACE?-7. Turkish class -7. Grade Mathematics -7. Grade Social Studies-7. Class Science -7. English class -7. Class of Religion andEthics test elaborated above which the course is located. Tests ofthe topics you work at school at home, at school, you can fix itanywhere on the bus. All classes and waiting for you hundreds ofquestions relating to all units ... → At home, at school, in theservice, hundreds of buses anywhere in solving questions related toall Grade 7 classes of mobile devices and all units can be moresuccessful in both school subjects, both in teoge well prepared forthe exam. → Instant feedback system. → 7th grade test with time tosolve. → You can not ask questions to other users instantly. →true-false test at the end of the number of points and the opinionof the teacher learned about you. NOTE: The application requires aninternet connection. → Continuously updated with new questions andnew tests are automatically added continuously. READ → from #MEYchallenge them share the results of your friends ... CONTENTSTurkish → 7TH GRADE TEST -7. Word Meaning in Turkish Class 1 -7.Class Turkish Envelope Test -7. Meaning 1 Test class TurkishSentence -7. Word Meaning in Turkish Class 2 -7. Turkish Class Acts1 -7. Turkish Class Acts 2 -7. Class Turkish Meaning in Part 1 -7.Class Turkish Writing Rules -7. Class Turkish Punctuation -7. Class2 Turkish Sentence Meaning -7. Class 3 Turkish verb (verbs-buildingin the act) -7. Class Turkish Meaning Part 2 -7. Turkish Class 3Words Meaning → 7TH GRADE MATH TESTS -7. Areas Polygon Math Class-7. Math Class Polygons -7. Grade Math Multiplication and DivisionOperations with Integer -7. Grade Mathematics Rational Numbers -7.Grade Math Test Operations with Rational Numbers -7. GradeMathematics Multi-Step Process and Problems -7. Class Math Equationand Equations -7. Views from Different Aspects of Class MathObjects -7. Transformation Geometry Math Class -7. Grade MathProblems → 7th GRADE SOCIAL STUDIES TEST -7. Class Communicationand Human Relations -7. Class Communication and Human Relations 2-7. Population class in our country -7. Class in our countryPopulation 2 -7. Journey to the Turkish History Class 1 -7. Classtrip to the Turkish History 2 -7. Class trip to the Turkish History3 -7. Journey to the Turkish History Class 4 -7. Class of Economicand Social Life -7. Class 2 Economic and Social Life -7. In ScienceClass Time 1 -7. In Science Class Time 2 → 7 CLASS ENGLISH TESTS-7. Describing People English Class -7. Grade 1 English Biographies-7. Grade 2 English Biographies -7. Grade 3 English Biographies -7.English Class Sports -7. English Class 1 Wild Animals -7.SınıfEnglish Wild Animals 2 -7.Sınıf English Television 1 -7.SınıfEnglish Television 2 -7.Sınıf English Parties 1 -7.Sınıf EnglishParties 2 → 7 CLASS CULTURE OF RELIGION AND ETHICS TEST -7. ClassAngels Religion and Belief in the Hereafter 1 -7. Class AngelsReligion and Belief in the Hereafter 2 -7. Class Angels Religionand Belief in the Hereafter 3 -7. Fasting Worship Religion Class 1-7. Fasting Worship Religion Class 2 -7. Fasting Worship ReligionClass 3 -7. Class Religion Hz. Mohammed 1 -7. Class Religion Hz.Mohammed 2 -7. Class Religion Hz. Muhammad 3 -7. Religion classesin Islamic Thought Comments 1 -7. Religion classes in IslamicThought 2 Comments -7. Religion classes in Islamic Thought 3Comments -7. Religion classes in Islamic Thought Comments 4 → 7thgrade SCIENCE AND TESTS -7.Sınıf Science and Digestive and UrinarySystem -7. Class Controller and Regulatory Systems -7. ClassSensory Organs -7. Class Pure Substances -7. Class Force and Motion-7. Grade Science Particulate Matter Structure -7. Class ScienceBusiness Energy -7.Sınıf Science Pure Substances 2 -7. ClassScience Household Waste and Recycling
Açık Lise Test Çöz 3.1 APK
App-Center
Açık Lise Test Çöz uygulaması ile AÖL ve MAÖL testleri çöz, açıköğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi öğrencilerimizsınavlara kolayca hazırlanabilirsiniz. http://testicoz.orgUygulamadan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi tümdönemlerindeki öğrenciler faydalanabilir. UYGULAMA ÖZELLİKLERİ Süreli Test Çözme İmkanı  Ücretsiz eğitim uygulaması  Güncelbildirimler (sınav sonuçları-Kayıt yenileme hatırlatmaları vb) Yüzlerce yeni soru  Öğrencilerin soru sorma imkanı  Ergonomik vegözü yormayan tasarım  İnternet kotasını harcamayan neredeyseinternetsiz denebilecek kota dostu uygulama  Hızlı açılış ve hızlımenü geçişleri  Minimum düzeyde reklam  Görsel sınav sonuç ekranı Optimizasyon sistemi ile sürekli yeni eklenen sorular  İleri -Geri butonları ile sorular arasında kolayca dolaşabilme  Testsonunda hatalarını görebilme Daha önce sınavlarda çıkmış sorulardanve çıkması muhtemel sorulardan derlediğimiz uygulamamızda tümdönemlerin testleri; 2018 Dönemler ve Tüm Dersler; o Açık Lise 1.Dönem Testleri o Açık Lise 2. Dönem Testleri o Açık Lise 3. DönemTestleri o Açık Lise 4. Dönem Testleri o Açık Lise 5. DönemTestleri o Açık Lise 6. Dönem Testleri o Açık Lise 7. DönemTestleri o Açık Lise 8. Dönem Testleri bulunuyor. AÇIK LİSE TESTLİSTESİ Açık Lise Biyoloji Testleri Çöz o Biyoloji 1 o Biyoloji 2 oBiyoloji 3 o Biyoloji 4 o Biyoloji 5 o Biyoloji 6 o Biyoloji 7 oBiyoloji 8 Açık Lise Coğrafya Testleri Çöz o Coğrafya 1 o Coğrafya2 o Coğrafya 3 o Coğrafya 4 o Coğrafya 5 o Coğrafya 6 o Coğrafya 7o Coğrafya 8 Açık Lise Dil ve Anlatım Testleri Çöz o Dil ve Anlatım1 o Dil ve Anlatım 2 o Dil ve Anlatım 3 o Dil ve Anlatım 4 o Dil veAnlatım 5 o Dil ve Anlatım 6 o Dil ve Anlatım 7 o Dil ve Anlatım 8Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testleri Çöz o Din Kültürüve Ahlak Bilgisi 1 o Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 o Din Kültürüve Ahlak Bilgisi 3 o Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 o Din Kültürüve Ahlak Bilgisi 5 o Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 o Din Kültürüve Ahlak Bilgisi 7 o Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 Açık LiseFelsefe Testleri Çöz o Felsefe 1 o Felsefe 2 Açık Lise FizikTestleri Çöz o Fizik 1 o Fizik 2 o Fizik 3 o Fizik 4 o Fizik 5 oFizik 6 o Fizik 7 o Fizik 8 Açık Lise Geometri Testleri Çöz oGeometri 1 o Geometri 2 o Geometri 3 o Geometri 4 o Geometri 5 oGeometri 6 o Geometri 7 o Geometri 8 Açık Lise Kimya Testleri Çöz oKimya 1 o Kimya 2 o Kimya 3 o Kimya 4 o Kimya 5 o Kimya 6 o Kimya 7o Kimya 8 Açık Lise Mantık Testleri Çöz o Mantık 1 o Mantık 2 AçıkLise Matematik Testleri Çöz o Matematik 1 o Matematik 2 o Matematik3 o Matematik 4 o Matematik 5 o Matematik 6 o Matematik 7 oMatematik 8 ve diğer tüm dersler... Uygulama içerisindeki tümsoruları bilgisayarınızdan http://testicoz.org/ adresinden deçözebilirsiniz. On College Test Resolve application with AOL andsolve Maoli tests, open high school and open vocational high schoolstudents can prepare for the exam easily.  http://testicoz.orgIn practice, the open high school and open vocational high schoolstudents can benefit from all periods. APPLICATION FEATURES Solving Term Test Facility  Free Classroom  Current notices (examresults-registration renewal reminders, etc.)  hundreds of newquestions  opportunity to ask questions of students  ergonomicdesign and eye fatigue  Internet spending almost be called aninternet quota quota-friendly practices  Quick opening and quicklychange menus  Minimal advertising  visual exam results displayconstantly added new questions about  Optimization system Advanced - Ability to easily navigate between questions and Backbuttons  Ability to see the end of the test errors Before theemergence of the questions and come in all periods of our practiceexam test questions culled from possible; 2018 Period and AllCourses; o Open High School 1st Semester Tests o Open High School2nd Semester Tests o Open High School 3rd Term Tests o Open HighSchool 4th Semester Tests o Open School 5th Semester Tests o OpenSchool 6th Semester Tests o Open High School 7th Semester Testshe's Outdoor School 8th Semester Tests. HIGH SCHOOL TESTING ON LISTResolve Open High School Biology Tests o Biology 1 o Biology 2 oBiology 3 o Biology 4 o Biology 5 o Biology 6 o Biology 7 o Biology8 Resolve Open High School Geography Test o Geography 1 o Geography2 o Geography 3 o Geography 4 o Geography 5 o Geography 6 oGeography 7 o Geography 8 Resolve Open High School Speech andLanguage Tests o Language and Speech 1 o Language and Speech 2 oLanguage and Expression 3 o Language and Speech 4 o Language andSpeech 5 o Language and Speech 6 o Language and Speech 7 o Languageand Speech 8 Open High School Religious Culture and Moral KnowledgeTest Resolve o Religious Culture and Knowledge of Ethics 1 oReligious Culture and Moral Knowledge 2 o Religious Culture andKnowledge of Ethics 3 o Religious Culture and Knowledge of Ethics 4o Religious Culture and Knowledge of Ethics 5 o Religious Cultureand Knowledge of Ethics 6 o Religious Culture and Moral Knowledge 7o Religious Culture and Knowledge of Ethics 8 Open High School ofPhilosophy Tests Resolve o Philosophy 1 o Philosophy 2 Resolve OpenHigh School Physics Tests he Physics 1 he Physics 2 he Physics 3 hePhysics 4 he Physics 5 he Physics 6 he Physics 7 he Physics 8Resolve Open High School Geometry Tests o Geometry 1 o Geometry 2 oGeometry 3 o Geometry 4 o Geometry 5 o Geometry 6 o Geometry 7 oGeometry 8 On High School Chemistry Tests Resolve o Chemical 1 oChemistry 2 o Chemistry 3 o Chemical 4 o Chemical 5 o Chemical 6 oChemical 7 o Chemical 8 Logic Test Resolve Public School she Logic1 she Logic 2 Resolve Public High School Math Tests she Mathematics1 she Mathematics 2 she Mathematics 3 she Mathematics 4 sheMathematics 5 she Mathematics 6 she Math 7 she Mathematics 8 andall other courses ... You can also resolve all questions in theapplication http://testicoz.org/ address from your computer.
Ehliyet Sınav Soruları 2019 1.4 APK
App-Center
Not: Bu uygulama sürücü adaylarının ehliyet sınavına hazırlanmalarıve kendilerini test edebilmeleri için hazırlanmış olup,ÜCRETSİZDİR. NOT: En güncel ehliyet uygulamasıdır. 2019 sorularıeklenmiştir. → Çıkmış Sorular → Ders Notları → İşaretler → Soru Sor→ Geri Sayım → Sınav Takvimi → Merak Edilenler → Görsel Trafikİşaretleri → Süreli Soru Çöz → Sonuçlarını Anında Öğren VE BUÖZELLİKLERİN ÇOĞU İNTERNETSİZ KULLANILABİLİYOR. (soru ekranı hariç)2019 EN GÜNCEL ve EN İYİ Ehliyet Sınav Soruları Uygulaması şunlarıiçeriyor. • ÇIKMIŞ SORULAR En son yapılmış yeni müfredata uygunyüzlerce ehliyet sınav sorusunu süre ile çöz sınava daha iyihazırlan. Süre özelliği opsiyonel eklenmiştir. İstemeyenkullanıcılarımız süresiz de çözebilirler. **2019 ÇIKMIŞ EHLİYETSINAV SORULARI **2018 ÇIKMIŞ EHLİYET SINAV SORULARI → 10.02.2018Ehliyet Sınav Soruları → 21.04.2018 Ehliyet Sınav Soruları →04.08.2018 Ehliyet Sınav Soruları → 20.10.2018 Ehliyet SınavSoruları → 22.12.2018 Ehliyet Sınav Soruları **2017 ÇIKMIŞ EHLİYETSINAV SORULARI → 20.05.2017 Sınav Soruları → 11.02.2017 SınavSoruları ** 2016 ÇIKMIŞ EHLİYET SINAV SORULARI → 08.10.2016 ÇıkmışEhliyet Soruları → 27.08.2016 Çıkmış Ehliyet Soruları → 27.06.2016Çıkmış Ehliyet Soruları → 14.05.2016 Çıkmış Ehliyet Soruları →13.02.2016 Çıkmış Ehliyet Soruları ** 2015 ÇIKMIŞ EHLİYET SINAVSORULARI → 12.12.2015 Çıkmış Ehliyet Soruları → 10.10.2015 ÇıkmışEhliyet Soruları → 29.08.2015 Çıkmış Ehliyet Soruları → 22.03.2015Çıkmış Ehliyet Soruları → 10.01.2015 Çıkmış Ehliyet Soruları • DERSNOTLARI (Sınav Kazandıran Notlar) → İlk Yardım Notları (2018 Yenimüfredata uygun) → Trafik ve Çevre Notları (2018 Yeni müfredatauygun) → Araç Tekniği ve Motor Notları (2018 Yeni müfredata uygun)→ Direksiyon Notları (2018 Yeni müfredata uygun) → Soru Dağılımları-Yılların tecrübesi öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan hiç biryerde bulamayacağınız ehliyet sınavı ders notları. -Hangi derstenkaç soru çıktığını bilerek sınava verimli hazırlan. -Teorik sınavsonrası manuel ve otomatik vites araçlar için direksiyon eğitimnotları. • GÖRSEL TRAFİK İŞARETLERİ (AÇIKLAMALI) Ehliyet sınavıtrafik dersi sorularında çokça sorulan trafik işaretlerini artıkçok kolay öğrenebilirsin. Görsel ve açıklamalı trafik işaretleri.178 Görsel trafik işareti. → Tehlike Uyarı İşaretleri → TrafikTanzim İşaretleri → Trafik Bilgi İşaretleri • SORU SOR → Ehliyetsınavı, sürücü kursları, ehliyet sertifikası temini, sınav sorularıvb sorularınızı uzmanına sorma imkanı. • GERİ SAYIM → Sınava kaçgün kaldı anında görebilir, hazırlıklarını planlayabilirsin. •EHLİYET SINAV TAKVİMİ → 2016-2017-2018 yıllarının teorik ehliyetsınav tarihleri ile direksiyon sınavlarının ne zaman yapılacağınıöğrenebilirsiniz. • MERAK EDİLENLER → Geçmiş tecrübelerimizden ençok sorulan soruları bir kategori altında toplayarak sizkullanıcılarımıza sunduk, bu bölümde ehliyet sınavı ile ilgilisıkça sorulan sorular cevaplandırılmıştır. • BİLDİRİM → Sınavsonuçlarını, sınav ile ilgili bilgileri kaçırma. Ehliyet sınavsoruları uygulaması ile ehliyet sınavı ile ilgili gelişmelertelefonuna gelsin. Note: This application is free of charge fordriver candidates to prepare for the driving test and testthemselves. NOTE: The most current driving license application.2019 questions have been added. → Questions → Lecture Notes → Signs→ Ask a Question → Countdown → Exam Schedule → Curiosities → VisualTraffic Signs → Solve Question → Learn Results Instantly AND THEMOST OF THESE FEATURES CAN BE USED UNIQUE. (excluding questionscreen) 2019 EN CURRENT AND BEST Driver License Exam QuestionsApplication includes. • OUTPUT QUESTIONS    Getready to take the exam with hundreds of driver's license examquestions. While feature is added optional. Users who do not wantto solve indefinitely. ** 2019 EXTERNAL EXCLUSION EXAM QUESTIONS **2018 EXCESSED EXCLUSION QUESTIONS → 10.02.2018 Driver's LicenseExam Questions → 21.04.2018 Driver's License Exam Questions →04.08.2018 Driver's License Exam Questions → 20.10.2018 Driver'sLicense Exam Questions → 22.12.2018 Driver's License Exam Questions** 2017 EXCESSED EXCLUSION QUESTIONS → 20.05.2017 Exam Questions →11.02.2017 Exam Questions ** 2016 EXTERNAL EXCLUSION EXAM QUESTIONS→ 08.10.2016 Outgoing Driving License Questions → 27.08.2016Outgoing Driving License Questions → 27.06.2016 Driver's LicenseQuestions → 14.05.2016 Driver's License Questions → 13.02.2016Driver's License Questions ** 2015 EXTERNAL EXCLUSION EXAMQUESTIONS → 12.12.2015 Driver's License Questions → 10.10.2015Driver's License Questions → 29.08.2015 Driver's License Questions→ 22.03.2015 Driver's License Questions → 10.01.2015 Driver'sLicense Questions • COURSE NOTES (Quiz Notes) → First Aid Notes(2018 New curriculum) → Traffic and Environment Notes (2018 Newcurriculum) → Vehicle Technology and Engine Notes (2018 Newcurriculum) → Steering wheel notes (2018 New curriculum) → QuestionDistributions Years of experience of the driver's license examlessons prepared by our teachers will not find anywhere. Preparethe exam efficiently by knowing how many questions are available.-The training notes for manual and automatic transmission vehiclesafter the examination of the gear. • VISUAL TRAFFIC SIGNS(DESCRIPTION) You can now easily learn the traffic signs that arefrequently asked in the driver's license exam questions. Visual andannotated traffic signs. 178 Visual traffic sign.   → HazardWarning Signs → Traffic Signs → Traffic Information Signs • ASKQUESTION → Ask the expert about your driving license, driver'slicense, qualification certificate, exam questions, etc. •COUNTDOWN → You can see how many days left for the exam, you canplan your preparations. • EXCHANGE SCHEDULE → You can find out thetest dates of the 2016-2017-2018 academic exam and when to take thesteering exams. • WELCOME → We have collected the most frequentlyasked questions from our past experiences under one category andpresented them to you. • NOTIFICATION → Don't miss the examresults, exam information. Driving license exam questions with thedriver's license exam developments on the phone to come to thephone.
PYBS - Bursluluk Sınavı 3.1 APK
App-Center
5-6-7-9-10-11. sınıflar pybs sınavı için hazırlanmış bu uygulamaile geçmiş yıl sorularını hemen çözmeye başlayın.2017-2016-2015-2014-2013 yıllarında çıkmış tüm sorular yer alıyor.-PYBS puan hesaplama modülü ile puanınızı hemen hesaplayın.UYGULAMA ÖZELLİKLERİ - Tüm Sınıflar için PYBS (tek uygulama) -Derslere göre ve Yıllara göre çıkmış sorular - Çizim özelliği -soruları kalem kullanmaksızın çözün. - Geri sayım sayacı, sınavakaç gün kaldığını hemen öğrenin. - Soru sor ekranı - Ergonomik veMinimal tasarım 2017 PYBS Çıkmış Soruları ve Cevapları 2016 PYBSÇıkmış Soruları ve Cevapları 2015 PYBS Çıkmış Soruları ve Cevapları2014 PYBS Çıkmış Soruları ve Cevapları 2013 PYBS Çıkmış Soruları veCevapları TÜRKÇE - MATEMATİK- SOSYAL BİLGİLER - FEN BİLİMLERİ TÜRKEDEBİYATI - DİL VE ANLATIM PYBS 2013 9-10-11.Sınıflar Fen BilimleriÇıkmış Sorular PYBS 2013 9-10-11.Sınıflar Türk Edebiyatı-Dil veAnlatım Çıkmış Sorular PYBS 2013 9-10-11.Sınıflar Matematik ÇıkmışSorular PYBS 2013 9-10-11.Sınıflar Sosyal Bilgiler Çıkmış SorularPYBS 2015 9-10-11.Sınıflar Fen Bilimleri Çıkmış Sorular PYBS 20149-10-11.Sınıflar Türk Edebiyatı-Dil ve Anlatım Çıkmış Sorular PYBS2014 9-10-11.Sınıflar Matematik Çıkmış Sorular PYBS 20149-10-11.Sınıflar Sosyal Bilgiler Çıkmış Sorular PYBS 20149-10-11.Sınıflar Fen Bilimleri Çıkmış Sorular PYBS 20159-10-11.Sınıflar Matematik Çıkmış Sorular PYBS 20159-10-11.Sınıflar Sosyal Bilgiler Çıkmış Sorular PYBS 2013 7.SınıfFen Bilimleri Çıkmış Sorular PYBS 2016 9-10-11.Sınıflar TürkEdebiyatı-Dil ve Anlatım Çıkmış Sorular PYBS 2016 9-10-11.SınıflarMatematik Çıkmış Sorular PYBS 2016 9-10-11.Sınıflar Sosyal BilgilerÇıkmış Sorular PYBS 2016 9-10-11.Sınıflar Fen Bilimleri ÇıkmışSorular PYBS 2015 9-10-11.Sınıflar Türk Edebiyatı-Dil ve AnlatımÇıkmış Sorular PYBS 2015 7.Sınıf Fen Bilimleri Çıkmış Sorular PYBS2014 7.Sınıf Türkçe Çıkmış Sorular PYBS 2014 7.Sınıf MatematikÇıkmış Sorular PYBS 2014 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Çıkmış SorularPYBS 2014 7.Sınıf Fen Bilimleri Çıkmış Sorular PYBS 2013 7.SınıfTürkçe Çıkmış Sorular PYBS 2013 7.Sınıf Matematik Çıkmış SorularPYBS 2013 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Çıkmış Sorular PYBS 2015 7.SınıfMatematik Çıkmış Sorular PYBS 2015 7.Sınıf Sosyal Bilgiler ÇıkmışSorular PYBS 2016 7.Sınıf Matematik Çıkmış Sorular PYBS 20167.Sınıf Sosyal Bilgiler Çıkmış Sorular PYBS 2016 7.Sınıf FenBilimleri Çıkmış Sorular PYBS 2015 7.Sınıf Türkçe Çıkmış SorularPYBS 2014 6.Sınıf Fen Bilimleri Çıkmış Sorular PYBS 2013 6.SınıfTürkçe Çıkmış Sorular PYBS 2013 6.Sınıf Matematik Çıkmış SorularPYBS 2013 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Çıkmış Sorular PYBS 2013 6.SınıfFen Bilimleri Çıkmış Sorular PYBS 2016 7.Sınıf Türkçe ÇıkmışSorular PYBS 2014 6.Sınıf Türkçe Çıkmış Sorular PYBS 2014 6.SınıfMatematik Çıkmış Sorular PYBS 2014 6.Sınıf Sosyal Bilgiler ÇıkmışSorular PYBS 2015 6.Sınıf Matematik Çıkmış Sorular PYBS 20156.Sınıf Sosyal Bilgiler Çıkmış Sorular PYBS 2015 6.Sınıf FenBilimleri Çıkmış Sorular PYBS 2013 5.Sınıf Sosyal Bilgiler ÇıkmışSorular PYBS 2013 5.Sınıf Fen Bilimleri Çıkmış Sorular PYBS 20166.Sınıf Türkçe Çıkmış Sorular PYBS 2016 6.Sınıf Matematik ÇıkmışSorular PYBS 2016 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Çıkmış Sorular PYBS 20166.Sınıf Fen Bilimleri Çıkmış Sorular PYBS 2015 6.Sınıf TürkçeÇıkmış Sorular PYBS 2014 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Çıkmış SorularPYBS 2014 5.Sınıf Fen Bilimleri Çıkmış Sorular PYBS 2013 5.SınıfTürkçe Çıkmış Sorular PYBS 2013 5.Sınıf Matematik Çıkmış SorularPYBS 2015 5.Sınıf Fen Bilimleri Çıkmış Sorular PYBS 2014 5.SınıfTürkçe Çıkmış Sorular PYBS 2014 5.Sınıf Matematik Çıkmış SorularPYBS 2015 5.Sınıf Matematik Çıkmış Sorular PYBS 2015 5.Sınıf SosyalBilgiler Çıkmış Sorular PYBS 2016 5.Sınıf Türkçe Çıkmış SorularPYBS 2016 5.Sınıf Matematik Çıkmış Sorular PYBS 2016 5.Sınıf SosyalBilgiler Çıkmış Sorular PYBS 2016 5.Sınıf Fen Bilimleri ÇıkmışSorular PYBS 2015 5.Sınıf Türkçe Çıkmış Sorular 5-6-7-9-10-11. PYBSclasses prepared for the exam immediately start solving questionspast year with this application. All the questions came in2017-2016-2015-2014-2013 year taking place. Calculate your scoreimmediately with -PYBS score calculation module. APPLICATIONFEATURES - PYBS for All Classes (one application) - increasedcompared to the year according to the lecture and questions -Drawing feature - Solve questions without using pen. - Countdowntimer, the exam immediately know how many days remain. - Questionasked by screen - Ergonomic design and Minimal 2017 PYBS ÇýkmýþQuestions and Answers 2016 PYBS Çýkmýþ Questions and Answers 2015PYBS Çýkmýþ Questions and Answers 2014 PYBS Çýkmýþ Questions andAnswers 2013 PYBS Çýkmýþ Questions and Answers TURKISH -MATHEMATICS SOCIAL STUDIES - SCIENCE TURKISH LITERATURE - LANGUAGEAND EXPRESSION PYBS 2013 9-10-11.Sınıf for Science Çýkmýþ QuestionsPYBS 2013 9-10-11.Sınıf Turkish Literature and Speech-LanguageÇýkmýþ Questions PYBS 2013 Çýkmýþ 9-10-11.Sınıf Math Questions PYBS2013 9-10-11.Sınıf Social Information Çýkmýþ Questions PYBS 20159-10-11.Sınıf for Science Çýkmýþ Questions PYBS 2014 9-10-11.SınıfTurkish Literature and Speech-Language Çýkmýþ Questions PYBS 2014Çýkmýþ 9-10-11.Sınıf Math Questions PYBS 2014 9-10-11.Sınıf SocialInformation Çýkmýþ Questions PYBS 2014 9-10-11.Sınıf for ScienceÇýkmýþ Questions PYBS 2015 Çýkmýþ 9-10-11.Sınıf Math Questions PYBS2015 9-10-11.Sınıf Social Information Çýkmýþ Questions PYBS 20137.Sınıf Çýkmýþ Science Questions PYBS 2016 9-10-11.Sınıf TurkishLiterature and Speech-Language Çýkmýþ Questions PYBS 2016 Çýkmýþ9-10-11.Sınıf Math Questions PYBS 2016 9-10-11.Sınıf SocialInformation Çýkmýþ Questions PYBS 2016 9-10-11.Sınıf for ScienceÇýkmýþ Questions PYBS 2015 9-10-11.Sınıf Turkish Literature andSpeech-Language Çýkmýþ Questions PYBS 2015 7.Sınıf Çýkmýþ ScienceQuestions PYBS 2014 7.Sınıf Turkish Çýkmýþ Questions PYBS 20147.Sınıf Mathematics Çýkmýþ Questions PYBS 2014 7.Sınıf ÇýkmýþSocial Sciences Questions PYBS 2014 7.Sınıf Çýkmýþ ScienceQuestions PYBS 2013 7.Sınıf Turkish Çýkmýþ Questions PYBS 20137.Sınıf Mathematics Çýkmýþ Questions PYBS 2013 7.Sınıf ÇýkmýþSocial Sciences Questions PYBS 2015 7.Sınıf Mathematics ÇýkmýþQuestions PYBS 2015 7.Sınıf Çýkmýþ Social Sciences Questions PYBS2016 7.Sınıf Mathematics Çýkmýþ Questions PYBS 2016 7.Sınıf ÇýkmýþSocial Sciences Questions PYBS 2016 7.Sınıf Çýkmýþ ScienceQuestions PYBS 2015 7.Sınıf Turkish Çýkmýþ Questions PYBS 2014Grade 6 Science Çýkmýþ Questions PYBS 2013 Grade 6 Turkish ÇýkmýþQuestions Grade 6 Math Questions Çýkmýþ PYBS 2013 PYBS 2013 Grade 6Social Studies Çýkmýþ Questions PYBS 2013 Grade 6 Science ÇýkmýþQuestions PYBS 2016 7.Sınıf Turkish Çýkmýþ Questions PYBS 2014Grade 6 Turkish Çýkmýþ Questions Grade 6 Math Questions Çýkmýþ PYBS2014 PYBS 2014 Grade 6 Social Studies Çýkmýþ Questions Grade 6 MathQuestions Çýkmýþ PYBS 2015 PYBS 2015 Grade 6 Social Studies ÇýkmýþQuestions PYBS 2015 Grade 6 Science Çýkmýþ Questions PYBS 20135.Sınıf Çýkmýþ Social Sciences Questions PYBS 2013 5.Sınıf ÇýkmýþScience Questions PYBS 2016 Grade 6 Turkish Çýkmýþ Questions Grade6 Math Questions Çýkmýþ PYBS 2016 PYBS 2016 Grade 6 Social StudiesÇýkmýþ Questions PYBS 2016 Grade 6 Science Çýkmýþ Questions PYBS2015 Grade 6 Turkish Çýkmýþ Questions PYBS 2014 5.Sınıf ÇýkmýþSocial Sciences Questions PYBS 2014 5.Sınıf Çýkmýþ ScienceQuestions PYBS 2013 5.Sınıf Turkish Çýkmýþ Questions PYBS 20135.Sınıf Mathematics Çýkmýþ Questions PYBS 2015 5.Sınıf ÇýkmýþScience Questions PYBS 2014 5.Sınıf Turkish Çýkmýþ Questions PYBS2014 5.Sınıf Mathematics Çýkmýþ Questions PYBS 2015 5.SınıfMathematics Çýkmýþ Questions PYBS 2015 5.Sınıf Çýkmýþ SocialSciences Questions PYBS 2016 5.Sınıf Turkish Çýkmýþ Questions PYBS2016 5.Sınıf Mathematics Çýkmýþ Questions PYBS 2016 5.Sınıf ÇýkmýþSocial Sciences Questions PYBS 2016 5.Sınıf Çýkmýþ ScienceQuestions PYBS 2015 5.Sınıf Turkish Çýkmýþ Questions
Özel Güvenlik Sınav Soruları 1.4 APK
App-Center
Not: Bu uygulama özel güvenlik görevlisi olmak isteyen vesertifikasını yenilemek isteyen ÖGG adayları için uygundur. → ÖzelGüvenlik Çıkmış Sorular → Ders Notları → Puan Hesaplama → 2018 EnGüncel Özel Güvenlik Görevlisi Uygulaması → Geri Sayım → SınavTakvimi → Merak Edilenler → Süreli Soru Çöz → Sonuçlarını AnındaÖğren VE BU ÖZELLİKLERİN ÇOĞU İNTERNETSİZ KULLANILABİLİYOR. (soruekranı hariç) Özel Güvenlik Sınav Soruları Uygulaması Şunlarıİçeriyor. **Soruları sıkılmadan çözebilmeniz için sınavlar 2 bölümhalinde gruplandırılmıştır. 1.bölümde 1-50.sorular, 2.bölümde ise51-100.sorular yer alıyor. **ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ TEMEL EĞİTİMSINAVI → 74. Özel Güvenlik Sınav Soruları – 1.Bölüm → 74. ÖzelGüvenlik Sınav Soruları – 2.Bölüm → 73. Özel Güvenlik SınavSoruları – 1.Bölüm → 73. Özel Güvenlik Sınav Soruları – 2.Bölüm →72. Özel Güvenlik Sınav Soruları – 1.Bölüm → 72. Özel GüvenlikSınav Soruları – 2.Bölüm → 71. Özel Güvenlik Sınav Soruları –1.Bölüm → 71. Özel Güvenlik Sınav Soruları – 2.Bölüm → 70. ÖzelGüvenlik Sınav Soruları – 1.Bölüm → 70. Özel Güvenlik SınavSoruları – 2.Bölüm → 69. Özel Güvenlik Sınav Soruları – 1.Bölüm →69. Özel Güvenlik Sınav Soruları – 2.Bölüm → 68. Özel GüvenlikSınav Soruları – 1.Bölüm → 68. Özel Güvenlik Sınav Soruları –2.Bölüm → 67. Özel Güvenlik Sınav Soruları – 1.Bölüm → 67. ÖzelGüvenlik Sınav Soruları – 2.Bölüm → 66. Özel Güvenlik SınavSoruları – 1.Bölüm → 66. Özel Güvenlik Sınav Soruları – 2.Bölüm**ÖZEL GÜVENLİK SINAVI SİLAH BİLGİSİ SORULARI → 70. Özel GüvenlikSilah Bilgisi Sınav Soruları → 69. Özel Güvenlik Silah BilgisiSınav Soruları → 68. Özel Güvenlik Silah Bilgisi Sınav Soruları →67. Özel Güvenlik Silah Bilgisi Sınav Soruları → 66. Özel GüvenlikSilah Bilgisi Sınav Soruları **ÖZEL GÜVENLİK SINAVI YENİLEMEEĞİTİMİ SORULARI → 49. Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları –1.Bölüm → 49. Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları – 2.Bölüm → 48.Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları – 1.Bölüm → 48. Özel GüvenlikYenileme Sınav Soruları – 2.Bölüm → 47. Özel Güvenlik YenilemeSınav Soruları – 1.Bölüm → 47. Özel Güvenlik Yenileme SınavSoruları – 2.Bölüm → 46. Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları –2.Bölüm → 46. Özel Güvenlik Yenileme Silah Bilgisi Sınav Soruları →45. Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları – 1.Bölüm → 45. ÖzelGüvenlik Yenileme Sınav Soruları – 2.Bölüm → 45. Özel GüvenlikYenileme Silah Bilgisi Sınav Soruları → 44. Özel Güvenlik YenilemeSınav Soruları – 1.Bölüm → 44. Özel Güvenlik Yenileme SınavSoruları – 2.Bölüm → 44. Özel Güvenlik Yenileme Silah Bilgisi SınavSoruları → 43. Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları – 1.Bölüm →43. Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları – 2.Bölüm → 43. ÖzelGüvenlik Yenileme Silah Bilgisi Sınav Soruları → 42. Özel GüvenlikYenileme Sınav Soruları – 1.Bölüm → 42. Özel Güvenlik YenilemeSınav Soruları – 2.Bölüm → 42. Özel Güvenlik Yenileme Silah BilgisiSınav Soruları → 41. Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları –1.Bölüm → 41. Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları – 2.Bölüm → 41.Özel Güvenlik Yenileme Silah Bilgisi Sınav Soruları → 40. ÖzelGüvenlik Yenileme Sınav Soruları – 1.Bölüm → 40.Özel GüvenlikYenileme Sınav Soruları – 2.Bölüm → 40. Özel Güvenlik YenilemeSilah Bilgisi Sınav Soruları **PUAN HESAPLAMA Özel güvenlik sınavıpuan hesaplama modülü ile silahlı veya silahsız sınav puanlarınızıhesaplayabilirsiniz. **DERS NOTLARI Silahlı veya silahsız özelgüvenlik sertifikası almak isteyen OGG adayları için hazırlanmışolan ders notları ile kitaba ihtiyaç duymadan kolaycaçalışabilirsiniz. Tüm dersler konularına göre sınıflandırılmış,çalışması kolay ve eğlenceli hale getirilmiştir. ** MERAK EDİLENLERÖGG'ye dair merak edilen tüm sorular ve cevapları yer alıyor. Sıkçasorulan soruların cevaplarını anında öğrenebilirsiniz. **BİLGİKARTLARI ÖGG Sınavında en çok çıkan sorulardan derlediğimiz bilgikartları ile kısa sürede tekrar yapabilir, bilgilerinizi kalıcıhale getirerek sertifikanızı kolayca alabilirsiniz. Note: Thisapplication is suitable for ÖGG candidates who want to be a privatesecurity officer and want to renew their certificate. → PrivateSecurity Questions → Lecture Notes → Score Calculator → 2018 MostRecent Private Security Officer Application → Countdown → ExamSchedule → Curiosities → Solve Question → Learn Results InstantlyAND THE MOST OF THESE FEATURES CAN BE USED UNIQUE. (excludingquestion screen) Custom Security Exam Questions ApplicationContains. ** The exams are grouped into 2 sections so you can solvethe questions without getting bored. In section 1, there are1-50.sorular and in section 2 51-100. ** SPECIAL SECURITY OFFICIALBASIC TRAINING EXAM → 74. Private Security Exam Questions - Part 1→ 74. Private Security Exam Questions - Part 2 → 73. PrivateSecurity Exam Questions - Part 1 → 73. Private Security ExamQuestions - Part 2 → 72. Private Security Exam Questions - Part 1 →72. Private Security Exam Questions - Part 2 → 71. Private SecurityExam Questions - Part 1 → 71. Private Security Exam Questions -Part 2 → 70. Private Security Exam Questions - Part 1 → 70. PrivateSecurity Exam Questions - Part 2 → 69. Private Security ExamQuestions - Part 1 → 69. Private Security Exam Questions -2.Chapter → 68. Private Security Exam Questions - Part 1 → 68.Private Security Exam Questions - Part 2 → 67. Private SecurityExam Questions - Part 1 → 67. Private Security Exam Questions -2.Chapter → 66. Private Security Exam Questions - Part 1 → 66.Private Security Exam Questions - Part 2 ** SPECIAL SAFETYEXAMINATION WEAPON INFORMATION QUESTIONS → 70. Private SecurityWeapon Knowledge Exam Questions → 69. Private Security WeaponKnowledge Exam Questions → 68. Private Security Weapon KnowledgeExam Questions → 67. Private Security Weapon Knowledge ExamQuestions → 66. Private Security Weapon Knowledge Exam Questions **SPECIAL SAFETY EXAMINATION REPLACEMENT TRAINING QUESTIONS → 49.Private Security Renewal Exam Questions - Part 1 → 49. PrivateSecurity Renewal Exam Questions - Part 2 → 48. Private SecurityRenewal Exam Questions - Part 1 → 48. Private Security Renewal ExamQuestions - Part 2 → 47. Private Security Renewal Exam Questions -Part 1 → 47. Private Security Renewal Exam Questions - Part 2 → 46.Private Security Renewal Exam Questions - 2.Chapter → 46. PrivateSecurity Renewal Arms Information Exam Questions → 45. PrivateSecurity Renewal Exam Questions - Part 1 → 45. Private SecurityRenewal Exam Questions - Part 2 → 45. Private Security RenewalWeapon Knowledge Exam Questions → 44. Private Security Renewal ExamQuestions - Part 1 → 44. Private Security Renewal Exam Questions -Part 2 → 44. Private Security Renewal Weapon Knowledge ExamQuestions → 43 Private Security Renewal Exam Questions - Part 1 →43 Private Security Renewal Exam Questions - 2.Chapter → 43.Private Security Renewal Arms Information Exam Questions → 42.Private Security Renewal Exam Questions - Part 1 → 42. PrivateSecurity Renewal Exam Questions - Part 2 → 42. Private SecurityRenewal Weapon Information Exam Questions → 41. Private SecurityRenewal Exam Questions - Part 1 → 41. Private Security Renewal ExamQuestions - Part 2 → 41. Private Security Renewal Weapon KnowledgeExam Questions → 40. Private Security Renewal Exam Questions - Part1 → 40.Special Security Renewal Exam Questions - Part 2 → 40.Private Security Renewal Weapon Knowledge Exam Questions ** POINTSCALCULATION With the special security exam score calculation moduleyou can calculate your armed or unarmed exam scores. ** COURSENOTES With the lecture notes prepared for OGG candidates who wantto get a special security certificate with or without weapons, youcan work easily without needing a book. All courses are classifiedaccording to their subjects, made easy and fun to work with. **WELCOME All questions and answers about the ÖGG are asked. You canlearn the answers to frequently asked questions instantly. **INFORMATION CARDS In the ÖGG Exam, you can make the most of yourquestions and get your certificate easily by making yourinformation permanent.
TEOG Çıkmış Sorular 1.6 APK
App-Center
→ TEOG çıkmış sorular → Konu testleri → Deneme sınavları → TEOGSayacı → Puan Hesaplama → TEOG Rehberlik → Soru Sor TEOG ÇıkmışSorular uygulaması bu zorlu maratonda en iyi yol arkadaşın olacak.Zengin ve kaliteli içeriği ile tüm dersleri sıkılmadan eğlencelibir şekilde öğrenebilirsin. Soru çözerek eksik olduğun konularıbelirle ve rakiplerinin önüne geç. NELER BULUNUYOR?  Tüm yıllarınçıkmış soruları  Tüm dersler ayrıntılı konu testleri  Sürekligüncellenen deneme sınavları  Sınava ne kadar kaldığınıgörebileceğin TEOG SAYACI  Her an puan hesaplayabileceğin TEOGPUAN HESAPLAMA  Seni sürekli motive edecek TEOG REHBERLİK bölümü. Diğer kullanıcılara ve öğretmenlere Soru Sorma imkanı  Sürekliyeni eklenen konu testleri, deneme sınavları.  Kalem ve deftereihtiyacın olmadan soru çözebileceğin ÇİZİM EKRANI  Sıkıldığındadiğer TEOG adayları ile Sohbet etme imkanı.  Süreli test çözerekzamana karşı da kendini geliştirme.  TEOG Sınav stratejileri Seni sürekli bu yarışın içinde tutacak güncel motive edicibildirimler  Ergonomik ve gözü yormayan tasarım  Görsel sınavsonuçları ve ÖĞRETMEN GÖRÜŞÜ  Otomasyon sistemi ile sürekli yenieklenen sorular  İleri - geri butonları sayesinde sorular arasındadolaşma  Test sonrası yanlışlarını tekrar kontrol edebilme imkanıGELECEĞİNİZİ GARANTİ ALTINA ALIN... web 1.dönem:http://testicoz.org/testler/8-sinif-testleri/teog-1-donem-cikmis-sorular/web 2.dönem:http://testicoz.org/testler/8-sinif-testleri/teog-2-donem-cikmis-sorular/o TEOG ÇIKMIŞ SORULAR → 2017 1. DÖNEM TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 20171.Dönem Din Kültürü Çıkmış Sorular - 2017 1.Dönem Türkçe ÇıkmışSorular - 2017 1.Dönem İngilizce Çıkmış Sorular - 2017 1.Dönemİnkılap Tarihi Çıkmış Sorular - 2017 1.Dönem Matematik ÇıkmışSorular - 2017 1.Dönem Fen Bilgisi Çıkmış Sorular → 2016 1.DÖNEMTEOG MAZERET SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR - 2016 1.Dönem Mazeret SınavıTürkçe Çıkmış Sorular - 2016 1.Dönem Mazeret Sınavı MatematikÇıkmış Sorular - 2016 1.Dönem Mazeret Sınavı İnkılap Çıkmış Sorular- 2016 1.Dönem Mazeret Sınavı İngilizce Çıkmış Sorular - 20161.Dönem Mazeret Sınavı Din Kültürü Çıkmış Sorular - 2016 1.DönemMazeret Sınavı Fen Bilgisi Çıkmış Sorular → 2016 1.DÖNEM TEOGÇIKMIŞ SORULAR - 2016 1.Dönem Türkçe Çıkmış Sorular - 2016 1.Dönemİngilizce Çıkmış Sorular - 2016 1.Dönem İnkılap Çıkmış Sorular -2016 1.Dönem Din Kültürü Çıkmış Sorular - 2016 1.Dönem Fen BilgisiÇıkmış Sorular - 2016 1.Dönem Matematik Çıkmış Sorular → 2015 1.DÖNEM TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 2015 1.Dönem Din Kültürü Çıkmış Sorular- 2015 1.Dönem Fen Bilgisi Çıkmış Sorular - 2015 1.Dönem İngilizceÇıkmış Sorular - 2015 1.Dönem İnkılap Çıkmış Sorular - 2015 1.DönemMatematik Çıkmış Sorular - 2015 1.Dönem Türkçe Çıkmış Sorular →2015 1. DÖNEM TEOG MAZERET SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR - 2015 1.DönemMazeret Sınavı Din Kültürü Çıkmış Sorular - 2015 1.Dönem MazeretSınavı Fen Bilgisi Çıkmış Sorular - 2015 1.Dönem Mazeret Sınavıİngilizce Çıkmış Sorular - 2015 1.Dönem Mazeret Sınavı İnkılapTarihi Çıkmış Sorular - 2015 1.Dönem Mazeret Sınavı MatematikÇıkmış Sorular - 2015 1.Dönem Mazeret Sınavı Türkçe Çıkmış Sorular→ → VE DAHA FAZLASI... → TÜM DERSLER TEOG KONU TESTLERİ -TürkçeKonu Testleri -Matematik Konu Testleri - İnkılap Tarihi veAtatürkçülük Konu Testleri - Fen Bilimleri Konu Testleri -İngilizce Konu Testleri ve Kelimeleri - Din Kültürü ve AhlakBilgisi Konu Testleri Tüm Konular ve Tüm Üniteler Yüzlerce Test veSoru... BİTMEDİ... → PUAN HESAPLAMA MODÜLÜ Meb'in kendi puanhesaplama aracı ile güvenilir ve %100 doğru puan hesapla. → TEOGSINAVINA KAÇ GÜN KALDI? Sınava kaç gün kaldığını tek dokunuş ileöğrenebileceğin TEOG SAYACI. Zamanın nasıl hızlı akıp gittiğinikendin de göreceksin. → TEOG DENEME SINAVLARI Birbirinden kalitelideneme sınavları ile adeta TEOG'un provasını yapın. Denemelerdezaman kontrolü ve konu eksikliklerinizi belirleyin. → teoge outquestions → Subject Tests → trial exams → teoge Counter → ScoreCalculator → teoge Guidance → Question Teoge Çýkmýþ Questions appwill be the best companion in this arduous marathon. Rich and allcourses with high quality content you can learn in a fun waywithout getting bored. Questions determined by solving the issuesyou're missing and rise above their competitors. WHAT IS LOCATED? year out of all the questions  All courses are detailed subjecttests  constantly updated practice tests Teoge COUNTER you can seehow long it  Exam  Every moment you can calculate points teogePoints Calculator  will motivate you constantly teoge GUIDANCEsection.  Other users and teachers Questioning facilities constantly added new subject tests, practice tests. DRAWING SCREENyou can solve the question without the need for pen and book  Theopportunity to chat with other candidates when teoge  bored. against time solving Timed tests in self-improvement.  Examstrategies teoge  motivating date notifications to keep youconstantly in this race  ergonomic design and eye fatigue  Visualexamination results and TEACHERS OPINION  constantly added newquestions about the automation system  Advanced - thanks to backbuttons to navigate through questions  control again after thepossibility of false test GEL guaranteed to ... Web 1 st:http://testicoz.org/testler/8-sinif-testleri/teog-1-donem-cikmis-sorular/Web 2 nd:http://testicoz.org/testler/8-sinif-testleri/teog-2-donem-cikmis-sorular/it was a problem for teoge → 1 YEAR 2017 was a problem for teoge -2017 Semester 1 Religion Çýkmýþ Questions - 2017 Semester 1 TurkishÇýkmýþ Questions - 2017 1st Term English Çýkmýþ Questions - 2017Semester 1 History of Revolution Çýkmýþ Questions - 2017 1 stSemester Mathematics Çýkmýþ Questions - 2017 Semester 1 ScienceÇýkmýþ Questions → 2016 SEMESTER 1 teoge EXCUSE EXAM QUESTIONSEMERGED - 2016 1 st Semester Exam excuse Turkish Çýkmýþ Questions -2016 1 st Semester Mathematics Çýkmýþ Excuse exam Questions - 20161 st Semester Exam Revolution excuse Çýkmýþ Questions - 2016 1 stSemester Exam English Çýkmýþ excuse Questions - 2016 1 st SemesterExam excuse Religion Çýkmýþ Questions - 2016 1 st Semester Examexcuse Çýkmýþ Science Questions → 2016 SEMESTER 1 teoge QUESTIONSEMERGED - 2016 Semester 1 Turkish Çýkmýþ Questions - 2016 1st TermEnglish Çýkmýþ Questions - 2016 Revolution 1.Semester ÇýkmýþQuestions - 2016 Semester 1 Religion Çýkmýþ Questions - 2016Semester 1 Science Çýkmýþ Questions - 2016 1 st SemesterMathematics Çýkmýþ Questions → 1 YEAR 2015 was a problem for teoge- 2015 Semester 1 Religion Çýkmýþ Questions - 2015 Semester 1Science Çýkmýþ Questions - 2015 1st Term English Çýkmýþ Questions -2015 Revolution 1.Semester Çýkmýþ Questions - 2015 1 st SemesterMathematics Çýkmýþ Questions - 2015 Semester 1 Turkish ÇýkmýþQuestions → 1 YEAR 2015 was a problem for teoge off exams - 2015 1st Semester Exam excuse Religion Çýkmýþ Questions - 2015 1 stSemester Exam excuse Çýkmýþ Science Questions - 2015 1 st SemesterExam English Çýkmýþ excuse Questions - 2015 1 st Semester ExamRevolution History excuse Çýkmýþ Questions - 2015 1 st SemesterMathematics Çýkmýþ Excuse exam Questions - 2015 1 st Semester Examexcuse Turkish Çýkmýþ Questions → → AND MORE ... → ALL COURSESteoge SUBJECT TESTS -Turkish Subject Tests Mathematics SubjectTests - Revolution History and Kemalism Subject Tests - ScienceSubject Tests - English Subject Tests and Words - Religion andEthics Subject Tests All Topics All units and hundreds of tests andquestions ... WAIT ... → Points Calculator MODULE Mebane calculatereliable and 100% accurate scores points with its own calculationtool. → FEW DAYS teoge the exam? Examination of the number of daysthat you can learn COUNTER teoge with one touch. You will see foryourself how the time went fast flowing. → teoge TRIAL EXAMS Doalmost teoge rehearsal with quality practice tests from each other.Trial Set your lack of control at times and topics.
Loading...