/ April 18, 2020
(/5) (1)

Description

A+ Grade 5 contains hundreds of exciting exercises in 5 key skillsdevelopment sections. These proven skills are essential to equipyour child with the fundamental knowledge that is necessary for theprimary educational phase and later. The skills developed includemath (17 sub sections), reading, spelling, logical reasoning,memory recall, concentration and basic computer skills. PLEASENOTE: You can use this app for a limited time free of charge, afterwhich you will need a coupon from Besige Breintjies. If you arealready a member of Besige Breintjies, you can continue to downloadthe app. If you would like to find out more about the greatbenefits of becoming a member of Besige Breintjies, please contactus at 011 012 3813 or visit our website www.besigebreintjies.co.za.

App Information A+ Grade 5

Besige Breintjies Show More...
A+ Graad 1 APK
NEEM KENNIS: Hierdie is nie 'n gratis app nie. Die app iseksklusief beskikbaar slegs vir lidmate van Besige Breintjies.Indien u reeds 'n lid van Besige Breitjies is, kan u voortgaan omdie app af te laai. Indien u meer wil uitvind oor die fantastiesevoordele om 'n lid van Besige Breintjies te word, kontak ons gerusby 011 012 3813 of besoek ons webwerf www.besigebreintjies.co.za A+Graad 1 is ‘n Afrikaanse app, wat honderde pretbelaaide oefeningein 6 sleutel afdelings bevat vir die ontwikkeling van vaardighede.Hierdie beproefde vaardighede is noodsaaklik om u kind toe te rusmet die nodige kennis ter voorbereiding vir die primêreopvoedingsfase. Die vaardighede wat ontwikkel word sluit in;optelling, aftrekking, lees, spelling, logiese beredenering,geheue, konsentrasie, kreatiwiteit en basiese rekenaarvaardighede.Alle aktiwiteite word aangebied in ontspanne en genotvollespeletjies. Die speletjies is ontwerp om deur kinders verstaanbaarte vind sonder ouer toesig wat lei tot u kind se intellektuele enselfdoen ontwikkeling wat u kind se selfbeeld en vertroue ‘nhupstoot sal gee.
A+ Graad 2 APK
NEEM KENNIS: Hierdie is nie 'n gratis app nie. Die app iseksklusief beskikbaar slegs vir lidmate van Besige Breintjies.Indien u reeds 'n lid van Besige Breitjies is, kan u voortgaan omdie app af te laai. Indien u meer wil uitvind oor die fantastiesevoordele om 'n lid van Besige Breintjies te word, kontak ons gerusby 011 012 3813 of besoek ons webwerf www.besigebreintjies.co.za A+Graad 2 bestaan uit honderde genotvolle oefeninge in die 5 sleutelleerareas. Hierdie beproefde vaardigheide is noodsaaklik om u kindtoe te rus met die nodige kennis vir die primêre opvoedkundigefase. Die vaardigheidsontwikkeling sluit in; optelling, aftrekking,vermenigvuldiging (tafels), hoofrekene – deling, lees, spelling,logiese beredenering, geheue, konsentrasie en basieserekenaarvaardighede. In alle aktiwiteite word die leerder in ‘npretbelaaide atmosfeer vasgevang. Die speletjies is so ontwerp datkinders dit maklik kan verstaan sonder ouer toesig of bystand metdie gevolg dat die kind nie alleenlik sy/haar intellektuelevaardighede ontwikkel nie maar ook sy/haar selfvertroue ontwikkel.Die grafiese voorblad is ontwerp wat ‘n Sirkus-avontuur uitbeeld.Elke voorwerp op die verhoog verteenwoordig ‘n vaardigheid ofaktiwiteit. Die navigasie tussen aktiwiteite is baie maklik virkinders om te gebruik.
A+ Graad 3 APK
NEEM KENNIS: Hierdie is nie 'n gratis app nie. Die app iseksklusief beskikbaar slegs vir lidmate van Besige Breintjies.Indien u reeds 'n lid van Besige Breitjies is, kan u voortgaan omdie app af te laai. Indien u meer wil uitvind oor die fantastiesevoordele om 'n lid van Besige Breintjies te word, kontak ons gerusby 011 012 3813 of besoek ons webwerf www.besigebreintjies.co.za A+Graad 3 bevat talle oefeninge in die 5 sleutel leerareas. Hierdiebeproefde vaardighede is vir u kind noodsaaklik om homself/haarselftoe te rus met die fundamentele kennis vir die primêreopvoedingsfase. Die vaardighede sluit in; optelling, aftrekking,vermenigvuldiging (maaltafels), hoofrekene deling, lees, spelling,logiese denke, geheue, konsentrasie en basiese rekenaarvaardigheid.In alle aktiwiteite word die leerder in ‘n pretbelaaide atmosfeervasgevang. Die speletjies is so ontwerp dat kinders dit maklik kanverstaan sonder ouer toesig of bystand met die gevolg dat die kindnie alleenlik sy/haar intellektuele vaardighede ontwikkel maar ooksy/haar selfvertroue ontwikkel.
A+ Kleuter APK
NEEM KENNIS: Hierdie is nie 'n gratis app nie. Die app iseksklusief beskikbaar slegs vir lidmate van Besige Breintjies.Indien u reeds 'n lid van Besige Breitjies is, kan u voortgaan omdie app af te laai. Indien u meer wil uitvind oor die fantastiesevoordele om 'n lid van Besige Breintjies te word, kontak ons gerusby 011 012 3813 of besoek ons webwerf www.besigebreintjies.co.za A+Kleuter bevat honderde opwindende oefeninge wat verdeel word in 6sleutel vaardigheidsontwikkelingsafdelings. Hierdie basiesevaardighede is noodsaaklik vir die voorbereiding van u kind vir dieprimêre opvoedingsfase. Die vaardighede ter sprake sluit in; tel,syfer-erkenning, woordeskat, logiese denke, geheue herroeping,vorms- en kleurherkenning, voorwerpgroepering en basieserekenaarvaardighede in. Alle aktiwiteite word aangebied in ‘nspeletjiesformaat met kleurvolle grafika. Hierdie speletjies is soontwerp dat kleuters dit maklik vind en speel sonder ouer bystand.Uiteindelik ontwikkel die kind nie net sy/haar intellektuele vlaken vermoëns nie maar ook ‘n mate van selfvertroue.
KleurKamp APK
In hierdie speletjie moet jy al die blou balletjies in die bloukamp kry en die rooi balletjies in die rooi kamp deur die hek op enaf te skuif om soedoende slegs die korrekte kleur balletjies deurdie opening te laat beweeg. Besige Breintjies lede salaktiveringskodes ontvang. Hierdie speletjie is gratis en eksklusiefvir alle Besige Breintjies lede. Kontak Besige Breintjies om meeruit te vind oor die ongelooflike voordele om 'n lid te wees: Tel:(011) 012 3813 info@besigebreintjies.co.za
KleurKode APK
In hierdie speletjie moet die kleuter al die simbool blokkiesverwyder deur op die korrekte een te druk wanneer die stem opname'n instruksie gee. Wanneer al die blokkies op die skerm verwyderis, kan die kleuter die prentjie inkleur deur met sy/haar vingeroor die prentjie te vryf. Besige Breintjies lede salaktiveringskodes ontvang. Hierdie speletjie is gratis en eksklusiefvir alle Besige Breintjies lede. Kontak Besige Breintjies om meeruit te vind oor die ongelooflike voordele om 'n lid te wees: Tel:(011) 012 3813 info@besigebreintjies.co.za
air.com.besigebreintjies.colourcode APK
In this game the toddler must tap on all the symbol blocks toremove it by following the audio instructions to know which blockto tap. Once all the blocks have been cleared, the toddler cancolour in the picture by rubbing his/her finger across the picture.Besige Breintjies members will be receiving activation codes. Thisgame is free and exclusive to all Besige Breintjies members only.Contact Besige Breintjies to learn more about the unbelievablebenefits our members receive: Tel: (011) 012 3813info@besigebreintjies.co.za
ColourCamp APK
In this game you must get all the blue balls in the blue camp andthe red balls in the red camp by sliding the gate up or down inorder to let the correct colour balls pass through the opening.Besige Breintjies members will be receiving activation codes. Thisgame is free and exclusive to all Besige Breintjies members only.Contact Besige Breintjies to learn more about the unbelievablebenefits our members receive: Tel: (011) 012 3813info@besigebreintjies.co.za
Loading...