2.2 / December 18, 2018
(3.6/5) (364)
Loading...

Description

8th grade class application for elementary school studentsLower-to-high education, rigorous mathematical knowledge, basicmath skills! We are constantly adding general mathematics, grade 8(lop8) , and math skills from basic to advanced! We aremathematicians, have studied mathematics frameworks in textbooksbefore and after liberation, through periods of division,specialization, or through historical periods of textbook reform.We also refer to the basic mathematics textbooks of the US andEurope, followed by our system into an online math programincluding math programs. learn the most basic. 8th GradeMathematics Curriculum, 8th Grade: 1. Number theory 2. Integer 3.Calculations with integers 4. Rational numbers 5. Calculations withrational numbers 6. Exponent and exponent 7. Scientific notation 8.Ratio and percentages 9. The proportional relationship 10 percent11. Mathematics for consumers 12. Measurement 13. Solve problems14. Geometry 15. Pytago theorem 16. Graph coordinates 17.Transformations Number sequence 19. Variable expressions 20.Properties 21. One variable equation 22. inequality a variable 23.The linear equation 24. Functions 25. The linear system 26.Monolithic and polynomial 27. Data and graphs 28. Statistics 29.Probability This application contains the final exams for eachclass, along with instructions for using mathematical formulas,calculus formulas, theoretical questions, tests, mathematicalformula lookup dictionary, computer science, computer graphics,mathematical tricks, mathematical games, prediction units, time,binary conversion, statistics. This application is also useful forteachers and students. In addition, the application has other apps:mathematical handbooks for students, mathematical modelingconsultants at all levels, fun math applications to servemathematicians relax in stressful times, create Assist students ingaining good grades for good schooling. If you have any suggestionsor comments add to this application, please email us. We always tryto respond immediately: Email: matheducationltd@gmail.com website:http://www.math1to12.com Facebook:https://www.facebook.com/hoctoanphothong Remember to rate this appG + 1, Rate 5, and comments Thank you very much.

App Information 8th grade math

Math Academy Ltd Show More...

Sách Giáo Khoa, Ôn tập SGK 1.7 APK
Ứng dụng giành cho các học sinh phổ thông và đặt biệt cho Học sinh12 đang ôn thi tốt nghiệp, phô thông trung học (PTTH, THPT) và ônthi đại học (on thi dai hoc) thông qua phương pháp ôn tập lý thuyếtcủa sách giáo khoa (SGK) qua phần lý thuyết và bài tập + lời giảiđể học sinh có thể tự ôn tập :1. Toán phổ thông,Sach giao khoa(SGK)Toán 1: phép tính cơ bảnToán 2: Các bài toán đếmToán 3: Kỹnăng cơ bản, phân, chia, nhân, đồ thịToán 4: Số, phép tính đếntriệu, đơn vị đo khối lượngToán 5: Số thập phân, số phần trăm, hìnhhọcToán 6: Số tự nhiên, số nguyênToán 7: Số hữu tỉ (huu ty), sốthực, hàm sốToán 8: Các phép toán số mũ, căn bậcToán 9: Tỷ lệ, tỷlệ thức, phần trăm, đo lường, hình học Toán 10: Đại số, điểm, bàitoán đường thẳngToán 11: Các bài tập về biểu thức và biếnToán 12:Các dạng bài toán về hàm số2. Lý Phổ thông(Ly pho thong)Lý 6: Cơhọc, Nhiệt họcLý 7: Quang học, Âm học, Điện họcLý 8: Cơ học , NhiệthọcLý 9: Điện - quang họcLý 10: Bài toán về động lực họcLý 11: Cácbài toán về từ trường, điện trườngLý 12: Dao động cơ, Sóng cơ vàsóng âm3. Hóa phổ thông (Hoa pho thong)Hóa 8: chất - nguyên tử -phân tửHóa 9: các loại hợp chất vô cơHóa 10: nguyên tử, bảng vàđịnh luật tuần hoànHóa 11: cacbon-silic, đại cương về hóa học hữucơHóa 12: polime và vật liệu polime, đại cương về hóa vô cơ4. Sinhphổ thông (Sinh pho thong)Sinh 6: Đại cương về giới thực vật, sinhhọcSinh 7: Động vật, đời sống con người, ngành động vật nguyên sinhSinh 8: Các hoạt động của con ngườiSinh 9: Các thí nghiệm củaMenden, Nhiễm sắc thể, ADNSinh 10: bệnh truyền nhiễm và miễn dịch,virut ...Sinh 11: Chuyển hóa vật chất và năng lượngSinh 12: Sinhthái học, Di Truyền Học, Tiến Hóa5. Sử phổ thông (Su Pho thong)Sử6: Nước Âu Lạc, cổ đại, Nguyên thủy, Sơ lược về môn lịch sửSử 7:Chế độ phong kiến nhà NguyễnSử 8: Chiến tranh thế giới thứ haiSử 9:Việt Nam trên đường đổi mới , Xây dựng đất nướcSử 10: Chiến tranhgiành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.Sử 11:Lịch sử cận đạt,lịch sử Việt namSử 12: Đất nước Việt Nam lịch sử theo từng giaiđoạn lịch sử chi tiết6. Văn học (Van hoc)Văn 2: Nhân dân, Bác Hồ,Cây, sông và muôn thú.Văn 3: Bầu trời, mặt đất, thể thao, lễ hội,nghệ thuật, sáng tạo .Văn 4: Tình yêu cuộc sống, vẻ đep muôn màu,khám phá thế giới.Văn 5: Viết thư, tả cảnh, tả cây, tả người, đơntừ, tập làm văn.Văn 6: Cây bút, bài thơ , truyện và chuyện cổ tích,văn tả và văn viết, văn kể chuyện.Văn 7: Văn học yêu nước, văn họcnước ngoàiVăn 8: Các tác phẩm văn học qua từng thời kỳ lịch sử dựngnước và giữ nướcVăn 9: Truyện Kiều – Nguyễn DuVăn 10: Văn nghịluận, văn phân tíchVăn 11: Nghị luận , văn học khái luậnVăn 12:Nghị luận xã hội, văn học nước ngoài7. Anh văn ( ngoại ngữ, anhvan)Anh 3: unit 1->20.Anh 6: unit 1->16.Anh 7: unit1->16.Anh 8: unit 1->16.Anh 9: unit 1->9.Anh 10: unit1->13.Anh 11: unit 1->16.Anh 12: unit 1->16.8. Địa lý (Dialy)Địa 6: Trái đất, các thành phần tự nhiên của trái đất.Địa 7: Cácmôi trường địa lý, Thiên nhiên, Con người, Môi trường.Địa 8: Địa lýViệt Nam, các vùng, miền, khí hậu, đặt điểm, địa hìnhĐịa 9: Địa lýđịa phương, Sự phân hóa lãnh thổ, địa lý dân cư.Địa 10: Địa lý tựnhiên, bản đồ, vũ trụ, trái đất, các quy luật địa lý.Địa 11: Địa lýkhu vực, các châu , Đông Nam Á...Địa 12: Địa lí Việt Nam...Chúngtôi luôn cập nhật dữ liệu và không ngừng nâng cao chất lượng ứngdụng: Sách giáo khoa, Sach giao khoa (SGK), phổ thông, trực tuyến,miễn phí 100% Nếu bạn có ý kiến đóng góp, xin mời gửi email về địachỉemail: matheducationltd@gmail.comWebsite: http://www.math1to12.comFacebook: http://www.facebook.com/hoctoanphothongHãynhớ để đánh giá ứng dụng này G+1, Rate 5. Xin cám ơnThe app won thehigh school students and especially for Students 12 is graduationexam review , seemed secondary (high school, HS) and college prep(on thi dai hoc) through reviewing methods of textbook theory (SGK)through theory and exercises + answer to students can self study:1. School mathematics textbooks (SGK) Math 1: basiccalculationsMath 2: The problem of countingMath 3: Basic skills,division, division, multiplication, graphsMath 4: Number andcalculations to millions, volume measurement unitMath 5: Number ofdecimals, percentages, geometryMath 6: The number of natural,integerMath 7: Number of rational (rational), real numbers,functionsMath 8: The math exponents, square rootsMath 9: Ratio, theratio formula, percentage, measurement, geometryMath 10: Algebra,point, line problemsMath 11: The homework expressions andvariablesMath 12: The format of a function problem 2. Li Mandarin(Ly pho thong) Ly 6: Mechanics, Thermal StudyLi 7: Optics,Acoustics, ElectricityLi 8: Mechanics, Thermal StudyLy 9:Electrical - OpticalManagement 10: The problem ofdynamicsManagement 11: The problem of magnetic fields, electricfieldsLi 12: Knives engine, body waves and sound waves 3. CommonChemistry (pho thong States) Chemistry 8: nature - atoms -moleculesChemistry 9: the inorganic compoundChemistry 10: atomic,table and periodic lawChemistry 11: the carbon-silicon, generalorganic chemistryChemistry 12: polymers and polymeric materials,inorganic chemistry General 4. Common Birth (Birth pho thong) Born6: A rough outline of the flora, biologyBorn 7: Animal, human life,protozoa sectorBorn 8: The human activityBorn 9: The experiment ofMenden, chromosome, DNABorn 10: Infectious Diseases and Immunology,viral ...Born 11: Metabolism of material and energyBorn 12:Ecology, Genetics, Evolution 5. Use common (the popularity) Use 6:Country Au Lac, ancient, Primitive, history GlanceUse 7: FeudalismNguyUse 8: Second World WarUse 9: Vietnam on the road to reform,build countryUse 10: The war of independence of the Britishcolonies in North America.Using 11: History gain access, VietnamesehistoryUsing 12: Country of Vietnam history phased detailed history6. Literature (literature) Van 2: People, Uncle Ho, trees, rivers,and animals.Van 3: sky, earth, sports, festivals, art andcreativity.Van 4: Love life, colorful beauty, discover theworld.Van 5: Write a letter, scenes, tree description, descriptionof people, applications, essay writing.Van 6: The pen, poems,stories and fairy tales, literature and written description,narrative.Van 7: Literature patriotic, foreign literatureVan 8: Theliterary works through each historical period of building anddefending the countryPosted 9: The Tale of Kieu - Nguyen DuVan 10:Van discourse, text analysisVan 11: Discourse, literary treatiseVan12: Social Discourse, foreign literature 7. English (language, hevalve) England 3: unit 1-> 20.England 6: unit 1-> 16.UK 7:unit 1-> 16.He 8: unit 1-> 16.English 9 unit 1-> 9.England10: unit 1-> 13.England 11: unit 1-> 16.England 12: unit1-> 16. 8. Geography (Geography) Location 6: The Earth, thenatural component of the earth.Location 7: The geographicalenvironment, Nature, People, Environment.Location 8: GeographyVietnam, regions, climates, set points, topographicLocation 9:Local Geography, Differentiation territory, populationgeography.Place 10: Natural geography, map, universe, earth,geography rules.Place 11: Geographic region, the continent,Southeast Asia ...Place 12: Geography Vietnam ... We always updatedata and continuously improve the quality of applications:textbooks, textbook (textbook), popular, online, free 100% If youhave comments, please send an email to the email address:matheducationltd@gmail.comWebsite:http://www.math1to12.comFacebook:http://www.facebook.com/hoctoanphothongRemember to assess thisapplication G + 1, Rate 5. Thank
Fourth grade math 2.2 APK
Software 4, Full 4, Powerful and student-reviewed, guaranteed,solve our imprisonment games important and important <4>Love, love, understanding, emotion, smart career, study, culture,finance, culture, finance, culture, financial literacy Frameworks4, Full 4: 1. large quantity 2. Communists 3. 4. Human Resources 5.Chia Chia 6. Dollar 7. 8. Function Number 9. Thi Thi ten. 11. LogicLogic 12. Model and Com 13. Advertising electronic money 14.Guangdong 15. Gian Gian 16. learn languages 17. 18. Community 19.Community 20. The majority 21. Fever 22. plus Italy 23. Advertisingand faith Powerful, there is a part of them, their part, theirscience part, video game, electronic games, games, games, games,games, games. You can use features, features, calculations,calculations of one of the various things. You may have a part ofyou. Our hardware Email: matheducationltd @ gmail website:http://www.math1to12.com Facebook:https://www.facebook.com/hoctoanphothong Software, software andrewards Thank you very much.
Sixth grade math 2.2 APK
Grade 6, which is a very important math program, is the first gradeof grade 2, when students enter elementary school, if they do wellin grade 6, they will be confident in their math education. afterthat. Class 6 , Class 6 application for the purpose of advancedmathematics. Lower-to-high education, rigorous mathematicalknowledge, basic math skills! We are constantly adding generalmath, 6 , and math skills from basic to advanced! We aremathematicians, have studied mathematics frameworks in textbooksbefore and after liberation, through periods of division,specialization, or through historical periods of textbook reform.We also refer to the basic mathematics textbooks of the US andEurope, followed by our system into an online math programincluding math programs. learn the most basic. Mathematics Class 6,Level 6: 1. Natural numbers 2. Multiplication 3. Divide 4. Exponentand Offset 2 5. Number theory 6. Decimal 7. Public and subtract thedecimal Multiplication and division of decimal numbers 9. Fractionand number 10. Add and subtract fractions 11. Multipliermultiplication 12. Divide numbers 13. Integer 14. Operations withintegers 15. Synthesis of mathematical operations 16. Rationalnumbers 17. Calculating and calculating problems 18. Ratio andpercentage 19. Unit of measurement 20. Currency 21. ConsumerMathematics 22. Time 23. Graphs 24. Expressions and attributes 25.The most aggressive equation - one variable 26. The most inactivevariable is a variable 27. Equations turn on two - two variables28. Geometry 29. Data and graphs 30. Statistics 31. ProbabilityThis application contains the final exams for each class, alongwith instructions for using mathematical formulas, calculusformulas, theoretical questions, tests, mathematical formula lookupdictionary, computer science, computer graphics, mathematicaltricks, mathematical games, prediction units, time, binaryconversion, statistics. This application is also useful forteachers and students. In addition, the application has other apps:mathematical handbooks for students, mathematical modelingconsultants at all levels, fun math applications to servemathematicians relax in stressful times, create Assist students ingaining good grades for good schooling. If you have any suggestionsor comments add to this application, please email us. We always tryto respond immediately: Email: matheducationltd@gmail.com website:http://www.math1to12.com Facebook:https://www.facebook.com/hoctoanphothong Remember to rate this appG + 1, Rate 5, and comments Thank you very much.
7th grade 2.2 APK
Class 7 , Class 7 for high school students Lower-to-high education,rigorous mathematical knowledge, basic math skills! We areconstantly adding Mathematics , Class 7 (lop7) , and math skillsfrom basic to advanced! We are mathematicians, have studiedmathematics frameworks in textbooks before and after liberation,through periods of division, specialization, or through historicalperiods of textbook reform. We also refer to the basic mathematicstextbooks of the US and Europe, followed by our system into anonline math program including math programs. learn the most basic.Class 7 Maths Frameworks, Level 7: 1. Number theory 2. Integer 3.Operands with integers 4. Decimal 5. Decimal operation 6.Fractional and mixed numbers 7. Operation with fractions 8.Rational number 9. The exponent, squared, and base 10. Ratio andrate of consciousness 11. The relationship of the ratio ofconsciousness 12. Percentage 13. Consumer Math 14. Estimation andproblem solving 15. Measurement 16. Coordinate graph Numbersequence 18. Expressions containing variables 19. The nature ofmathematics 20. The equation contains one variable 21. Any equationcontaining the variable 22. The two-variable equation 23. linearfunction 24. Geometry 25. Transformation 26. Pt-go theorem 27. Dataand graphs 28. Mathematical statistics 29. Probability math Thisapplication contains the final exams for each class, along withinstructions for using mathematical formulas, calculus formulas,theoretical questions, tests, mathematical formula lookupdictionary, computer science, computer graphics, mathematicaltricks, mathematical games, prediction units, time, binaryconversion, statistics. This application is also useful forteachers and students. In addition, the application has other apps:mathematical handbooks for students, mathematical modelingconsultants at all levels, fun math applications to servemathematicians relax in stressful times, create Assist students ingaining good grades for good schooling. If you have any suggestionsor comments add to this application, please email us. We always tryto respond immediately: Email: matheducationltd@gmail.com website:http://www.math1to12.com Facebook:https://www.facebook.com/hoctoanphothong Remember to rate this appG + 1, Rate 5, and comments Thank you very much.
Ninth grade math 2.2 APK
Grade 9 is a very important math program at the end of grade 2. Allelementary math is focused on grade 9, before high school, ifstudents do well in math. 9 will help students become moreconfident in blocking high school mathematics (3rd grade). AppliedGrade 9, Grade 9, help grade school students, math tutoring,including basic knowledge of Grade 9 for the purpose of a processof learning from low to high, demanding in terms of receivingmaths, basic math skills! We are constantly adding the knowledge ofgeneral math, grade 9 (lop 9), and math skills from basic toadvanced! We are mathematicians, have studied mathematicsframeworks in textbooks before and after liberation, throughperiods of division, specialization, or through historical periodsof textbook reform. We also refer to the basic mathematicstextbooks of the US and Europe, followed by our system into anonline math program including math programs. learn the most basic.9th Grade Mathematics Curriculum, Grade 9: 1. Number 2. The math 3.Ratio and rate of consciousness 4. Percentage 5. MeasurementGeometry 7. Coordinate graph 8. Nature 9. Variable expressions andequations 10. Solve the equation 11. Simple inequalities 12.Absolute equation and inequalities 13. Matrix 14. Data and graphs15. Problem solving 16. Numbers 17. System and function 18. Directand inverse variation 19. linear function 20. Linear inequality 21.The linear system 22. power 23. Scientific notation 24. Theexponential function 25. Single 26. Polynomial 27. Facts 28.Secondary equation 29. Functions: linear, quadratic, exponential30. Absolute value function 31. Formal consciousness 32. Formulasand equations 33. Rationality and Expression 34. Trigonometry 35.Logic 36. Probability 37. Statistics This application contains thefinal exams for each class, along with instructions for usingmathematical formulas, calculus formulas, theoretical questions,tests, mathematical formula lookup dictionary, computer science,computer graphics, mathematical tricks, mathematical games,prediction units, time, binary conversion, statistics. Thisapplication is also useful for teachers and students. In addition,the application has other apps: mathematical handbooks forstudents, mathematical modeling consultants at all levels, fun mathapplications to serve mathematicians relax in stressful times,create Assist students in gaining good grades for good schooling.If you have any suggestions or comments add to this application,please email us. We always try to respond immediately: Email:matheducationltd@gmail.com website: http://www.math1to12.comFacebook: https://www.facebook.com/hoctoanphothong Remember to ratethis app G + 1, Rate 5, and comments Thank you very much.
Toán phổ thông(Toan pho thong) 3.04 APK
Toán phổ thông (Toan pho thong) là ứng dụng Toán học cho các em họcsinh, từ lớp 1 đến lớp 12, liên tục bổ sung dữ liệu, kỹ năng họctoán. (Toan pho thong), sẽ giúp trẻ em, học sinh tiểu học, trunghọc cơ sở, trung học phổ thông, học toán và ôn tập toán, cho các kỳthi toán, học kỳ 1, học kỳ 2, thi kiểm tra chất lượng cuối kỳ.Toán(toan),Toan pho thong, áp dụng các sách giáo khoa từ Việt Nam, củaMỹ và Châu Âu, nhằm tạo ra một chương trình toán tối ưu:- Toán mẫugiáo (kids): So sánh các số từ 1,3,5,7,10, đếm hàng chục, tên củacác hình dạng toán học nhận biết.Toán tiểu học:- Toán lớp 1(Toán,Toan): bao gồm các kỹ năng về phép cộng có nhớ, phép trừ có nhớ,phép cộng, phép trừ, Tổng hợp phép toán, so sánh, ước lượng, xácđịnh giá trị, phân số, hình hoc.- Toán lớp 2: toán đếm, mẫu số, sosánh, sắp xếp, phép cộng một chữ số, phép trừ một chữ số, phép cộnghai chữ số, phép trừ các chữ số,- Toán lớp 3: bao gồm các kỹ năngcơ bản, phân, chia, nhân, đồ thị, đại từ.- Toán lớp 4: các số vàphép tính đến triệu, đơn vị đo khối lượng, trung bình cộng, tínhchất các số tự nhiên và phép tính, hình học, chu vi, diện tích, cácbài toán vẽ sơ đồ, phân số, phép tính trên phân số (phan so).- Toánlớp 5: số thập phân, số phần trăm, hình học, diện tích, thể tích,chuyển động, các bài toán vẽ sơ đồ, các bài toán về tỉ lệ, bất đẳngthứcToán cấp 2, trung học cơ sở:- Toán lớp 6: Số tự nhiên, sốnguyên, các phép tính, phân số, phân số mở rộng, đoạn thẳng,Góc.v.v- Toán lớp 7: Hữu tỉ (huu ty), số thực, hàm số, đồ thị,thống kê, xác suất, biểu thức đại số, đường thẳng, vuông góc, songsong, hình tam giác, quan hệ giữa các cạnh trong tam giác- Toán lớp8: Lý thuyết số, số nguyên, số hữu tỷ, các phép toán, số mũ, cănbậc, các tỷ lệ, phần trăm, các khái niệm đo lường, hình học, địnhlý pitago, dãy số, biến, phương trình, bất đẳng thức, phương trình1 biến, bất đẳng thức 1 biến, các phép biến đối, phương trình tuyếntính, hàm số, xác suất, thống kê.v.v- Toán lớp 9 (Toán, Toan): Tỷlệ, tỷ lệ thức, phần trăm, đo lường, hình học, tọa độ, đồ thị, giảiphương trình, bất đẳng thức, ma trận, bất đẳng thức, hàm số, cănbậc, dữ liệu và đồ thị, phương trình bậc hai, hàm tuyến tính, lượnggiác, hữu tỷ, xác xuất, thống kê, thừa số.Toán cấp 3, trung học phổthông:- Toán lớp 10 (Toán, Toan): đại số, điểm, đường thẳng, và cácphân đoạn, góc, đường thẳng song song, vuông góc, đường thẳng trongmặt phẳng tọa độ, giới thiệu về tam giác, không gian hai chiều,không gian ba chiều, toán Logic, đồng dạng, tam giác đồng dạng, cácphép biến đổi: tam giác, tứ giác, tính đối xứng, sự đồng dạng, cáctam giác vuông, phép biến đổi lượng giác, diện tích, chu vi, diệntích bề mặt và khối lượng, hình tròn, hình tròn trong mặt phẳng tọađộ, Sự đo lường, xác suất, Vét-tơ- Toán lớp 11 (Toán, Toan): Biểuthức và biến, phương trình, bất đẳng thức, hàm số, hệ phương trình,hệ bất đẳng thức, ma trận, số phức, bao đóng, phương trình bậc hai,đa thức, các biểu thức, số mũ, hàm mũ và biểu thức, tính chất cáchàm, họ các hàm, sự biến đổi, Logarit, hàm mũ và logarit, parabol,hình tròn, ellipses, Hyperbolas, biện đổi góc, phép biến đổi lượnggiác, hàm lượng giác, biểu thức lượng giác, tính trình tự, xácsuất, thống kê- Toán lớp 12 (Toán, Toan): hàm số, họ các hàm số,hàm số bậc hai, đa thức, hàm tuyến tính, hàm mũ và logarit, hàm sốcơ bản, số mũ, hệ phương trình, hệ bất phương trình, hệ bất phươngtrình phi tuyến tính, ma trận, phép biến đổi lượng giác, hàm lượnggiác, công thức lượng giác, hình nón, số thực, số phức, mặt phẳngphức, các giới hạn, Véctơ hai chiều, vectơ ba chiều, tính tuần tựvà hàng loạt, xác suất phân bố, thống kê,Toan pho thong, có cácphần thi kết thúc môn học cho HS, GV, SV, sổ tay toán học (so taytoan hoc), toán học vui ( toan vui)."Toan pho thong","phothong","Toan","Toan hoc","Hoc toan"Email:matheducationltd@gmail.comwebsite:http://www.math1to12.comFacebook:http://www.facebook.com/hoctoanphothongHãy nhớ để đánh giá ứng dụngnày G+1, Rate 5Xin cám ơnSchool mathematics (school mathematics)are applications of Mathematics for students, from grade 1 to grade12, constantly adding data, math skills. (School mathematics), willhelp children, elementary school students, junior high, highschool, study math and math, for math exams, semester 1, semester2, test ending quality.Mathematics (acidosis), school mathematics,applied the textbooks from Vietnam, the US and Europe, to create aprogram of optimization problems:- Mathematics in kindergarten(kids): Compare the numbers 1,3,5,7,10, counting dozens, the nameof mathematical shapes known.Primary Mathematics:- Math 1(Mathematics, Toan): includes the skills of addition you remember,you remember subtraction, addition, subtraction, sum calculations,comparisons, estimation, valuation, fractions , geometry.- Math 2:math counts, sample number, compare, sort, sum a digit, a digitsubtraction, addition of two digits, the digit subtraction,- Math3: covers the basic skills, division, division, multiplication,graphs, pronouns.- Math 4: the arithmetic to millions, the unit ofmeasurement volumes, the average, the nature of natural numbers andoperations, geometry, perimeter, area, the problem of mapping,classification numbers, calculations on fractions (fractions).-Math 5: decimals, percentages, geometry, area, volume, movement,the mapping problem, the problem of scale, inequalityMath Level 2,junior high school:- Math 6: The number of natural, integercalculations, fractions, fractions expansion, segment, Goc.v.v-Math Grade 7: Friends billion (rational), real numbers, functions,graphs, statistics, probability, algebraic expressions, straightline, perpendicular, parallel, triangular relationship between theedge in triangle- Grade 8 Mathematics: Number Theory, integers,rational numbers, operations, exponents, square roots, the rate,percent, concepts, measurement, geometry, Pythagorean theorem,sequence, variable , equations, inequalities, one variableequations, inequalities 1 variables, transformations, linearequations, functions, probability, statistics ke.vv- Grade 9Mathematics (Mathematics, Toan): Proportion, proportion formula,percentage, measurement, geometry, coordinates, graphs, solvingequations, inequalities, matrices, inequality, function, squareroot, data and graphs, quadratic equations, linear functions,trigonometric, rational, probability, statistics, factor.Math Level3, High School:- Grade 10 Mathematics (Mathematics, Toan): algebra,points, lines, and the segments, angles, parallel lines,perpendicular, straight line in the coordinate plane, introducetriangular space two dimensional, three-dimensional space, mathlogic, congruent, congruent triangles, transformations: triangle,triangle, symmetry, uniformity, right triangles, trigonometrictransformations, area , perimeter, surface area and volume, circle,circle in the coordinate plane, the measurement, probability,stain-meter- Grade 11 Mathematics (Mathematics, Toan): Expressionsand variables, equations, inequalities, functions, systems ofequations, inequalities systems, matrices, complex numbers,closures, quadratic, polynomial , expressions, exponential,exponential and expression, the nature of functions, they function,the transformation, Logs, exponential and logarithm, parabolas,circles, ellipses, hyperbolas, measures the angle change,transformation trigonometry, trigonometric functions, trigonometricexpressions, calculation sequences, probability and statistics-Mathematics 12 (Mathematics, Toan): function, their functions,quadratic functions, polynomial, linear functions, exponential andlogarithmic, basic functions, exponents, equations, any localsystem process, system any non-linear equations, matrices,trigonometry transformation, trigonometric functions, trigonometricformulas, cones, real numbers, complex numbers, complex plane, thelimited, two-dimensional vector, vector three-dimensional, computersequence and series, probability distributions, statistical,Schoolmathematics, with the end goal contest gives students, teachers,students, math manuals (compared Hand math), math fun (funacidosis)."School mathematics", "popular", "acidosis","Mathematics", "Hoc acidosis"Email:matheducationltd@gmail.comwebsite:http://www.math1to12.comFacebook:http://www.facebook.com/hoctoanphothongRemember to assess thisapplication G + 1, Rate 5Thank you
Math tenth grade 1.3 APK
Grade 10 Mathematics (Math 10) (level 3, cap 3): helpsschoolchildren, study math, including basic knowledge Grade 10Mathematics (Math 10) with the aim for one process from low to highschool, math skills, constantly adding knowledge secondary math,grade 10 (grade 10) . Accounting knowledge through periodsdivision, specialized blocks, or through the calendar periodtextbooks, popular pop math, basic math textbooks in the US andEurope, followed by our system again an online math program(online). Math 10 (toan lop 10): There are 2 main parts: Part 1:Review the entire program in the textbook theory of the Ministry ofEducation Part 2: Part reserved for student performance,professional quality finish, finish a chapter or finish one lessonFramework program: Math 10, Math 10: as follows The algebraic sumPoint, line, and the segments -Corner Parallel and perpendicularline Line in the coordinate plane -Introduction Of the triangleTwo-dimensional array Three dimensional array Logic operator-Uniform Congruent triangles -The Transformation isoforms -Triangle-Quadrilateral -Tnh Symmetry -The Same and symmetric -The Righttriangle Trigonometric transformation Effective area and perimeterSurface area and volume -Circle Round figure in the coordinateplane -Measurement -Probability. -Statistical. -Vec Motor.Applications for the contest ends 10th grade math class subjects,formulas, formula calculations, theoretical questions, tests,dictionary lookup formulas, math games intellectual, currencies Qi,time, binary conversion, statistics. This application is alsouseful for teachers and pupils. Also in the app store, there areother app: Handbook for students of mathematics, while studentslook up formulas all levels, Applied Mathematics pleased to servethe weekly math relaxation, in moments too stress, enabling thelearner to accumulate points serving good yield for schoolmathematics education. If you have suggestions or comments to addto this application, please email to let us know. We always try torespond immediately: Email: matheducationltd@gmail.com website:http://www.math1to12.com Facebook:https://www.facebook.com/hoctoanphothong Remember to assess thisapplication G + 1, Rate 5, and comments Thank you very much.
8th grade math 2.2 APK
8th grade class application for elementary school studentsLower-to-high education, rigorous mathematical knowledge, basicmath skills! We are constantly adding general mathematics, grade 8(lop8) , and math skills from basic to advanced! We aremathematicians, have studied mathematics frameworks in textbooksbefore and after liberation, through periods of division,specialization, or through historical periods of textbook reform.We also refer to the basic mathematics textbooks of the US andEurope, followed by our system into an online math programincluding math programs. learn the most basic. 8th GradeMathematics Curriculum, 8th Grade: 1. Number theory 2. Integer 3.Calculations with integers 4. Rational numbers 5. Calculations withrational numbers 6. Exponent and exponent 7. Scientific notation 8.Ratio and percentages 9. The proportional relationship 10 percent11. Mathematics for consumers 12. Measurement 13. Solve problems14. Geometry 15. Pytago theorem 16. Graph coordinates 17.Transformations Number sequence 19. Variable expressions 20.Properties 21. One variable equation 22. inequality a variable 23.The linear equation 24. Functions 25. The linear system 26.Monolithic and polynomial 27. Data and graphs 28. Statistics 29.Probability This application contains the final exams for eachclass, along with instructions for using mathematical formulas,calculus formulas, theoretical questions, tests, mathematicalformula lookup dictionary, computer science, computer graphics,mathematical tricks, mathematical games, prediction units, time,binary conversion, statistics. This application is also useful forteachers and students. In addition, the application has other apps:mathematical handbooks for students, mathematical modelingconsultants at all levels, fun math applications to servemathematicians relax in stressful times, create Assist students ingaining good grades for good schooling. If you have any suggestionsor comments add to this application, please email us. We always tryto respond immediately: Email: matheducationltd@gmail.com website:http://www.math1to12.com Facebook:https://www.facebook.com/hoctoanphothong Remember to rate this appG + 1, Rate 5, and comments Thank you very much.
Loading...