1.0 / January 22, 2019
(4.5/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

3D Restoration of the Dacian Fortresses from Transylvania -Romania- High-quality 3D graphics - The restoration of thefortresses ismade on the scale of archaeologists' plans. - Theguide is directedby you with a touchscreen joystick and a "Quit"button and canvisit any place where it is sent. It does not justhave some routeslike games. - The guide can go into any building ortemple, becausethey are all built 3D and are not replaced by movieslike games. -The virtual visit through these fortresses makes youfamiliar withthe history and architecture of those times. It is aneffectivemeans of enriching knowledge in history. - It's free - 3DDacianfortresses from UNESCO heritage are restored : Fetele AlbeFollowus: http://www.sargetia.ro/ Restaurare 3D a cetăților dacicedinTransilvania - România - Grafica 3D de înaltă calitate-Restaurarea forțărilor se face pe scara planurilor arheologilor.-Ghidul dvs. este deplasat cu un joystick touchscreen și unbuton"Quit" și puteți vizita orice loc unde este trimis. Nu aredoarcâteva rute ca jocurile. - Ghidul poate intra în orice clădiresautemplu, deoarece acestea sunt construite 3D și nu sunt înlocuitedefilme ca la jocuri. - Vizita virtuală prin aceste cetăți vă facesăvă familiarizați cu istoria și arhitectura acelor vremuri. Esteunmijloc eficace de îmbogățire a cunoștințelor în istorie. -Estegratis - Cetatea dacică 3D din patrimoniul UNESCO careesterestaurată: Fetele Albe Urmează-ne: http://www.sargetia.ro/

App Information 3D Restoration - Dacian Fortress Fetele Albe

 • App Name
  3D Restoration - Dacian Fortress Fetele Albe
 • Package Name
  ro.sargetia.fetele_albe_fortress
 • Updated
  January 22, 2019
 • File Size
  46M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Mircea Virgil Cosma
 • Installs
  1+
 • Price
  Free
 • Category
  Educational
 • Developer
 • Google Play Link

Mircea Virgil Cosma Show More...

3D Restoration - Dacian Fortress Fetele Albe 1.0 APK
3D Restoration of the Dacian Fortresses from Transylvania -Romania- High-quality 3D graphics - The restoration of thefortresses ismade on the scale of archaeologists' plans. - Theguide is directedby you with a touchscreen joystick and a "Quit"button and canvisit any place where it is sent. It does not justhave some routeslike games. - The guide can go into any building ortemple, becausethey are all built 3D and are not replaced by movieslike games. -The virtual visit through these fortresses makes youfamiliar withthe history and architecture of those times. It is aneffectivemeans of enriching knowledge in history. - It's free - 3DDacianfortresses from UNESCO heritage are restored : Fetele AlbeFollowus: http://www.sargetia.ro/ Restaurare 3D a cetăților dacicedinTransilvania - România - Grafica 3D de înaltă calitate-Restaurarea forțărilor se face pe scara planurilor arheologilor.-Ghidul dvs. este deplasat cu un joystick touchscreen și unbuton"Quit" și puteți vizita orice loc unde este trimis. Nu aredoarcâteva rute ca jocurile. - Ghidul poate intra în orice clădiresautemplu, deoarece acestea sunt construite 3D și nu sunt înlocuitedefilme ca la jocuri. - Vizita virtuală prin aceste cetăți vă facesăvă familiarizați cu istoria și arhitectura acelor vremuri. Esteunmijloc eficace de îmbogățire a cunoștințelor în istorie. -Estegratis - Cetatea dacică 3D din patrimoniul UNESCO careesterestaurată: Fetele Albe Urmează-ne: http://www.sargetia.ro/
3D Restoration - Dacian Fortress Banita 1.0 APK
3D Restoration of the Dacian Fortresses from Transylvania -Romania- High-quality 3D graphics - The restoration of thefortresses ismade on the scale of archaeologists' plans. - Theguide is directedby you with a touchscreen joystick and a "Quit"button and canvisit any place where it is sent. It does not justhave some routeslike games. - The guide can go into any building ortemple, becausethey are all built 3D and are not replaced by movieslike games. -The virtual visit through these fortresses makes youfamiliar withthe history and architecture of those times. It is aneffectivemeans of enriching knowledge in history. - It's free - 3DDacianfortresses from UNESCO heritage are restored : Banita Followus:http://www.sargetia.ro/ Restaurare 3D a cetăților dacicedinTransilvania - România - Grafica 3D de înaltă calitate-Restaurarea forțărilor se face pe scara planurilor arheologilor.-Ghidul dvs. este deplasat cu un joystick touchscreen și unbuton"Quit" și puteți vizita orice loc unde este trimis. Nu aredoarcâteva rute ca jocurile. - Ghidul poate intra în orice clădiresautemplu, deoarece acestea sunt construite 3D și nu sunt înlocuitedefilme ca la jocuri. - Vizita virtuală prin aceste cetăți vă facesăvă familiarizați cu istoria și arhitectura acelor vremuri. Esteunmijloc eficace de îmbogățire a cunoştiinţelor în istorie. -Estegratis - Cetatea dacică 3D din patrimoniul UNESCO careesterestaurată: Banita Urmează-ne: http://www.sargetia.ro/
ro.sargetia.sarmizegetusa_regia_fortress 2.0 APK
3D Restoration of the Dacian Fortresses from Transylvania - Romania- High-quality 3D graphics - The restoration of the fortresses ismade on the scale of archaeologists' plans. - The guide is directedby you with a touchscreen joystick and a "Quit" button and canvisit any place where it is sent. It does not just have some routeslike games. - The guide can go into any building or temple, becausethey are all built 3D and are not replaced by movies like games. -The virtual visit through these fortresses makes you familiar withthe history and architecture of those times. It is an effectivemeans of enriching knowledge in history. - It's free - 3D Dacianfortresses from UNESCO heritage are restored : Sarmizegetusa RegiaFollow us: http://www.sargetia.ro/ Restaurare 3D a cetăților dacicedin Transilvania - România - Grafica 3D de înaltă calitate -Restaurarea forțărilor se face pe scara planurilor arheologilor. -Ghidul dvs. este deplasat cu un joystick touchscreen și un buton"Quit" și puteți vizita orice loc unde este trimis. Nu are doarcâteva rute ca jocurile. - Ghidul poate intra în orice clădire sautemplu, deoarece acestea sunt construite 3D și nu sunt înlocuite defilme ca la jocuri. - Vizita virtuală prin aceste cetăți vă face săvă familiarizați cu istoria și arhitectura acelor vremuri. Este unmijloc eficace de îmbogățire a cunoștințelor în istorie. - Estegratis - Cetatea dacică 3D din patrimoniul UNESCO care esterestaurată: Sarmizegetusa Regia Urmează-ne: http://www.sargetia.ro/
RestorationVR Daydream Capital Sarmizegetusa Regia 1.0 APK
The Daydream headset, compatible controller and phone arerequiredfor the game. At first you see the YouTube movie to knowwhere youare going. You will visit the Dacian fortresses in avirtual worldthat can not be described by words. The seen image isprojectedonto a sphere, with the user in the center. It can move inthethree axes, seeing the image corresponding to its position.Theuser is no longer a mere viewer but actively participates intheaction. A guide shows the way I've selected. The user movesintothe virtual world with a controller. • The touchpad moves theguidein four directions: right, left, forward, back. The messagethatappears is: "Move Character". • The "App button" has themessage"Force Qquit". It is used for the forced stop of theprogram, withits resumption from the initial position. It is notrecommended touse it. • The "Daydream button" button is used tostop the programnormally. His function is defined by Google and cannot bemodified. Characteristics of the reconstruction: • Therestorationof the fortifications is made on the scale of thearchaeologists'plans. • You are familiar with the history andarchitecture ofthose times. It is an effective means of enrichingknowledge inhistory. • It's free. • Dacian fortress of UNESCOheritage that isrestored: Sarmizegetusa Regia Follow us:http://www.sargetia.ro/Setul de căști Daydream , controlerul şitelefon compatibil suntnecesare pentru joc. La început vedeţifilmul YouTube, pentru a ştipe unde veţi umbla. Veţi vizitacetăţile dacice într-o lumevirtuală, care nu poate fi descrisă princuvinte. Imaginea văzutăeste proiectată pe o sferă, cu utilizatorulîn centrul acesteia.Acesta se poate mişca în cele trei axe, văzândimagineacorespunzătoare poziţiei sale. Utilizatorul nu mai este unsimpluprivitor, ci participă activ la acţiune. Un ghid ne aratădrumul pecare l-am selectat. Utilizatorul se mişcă în lumeavirtuală cuajutorul unui controler. • Touchpad-ul deplasează ghidulîn patrudirecţii : dreapta, stânga, înainte, înapoi. Mesajul careapareeste : "Move Character". • Butonul "App button" are mesajul"ForceQquit". Se foloseşte la oprirea forţată a programului, cureluarealui din poziţia iniţială. Nu se recomandă folosirea lui. •Butonul" Daydream button" se foloseşte la oprirea normală aprogramului.Funcţia lui este definită de Google şi nu poate fimodificată.Caracteristici ale reconstrucţiei: • Restaurareacetăţilor se facepe scara planurilor arheologilor. • Văfamiliarizați cu istoria șiarhitectura acelor vremuri. Este unmijloc eficace de îmbogățire acunoștințelor în istorie. • Estegratis. • Cetatea dacică dinpatrimoniul UNESCO care esterestaurată: Sarmizegetusa RegiaUrmează-ne: http://www.sargetia.ro/
Loading...