2.2.9 / July 10, 2018
(4.2/5) (4905)

Description

Mobile application of ABV Mail gives you easy access to yourcorrespondence.As with the desktop version and mobile app, you cancheck and read the new letters, write emails and be in constanttouch with your friends and business partners.

App Information ABV Mail

 • App Name
  ABV Mail
 • Package Name
  bg.abv.andro.emailapp
 • Updated
  July 10, 2018
 • File Size
  3.7M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  2.2.9
 • Developer
  „Нет Инфо” АД
 • Installs
  500,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Communication
 • Developer
  NetInfo AD, Sofia, 41, Christopher Columbus bul. fl.6, VAT# 202632567, Hristo Hristov
 • Google Play Link

ABV Mail Version History

Select ABV Mail Version :
 • 2.2.8 (41)
 • ABV Mail 2.2.8 APK File

  Publish Date: 2018 /5/20
  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  File Size: 3.8 MB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: 46ab12ab5e607ec706bf3e78cf1edf6886f091d1
  APK Signature: 0b87c0c128b0fa8f5c5ca09a6639eb109a7c1185

„Нет Инфо” АД Show More...

Sinoptik.bg 1.1 APK
Sinoptik.bg - прогноза за времето, навсякъде и по всяковреме.Sinoptik.bg е най-големият сайт за прогноза за времето вбългарското интернет пространство.Сайтът предоставя детайлнадесетдневна прогноза за 80 000 локации в цял свят.На Sinoptik.bgможете да се информирате и за условията за ски в най-големитебългарски зимни курорти, както и да видите картина от камерите напистите.Сега цялата информация от Sinoptik.bg е достъпна за васнавсякъде, където и да сте и по всяко време, чрез мобилното ниприложение за Android.Някои от любимите ни функционалности:- „Усещасе като“ температурна стойност;- Синхрон между фоново изображение исъстояние на времето в момента;- Почасова прогноза за следващите 24ч., с конкретни детайли за всеки час;- Детайлна 10-дневнапрогноза;- Бърз достъп до любими локации;- Ски условия в големитебългарски зимни курорти;- Картина от камери на пистите;- Състояниена пистите и съоръженията;- Карти на пистите;- Widget;Как даизползвате приложението:- Плъзнете екрана нагоре, за да видитедетайли за времето в момента;- Плъзнете екрана наляво, за дапреминете на 24-часова или 10-дневна прогноза;- Добавете любималокация чрез символа + в горния десен ъгъл;- Натиснете името награда за бързо превключване между любими локации;- За детайли законкретен ден или час - натиснете върху конкретния ред;- За дапуснете камера от конкретна местност, натиснете върху реда илималката камера вдясно;- Изкарайте пълното меню от символа в горнияляв ъгъл;Sinoptik.bg - weather, anywhere and anytime.Sinoptik.bglargest website weather forecast for Bulgarian Internet space.Thesite provides a detailed ten-day forecast for 80,000 locationsworldwide.On Sinoptik.bg you can inform and ski conditions in thebiggest Bulgarian ski resorts, and view pictures from cameras onthe slopes.Now all the information from Sinoptik.bg is available toyou wherever you are and at any time through our mobile app forAndroid.Some of our favorite features:- "Feels Like" temperaturevalue;- Synchronization between the background image and weatherconditions at the time;- Hourly forecast for the next 24 hours,with specific details for each hour;- Detailed 10 day forecast;-Quick access to favorite locations;- Ski conditions in majorBulgarian ski resorts;- Picture of cameras on the slopes;- State ofslopes and facilities;- Maps of slopes;- Widget;How to use theapplication:- Slide the screen upwards to view the details of thecurrent weather;- Slide the screen left to go on 24-hour or 10-dayforecast;- Add your favorite location by the + symbol in the upperright corner;- Click on the city name to quickly switch betweenyour favorite locations;- For details on a particular day or hour -click on this line;- To start the camera from a particular place,click on the row or small camera right;- Get the full menu of thesymbol in the upper left corner;
Vbox7 2.0.1 APK
---- НЕЩО СВЕЖО В ТЕЛЕФОНА ТИ ----Изтегли Vbox7 App и гледайпоследните епизоди на любимите си уеб сериали и реалити формати. Непропускай най-свежите и култови видеа от България и Vbox7 в Изборна Редактора и ТОП 40! Бъди в час с най-популярните музикалнипарчета и класации във Vbox7. Гледаш, коментираш и споделяш с 1клик! ---- ЗАЩО ДА ИЗТЕГЛИШ VBOX7 APP? ----▸ Фън без край - очакватте милиони видеа и часове забавление▸ Енджойвай ексклузивносъдържание, коментирай и споделяй с приятели▸ За да си в час каквогледат и за какво си говорят твоите хора
ABV Mail 2.2.9 APK
Mobile application of ABV Mail gives you easy access to yourcorrespondence.As with the desktop version and mobile app, you cancheck and read the new letters, write emails and be in constanttouch with your friends and business partners.
Gong.bg 1.0.27 APK
Gong.bg е лидер в областта на спортната информация в интернет.Сайтът предлага богато съдържание от актуални и ексклузивни новиниот света на спорта, широк избор от аудио и видео материали, модернавизия и уникални функционалности.Gong.bg се стреми да бъденай-актуалният и най-достоверен източник на спортни новини вбългарското уеб пространство, като освен информация от света набългарския и световен футбол, на Gong.bg може да откриете и богатосъдържание за спортове като тенис, волейбол, баскетбол, моторни,зимни и др. Коментарите в Gong.bg са дело на най-авторитетнитеспортни журналисти в България.Мисията на Gong.bg е да поднасяинформацията коректно и бързо.Вече приложението е и с Livescore зафутбол.Gong.bg is a leader in the field of sports information onthe Internet. The site offers rich content from current andexclusive news from the world of sports, a wide selection of audioand video materials, modern design and uniquefunctionalities.Gong.bg strives to be the most recent and mostreliable source of sports news in Bulgarian web space, plusinformation from the world of Bulgarian and world football, ofGong.bg can find rich content for sports such as tennis, volleyball, basketball, motor, winter and others. Comments Gong.bg are thework of the most respected sports journalists in Bulgaria.Gong.bgmission is to deliver the information correctly and quickly.Now theapplication is and Livescore for football.
Vesti.bg 1.0 APK
Vesti.bg е най-големият информационен сайтвБългария. Сайтът предлага богато съдържание, подбраноотпрофесионални редактори. Научете последните новини от Българияисвета, както и много любопитна информация.
Vesti.bg 1.0.27 APK
Vesti.bg - новини от България и света и...не само новини. Тук щенамерите най-актуалните теми от деня, авторски материали, човешкиистории, любопитна информация, илюстрирани с много снимки ивидео.Екипът на Vesti.bg се стреми да подбере най-интересното завас от света на политиката, финансите, шоубизнеса, и да го поднесепо интересен начин.Vesti.bg e информационен сайт, в който можете дапрочетете най-важните новини от деня, любопитни истории, да научитенови факти по занимателен начин, да разберете кои са топ темите всоциалните мрежи. Репортерите на Vesti.bg ще ви предложат репортажис видео от интересни събития в реално време и ще ви срещнат синтересни хора.Vesti.bg е и платформа, в която читателите могат даучастват в създаването на съдържанието чрез своите коментари, (асъщо и като ни изпращате ваши снимки и видеа, ако сте попаднали наинтересно събитие)Vesti.bg - news from Bulgaria and the world ...and not just news. Here you will find the current topics of the daycopyrighted material, human stories, infotainment, illustrated withmany photos and videos.Team Vesti.bg aims to select the mostinteresting for you from the world of politics, finance,entertainment, and present it in an interesting way.Vesti.bg einformative website where you can read the most important news ofthe day, curious stories, learn new facts entertaining way to findout which are the top topics on social networks.Reporters Vesti.bgwill offer video reports from interesting events in real time andyou meet interesting people.Vesti.bg is the platform in whichreaders can participate in the creation of content through theircomments (as well as send us your photos and videos if you comeacross an interesting event)
Gong Play 0.2.5 APK
Спортът – навсякъде с вас!Gong Play е платена платформа за онлайн излъчване на спортнисъбития, създадена за вас – феновете на спорта.Вие можете да гледате:• А Група на Българското футболно първенство• Английската Висша лига• Capital One Cup• FA Cup• Sky Bet Championship• Европейски квалификации 2016 (без срещите на националния отбор наБългария)• NBA• Боксови гала вечери• Формула 1• И още спортни събития!Приложението е идеално за динамичните хора, които не искат дапропускат нито едно спортно събитие и искат да гледатпредставянията на любимите си отбори и спортисти.Приложението Gong Play ви позволява да гледате стрийма вHQ.Моля, проверете с вашия интернет доставчик дали скоростта исвързаността му могат да поемат подобен капацитет.Приложението Gong Play ви предлага лесно заплащане – чрезабонаментни планове, платими чрез вашия акаунт за разплащане намобилния ви телефон.Препоръчваме да заплатите вашето спортно събитие или абонаментпоне 24 часа преди първия мач, който искате да гледате. Ако платитенепосредствено преди започване на мача/спортното събитие, не можеда гарантираме, че системата ще обработи навреме вашето плащане ище може да гледате безпроблемно избрания от вас мач.Можете да гледате по 6 мача от всеки кръг на А Група и 6 мача отвсеки кръг на Английската Висша лига и още 6 мача английски футбол.За повече информация и нови спортни събития, както и кои спортнисъбития ще бъдат излъчвани, вижте в Програма, тъй като са възможнипромени в програмата, които не зависят от Gong Play.В чужбина можете да гледате мачовете от А Група. Мачовете отВисшата лига, Capital One Cup, FA Cup, Sky Bet Championship, Евроквалификации 2016, NBA и Боксови гала вечери и други спортнисъбития не са разрешени за гледане извън България. При промяна, щеуведомяваме своевременно.Sport - anywhere withyou!Gong Play paid platform for online broadcasting of sports eventscreated for you - the fans of the sport.You can watch:• A group of Bulgarian football championship• English Premier League• Capital One Cup• FA Cup• Sky Bet Championship• European Qualifications 2016 (no meetings of the national team ofBulgaria)• NBA• Boxing gala dinners• Formula 1• And more sporting events!The application is ideal for dynamic people who do not want to missany sports event and want to watch the performances of theirfavorite teams and athletes.Gong Play application allows you to watch stream at HQ.Please check with your ISP whether the speed and connectivity itmay take a similar capacity.Gong Play app offers easy payment - through subscription plans,payable by payment to your account on your mobile phone.We recommend to pay your subscription or sporting event at least24 hours before the first match you want to watch. If you pay justbefore the start of the match / sporting event, we can notguarantee that the system will process your payment on time and youcan easily watch your chosen game.You can watch six games of each round of Group A and 6 games fromevery round of the Premier League and six more matches in Englishfootball. For more information and the latest sporting events andsporting events which will be broadcast refer to the program aspossible changes in the program that do not depend on GongPlay.Abroad you can watch the games from the A Group. Matches of thePremier League, Capital One Cup, FA Cup, Sky Bet Championship, Euro2016 qualifiers, NBA and boxing gala dinners and other sportingevents are not allowed to look outside Bulgaria. In case, we willbe informed in due course.
Dariknews.bg 1.0.27 APK
Dariknews.bg е сред лидерите в информационното обслужване вБългария. Darik предлага на читателите си бърза, точна и обективнаинформация за случващото се в страната и света, както и гледнитеточки, реакциите, коментарите и анализите към събитията и процеситеу нас и в чужбина. Авторските новини са запазена марка наDariknews.bg.Богатото информационно съдържание на Darik е плод наработата на редакторския екип на сайта и журналистите от Дарикрадио. Нашите потребители имат възможността да следят потока отновини и на местно ниво в 18 града на страната - София, Варна,Пловдив, Благоевград, Сливен, Хасково, Русе, Бургас, Габрово,Добрич, Шумен, Враца, Кюстендил, Плевен, Велико Търново, СтараЗагора, Кърджали и Разград.Потребителите на Darik могат да„погледнат“ към случващото се благодарение на своевременнопредставените видео и снимки към материалите от страната ичужбина.Освен сериозната и прецизна информация даваме на читателитеи доза развлечение, и усмивка чрез рубриката ни„Любопитно“.Dariknews.bg - oбективност, бързина, прецизност,богатство и разнообразие на информацията, винаги верни нажурналистическите принципи и на аудиторията си!Dariknews.bg is aleader in information services in Bulgaria. Darik offers readersfast, accurate and objective information about what is happening inthe country and the world, and the views, comments and analyzes theevents and processes at home and abroad. Copyright news trademarkDariknews.bg.The rich information content of Darik is the fruit ofthe work of the editorial staff of the site and journalists fromDarik Radio. Our users have the ability to monitor the flow of newsand locally in 18 cities of the country - Sofia, Varna, Plovdiv,Blagoevgrad, Sliven, Haskovo, Rousse, Bourgas, Gabrovo, Dobrich,Shumen, Vratsa, Kyustendil, Pleven, Veliko Tarnovo, Stara Zagora,Kardzhali and Razgrad.Users of Darik can "look" at what ishappening thanks to timely submitted videos and photos to thematerials from home and abroad.Besides serious and preciseinformation giving readers and a dose of fun and smile through therubric "curious."Dariknews.bg - obektivnost, speed, precision,richness and diversity of information always true to journalisticprinciples and your audience!

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.5 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress – Website & Blog Builder 5.3 APK
Manage or create your WordPress blog or website right from yourAndroid device: create and edit posts and pages, upload yourfavorite photos and videos, view stats and reply to comments.WithWordPress for Android, you have the power to publish in the palm ofyour hand. Draft a spontaneous haiku from the couch. Snap and posta photo on your lunch break. Respond to your latest comments, orcheck your stats to see what new countries today's readers arecoming from.WordPress for Android is an Open Source project, whichmeans you too can contribute to its development. Learn more athttps://apps.wordpress.com/contribute/.WordPress for Androidsupports WordPress.com and self-hosted WordPress.org sites runningWordPress 4.0 or higher.Need help with the app? Visit the forums athttps://android.forums.wordpress.org/forum/troubleshooting or tweetus @WPAndroid.
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
com.borninteractive.panda 3.13 APK
من خلال تطبيق بنده كن بالقرب من احتياجاتك .. تعرف على فروعنا،منتجاتنا، عروضنا وكل جديد أينما كنت وفي كل الأوقات. العروضالأسبوعية:عروض بنده وهايبربنده الأسبوعية في متناول يديك اينماكنت...تصفح مجموعة كبيرة من منتجات بنده على جهازك الذكي مباشرةً...كما يمكنك الاطلاع على أسعارها ومعلومات اضافية عنها.. هذا بالاضافةلمحرك البحث الذي يوفر لك امكانية معرفة أسعار المنتجات ومعلوماتاضافية عنها بلمسة واحده... قائمة المنتجات:سهولة التعرف على تفاصيلفئات المنتجاتانشاء قائمة مشتريات خاصة بكإضافة منتجات من فئات متنوعةلقائمة المشتريات ومشاركتها مع أشخاص و حسابات متعددة لمواقع التواصلالإجتماعي إضافة معلومات إضافية لمنتجات قائمة المشترياتتصفح المنتجاتبناءا على السعرتوفر خاصية تخصيص البحث عن منتج معين قائمةأصنافي:الآن باستطاعتكم انشاء قائمة أصنافك المفضلة في أي وقت لتجعلتسوقك داخل أسواقنا عملية سهلة وممتعة، كما يمكنك مشاركتها مع اي شخصآخر باستخدام مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي (واتساب، انستاجرام،الخ) محدد مواقع متاجر بنده وهايبربنده وبندتيتريد معرفة فرع بنده،هايبربنده أو بندتي الأقرب اليك؟ استخدم محدد مواقع أسواقنا، وبلمسةواحده، سيتم تحديد الفرع الأقرب عليك مع امكانية استعمال خرائط الجوالللوصول الى الفرع
Smule - The #1 Singing App 5.8.5 APK
Smule
Love music? With Smule, you can sing and make music with friendsand fans around the world! Karaoke solo or duet with people acrossthe globe. Sing duets with major artists like Ed Sheeran and LuisFonsi. Sing a cappella, solo or with a group. Dance or play alongto top hits. Use audio effects and video filters while singing yourfavorite karaoke songs. Try it free! Featured on EntertainmentTonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing karaokefree to millions of songs with music and lyrics. Karaoke anytime,anywhere.• Sing solo or duet to songs, sing a cappella, dance, playalong, or just enjoy the show!• Sound like a pro! Add polish toyour vocals with studio effects.• Use pitch correction forreal-time tuning while you sing. • Star in your own music video!Record your vocals first, then add any video that you create.•Apply video filters to make your recording look pro! Choose fromSelfie, Vintage, Black & White, Sepia, and Fight Club. • Addvisual effects, like smoke, bubbles and fireflies, to make yourrecording stand out even more. • Share your creation on our 50M+global platform to get discovered.• Upload your song to the SmuleSongbook for other singers to perform• Connect with Facebook tofind and karaoke with friends on Smule, as well as chat with othersingers!• Have a karaoke duet with top artists: Shawn Mendes, JasonDerulo, Train, Nick Jonas, Charlie Puth, James Arthur, Jessie J andmore! • Beat your singing score and sing like a karaoke pro! •Customize your profile page and pin your fave karaokes. With newsongs added daily, you’ll find your favorite songs and karaokehits. Choose from a huge karaoke songbook of Pop, R&B, Rock,Rap, Hip-Hop, Country, Latin, K-pop and more!Popular on Smule:SINGPOP HITS & KARAOKE BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* PlayThat Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’tLet Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Loveme Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendSING NEWCLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees*I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton*Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* BohemianRhapsody - QueenSING MUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and theBeast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - TheLittle Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen byDisney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see yourmust-sing karaoke jam? Upload to the SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe music is about more than justlistening—it's about creating, sharing, discovering, participatingand connecting with others. It’s the original social network withthe power to break down barriers, touch souls and bring peopletogether from all over the world. Join our global community ofmusic lovers. Sing karaoke or a cappella! Get discovered and getfans! Connect with Facebook to make music with friends! Try itfree.FIND YOUR VOICENo matter what kind of singer you are, you cansound amazing on Smule. Use mic effects and video filters toautotune, add reverb, and smooth over imperfections in yourrecordings. If you love karaoke, singing along to radio songs or acappella in the shower, dream of singing duets with pop stars, orsimply love music—try for free now! FOLLOW US and keep up with newmajor artists and featured singers onSmulehttp://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions? http://www.smule.com/support/sing#androidThis app hasbeen Superpowered