1.0.1 / August 26, 2015
(5.0/5) (3)
Loading...

Description

Mini-game puzzle about 12 cute animals in chinese zodiac! it is afun jigsaw puzzle game applicable for all ages. And it has sevendifferent level to solve puzzles.Features:* 100% free* You can playon your phone or tablet* Designed for all android devices* Manypicture cute* 7 difficulty level: Up to 81 pieces!* Show hints withnumber* Amazing user interfacesHow to play:1. Choose image2.Setting puzzle3. Touch the puzzle pieces to move the right place inorder to re-create the image.4. Do that until you build theoriginal imageThis application is free. If you feel that we violateyour copyright please contact us by mail: [email protected]

App Information 12 Zodiac puzzle

Puzzle Game Fun Show More...

Ôn thi GPLX oto B2-15 đề-450 câu - A1,8 đề,160 câu 3.1 APK
“Ôn thi GPLX B2-15 đề-450 câu + Máy A1-8 đề-160 câu” Tổng hợp cácvấn để về giấy phép lái xe A1,A2,A3,A4, B1,B2,C,D,E,F, an toàn giaothông, xử phạt vi phạm giao thông, và kiến thức về luật giao thôngđường bộ: 1.Ôn thi giấy phép lái xe ô tô B1,B2,C,D,E,F 2.Ôn thigiấy phép lái xe mô tô - xe máy A1 3.Xử phạt vi phạm giao thông,luật giao thông đường bộ được chia theo từng nhóm rõ ràng -Kháiniệm và quy tắc -Hệ thống biển báo đường bộ -Sa hình -Nghiệp vụ vậntải -Kỹ thuật lái xe -Cấu tạo và sửa chữa -Văn hoá và đạo đức láixe Ôn thi giấy phép lái xe, 15 đề thi 450 câu lý thuyết sát hạchlái xe ô tô B2 -Gồm 15 đề thi, mỗi đề 30 câu, mỗi câu tính 1 điểm,tổng một 1 đề thi 30 câu tính 30 điểm. -Tổng 450 câu chia thành 15đề thi, một đề thi yêu cầu thí sinh phải thi qua 26/30 câu, tức làphải đạt 26/30 câu đúng mới đạt -Chỉ cần ôn và thi đạt 15 đề thinày, tức là bạn đã nắm vững 450 câu lý thuyết thì ĐẢM BẢO THI ĐỖ LÝTHUYẾT! -Lưu ý, khi ôn thi 15 đề thi 450 câu, thì sẽ có những câucó thể chọn nhiều hơn 1 đáp án mới đúng. - Đáp án = "Tất cả cácphương án trên" không phải lúc nào cũng đúng. -Đề thi có cả phầnthi lý thuyết và phần thi sa hình. Giấy phép lái xe(gplx): hạng A1,hạng A2, hạng B1, hạng B2, hạng C, hạng D, hạng E…là bạn phải sáthạch luật giao thông thông qua các bài thi trắc nghiệm Chức năngphần Ôn thi giấy phép lái xe ô tô B2 trong "Ôn thi GPLX B2-15đề-450 câu + Máy A1-8 đề-160 câu” - Để thi là các nguyên mẫu đề thicủa Tổng Cục đường bộ Việt Nam, mà các trung tâm đào tạo sát hạchlái xe ô tô trên cả nước đang sử dụng như Hà Nội, Hồ Chí Minh, CầnThơ, Đà nẵng -450 câu lý thuyết chia đủ cho 15 đề thi gồm cả lýthuyết và sa hình cho GPLX ô tô B2. - Thi xong 30 câu là hiển thịđáp án Trượt hay Đỗ để tham khảo và đánh giá trình độ. -Bộ 450 câuhỏi và đáp án chính xác của Tổng Cục đường bộ Việt Nam Bộ GTVT Ônthi giấy phép lái xe mô tô xe máy A1 Ôn thi giấy phép lái xe mô tôxe máy A1 (GPLX A1) gồm 160 câu lý thuyết chia đủ 8 đề thi kèm đápán. Chức năng phần Ôn thi giấy phép lái xe mô tô xe máy A1 trong"Ôn thi GPLX B2-15 đề-450 câu + Máy A1-8 đề-160 câu” -Gồm 160 câuchia đủ cho 20 đề thi, hiển thị kết quả sau khi thi xong để đánhgiá trượt hay đỗ. -Thi đỗ 8 đề thi tức đã nắm chắc 160 câu lýthuyết và sa hình của giấy phép lái xe mô tô xe máy hạng A1. -160câu hỏi và đáp án chính xác Xử phạt vi phạm giao thông đường bộ “Xửphạt vi phạm giao thông đường bộ” giúp bạn hiểu rõ các điều khoảnvà mức xử phạt vi phạm giao thông đường bộ, tra cứu hệ thống biểnbáo giao thông đường bộ và đường sắt, giúp bạn giải đáp các thắcmắc về hành vi vi phạm giao thông cũng như là kiến thức luât giaothông để bạn nhận biết các sai phạm của cảnh sát giao thông khi xửphạt. “Xử phạt vi phạm giao thông đường bộ” là cơ sở pháp luật vàcăn cứ để người vi phạm giao thông làm việc với Cảnh sát giao thôngCSGT khi bị thổi còi vi phạm luật giao thông đường bộ và nộp phạtđúng quy định theo Nghị định số 71/2012/NĐ-CP, 46/2016/NĐ-CP về xửphạt hành chính trong lĩnh vực giao thông và đường sắt thay cho cácNĐ 171/2013/NĐ-CP, 107/2014/NĐ-CP . Chức năng phần “Xử phạt vi phạmgiao thông” trong "Ôn thi GPLX B2-15 đề-450 câu + Máy A1-8 đề-160câu” -Lỗi và mức phạt dành cho Ô tô -Lỗi và mức phạt dành cho XeMáy -Lỗi và mức phạt dành cho các loại Xe Điện -Lỗi và mức phạtdành cho người đi bộ -Các biển báo giao thông -Kinh nghiệm khi bịcảnh sát giao thông thổi phạt dừng xe. CHÚC CÁC BẠN LUYỆN THI THÀNHCÔNG, LÁI XE AN TOÀN VÀ KHÔNG BỊ XỬ PHẠT VI PHẠM GIAO THÔNG MẸO-Ngày 1: Ôn tất cả các loại biển báo, loại biển báo cấm, biển báohiệu lệnh, biển bảo chỉ dẫn, biển báo nguy hiểm -Ngày 2: Ôn 450 câulý thuyết, nhớ các định nghĩa cơ bản như nồng độ cồn, tốc độ chophép và mẹo các câu hỏi sa hình -Ngày 3: Thi hết các đề thi củatừng hạng bằng lái xe, làm các đề đạt 28 câu trở lên thì BẠN ĐÃTHÀNH CÔNG Chúng tôi luôn mong muốn nhận góp ý của các bạn. "Reviewexam B2-15 deals-450 sentences + Machine A1-8 threads-160sentences" Summary of driving license issues A1, A2, A3, A4, B1,B2, C, D, E, F, traffic safety, traffic violation penalties, andknowledge of road traffic laws the set: 1. Execute a drivinglicense for cars B1, B2, C, D, E, F 2. Do not take the A1 motorbikedriver's license 3. Sanctioning traffic violations, road trafficlaw is clearly divided into groups - Concepts and rules - Roadsigns system -Figure -Transport service - Driving techniques-Construction and repair - Culture and driving ethics Reviewdriving license, 15 exam questions 450 driving test theory B2 -Including 15 exam questions, each with 30 questions, 1 point foreach sentence, a total of 1 exam and 30 questions for 30 points.-General 450 sentences divided into 15 exam questions, one examsubject requires candidates to pass 26/30 sentences, ie they mustreach 26/30 correct sentences to reach -Just need to review andtest these 15 exam questions, ie you have mastered 450 theoreticalquestions then THE PRESENT WARRANTY! -Note, when exam 15 questions450 exam questions, there will be questions that can choose morethan 1 answer to correct. - Answer = "All of the above options" arenot always correct. -The exam has both theory and exam section.Driver's license (gplx): grade A1, grade A2, grade B1, grade B2,grade C, grade D, grade E ... you must test traffic rules throughmultiple-choice tests The B2 car driver license review function in"Review exam B2-15 deals-450 sentences + Machine A1-8 threads-160sentences" - To test is the test prototype of the GeneralDepartment of Roads of Vietnam, which the training centers testdrive cars in the country in use such as Hanoi, Ho Chi Minh, CanTho, Da Nang -450 theoretical sentences divided enough for 15 examquestions including theory and model for automotive license B2. -Completion of 30 sentences is to show the answer of Slip or Do forreference and evaluation of the level. - Ministry of 450 questionsand correct answers of Vietnam Road Administration GeneralDepartment of Transport Examination of motorcycle motorbikedriver's license A1 Examination of the A1 motorbike license (GPLXA1) with 160 theoretical statements divided into 8 exams withanswers. Review function of the A1 motorbike driver's license testin "Review exam B2-15 subject-450 sentences + Machine A1-8threads-160 sentences" - Include 160 sentences divided into 20 testquestions, display the results after the test is completed toassess whether to pass or pass. - At the end of 8 exams, I was ableto grasp 160 theoretical questions and images of the license todrive an A1 motorbike. -160 correct questions and answers Sanctionof road traffic violations "Sanction of road traffic violations"helps you understand the terms and penalties for road trafficviolations, look up the road and rail traffic signs, help youanswer questions about traffic violations as well as traffic lawknowledge so that you can identify the traffic police offenses whensanctioning. "Sanctioning of road traffic violations" is a legalbasis and a basis for traffic violators to work with Traffic PolicePolice when being whistleblowed and violating road traffic laws andpaying fines according to regulations. Decree No. 71/2012 / ND-CP,46/2016 / ND-CP on administrative sanctions in the field oftransport and railways instead of Decree 171/2013 / ND-CP, 107/2014/ ND-CP . Function of the "Traffic violation penalty" section in"Review exam B2-15 deals-450 sentences + Machine A1-8 threads-160sentences" -Fines and penalties for cars -Fines and penalties forMotorcycles -Fines and penalties for electric vehicles -Error andfine for pedestrians -The traffic signs -Experience when trafficpolice blow a penalty stop. WELCOME YOUR SUCCESSFUL EXAMINATION,SAFETY DRIVING AND NOT BEING SANCTIONED FOR TRAFFIC VIOLATIONS TIP-Day 1: Review all types of signs, types of prohibition signs,signboards, signboards, danger signs -Day 2: Review 450 theoreticalsentences, remember basic definitions such as alcohol content,speed and tips -Day 3: Execute all tests of each driver's licenseclass, make the statements reach 28 or more, YOU HAVE SUCCESSFUL Welook forward to receiving your comments.
Ôn thi 15 đề thi GPLX ô tô B2 2.3 APK
Luyện thi trắc nghiệm luật giao thông đường bộ "giấy phép lái xe ôtô" THI GIẤY PHÉP LÁI XE (GPLX), HẠNG A1, A2 và HẠNG B1, B2, C, D,E, FD, FE. Chỉ cần bỏ ra 2 giờ đồng hồ cho việc luyện thi trắcnghiệm 15 đề thi về luật giao thông đường bộ, thi giất phép lái xe,thi sát hạch hạng B, B1, B2 thì bạn sẽ thi pass qua kỳ thi lýthuyết sát hạch giấy phép lái xe của Sở giao thông, hay các trungtâm đào tạo GPLX. Ứng dụng gồm đầy đủ 450 câu hỏi trắc nghiệm luậtgiao thông đường bộ được chia trọn gói trong 15 đề thi mẫu mà SởGiao thông thường dùng để cho học viên dự thi sát hạch giấy phéplái xe hạng B1, B2, chuyên dùng cho sát hạch cấp giấy phép lái xecơ giới đường bộ, giúp các bạn đang chuẩn bị thi bằng lái xe ô tô(B1, B2) có thể luyện thi lý thuyết đạt hiệu quả nhất. Các câu hỏitrắc nghiệm được chia thành 15 đề thi theo mẫu 15 đề luyện thi Giấypháp lái xe hạng B2 (GPLX B2), bạn có thể tự lựa chọn đề thi choriêng mình để luyện thi. Chỉ cần luyện thi qua 26/30 câu trong mỗiđề thi thì bạn sẽ pass qua kỳ sát hạch GPLX. Bạn cũng có thể lựachọn ngẫu nhiên trong 15 đề thi để làm bài. Trong đề thì có cả phầnthi lý thuyết và có cả phần thi sa hình. Các phần thi đảm bảo đầyđủ 100% nội dung của tài liệu ôn thi sát hạch giấy phép lái xe. Kếtquả sẽ có ngay sau khi kết thúc bài thi. Sẽ thông báo điểm đạt /trượt của bạn. Nếu trượt bạn cứ thi nhiều lần và rút kinh nghiệmcho từng đề thi, thì sẽ pass 100%. Các chức năng chính của ứng dụngbao gồm: - Đề thi của Tổng Cục đường bộ Việt Nam Bộ GTVT, phù hợpvới các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe trên cả nước. - Danh sáchđề thi bao trọn toàn bộ nội dung của 450 câu hỏi (450 cau hoi) gồm15 đề thi (15 de thi). - Số lượng 15 đề thi đầy đủ 450 câu hỏi ônthi giấy phép lái xe (GPLX oto) ô tô hạng B2. - Hiển thị kết quảsau khi kết thúc bài làm thi. - Có đáp án tham khảo sau khi thixong 1 đề thi, để xem đúng và sai câu nào. - Danh sách 450 câu hỏibao gồm đáp án, chúng tôi liên tục cập nhật đáp án đúng. - Ứng dụnggiúp bạn học luật giao thông, luật đường bộ, trành cho không bịphạt, vi phạm, hành chính khi đi trên đường và sẽ giúp bạn nắm rõđược luật, biển báo giao thông, luật giao thông, luật đường bộ.Chúc các bạn luyện và thi thành công trong đợt thi: giấy phép láixe, bằng lái, xe ô tô! Practice tests Road Traffic Act "automobiledriver's license" TEST DRIVING LICENCE (driving license), GRADE A1,A2 and GRADE B1, B2, C, D, E, FD, FE. Just spent 2 hours for testprep exam 15 road traffic law, driving license exam cleaning,examination B, B1, B2, you will pass the exam performance, policetheory ganglion driving license of the Department of traffic, orthe driving license training center. The app includes the full 450multiple-choice questions of road traffic law is broken Package in15 sample exam questions that Department of Transport used to examstudents driving license examination classes B1, B2, specificallyfor licensing examination road motor driving, you are prepared tohelp the automobile driver's license test (B1, B2) can cram themost effective theory. The multiple choice questions are dividedinto 15 subject exams Exam Form 15 legal driving License Grade B2(B2 driving license), you can choose your own exam to exampreparation. Just cram through 26/30 each exam question, you willpass through driving license examinations. You can also randomlyselected 15 articles that were written to do. In the subject hasboth the theoretical and there sa picture contest. The sectionensures full implementation of 100% of the content of document prepdriving license examination. Results will be available shortlyafter the end of the test. Will notice points gain / your slide. Ifyou slide the exam multiple times and drawing on the experience ofeach quiz, they will pass 100%. The main functions of the appinclude: - The implementation of the Vietnam General Department ofRoad Transport Ministry, in accordance with the training centerdriving test across the country. - List of all exam questions coverthe full contents of 450 questions (450 cau hoi) includes 15 exam(15 de thi). - The number of 15 450 full exam prep questionsdriving license (driving license oto) automotive grade B2. -Results after the end of all do the implementation. - It answersafter the test is complete reference 1 exam, to see how true andfalse statements. - List includes 450 questions answers, weconstantly update the correct answer. - The app helps you learntraffic laws, road rules, sling for no penalty, violations,administrative while on the road and will help you to understandthe rules, traffic signs, traffic laws, road rules . I wish yousuccess in the exam preparation and exams: driver's license,driver's license, car!
Brain Dots Advanced 1.1 APK
Chase the violet dots to score points. For every point a new redenemy spawns. Beat your friends' high-scores and complete as manyachievements as you can. It's not as easy as it looks.if you eat 3star , violet dots big can eat every thing on thescreen...Features:- Many challenging achievements- Endless andrepeatable game-play- Insanely addictive and competitive- Brainteaser, eye trainer and reflex testerHave fun !
Math Duel Fast 1.1 APK
This is the best kids games !Game have 3 lever. easy, medium, hard.for each lever have many + Game for 2 players are better known as afighting game - Practice basic math means that this is a math gamefor children 5 years old and older+ Games free kids mathstrengthens problem-solving skills, reflexes and concentration+Educational Game for teens as well as a fun free gameThis game andsimilar games are mathematical things create math fun. All that youneed to worry about how to come up with the correct answer to theequation faster opponents and your score will increase! Do not everthink to guess bad luck - you will lose 1 point for each wronganswer. This is a fun intellectual game, competitive andeducational games for children and adults. The old boys and girls,let's play 10 games in a row and you will be ready to cope withmath test at school, and the parents too, let's review your mathwith the help of game This multi-player!Let your brain busy rightnow!
Tử vi 12 chòm sao 1.0.4 APK
Ứng dụng Tử vi 12 chòm sao cung cấp cho bạn thông tin về 12 cunghoàng đạo, tư vấn về tử vi, tình yêu, tiền bạc, may mắn, công việchằng ngày. Thông tin được cập nhật liên tục mỗi ngày. Được tổng hợptừ nhiều nguồn tin uy tín và khoa học trên thế giới đảm bảo chínhxác và khách quan nhất.Bạn có thể tìm hiểu sự hòa hợp giữa các cunghoàng đạo, xem tin tức vui mỗi ngày về bí mật 12 chòm sao.Ứng dụnggiao diện đẹp, đơn giản dễ sử dụng cho tất cả các sao.Chức năngchính của ứng dụng:- Xem tử vi mỗi ngày của 12 cung hoàng đạo.- Xemđộ hoà hợp về tình yêu, cảm xúc giữa các cung với nhau.- Xem đặctính, nguồn gốc và tính cách, con đường tình cảm, sự nghiệp của cáccung hoang dao trong cuộc sống- Xem các mật ngữ, bí mật cung hoàngđạo- Cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất về 12 Cung Hoàng Đạo- Chiasẻ thông tin lên Facebook, SMS, Email, Zalo ...Các cung hoang dao:Bạch Dương (Dương Cưu), Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ,Thiên Bình, Bọ Cạp (Hổ Cáp), Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư.Hivọng các bạn có những phút giây vui vẻ khi sử dụng ứng dụng. Nếuthấy hay hãy đánh giá 5 ★★★★★ để ủng hộ giúp ứng dụng ngày càngphát triển các bạn nhé.Applications Horoscope 12 constellationsgives you information about 12 zodiac, horoscope advice, love,money, luck, everyday tasks.Information is updated constantly everyday. Has been compiled from many sources and scientific reputationin the world to ensure the most accurate and objective.You canlearn the harmony between the zodiac, fun to watch news every dayabout 12 secret constellation.Application nice interface, simple touse for all the stars. The main function of the application :- Viewyour daily horoscope 12 zodiac.- View the harmony of love, feelingsbetween the palace together.- View properties, backgrounds andpersonalities, emotional path, the career of the zodiac in life-See the terms secret, the secret of the zodiac- Update of the mostintriguing news about 12 zodiac- Share information on Facebook,SMS, Email, Zalo ...The Zodiac: Aries (Aries), Taurus, Gemini,Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpius (Scorpio), Sagittarius,Capricorn, Aquarius, Pisces.Hope you have moments of fun whileusing the application. If you see or evaluate 5 ★★★★★ to helpsupport growing applications all of you.
Robots chat 1.2 APK
Robots chat is intelligent applications gives users moments ofrelaxationWhile you chat, the robot will automatically respond tothe question or ask the simple questionIf you are feeling alone,feeling bored, no friend is available to chat or no one replyingyou but still you want to chat with someone as friend, then you canuse this app so that you will communicate with our Intelligent"robots chat". Robot will never neglect you, it will reply you allthe time.You need to be online to talk - the app has to communicatewith servers in order to be clever - but even slow connections arefine. With me experience "ROBOTs CHAT" now !Have fun to learnEnglish!!!
Ôn thi giấy phép lái xe máy 2.1 APK
Đây là một ứng dụng miễn phí (free app) cho việc học và thi trắcnghiệm, và sát hạch luật, giao thông, giao thông đường bộ, thi giấyphép lái xe , bạng A1, thông qua các bài thi trắc nghiệm trực tuyến160 câu hỏi và có tham khảo đáp án, hoặc thi 8 đề thi sát hạch láixe máy, có nhiều đề thi (8 đề thi) được phân loại từ 1 đến 8 trongtổng số 160 câu hỏi, bao gồm đầy đủ 160 câu. Chỉ cần thi đạt (pass)8 đề thi này, bạn sẽ thi đạt/đỗ lý thuyết GPLX A1.Ứng dụng gồm đầyđủ 160 câu hỏi luật giao thông đường bộ, chuyên dùng cho sát hạch,cấp giấy phép lái xe máy giúp các bạn đang chuẩn bị thi bằng lái xemáy (hạng A1) có thể ôn thi phần lý thuyết và sa hình một cáchnhanh chóng và hiệu quả nhất.Các chức năng chính của ứng dụng baogồm:- Làm để thi ngẫu nhiên theo cấu trúc ra đề thi của Tổng Cụcđường bộ Việt Nam Bộ GTVT, của các trung tâm đào tạo sát hạch láixe trên cả nước như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà nẵng.v.v- Danhsách đề thi bao trọn toàn bộ nội dung của 160 câu hỏi .- Bao gồm 8đề thi đầy đủ 160 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe mô tô (GPLX máy)hạng A1.- Hiển thị kết quả sau khi kết thúc toàn bộ bài làm.- Cóđáp án tham khảo sau khi thi xong 1 đề thi để xem đúng và sai câunào.- Danh sách 160 câu hỏi bao gồm đáp án chuẩn xác.- Bạn họcluật, giao thông, đường bộ, sẽ nắm được, bộ luật, và sẽ không bịphạt, vi phạm, hành chính. Còn nếu bạn không nắm rõ được luật, biểnbáo (traffic sign), giao thông và luật giao thông, đường bộ thì sẽvi phạm luật giao thông. - Nếu bạn thấy ứng dụng có ích với bạn,xin vui lòng cho 5 sao và G+1. Thanks all.CHÚC CÁC BẠN LUYỆN &THI THÀNH CÔNG!Chúng tôi luôn mong muốn nhận góp ý của các bạnemail: [email protected]úc các bạn luyện và thi thành côngtrong đợt thi: giấy phép lái xe, bằng lái, xe máy!This is a freeapp (free app) for learning and testing, and testing laws, traffic,road traffic, driver's license exam, Tables A1, passed the testsonline 160 questions and answers with references, or performance, 8threads examination ride a motorcycle, there are many exams (8exams) are classified from 1 to 8 from a total of 160 questions,including 160 complete sentences . Just need to pass (pass) 8 thisquiz, you will take to reach / parking A1 driving licensetheory.Applications include full 160 question of road traffic law,used for testing, driver licensing machine is prepared to help youlicense test machine (A1) may review the implementation of theoryand sa image quickly and efficiently.The main functions of the appinclude:- How to carry out random quiz structure of the GeneralDepartment of Vietnam Road Transport Ministry, the training centerdriving test in the country such as Hanoi, Ho Chi Minh City, CanTho, Da nang.vv- List of all exam questions cover the full contentsof 160 questions.- Includes full 8 160 exam prep questionsmotorcyclist license (driving license machine) A1.- Results afterthe end of full employment.- It answers reference after the testfinished 1 exam to see right and wrong sentence.- List of 160Questions include answers correctly.- You studied law, traffic,road, will understand, the law, and will not be penalized, breach,administrative. If you do not understand is the law, signs (trafficsign), transport and traffic laws, road will violate traffic laws.-If you find useful for your application, please give 5 stars and G+ 1. Thanks all.WISH YOU SUCCESS TRAINING & PERFORMANCE!We arealways eager to get your feedback email: [email protected] you success in the exam preparation and exams: driver'slicense, driver's license, motorcycle!
Drug dictionary Free 1.1 APK
“Drug Dictionary Free” lookup information concerning drugs and is afree app to look up information about drugs in life, are classifiedinto different groups, each drug will have use, composition,pharmacology, indications and contraindications of it separately.In addition, the application will provide manual dosage, sideeffects of drugs in circulation today. App "Drug Dictionary Free"What gives? - Collect all the drugs being used in the world today.- Classification of drugs in groups with full details: themanufacturer, registration number, ingredients, content,pharmacology, components, specify, drug interactions, effectsphu.v.v. - Search function for name and number of drugs registered,according to each attribute of the drug. - You can mark your namedrugs commonly used - The interface is easy to use and good-lookingThe main module of the app "Drug Dictionary Free": 1. Theclassification of drugs   - Name drugs, overview  - Side effects, dosage, patient advice, warnings,contraindications 2. Conditions drugs   - The name of thedrug, medical guidance, refer patients, patient care, emergencycare, hospital discharge care, inpatient care 3. DRUG   -Name and detailed drug group 4. International Pharmacology  - Name and detailed pharmacological 5. OTC drugs  - Name and details OTC 6. Natural Medicines  - Name drugs, overview, side effects, dosage andconcentration, indication and contraindications 7. Veterinarymedicine   - Name drugs and details Thank you fordownloading and using "Drug Dictionary Free” Remember to assessthis application G + 1, Rate 5. Thank
Loading...