3.1.29 / February 15, 2018
(4.2/5) (4)
Loading...

Description

Bruk telefonen til å booke, kansellere eller sette deg påventeliste til gruppetimer hos Active Family. - Valgfrikalenderhendelse ved booking- Se informasjon om instruktørene-Nyheter fra Active FamilyMed vår app har du alltid tilgang tilonline booking, uansett hvor du befinner deg! Du har full oversiktover tilgjengeligheten på timene og du kan sjekke dinventelistestatus. Applikasjonen kan benyttes av ikke-medlemmer, mendu trenger medlemskap hos Active Family for å booke deg påtimer.Use your phone to rebook, cancel or put you on the waitinglist for group lessons at Active Family.- Optional calendar eventat booking- See information about the instructors- News from ActiveFamilyWith our app you always have access to online booking, nomatter where you are! You have full control over the availabilityof the hour and you can check your waiting list status.Theapplication can be used by non-members, but you need membership atActive Family to book you in hours.

App Information Active Family

Ibooking.no Show More...

Friskis Oslo 2.0.0 APK
Ibooking.no
Nå kan du bruke din Android-telefon eller tablet til å booke,kansellere eller sette deg på venteliste til gruppetimer hosFriskis og Svettis Oslo.Friskis og Svettis sin app inneholderkomplett Online booking, nyheter fra senteret, samt kart for åfinne fram til oss.Valgfri SMS-påminnelse ved booking.Appen erutviklet av Nils Halvard Lunde og Johannes Arctander Larsen hossmallsoft.com for iBooking.noSøkeord: Friskis og Svettis Oslo,trening, Oslo.Now you can use your Android phone or tablet to book,cancel or put you on the waiting list for group lessons withFriskis and Svettis Oslo.Friskis and Svettis its app containscomplete recreation, news center and a map to find us.Optional SMSreminder when booking.The app is developed by Nils Halvard Lundeand John Arctander Larsen at smallsoft.com for iBooking.noKeywords:Friskis and Svettis Oslo, training, Oslo.
[træ:n] Namsos 3.1.28 APK
Ibooking.no
Bruk telefonen til å booke, kansellere eller sette deg påventeliste til gruppetimer hos [træ:n] Namsos.- Valgfrikalenderhendelse ved booking- Se informasjon om instruktørene-Nyheter fra [træ:n] NamsosMed vår app har du alltid tilgang tilonline booking, uansett hvor du befinner deg! Du har full oversiktover tilgjengeligheten på timene og du kan sjekke dinventelistestatus. Appen kan benyttes av ikke-medlemmer, men dutrenger medlemskap hos [træ:n] Namsos for å booke deg på timer.Useyour phone to rebook, cancel or put you on the waiting list forgroup lessons with [thread: n] Namsos.- Optional calendar event atbooking- See information about the instructors- News from [thread:n] NamsosWith our app you always have access to online booking, nomatter where you are! You have full control over the availabilityof the hour and you can check your waiting list status.The app canbe used by non-members, but you need membership with [thread: n]Namsos to book you in hours.
ICON booking APK
Ibooking.no
Nå kan du bruke din Androidtelefon eller-tablet til å booke, kansellere eller sette deg på venteliste tilgruppetimer hos ICONs treningssenter.ICONs app inneholder komplett online booking, nyheter frasenteret, samt kart for å finne fram til oss.Valgfri SMS-påminnelse ved booking.Appen er utviklet av Nils Halvard Lunde og Johannes ArctanderLarsen hos smallsoft.com for iBooking.noStikkord: Trening, Training, Olso, Bekkestua, Lillestrøm,Stavanger, SandnesAppen sier den trenger tilgang til "lokasjon" når deninstalleres, men den bruker dette KUN når du 1) ser på kartet OG 2)velger å vise egen posisjon for å se du er i forhold til senteret.Og det behøver man jo ikke gjøre. Posisjonen lagres ikke noested.Now you can use yourAndroid phones or This Tablet to rebook, cancel or put you on thewaiting list for group lessons at ICON fitness.ICON app contains complete online booking, news from the Centre,as well as maps to find us.Optional SMS reminder when booking.The app was developed by Nils Halvard Lunde and John ArctanderLarsen at smallsoft.com for iBooking.noKey words: Exercise, Training, Olso, Bekkestua, Lillestrom,Stavanger, SandnesThe app says it needs access to the "Location" when it isinstalled, but it uses this ONLY when 1) see on the map AND 2)choose to show your position to see you are in relation to thecenter. And it is not necessary to the don'ts. The position is notstored anywhere.
Frisk Treningssenter Ølen 3.1.28 APK
Ibooking.no
Bruk telefonen til å booke, kansellere eller sette deg påventeliste til gruppetimer hos Frisk Treningssenter Ølen.- Valgfrikalenderhendelse ved booking- Se informasjon om instruktørene-Nyheter fra Frisk Treningssenter ØlenMed vår app har du alltidtilgang til online booking, uansett hvor du befinner deg! Du harfull oversikt over tilgjengeligheten på timene og du kan sjekke dinventelistestatus. Appen kan benyttes av ikke-medlemmer, men dutrenger medlemskap hos Frisk Treningssenter Ølen for å booke deg påtimer.Use your phone to rebook, cancel or put you on the waitinglist for group lessons with Fresh Fitness Ølen.- Optional calendarevent at booking- See information about the instructors- News fromthe Fresh Fitness ØlenWith our app you always have access to onlinebooking, no matter where you are! You have full control over theavailability of the hour and you can check your waiting liststatus.The app can be used by non-members, but you need membershipwith Fresh Fitness Ølen to book you in hours.
Moov booking 3.1.28 APK
Ibooking.no
Bruk telefonen til å booke, kansellere eller sette deg påventeliste til gruppetimer hos Moov.- Valgfri kalenderhendelse vedbooking- Se informasjon om instruktørene- Nyheter fra MoovMed vårapp har du alltid tilgang til online booking, uansett hvor dubefinner deg! Du har full oversikt over tilgjengeligheten på timeneog du kan sjekke din ventelistestatus. Appen kan benyttes avikke-medlemmer, men du trenger medlemskap hos Moov for å booke degpå timer.Use your phone to rebook, cancel or put you on the waitinglist for group lessons with Moov.- Optional calendar event atbooking- See information about the instructors- News from MoovWithour app you always have access to online booking, no matter whereyou are! You have full control over the availability of the hourand you can check your waiting list status.The app can be used bynon-members, but you need membership with Moov to book you inhours.
X Booking Åsane 3.1.28 APK
Ibooking.no
Bruk telefonen til å booke, kansellere eller sette deg påventeliste til gruppetimer hos X Åsane. Du kan også bestillepersonlig trener direkte fra appen.- Valgfri kalenderhendelse vedbooking- Se informasjon om instruktørene- Nyheter fra X ÅsaneMedvår app har du alltid tilgang til online booking, uansett hvor dubefinner deg! Du har full oversikt over tilgjengeligheten på timeneog du kan sjekke din ventelistestatus. Appen kan benyttes avikke-medlemmer, men du trenger medlemskap hos X Åsane for å bookedeg på timer.Use your phone to rebook, cancel or put you on thewaiting list for group lessons with X Åsane. You can also book apersonal trainer right from the app.- Optional calendar event atbooking- See information about the instructors- News from XÅsaneWith our app you always have access to online booking, nomatter where you are! You have full control over the availabilityof the hour and you can check your waiting list status.The app canbe used by non-members, but you need membership with X Åsane tobook you in hours.
Haugesund Aerobic Senter 3.1.34 APK
Ibooking.no
Bruk telefonen til å booke, kansellere eller sette deg påventeliste til gruppetimer hos Haugesund Aerobic. - Valgfrikalenderhendelse ved booking- Se informasjon om instruktørene-Nyheter fra Haugesund AerobicMed Haugesund Aerobic sin app har dualltid tilgang til online booking, uansett hvor du befinner deg! Duhar full oversikt over tilgjengeligheten på timene og du kan sjekkedin ventelistestatus. Applikasjonen kan benyttes av ikke-medlemmer,men du trenger medlemskap hos Haugesund Aerobic for å booke deg påtimer.Use your phone to rebook, cancel or put you on the waitinglist for group lessons at Haugesund Aerobic.- Optional calendarevent at booking- See information about the instructors- News fromHaugesund AerobicWith Haugesund Aerobic its app you always haveaccess to online booking, no matter where you are! You have fullcontrol over the availability of the hour and you can check yourwaiting list status.The application can be used by non-members, butyou need membership in Haugesund Aerobic to book you in hours.
SKOI 3.1.28 APK
Ibooking.no
Bruk telefonen til å booke, kansellere eller sette deg påventeliste til gruppetimer hos SKOI trening og helse.- Valgfrikalenderhendelse ved booking- Se informasjon om instruktørene-Nyheter fra SKOI trening og helseMed vår app har du alltid tilgangtil online booking, uansett hvor du befinner deg! Du har fulloversikt over tilgjengeligheten på timene og du kan sjekke dinventelistestatus. Appen kan benyttes av ikke-medlemmer, men dutrenger medlemskap hos SKOI trening og helse for å booke deg påtimer.Use your phone to rebook, cancel or put you on the waitinglist for group lessons with SKOI exercise and health.- Optionalcalendar event at booking- See information about the instructors-News from SKOI training and healthWith our app you always haveaccess to online booking, no matter where you are! You have fullcontrol over the availability of the hour and you can check yourwaiting list status.The app can be used by non-members, but youneed membership with SKOI exercise and health to book you in hours.
Loading...