1.4 / March 14, 2017
(3.1/5) (8)
Loading...

Description

8 příběhů Starého zákonaMyslíte si, že Bible je pro Vaše dětipříliš složitá a nesrozumitelná? V tomto pojetí a zpracování tomutak rozhodně není. Vtáhne totiž do děje nejen děti, ale i celourodinou. Proč?Protože děti:- Jsou zvídavé a mají hodně otázek!-Mají rády příběhy!- Mají rády hry a rády soutěží!- Mají rádyzvířátka a rády je poznávají! - A především milují zábavu!Tohle všea ještě mnohem víc nabízí naše dotyková multimediální kniha.Kombinace elektronické knihy, audio knihy, animovaného příběhu apočítačové hry, kde si navíc Vaše dítě procvičí paměť, logiku čisluch a dozví se mnoho nových a zajímavých věcí. Jak Bůh stvořilsvět? Co znamená duha? Proč nemluvíme všichni jednou řečí? Co je toNoemova archa? Oživte si i Vy příběhy Starého zákona v moderníformě a s příjemným hudebním doprovodem. Tato kniha poskytujeveškerý multimediální komfort! Kreslené pojetí příběhů Staréhozákona si totiž můžete vychutnat v klasické čtené formě,poslechnout si je či zhlédnout třeba jako večerníček. Nebo si spíšchcete s dětmi hrát? Tak spolu proveďte šneka bludištěm a vybertepro něj tu správnou cestu do Noemovy archy. Nebo si spolu v našípuzzle skládačce složte Adama, Evu a hada… Anebo vyzkoušejte, kdovyhraje v našem zvířecím pexesu! Jaké zvířátko se skrývá vposledním okénku? Najdete mu jeho ztraceného kamaráda? Pamatujetesi, kolik synů měl Noe? Které zvířátko poslal Noe do své záchrannéarchy jako první? Své znalosti si jednoduše ověříte v testovacíchkvízech, které tuto knihu doprovázejí. Bible je a vždycky budepovažována za „matku všech knih“ a neodmyslitelně patří ke kořenůmevropské historie, kultury a vzdělanosti. O důvod víc využít tutomožnost a představit tyto kořeny svým dětem. A v zábavné formě!Pořiďte si tuto skvělou multimediální dotykovou knihu plnouobrázků, animací, zvířátek, kvízů a chytrých didaktických her avraťte se společně se svými dětmi do dětských let.Na konci každéhopříběhu je interaktivní kvíz, ve kterém si můžete přezkoušetzískané znalosti. Po úspěšném zvládnutí kvízů budete určitě znátodpovědi na otázky: Jak vznikl člověk? Proč stvořil Bůh Evu? Neboproč se na nebi objevuje duha? „8 příběhů Starého zákona“ jeneobyčejné kniha, která nadchne děti nejenom svým bohatýmmultimediálním obsahem, ale i řadou skvělých funkčních vlastností adidakticky hodnotných her.Ochrana osobních údajů• Aplikace ukládádata do interního uložiště zařízení (interní paměť nebo paměťovoukartu) a proto vyžaduje povolení pro práci s daty v zařízení.8stories of the Old TestamentDo you think the Bible is for yourchildren too complex and difficult to understand? In this concept,and processing it is certainly not. Draws is going to not onlychildren but the whole family. Why?Because children:- They areinquisitive and have a lot of questions!- They like stories!- Theylove the game and love to compete!- They love animals and love tolearn them!- Above all, they love to have fun!All this and muchmore offers our touch multimedia book. Combination of electronicbooks, audio books, animated story and computer games, where yourchild will practice addition, memory, logic, or hearing and learnmany new and interesting things. How God created the world? What isa rainbow?Why not talk all one language? What it is Noah's Ark?Relive even you stories of the Old Testament in a modern form, andwith a pleasant musical accompaniment.This book provides allmultimedia comfort! Cartoons conception of the stories of the OldTestament because you can enjoy the classic form read, listen to orwatch it needed a bedtime story. Or rather you want to play withthe children? So follow along snail maze and choose for him theright way to Noah's ark. Or together our jigsaw puzzle, fold Adam,Eve and the serpent ... Or try one wins in our animal pairs! Whatkind of animal is hidden in the last window? You can find his lostfriend?  Do you remember how many sons he had Noah? Whichanimal sent to Noah's Ark rescue first? Their knowledge can easilyverify the test quiz that accompanies this book.Bible is and alwayswill be considered the "mother of all books" and inherent to theroots of European history, culture and education. All the morereason to take this opportunity to introduce these roots and theirchildren. And in a humorous way!Get this great multimedia touch abook full of images, animation, animals, quizzes and smarteducational games and go along with their children to childhood.Atthe end of each story is an interactive quiz, where you can checkthe acquired knowledge. After successfully passing the quizzes, youwill definitely know the answers to these questions: How did theman? Why God created Eve? Or why the rainbow appears in the sky?"8stories of the Old Testament" is an extraordinary book thatinspires children not only with its rich multimedia content, butalso many great performances, and a didactically valuablegames.Protection of personal data• The application saves data tothe internal storage device (internal memory or memory card) andtherefore requires a permit for working with data in the device.

App Information 8 příběhů Starého zákona

 • App Name
  8 příběhů Starého zákona
 • Package Name
  cz.simopt.amos.osmpribehu
 • Updated
  March 14, 2017
 • File Size
  3.7M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.4
 • Developer
  Simopt
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
  Simopt, s.r.o. Klokotská 121 390 01 Tábor Czech Republic
 • Google Play Link

Simopt Show More...

Blood Alcohol Calculator 2.12 APK
Simopt
Interactive BAC calculator. See when you can drive again. Features:* Cool graphics * Intuitive (drag & drop) user interface *Interactive graph with results Over 50 predefined beverages withcool icons: * Beers * Stouts * Wines * Rums * Shots * Brandy *A-Bomb * Bloody Mary * Blue Lagoon * Cosmopolitan * FlamingLamborghini * Margarita * Mojito * Piña Colada * Sex on the Beach *Tequila Sunrise * Woo Woo ... and more The BAC Alcohol Calculatorallows you to edit your favorite beverages, so you can customize itto meet your own particular consumption. Do you like beer,distilled beverages or mixed drinks? Are you male or female?Calculate the current blood alcohol content and the time when youreach zero. Residual alcohol is often underestimated. Why take therisk? DISCLAIMER: The app is designed for entertainment purposesonly and the calculation should not be used to determine whetherperson is able to drive. Do not rely entirely on the outcome of thecalculation. Drink responsibly!
Můj pes 1.6 APK
Simopt
Kniha „Můj pes“ přináší informace, zajímavosti a fotografie plemenpsů, jejich historii, charakterové vlastnosti, velikost, průměrnoudélku života a způsob chovu. Pro chovatele je v knizepřipravena možnost publikovat a sdílet fotografie a informace osvých psech. Pro lidi, zabývající se touto problematikou hloubějije zde možnost sdílet názory a rady prostřednictvím komentářůk daným plemenům. Kniha obsahuje plemena psů: Afghánský chrt,Akita inu, Aljašský malamut, Americký pitbulteriér, Anglickýbuldok, Anglický mastif, Anglický špringršpaněl, Australský honáckýpes, Australský ovčák, Barzoj, Basenji, Baset, Beauceron, Belgickýovčák, Bernský salašnický pes, Bígl, Bílý švýcarský ovčák, Bišonek,Bladhaund, Bobtail, Bordeauxská doga, Border kolie, Bostonskýteriér, Boxer, Brazilská fila, Brittany, Bulmastif, Cardigan,Čau-čau, Československý ovčák, Český teriér, Čínský chocholatý pes,Čivava, Coton de Tuléar, Curly coated retrívr, Dalmatin, Dingo,Dobrman, Erdelteriér , Faraonský pes, Foxteriér , Francouzskýbuldoček, Gordonsetr, Greyhound, Irský setr, Irský teriér, Irskývlkodav, Jack Russel teriér, Japan-chin, Jezevčík, Kavalír kingCharles španěl, Keeshond, Knírač, Kokršpaněl, Kolie, Komondor,Labradorský retrívr, Lhasa apso, Maltézský palácový psík, Mops,Německá doga, Německý ovčák, Novofundlandský pes, Papillon,Pekingský palácový psík, Pembroke, Peruánský naháč, Pomeranian(Trpasličí špic), Pudl, Pyrenejský horský pes, Rhodéský ridgeback,Rotvajler, Saluka, Samojed, Šarpej, Šeltie, Sibiřský hasky,Šiperka, Skotský teriér, Slovenský čuvač, Středoasijský pasteveckýpes, Svatobernardský pes, Vipet, Výmarský ohař, West highland whiteteriér, Yorkshirský teriér, Zlatý retrívr.Ochrana osobních údajů•Aplikace ukládá data do interního uložiště zařízení (interní paměťnebo paměťovou kartu) a proto vyžaduje povolení pro práci s daty vzařízení.• Aplikace může vyžadovat přístup k internetu.• Aplikacemůže vyžadovat funkce fotoaparátu.• Aplikace může ukládat data(medailonky) na server. • Komunikace se serverem probíházabezpečeným protokolem.The book "My Dog" provides information,facts and photos breeds, their history, character, size, lifeexpectancy and the farming method.For breeders, the book readyability to publish and share pictures and information about theirdogs. For people dealing with these issues more deeply, there isthe possibility to share opinions and advice through comments onthe given breeds.The book contains breeds of dogs: Afghan hound,Akita, Alaskan Malamute, American Pit Bull Terrier, EnglishBulldog, English mastiff, English Springer Spaniel, AustralianCattle Dog, Australian Shepherd, Borzoi, Basenji, Basset Hound,Beauceron, Belgian Shepherd, Bernese Mountain Dog, Beagle, whiteSwiss shepherd dog, Bichon, bloodhound, Bobtail, Dogue de Bordeaux,Border Collie, Boston Terrier, Boxer, Fila, Brittany, Bullmastiff,Cardigan, chow, Czechoslovakian shepherd, Czech Terrier, ChineseCrested dog, Chihuahua, Coton de Tulear, Curly coated Retriever,Dalmatian, Dingo, Doberman, Airedale, Pharaoh hound, Fox Terrier,French Bulldog, Gordon Setter, Greyhound, Irish Setter, IrishTerrier, Irish Wolfhound, Jack Russell Terrier, Japan-chin,Dachshund, Cavalier king Charles Spaniel, Keeshond, schnauzer,spaniel, collie, Komondor, Labrador Retriever, Lhasa apso, Maltesepalace dog, a pug, Great Dane, German shepherd, Newfoundland,Papillon, Pekingese, Pembroke, Peruvian hairless dog, Pomeranian(Zwergspitz) Poodle Pyrenean mountain dog, Rhodesian ridgeback,Rottweiler, Saluka, Samoyed, Shar Pei, Sheltie, Siberian Husky,Schipperke, Scottish Terrier, Slovak čuvač, Central Asian Shepherddog, St. Bernard dog, Whippet, Weimaraner, West highland whiteTerrier, Yorkshire Terrier, Golden Retriever.Protection of personaldata• The application saves data to the internal storage device(internal memory or memory card) and therefore requires a permitfor working with data in the device.• The application may requireaccess to the Internet.• The application may require a camerafunction.• Applications can store data (medallions) on the server.•Communication with the server is secure protocol.
Agility City 3.1.6 APK
Simopt
Have you ever wondered what it feels like to be an agility dog? Nowyou have the unique opportunity to find out. The agility coursethat you will take is challenging, as the difficulty graduallyincreases. Jump over, crawl under and avoid any obstacles while yourun faster and faster. Although the course never ends there aremany achievements you can attain and publish, along with yourscore, on Facebook.Collect stars to unlock new dogs, tracks andextra features.Use a teleport when falling into a pit and save yourdog! Game Over? Never! Resurrect your dog to playmore!facebook.com/AgilityCity DOGS: * Jack Russell terrier * WelshCorgi * Border Collie * Boxer TRACKS: * Shanghai League * MedievalChallenge * Alpine Adventure * Night Fishing * Space Race * PacificExpressFEATURES: * Collect starts to unlock new dogs and tracks*Use a teleport to avoid pitfalls* Resurrect your dog on Game Over*Optimized for all Android phones and tablets* Addictive gameplay*Great music * Multiple achievements to unlock * Increasingdifficulty * Share your score with friends on Facebook
Nuclear Energy 2.2 APK
Simopt
The “Nuclear energy and nuclear energy industry” publication is amodern electronic publication that by engaging interpretationtogether with a number of interactive elements explains the basicprinciples and facts of the peaceful use of nuclear energy.Operation of nuclear power plants, an important component of theenergy mix in developed countries, is a frequently debated topic bydifferent social groups. Above all, it is very important to informthe general public about nuclear industry truthfully — about itsbenefits, technical solutions, but also the risks and implementedsafety measures. According to online survey, the “Nuclear energyand nuclear energy industry” publication is the most comprehensivemultimedia electronic publication in the world, dedicated to thepopularization of nuclear energy industry. Thanks to easilyunderstandable texts, interactivity and rich collection ofillustrative supplements it is certainly one of the moderneducational and informational titles nowadays. • Nuclear energy —Radioactivity, ionizing radiation, radiation sources, half-life,variables and units • Nuclear energy industry — Types of nuclearreactions, control, moderator, absorber, coolant, the largest powerplants • Nuclear fuel — Production, enrichment, fuel cycle, interimstorage, reprocessing, final repository • Nuclear reactors —Pressurized water reactors, boiling water reactors, heavy waterreactors, gas cooled reactors, high temperature reactors, fastreactors, thermonuclear synthesis • Radioactive waste — Productionof waste, types of waste, processing, waste final repository•Safety of nuclear power plants — Nuclear safety, external effects,the INES scale, accidents, the environment • History of the atom —Historic milestones depicted on synoptic timeline The entireexpository text (72 pages, 81,000 words) is complemented by anabundance of illustration graphic materials. The publicationincludes 336 photos in 60 thematic photo galleries, 45 illustrativediagrams and graphs, 31 interactive diagrams and 31 videos and 3Dmodels. During the presentation, readers are presented variousinteresting facts that will help them, in a visual way, to get acomplete picture of the discussed topics. Each chapter ends with ablock of tests in which the readers can test theirknowledge.Privacy protection • The application saves data in theinternal storage device (internal memory or memory card) andtherefore requires permission of data usage in the device.
BAC Alcohol Calculator Free 2.0 APK
Simopt
Interactive BAC tester. See when you can driveagain.Features:* Cool graphics* Intuitive (drag & drop) user interface* Interactive graph with results* Customizable beveragesOver 50 predefined beverages with cool icons:* Beers* Stouts* Wines* Rums* Shots* Brandy* A-Bomb* Bloody Mary* Blue Lagoon* Cosmopolitan* Flaming Lamborghini* Margarita* Mojito* Piña Colada* Sex on the Beach* Tequila Sunrise* Woo Woo... and moreThe BAC Alcohol Calculator allows you to edit your favoritebeverages, so you can customize it to meet your own particularconsumption. Do you like beer, distilled beverages or mixed drinks?Are you male or female? Calculate the current blood alcohol contentand the time when you reach zero.Residual alcohol is often underestimated. Why take the risk?DISCLAIMER:The app is designed for entertainment purposes only and thecalculation should not be used to determine whether person is ableto drive. Do not rely entirely on the outcome of thecalculation.Drink responsibly!
Dopravní výchova interaktivně 1.5 APK
Simopt
Dopravní výchova interaktivně je vzdělávacíprogram pro děti ve věku od 6 do 14 let.Program je optimalizován pro 10“ tablety s OS Android 4.1 a vyšší sminimálním rozlišením 1280 * 720 px a podporou HW akceleraceHTML5.Obsahuje kapitoly: chodec, cyklista, cestující, dopravní značky,křižovatky, dopravní nehoda a první pomoc.Interaktivní program (aplikace) obsahuje texty, fotografie, videa,2D a 3D animace a kvízy.Smyslem projektu je efektivní začlenění dopravní výchovy doškolních vzdělávacích programů(v rámci oblastí RVP ZV Člověk a jeho svět na 1. stupni a Člověk azdraví na 2. stupni) pomocí interaktivních vzdělávacíchmateriálů.V rámci projektu vznikl interaktivní program, metodika pro učitele,pracovní listy pro žáky a internetový portálwww.jihocesi-bezpecne-na-cestach.cz.Projekt „Dopravní výchova interaktivně“, vznikl v rámci grantuOP VK, registrační číslo CZ.1.07/1.1.14/02.0017.Má za cíl prostřednictvím interaktivních vyučovacích metod přispětke zlepšení bezpečnosti dětí v silniční dopravě. Projekt bylfinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu Českérepubliky, v rámci Operačního programu Vzdělávání prokonkurenceschopnost.Ochrana osobních údajů• Aplikace ukládá data do interního uložiště zařízení (internípaměť nebo paměťovou kartu) a proto vyžaduje povolení pro práci sdaty v zařízení.• Aplikace vyžaduje přístup k internetu.• Aplikace odesílá statistiky používání do Google Analytics.• Komunikace se serverem probíhá zabezpečeným protokolem.Traffic education is aninteractive educational program for children aged 6 to 14years.The program is optimized for 10 "tablets with Android OS 4.1 orhigher with a minimum resolution of 1280 * 720 px and support forhardware acceleration of HTML5.It contains chapters: pedestrian, cyclist, passenger traffic signs,intersections, traffic accidents and first aid.Interactive program (application) contains texts, photos, videos,2D and 3D animation and quizzes.The purpose of the project is the effective integration of trafficeducation into school curricula(Within the areas FEP Man and his world at the first stage andHuman Health and the 2nd stage) with interactive educationalmaterials.The project was an interactive program, methodology for teachersand worksheets for pupils and internet portalwww.jihocesi-bezpecne-na-cestach.cz.The "Traffic education interactively", was created under a grantECOP, registration number CZ.1.07 / 1 Jan. 14 / 02.0017.Aims through interactive teaching methods contribute to improvingthe safety of children in road transport. The project was funded bythe European Social Fund and the state budget of the CzechRepublic, under the Operational Programme Education forCompetitiveness.Protection of personal data• The application saves data to the internal storage device(internal memory or memory card) and therefore requires a permitfor working with data in the device.• The application requires access to the Internet.• The application sends usage statistics to Google Analytics.• Communication with the server is secure protocol.
Léčivé byliny 2.1 APK
Simopt
Atlas více než 100 nejvýznamnějších léčivých bylinek, které u násrostou a používají se pro léčení běžných nemocí jako např.nachlazení, rýmy, kašel, bolesti v krku, hlavy, žaludku,kloubů, záněty, vyrážky, ekzémy, revma, migréna apod., ale idetoxikaci, čištění organismu nebo jako pomoc a hubnutí (diety).Aplikace je nejen herbář bylin, ale také obsahuje tipy a rady prosběr a použití léčivých bylinek. Naleznete zde, na co působíjednotlivé bylinky, ale také obráceně, tj. na jakou nemoc je vhodnépoužít tu správnou léčbu (čaj, zábal, koupel). Přírodní medicína jevždy šetrnější než chemické léky. Vyzkoušejte léčení nemocí pomocíčeských bylinek jako např. bez, divizna, dobromysl, dub, heřmánek,hloh, jalovec, jeřáb, jitrocel, kontryhel, kostival, kozlík,levandule, máta, mateřídouška, meduňka, přeslička, řepík, šalvěj,šípek atd. Ochrana osobních údajů • Aplikace ukládá data dointerního uložiště zařízení (interní paměť nebo paměťovou kartu) aproto vyžaduje povolení pro práci s daty v zařízení. • Aplikacemůže vyžadovat přístup k internetu. • Aplikace může využívat funkcefotoaparátu. • Aplikace může ukládat data na server. • Komunikacese serverem probíhá zabezpečeným protokolem. Atlas of more than 100most important medicinal herbs, which in our grow and are used forthe treatment of common diseases such as e.g. common cold,rhinitis, cough, sore throat, headache, stomach, joints,inflammation, rashes, eczemas, rheumatism, migraine, etc., but alsodetoxification, body cleansing or as an aid to weight loss and(diets). The application is not only herbarium herbs, but alsocontains tips and advice for the collection and use of medicinalherbs. Here you will find what works various herbs, but also viceversa, ie. On what disease it is appropriate to use the correcttreatment (tea, wrap, bath). Natural medicine is always more thanchemical drugs. Try the treatment of diseases using Czech herbslike. Free, mullein, oregano, oak, chamomile, hawthorn, juniper,rowan, plantain, lady's mantle, comfrey, valerian, lavender, mint,thyme, lemon balm, horsetail, agrimony, sage, rosehip etc.Protection of personal data • The application saves data to theinternal storage device (internal memory or memory card) andtherefore requires a permit for working with data in the device. •The application may require access to the Internet. • Applicationscan use the camera function. • Applications can store data on theserver. • Communication with the server is secure protocol.
Autoškola - Bezpečné cesty.cz 1.12 APK
Simopt
Autoškola obsahuje: • Zkouškové testy se statistikou úspěšnosti •Učení otázek s možností označování otázek, ve kterých chybujete •Dopravní značky – přehled, popis, test znalostí • 3D křižovatky –všechny požadované dopravní situace • Teorie pro získání řidičskéhoprůkazu skupiny BAplikace obsahuje testy podle aktuálního věstníkuMinisterstva dopravy (MDČR – etesty) pro řidičský průkaz skupinyB.Ochrana osobních údajů• Aplikace ukládá data do interníhouložiště zařízení (interní paměť nebo paměťovou kartu) a protovyžaduje povolení pro práci s daty v zařízení.• Aplikace vyžadujepřístup k internetu.• Aplikace odesílá statistiky používání doGoogle Analytics.• Komunikace se serverem probíhá zabezpečenýmprotokolem.Driving School includes: • Examination testsstatistics success • Learning issues with labeling issues overwhich they stumble • Traffic signs - an overview, description,test of knowledge • 3D intersection - all required trafficsituation • Theory for obtaining a driving license forcategory BThe application contains test the current Journal of theMinistry of Transport (MDČR - etest) for a license in groupB.Protection of personal data• The application saves data to theinternal storage device (internal memory or memory card) andtherefore requires a permit for working with data in the device.•The application requires access to the Internet.• The applicationsends usage statistics to Google Analytics.• Communication with theserver is secure protocol.
Loading...