3.2.7 / January 31, 2018
(4.9/5) (8)
Loading...

Description

Ez a program Cseri Kálmán (1939–2017; magyar reformátuslelkipásztor) áhítatoskönyvének applikációja, mely A kegyelemharmatja címen jelent meg 2011-ben a Harmat Kiadónál. Az év 365napjára szolgál lelki elemózsiával, s nagypéntekre, mennybemenetelnapjára, valamint pünkösdre is. Bárhol és bármikor lehetőségetbiztosít a Biblia olvasására, alapvető funkciói nem igényelnekinternetkapcsolatot, offline is működnek. Az újonnan revideáltKároli-Biblia szövegét tartalmazza. E bibliafordítás célja, hogyújra kedvet csináljon a sokak számára már nehezen követhető,veretes Károli-szöveg olvasásához, megőrizve az eredeti verziószépségét és értékeit. Az újszövetségi részéhez hangoskönyv istartozik. A meghallgatásához internetkapcsolatszükséges.Képességek:- Tartalmazza Cseri Kálmán: A kegyelemharmatja – áhítatok az év minden napjára című áhítatoskönyvszövegét.- Tartalmazza a teljes, újonnan revideált (2011)Károli-Biblia szövegét.- Az Újszövetség igéit fel is tudja olvasniKáli-Horváth Kálmán tolmácsolásában (>30 órányi hanganyag; efunkcióhoz egyelőre internetkapcsolat szükséges).- A Bibliaszövegében teljes szavakra és szótöredékekre is rá lehet keresni,és a keresést szűrni lehet az Ó- és Újszövetségre is.- Azigeversekhez könyvjelzők tehetők, a könyvjelzők kategóriákbarendezhetők.- A dobókocka ikonra kattintva véletlenszerűen kínálfel igeverseket. Ehhez a funkcióhoz a beállításoknál megadható,hogy csak Ó-, illetve csak az Újszövetségből adjon igéket.- Igeversmegosztására kész különféle arra alkalmas programokkal.- Amegjelenítés stílusa részletesen állítható a témák és a betűméretváltoztatásával.Az applikáció motorjának fejlesztését a HungarianMinistries International támogatása tette lehetővé.Amennyiben Ön istámogatni szeretné fejlesztéseinket, megteheti a program"Támogatás" menüpontjában leírtak alapján imádsággal, ötletekkel,kritikákkal és esetleg anyagi vagy tárgyi segítséggel.This programCseri Kálmán (1939-2017; Hungarian Reformed pastor)áhítatoskönyvének trading application, which dew Grace appeared in2011 at the Dew Publishing. It serves 365 days of the yearelemózsiával spiritual and large Friday, Ascension Day andPentecost as well. Wherever and whenever an opportunity to read theBible, the basic functions do not require an Internet connection tofunction offline. The text contains the newly revised InternationalVersion Bible. The purpose of this translation of the Bible that dore-read the mood has been difficult to follow for many people,ornamented International Version text, preserving the beauty andvalues ​​of the original version.The New Testament audiobook alsoincludes part. The Internet connection is required to listento.abilities:- Includes Cseri Kálmán: The dew of grace - prayertext áhítatoskönyv on each day of the year.- Includes the full textof the newly revised (2011) International Version Bible.- you caneven read the New Testament words of Kali-Horváth Kálmáninterpretation of (> 30 hours of audio material, a pre-Internetconnection is required for this function).- the text of the Bible,you can look for whole words and word fragments also can filter andsort of the Old and New Testament as well.- The verse to be madebookmarks, organize your bookmarks into categories.- The dice arerandomly clicking on the icon on isolated verses. the settings canbe specified for this function that only Old Testament and the NewTestament only add verbs.- Word Poetry ready to share a variety ofsuitable programs.- The display style can detail the issues andchanging the font size.The application development support hasenabled the engine to the Hungarian Ministries International.If youwould like to support our developments, as described in the program"Support" section of prayers, ideas, criticisms and possiblefinancial or material assistance to do so.

App Information A kegyelem harmatja

Gutta Cavat Kft. Show More...

Károli-Biblia 3.2.5 APK
Ez a program az újonnan revideált Károli-Biblia Android rendszerenfutó változata, az alapvető funkciók eléréséhez nem igényelinternet-hozzáférést, azok offline is működnek.Az újonnan revideáltKároli-Biblia szövege több mint 10 éven át tartó munkaeredményeként született. E bibliafordítás célja, hogy újra kedvetcsináljon a sokak számára már nehezen követhető, veretesKároli-szöveg olvasásához, megőrizve az eredeti verzió szépségét ésértékeit. Az újszövetségi részéhez hangoskönyv is tartozik. Ameghallgatásához internetkapcsolat szükséges.Képességek:-Tartalmazza a teljes, újonnan revideált (2011) Károli-Bibliaszövegét.- Az Újszövetség igéit fel is tudja olvasni Káli-HorváthKálmán tolmácsolásában (>30 órányi hanganyag; e funkcióhozegyelőre internetkapcsolat szükséges).- A Biblia szövegében teljesszavakra és szótöredékekre is rá lehet keresni, és a kereséstszűrni lehet az Ó- és Újszövetségre is.- Az igeversekhezkönyvjelzők tehetők, a könyvjelzők kategóriákba rendezhetők.- Adobókocka ikonra kattintva véletlenszerűen kínál fel igeverseket.Ehhez a funkcióhoz a beállításoknál megadható, hogy csak Ó-,illetve csak az Újszövetségből adjon igéket.- Igevers megosztásárakész különféle arra alkalmas programokkal.- A megjelenítés stílusarészletesen állítható a témák és a betűméret változtatásával.Azapplikáció motorjának fejlesztését és modernizálását a HungarianMinistries International támogatása tette lehetővé.Amennyiben Ön istámogatni szeretné fejlesztéseinket, megteheti a program"Támogatás" menüpontjában leírtak alapján imádsággal, ötletekkel,kritikákkal és esetleg anyagi vagy tárgyi segítséggel.This programdoes not require the newly revised International Version Biblerunning Android version of the basic functions to access internet,they also work offline.The newly revised text of InternationalVersion Bible was born more than 10 years of work as a result. Thistranslation of the Bible is designed to do a favor again for many,it is hard to follow, ornamented Karoli-read text, preserving theoriginal version of beauty and value.The audio portion of the NewTestament belongs. The Internet connection is required to listento.abilities:- Includes the complete, newly revised (2011)International Version Bible text.- The words of the New Testamentcan also read up Kali-Horvath Kalman interpretation of (> 30hours of audio, this function is still need an Internetconnection).- The full text of the Bible, words and word fragmentsmay be found, and the search can be filtered from the Old and NewTestament.- The verse can be made to bookmarks, bookmarks, sortedinto categories.- Clicking the dice icon with a random word poetry.For this function in the settings you can specify that only the OldTestament and the New Testament only add verbs.- Word Poetry isready to share a variety of suitable programs.- The display stylecan be adjusted in detail the issues and changing the font size.Theapplication engine to improve and support the Hungarian MinistriesInternational made it possible.If you would like to support ourdevelopments, you can do under the program as "Support" section ofprayers, ideas, criticisms and possible financial or materialassistance.
Krisztusért mindent 3.2.6 APK
Ez a program az Oswald Chambers (1874–1917; skót, baptistalelkipásztor és tanító) ismert áhítatoskönyvének (My Utmost for HisHighest) magyar nyelvű alkalmazása. Bárhol és bármikor lehetőségetbiztosít a Biblia olvasására, alapvető funkciói nem igényelnekinternetkapcsolatot, offline is működnek. Az újonnan revideáltKároli-Biblia szövegét tartalmazza. E bibliafordítás célja, hogyújra kedvet csináljon a sokak számára már nehezen követhető,veretes Károli-szöveg olvasásához, megőrizve az eredeti verziószépségét és értékeit. Az újszövetségi részéhez hangoskönyv istartozik. A meghallgatásához internetkapcsolatszükséges.Képességek:- Tartalmazza a teljes, újonnan revideált(2011) Károli-Biblia szövegét.- Tartalmazza Oswald Chambersnaponkénti áhítatait.- A napi áhítatoknál jelzett igeszakasztérintésre kikeresi a Szentírásból.- Az Újszövetség igéit fel istudja olvasni Káli-Horváth Kálmán tolmácsolásában (>30 órányihanganyag; e funkcióhoz egyelőre internetkapcsolat szükséges).- ABiblia szövegében teljes szavakra és szótöredékekre is rá lehetkeresni, és a keresést szűrni lehet az Ó- és Újszövetségre is.- Azigeversekhez könyvjelzők tehetők, a könyvjelzők kategóriákbarendezhetők.- A dobókocka ikonra kattintva véletlenszerűen kínálfel igeverseket. Ehhez a funkcióhoz a beállításoknál megadható,hogy csak Ó-, illetve csak az Újszövetségből adjon igéket.- Igeversmegosztására kész különféle arra alkalmas programokkal.- Amegjelenítés stílusa részletesen állítható a témák és a betűméretváltoztatásával.Az applikáció motorjának fejlesztését a HungarianMinistries International támogatása tette lehetővé.Amennyiben Ön istámogatni szeretné fejlesztéseinket, megteheti a program"Támogatás" menüpontjában leírtak alapján imádsággal, ötletekkel,kritikákkal és esetleg anyagi vagy tárgyi segítséggel.This programis Oswald Chambers (1874-1917; Scotland, a Baptist pastor andteacher) use of the Hungarian language known áhítatoskönyvének (MyUtmost for His Highest). Whenever and wherever an opportunity toread the Bible, the basic functions do not require internetconnection to operate offline. The newly revised text ofInternational Version Bible. This translation of the Bible isdesigned to do a favor again for many, it is hard to follow,ornamented Karoli-read text, preserving the original version ofbeauty and value.The audio portion of the New Testament belongs.The Internet connection is required to listen to.abilities:-Includes the complete, newly revised (2011) International VersionBible text.- Oswald Chambers Includes daily áhítatait.- The passagemarked daily touch áhítatoknál search the Scriptures.- The words ofthe New Testament can also read up Kali-Horvath Kalmaninterpretation of (> 30 hours of audio, this function is stillneed an Internet connection).- The full text of the Bible, wordsand word fragments may be found, and the search can be filteredfrom the Old and New Testament.- The verse can be made tobookmarks, bookmarks, sorted into categories.- Clicking the diceicon with a random word poetry. For this function in the settingsyou can specify that only the Old Testament and the New Testamentonly add verbs.- Word Poetry is ready to share a variety ofsuitable programs.- The display style can be adjusted in detail theissues and changing the font size.The application developmentengine of the Hungarian Ministries International support has madeit possible.If you would like to support our developments, you cando under the program as "Support" section of prayers, ideas,criticisms and possible financial or material assistance.
Isten ígéreteinek tárháza 3.2.6 APK
Ez a program az C. H. Spurgeon ismert áhítatoskönyvének (Faith'sCheckbook) magyar nyelvű alkalmazása. Charles Haddon Spurgeon(1834–1892) angol, baptista prédikátor volt, akit a „prédikátorokfejedelmeként” szoktak emlegetni. Az alkalmazás segítségével az évminden napján általa írt elmélkedéseket olvashatunk. Bárhol ésbármikor lehetőséget biztosít a Biblia olvasására, alapvetőfunkciói nem igényelnek internetkapcsolatot, offline is működnek.Az újonnan revideált Károli-Biblia szövegét tartalmazza. Ebibliafordítás célja, hogy újra kedvet csináljon a sokak számáramár nehezen követhető, veretes Károli-szöveg olvasásához, megőrizveaz eredeti verzió szépségét és értékeit. Az újszövetségi részéhezhangoskönyv is tartozik. A meghallgatásához internetkapcsolatszükséges.Képességek:- Tartalmazza a teljes, újonnan revideált(2011) Károli-Biblia szövegét.- Tartalmazza C. H. Spurgeonnaponkénti áhítatait.- A napi áhítatoknál jelzett igeszakasztérintésre kikeresi a Szentírásból.- Az Újszövetség igéit fel istudja olvasni Káli-Horváth Kálmán tolmácsolásában (>30 órányihanganyag; e funkcióhoz egyelőre internetkapcsolat szükséges).- ABiblia szövegében teljes szavakra és szótöredékekre is rá lehetkeresni, és a keresést szűrni lehet az Ó- és Újszövetségre is.- Azigeversekhez könyvjelzők tehetők, a könyvjelzők kategóriákbarendezhetők.- A dobókocka ikonra kattintva véletlenszerűen kínálfel igeverseket. Ehhez a funkcióhoz a beállításoknál megadható,hogy csak Ó-, illetve csak az Újszövetségből adjon igéket.- Igeversmegosztására kész különféle arra alkalmas programokkal.- Amegjelenítés stílusa részletesen állítható a témák és a betűméretváltoztatásával.Az applikáció motorjának fejlesztését a HungarianMinistries International támogatása tette lehetővé.Amennyiben Ön istámogatni szeretné fejlesztéseinket, megteheti a program"Támogatás" menüpontjában leírtak alapján imádsággal, ötletekkel,kritikákkal és esetleg anyagi vagy tárgyi segítséggel.This programis the use of the Hungarian language C. H. Spurgeon knownáhítatoskönyvének (Faith's Checkbook). Charles Haddon Spurgeon(1834-1892) was an Englishman, a Baptist preacher, who was the"prince of preachers as" are mentioned. This application allowsreflection on every day of the year written by him can be found.Whenever and wherever an opportunity to read the Bible, the basicfunctions do not require internet connection to operate offline.The newly revised text of International Version Bible. Thistranslation of the Bible is designed to do a favor again for many,it is hard to follow, ornamented Karoli-read text, preserving theoriginal version of beauty and value.The audio portion of the NewTestament belongs. The Internet connection is required to listento.abilities:- Includes the complete, newly revised (2011)International Version Bible text.- Includes C. H. Spurgeon dailyáhítatait.- The passage marked daily touch áhítatoknál search theScriptures.- The words of the New Testament can also read upKali-Horvath Kalman interpretation of (> 30 hours of audio, thisfunction is still need an Internet connection).- The full text ofthe Bible, words and word fragments may be found, and the searchcan be filtered from the Old and New Testament.- The verse can bemade to bookmarks, bookmarks, sorted into categories.- Clicking thedice icon with a random word poetry. For this function in thesettings you can specify that only the Old Testament and the NewTestament only add verbs.- Word Poetry is ready to share a varietyof suitable programs.- The display style can be adjusted in detailthe issues and changing the font size.The application developmentengine of the Hungarian Ministries International support has madeit possible.If you would like to support our developments, you cando under the program as "Support" section of prayers, ideas,criticisms and possible financial or material assistance.
A kegyelem harmatja 3.2.7 APK
Ez a program Cseri Kálmán (1939–2017; magyar reformátuslelkipásztor) áhítatoskönyvének applikációja, mely A kegyelemharmatja címen jelent meg 2011-ben a Harmat Kiadónál. Az év 365napjára szolgál lelki elemózsiával, s nagypéntekre, mennybemenetelnapjára, valamint pünkösdre is. Bárhol és bármikor lehetőségetbiztosít a Biblia olvasására, alapvető funkciói nem igényelnekinternetkapcsolatot, offline is működnek. Az újonnan revideáltKároli-Biblia szövegét tartalmazza. E bibliafordítás célja, hogyújra kedvet csináljon a sokak számára már nehezen követhető,veretes Károli-szöveg olvasásához, megőrizve az eredeti verziószépségét és értékeit. Az újszövetségi részéhez hangoskönyv istartozik. A meghallgatásához internetkapcsolatszükséges.Képességek:- Tartalmazza Cseri Kálmán: A kegyelemharmatja – áhítatok az év minden napjára című áhítatoskönyvszövegét.- Tartalmazza a teljes, újonnan revideált (2011)Károli-Biblia szövegét.- Az Újszövetség igéit fel is tudja olvasniKáli-Horváth Kálmán tolmácsolásában (>30 órányi hanganyag; efunkcióhoz egyelőre internetkapcsolat szükséges).- A Bibliaszövegében teljes szavakra és szótöredékekre is rá lehet keresni,és a keresést szűrni lehet az Ó- és Újszövetségre is.- Azigeversekhez könyvjelzők tehetők, a könyvjelzők kategóriákbarendezhetők.- A dobókocka ikonra kattintva véletlenszerűen kínálfel igeverseket. Ehhez a funkcióhoz a beállításoknál megadható,hogy csak Ó-, illetve csak az Újszövetségből adjon igéket.- Igeversmegosztására kész különféle arra alkalmas programokkal.- Amegjelenítés stílusa részletesen állítható a témák és a betűméretváltoztatásával.Az applikáció motorjának fejlesztését a HungarianMinistries International támogatása tette lehetővé.Amennyiben Ön istámogatni szeretné fejlesztéseinket, megteheti a program"Támogatás" menüpontjában leírtak alapján imádsággal, ötletekkel,kritikákkal és esetleg anyagi vagy tárgyi segítséggel.This programCseri Kálmán (1939-2017; Hungarian Reformed pastor)áhítatoskönyvének trading application, which dew Grace appeared in2011 at the Dew Publishing. It serves 365 days of the yearelemózsiával spiritual and large Friday, Ascension Day andPentecost as well. Wherever and whenever an opportunity to read theBible, the basic functions do not require an Internet connection tofunction offline. The text contains the newly revised InternationalVersion Bible. The purpose of this translation of the Bible that dore-read the mood has been difficult to follow for many people,ornamented International Version text, preserving the beauty andvalues ​​of the original version.The New Testament audiobook alsoincludes part. The Internet connection is required to listento.abilities:- Includes Cseri Kálmán: The dew of grace - prayertext áhítatoskönyv on each day of the year.- Includes the full textof the newly revised (2011) International Version Bible.- you caneven read the New Testament words of Kali-Horváth Kálmáninterpretation of (> 30 hours of audio material, a pre-Internetconnection is required for this function).- the text of the Bible,you can look for whole words and word fragments also can filter andsort of the Old and New Testament as well.- The verse to be madebookmarks, organize your bookmarks into categories.- The dice arerandomly clicking on the icon on isolated verses. the settings canbe specified for this function that only Old Testament and the NewTestament only add verbs.- Word Poetry ready to share a variety ofsuitable programs.- The display style can detail the issues andchanging the font size.The application development support hasenabled the engine to the Hungarian Ministries International.If youwould like to support our developments, as described in the program"Support" section of prayers, ideas, criticisms and possiblefinancial or material assistance to do so.
Loading...