2.4.0 / September 7, 2018
(4.1/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

1 Yer Anaokulları Veli-Öğrenci-Öğretmen-Yönetici için 360 DereceMobil Bilgi Sistemi • Okulunuz yeni dönemde artık "mobil":Uygulamanın Okul İçi Mobil Sosyal Ağ ve Okul Bilgi Yönetimi Sistemibileşenleriyle okulunuzu tüm paydaşlar için etkin hale getirin.Hızlı yönetim süreçlerine ve "ekonomik" bir iletişim ağına kavuşun.• Okul İçi Mobil Sosyal Ağ: Mobil sosyal ağınızda mobil sınıfyoklaması, devamsızlık yönetimi, ders/sınıf bazlı kanaletkileşimleri (ileti, ödev, sınav tarihi/sonucu, etkinlik, anket),anlık bildirim (push) bazlı öğretmen-öğrenci-veli etkileşimi vemobil ajanda özelliklerinden yararlanın. • Okul Bilgi YönetimiSistemi: Temel kayıtlar (branşlar, unvanlar); ölçme-değerlendirme;okul yapılanması (yerleşke, kademe); çalışan, öğrenci ve sınıfkayıtları; ders tipleri, eğitim-öğretim dönemleri ve dersprogramları; ve yetkilendirme yönetimi işlevlerine tek noktadanerişin. • Hizmet Sağlayıcınızı Tanıyın: Bilişim Aktörleri, kamudestekli ar-ge projeleri yürüten ve ODTÜ TEKNOKENT bünyesindeçalışmalarını sürdüren bir yazılım ekibi olarak 2009'dan bu yanakişi ve kurumlar için profesyonel bilgi sistemleri (mobil, tabletve web) inşa ediyor. • Mutlu kullanıcıların deneyimlerini öğrenmekiçin şimdi ulaşın: okul101.com | twitter.com/okul101 1 LocationKindergarten 360 Degree Mobile Information System forParent-Student-Teacher-Manager • Your school is now "mobile" in thenew era: Make your school active for all stakeholders with theSchool Social Mobile Network and School Information ManagementSystem components of the application. Get quick managementprocesses and an "economical" communication network. • In-SchoolMobile Social Network: In your mobile social network, mobileclassroom polling, absenteeism management, course / classroomchannel interactions (message, homework, exam date / conclusion,activity, questionnaire), push-based teacher- student- and mobilecalendar features. • School Information Management System: Basicrecords (branches, titles); Assesment and evaluation; schoolstructuring (campus, tier); employee, student and class records;course types, educational periods and curricula; and authorizationmanagement functions from a single point. • Recognize Your ServiceProvider: Since 2009, IT actors are building professionalinformation systems (mobile, tablet and web) for individuals andinstitutions as a software team that conducts publicly fundedresearch projects and continues to work within METU TEKNOKENT. •Get to know the experiences of happy users now: okul101.com |twitter.com/okul101

App Information 1Yer

Bilisim Aktorleri Show More...

m-kolej 0.0.1 APK
m-version of your shool
Zafer Koleji 2.4.0 APK
• Okulunuz yeni dönemde artık "mobil": Uygulamanın Okul İçi MobilSosyal Ağ ve Okul Bilgi Yönetimi Sistemi bileşenleriyle okulunuzutüm paydaşlar için etkin hale getirin. Hızlı yönetim süreçlerine ve"ekonomik" bir iletişim ağına kavuşun. • Okul İçi Mobil Sosyal Ağ:Mobil sosyal ağınızda mobil sınıf yoklaması, devamsızlık yönetimi,ders/sınıf bazlı kanal etkileşimleri (ileti, ödev, sınavtarihi/sonucu, etkinlik, anket), anlık bildirim (push) bazlıöğretmen-öğrenci-veli etkileşimi ve mobil ajanda özelliklerindenyararlanın. • Okul Bilgi Yönetimi Sistemi: Temel kayıtlar(branşlar, unvanlar); ölçme-değerlendirme; okul yapılanması(yerleşke, kademe); çalışan, öğrenci ve sınıf kayıtları; derstipleri, eğitim-öğretim dönemleri ve ders programları; veyetkilendirme yönetimi işlevlerine tek noktadan erişin. • HizmetSağlayıcınızı Tanıyın: Bilişim Aktörleri, kamu destekli ar-geprojeleri yürüten ve ODTÜ TEKNOKENT bünyesinde çalışmalarınısürdüren bir yazılım ekibi olarak 2009'dan bu yana kişi ve kurumlariçin profesyonel bilgi sistemleri (mobil, tablet ve web) inşaediyor. • Mutlu kullanıcıların deneyimlerini öğrenmek için şimdiulaşın: okul101.com | twitter.com/okul101 • Your school is now inthe new era "mobile": your school with Intra Mobile SocialNetworking Application School and School Information ManagementSystem components activate for all stakeholders. managementprocesses to speed and "economic" Get the communication network. •School Inside Mobile Social Networking: Mobile social mobileclassroom polling your network, absence management, class /class-based channel interactions (posts, assignments, exam date /results, events, surveys), instant notification (push) basedteacher-student-parent interaction and benefit from mobilecommunication services. • Schools Information Management System:Basic records (branches, titles); Assesment and evaluation; schoolstructure (campus, stage); staff, students and class records;course types, and courses for academic year; authorization andaccess management functions from a single point. • Know YourService Provider: IT Actors, publicly funded R & D projectsconducted and METU TECHNOPOLIS continue to work within a softwareteam as a professional information systems for people andinstitutions since 2009 (mobile, tablet and web) building. •Contact now happy to learn users' experience: I okul101.co |twitter.com/okul101
okul101 2.2.0 APK
• Okulunuz yeni dönemde artık "mobil": Uygulamanın Okul İçi MobilSosyal Ağ ve Okul Bilgi Yönetimi Sistemi bileşenleriyle okulunuzutüm paydaşlar için etkin hale getirin. Hızlı yönetim süreçlerine ve"ekonomik" bir iletişim ağına kavuşun.• Okul İçi Mobil Sosyal Ağ:Mobil sosyal ağınızda mobil sınıf yoklaması, devamsızlık yönetimi,ders/sınıf bazlı kanal etkileşimleri (ileti, ödev, sınavtarihi/sonucu, etkinlik, anket), anlık bildirim (push) bazlıöğretmen-öğrenci-veli etkileşimi ve mobil ajanda özelliklerindenyararlanın.• Okul Bilgi Yönetimi Sistemi: Temel kayıtlar (branşlar,unvanlar); ölçme-değerlendirme; okul yapılanması (yerleşke,kademe); çalışan, öğrenci ve sınıf kayıtları; ders tipleri,eğitim-öğretim dönemleri ve ders programları; ve yetkilendirmeyönetimi işlevlerine tek noktadan erişin.• Hizmet SağlayıcınızıTanıyın: Bilişim Aktörleri, kamu destekli ar-ge projeleri yürütenve ODTÜ TEKNOKENT bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir yazılımekibi olarak 2009'dan bu yana kişi ve kurumlar için profesyonelbilgi sistemleri (mobil, tablet ve web) inşa ediyor.• Mutlukullanıcıların deneyimlerini öğrenmek için şimdi ulaşın:okul101.com | twitter.com/okul101• Your school is now in the newera "mobile": your school with Intra Mobile Social NetworkingApplication School and School Information Management Systemcomponents activate for all stakeholders. management processes tospeed and "economic" Get the communication network.• School InsideMobile Social Networking: Mobile social mobile classroom pollingyour network, absence management, class / class-based channelinteractions (posts, assignments, exam date / results, events,surveys), instant notification (push) based teacher-student-parentinteraction and benefit from mobile communication services.•Schools Information Management System: Basic records (branches,titles); Assesment and evaluation; school structure (campus,stage); staff, students and class records; course types, andcourses for academic year; authorization and access managementfunctions from a single point.• Know Your Service Provider: ITActors, publicly funded R & D projects conducted and METUTECHNOPOLIS continue to work within a software team as aprofessional information systems for people and institutions since2009 (mobile, tablet and web) building.• Contact now happy to learnusers' experience: I okul101.co | twitter.com/okul101
ELS ONLINE 0.0.1 APK
Mobile Application for ELS TechnicalServices
Derstek Özel Öğretim Kursu 1.5.0 APK
• Okulunuz yeni dönemde artık "mobil": Uygulamanın Okul İçi MobilSosyal Ağ ve Okul Bilgi Yönetimi Sistemi bileşenleriyle okulunuzutüm paydaşlar için etkin hale getirin. Hızlı yönetim süreçlerine ve"ekonomik" bir iletişim ağına kavuşun.• Okul İçi Mobil Sosyal Ağ:Mobil sosyal ağınızda mobil sınıf yoklaması, devamsızlık yönetimi,ders/sınıf bazlı kanal etkileşimleri (ileti, ödev, sınavtarihi/sonucu, etkinlik, anket), anlık bildirim (push) bazlıöğretmen-öğrenci-veli etkileşimi ve mobil ajanda özelliklerindenyararlanın.• Okul Bilgi Yönetimi Sistemi: Temel kayıtlar (branşlar,unvanlar); ölçme-değerlendirme; okul yapılanması (yerleşke,kademe); çalışan, öğrenci ve sınıf kayıtları; ders tipleri,eğitim-öğretim dönemleri ve ders programları; ve yetkilendirmeyönetimi işlevlerine tek noktadan erişin.• Hizmet SağlayıcınızıTanıyın: Bilişim Aktörleri, kamu destekli ar-ge projeleri yürütenve ODTÜ TEKNOKENT bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir yazılımekibi olarak 2009'dan bu yana kişi ve kurumlar için profesyonelbilgi sistemleri (mobil, tablet ve web) inşa ediyor.• Mutlukullanıcıların deneyimlerini öğrenmek için şimdi ulaşın:okul101.com | twitter.com/okul101• Your school is now in the newera "mobile": your school with Intra Mobile Social NetworkingApplication School and School Information Management Systemcomponents activate for all stakeholders. management processes tospeed and "economic" Get the communication network.• School InsideMobile Social Networking: Mobile social mobile classroom pollingyour network, absence management, class / class-based channelinteractions (posts, assignments, exam date / results, events,surveys), instant notification (push) based teacher-student-parentinteraction and benefit from mobile communication services.•Schools Information Management System: Basic records (branches,titles); Assesment and evaluation; school structure (campus,stage); staff, students and class records; course types, andcourses for academic year; authorization and access managementfunctions from a single point.• Know Your Service Provider: ITActors, publicly funded R & D projects conducted and METUTECHNOPOLIS continue to work within a software team as aprofessional information systems for people and institutions since2009 (mobile, tablet and web) building.• Contact now happy to learnusers' experience: I okul101.co | twitter.com/okul101
Meltem Ayhan Okulları 2.3.0 APK
• Okulunuz yeni dönemde artık "mobil": Uygulamanın Okul İçi MobilSosyal Ağ ve Okul Bilgi Yönetimi Sistemi bileşenleriyle okulunuzutüm paydaşlar için etkin hale getirin. Hızlı yönetim süreçlerine ve"ekonomik" bir iletişim ağına kavuşun. • Okul İçi Mobil Sosyal Ağ:Mobil sosyal ağınızda mobil sınıf yoklaması, devamsızlık yönetimi,ders/sınıf bazlı kanal etkileşimleri (ileti, ödev, sınavtarihi/sonucu, etkinlik, anket), anlık bildirim (push) bazlıöğretmen-öğrenci-veli etkileşimi ve mobil ajanda özelliklerindenyararlanın. • Okul Bilgi Yönetimi Sistemi: Temel kayıtlar(branşlar, unvanlar); ölçme-değerlendirme; okul yapılanması(yerleşke, kademe); çalışan, öğrenci ve sınıf kayıtları; derstipleri, eğitim-öğretim dönemleri ve ders programları; veyetkilendirme yönetimi işlevlerine tek noktadan erişin. • HizmetSağlayıcınızı Tanıyın: Bilişim Aktörleri, kamu destekli ar-geprojeleri yürüten ve ODTÜ TEKNOKENT bünyesinde çalışmalarınısürdüren bir yazılım ekibi olarak 2009'dan bu yana kişi ve kurumlariçin profesyonel bilgi sistemleri (mobil, tablet ve web) inşaediyor. • Mutlu kullanıcıların deneyimlerini öğrenmek için şimdiulaşın: okul101.com | twitter.com/okul101 • Your school is now inthe new era "mobile": your school with Intra Mobile SocialNetworking Application School and School Information ManagementSystem components activate for all stakeholders. managementprocesses to speed and "economic" Get the communication network. •School Inside Mobile Social Networking: Mobile social mobileclassroom polling your network, absence management, class /class-based channel interactions (posts, assignments, exam date /results, events, surveys), instant notification (push) basedteacher-student-parent interaction and benefit from mobilecommunication services. • Schools Information Management System:Basic records (branches, titles); Assesment and evaluation; schoolstructure (campus, stage); staff, students and class records;course types, and courses for academic year; authorization andaccess management functions from a single point. • Know YourService Provider: IT Actors, publicly funded R & D projectsconducted and METU TECHNOPOLIS continue to work within a softwareteam as a professional information systems for people andinstitutions since 2009 (mobile, tablet and web) building. •Contact now happy to learn users' experience: I okul101.co |twitter.com/okul101
Beştepe Okulları 2.2.0 APK
• Okulunuz yeni dönemde artık "mobil": Uygulamanın Okul İçi MobilSosyal Ağ ve Okul Bilgi Yönetimi Sistemi bileşenleriyle okulunuzutüm paydaşlar için etkin hale getirin. Hızlı yönetim süreçlerine ve"ekonomik" bir iletişim ağına kavuşun.• Okul İçi Mobil Sosyal Ağ:Mobil sosyal ağınızda mobil sınıf yoklaması, devamsızlık yönetimi,ders/sınıf bazlı kanal etkileşimleri (ileti, ödev, sınavtarihi/sonucu, etkinlik, anket), anlık bildirim (push) bazlıöğretmen-öğrenci-veli etkileşimi ve mobil ajanda özelliklerindenyararlanın.• Okul Bilgi Yönetimi Sistemi: Temel kayıtlar (branşlar,unvanlar); ölçme-değerlendirme; okul yapılanması (yerleşke,kademe); çalışan, öğrenci ve sınıf kayıtları; ders tipleri,eğitim-öğretim dönemleri ve ders programları; ve yetkilendirmeyönetimi işlevlerine tek noktadan erişin.• Hizmet SağlayıcınızıTanıyın: Bilişim Aktörleri, kamu destekli ar-ge projeleri yürütenve ODTÜ TEKNOKENT bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir yazılımekibi olarak 2009'dan bu yana kişi ve kurumlar için profesyonelbilgi sistemleri (mobil, tablet ve web) inşa ediyor.• Mutlukullanıcıların deneyimlerini öğrenmek için şimdi ulaşın:okul101.com | twitter.com/okul101• Your school is now in the newterm "mobile": your school with the school's Learning Mobile SocialNetworking Application Information Management System and Schoolactivate components for all stakeholders. management processes tospeed and "economic" Get the communication network.• SchoolLearning Mobile Social Networking: Mobile social mobile classroompolling your network, absence management, course / class-basedchannel interactions (posts, assignments, exam date / results,events, surveys), instant notifications (Push) basedteacher-student-parent interaction and benefit from mobilecommunication services.• Schools Information Management System:Basic records (branches, titles); Assesment and evaluation; schoolembodiment (campus, stage); staff, students and class records;types of courses, academic year courses and programs; authorizationand access to management functions from a single point.• Know yourService Provider: Informatics Actors, publicly funded R & Dprojects conducted and METU TECHNOPOLIS continue to work within asoftware team as a professional information systems for people andinstitutions since 2009 (mobile, tablet and web) is building.• ulaşUn now happy to learn users' experiences: I okul101.co |twitter.com/okul101
Bilim Lisesi 2.4.0 APK
• Okulunuz yeni dönemde artık "mobil": Uygulamanın Okul İçi MobilSosyal Ağ ve Okul Bilgi Yönetimi Sistemi bileşenleriyle okulunuzutüm paydaşlar için etkin hale getirin. Hızlı yönetim süreçlerine ve"ekonomik" bir iletişim ağına kavuşun. • Okul İçi Mobil Sosyal Ağ:Mobil sosyal ağınızda mobil sınıf yoklaması, devamsızlık yönetimi,ders/sınıf bazlı kanal etkileşimleri (ileti, ödev, sınavtarihi/sonucu, etkinlik, anket), anlık bildirim (push) bazlıöğretmen-öğrenci-veli etkileşimi ve mobil ajanda özelliklerindenyararlanın. • Okul Bilgi Yönetimi Sistemi: Temel kayıtlar(branşlar, unvanlar); ölçme-değerlendirme; okul yapılanması(yerleşke, kademe); çalışan, öğrenci ve sınıf kayıtları; derstipleri, eğitim-öğretim dönemleri ve ders programları; veyetkilendirme yönetimi işlevlerine tek noktadan erişin. • HizmetSağlayıcınızı Tanıyın: Bilişim Aktörleri, kamu destekli ar-geprojeleri yürüten ve ODTÜ TEKNOKENT bünyesinde çalışmalarınısürdüren bir yazılım ekibi olarak 2009'dan bu yana kişi ve kurumlariçin profesyonel bilgi sistemleri (mobil, tablet ve web) inşaediyor. • Mutlu kullanıcıların deneyimlerini öğrenmek için şimdiulaşın: okul101.com | twitter.com/okul101 • Your school is now inthe new term "mobile": your school with the school's LearningMobile Social Networking Application Information Management Systemand School activate components for all stakeholders. managementprocesses to speed and "economic" Get the communication network. •School Learning Mobile Social Networking: Mobile social mobileclassroom polling your network, absence management, course /class-based channel interactions (posts, assignments, exam date /results, events, surveys), instant notifications (Push) basedteacher-student-parent interaction and benefit from mobilecommunication services. • Schools Information Management System:Basic records (branches, titles); Assesment and evaluation; schoolembodiment (campus, stage); staff, students and class records;types of courses, academic year courses and programs; authorizationand access to management functions from a single point. • Know yourService Provider: Informatics Actors, publicly funded R & Dprojects conducted and METU TECHNOPOLIS continue to work within asoftware team as a professional information systems for people andinstitutions since 2009 (mobile, tablet and web) is building. •ulaş Un now happy to learn users' experiences: I okul101.co |twitter.com/okul101
Loading...