1.2.28 / October 16, 2018
(3.4/5) (166)
Loading...

Description

Dołącz do rowerowej gry. Jedź rowerem, zdobywaj punkty, wygrywajnagrody. By w pełni wykorzystać możliwości aplikacji, przekonajswojego pracodawcę, zarządcę budynku czy uczelnię do organizacjiRowerowego Wyzwania w aplikacji Activy. Co jakiś czas pojawiają siętakże otwarte konkursy sponsorowane z cennymi nagrodami dlawszystkich. Poprzez dobrą zabawę Activy pomaga Ci zbudowaćmotywację do większej aktywności rowerowej, a przede wszystkim docodziennych przejazdów z i do pracy. Za każdy Twój przejazdotrzymujesz punkty - liczy się głównie frekwencja, a dopieropóźniej liczba kilometrów. Wejdź do gry - rywalizuj w rankingachindywidualnych i zespołowych, zdobywaj odznaki, odblokowuj nowepoziomy. Zapisuj przejazdy bez wyciągania telefonu z kieszeni!Funkcja Activy Magic sama wykryje kiedy zaczynasz jechać rowerem.Dopiero wtedy włącza GPS i zapisuje trasę. Technologia uczy siędrgań i ruchów Twojego telefonu, a nie pozycji GPS. Dlatego niewpływa to źle na baterię. Trasa będzie mniej dokładna, nawet do 500metrów, ale w grze Activy to bez znaczenia. Jeśli jeździsz rowerembardziej sportowo, zachęcamy do integracji Activy z Twoim kontem wStrava. [PL] Ważne: Apple Inc w żaden sposób nie wspiera (wszczególności nie w roli sponsora) organizacji gry rowerowej waplikacji Activy. [EN] Disclaimer: Apple Inc is not involved in anyway (incl. sponsorship) with the bicycle contests organized inActivy app. Join a cycling game. Ride your bike, earn points, winprizes. To take full advantage of the application, see youremployer or university building manager for the organization ofCycling Challenges in the application ACTIVY. From time to timethere are also sponsored open competitions with valuable prizes forall. By having a good time ACTIVY helps you build motivation to bemore active cycling, and above all daily journeys to and from work.For every ride you get your points - mainly attendance counts, andonly later the number of kilometers. Get in the game - compete inindividual and team rankings, earn badges, unlocking new levels.Save rides without removing your phone from your pocket! ACTIVYMagic function itself detects when you start cycling. Only thenturn on the GPS and records the route. The technology learnsvibrations and movements of your phone, not your GPS position.Therefore, it does not affect badly the battery. The route will beless accurate, up to 500 meters, but in the game it does not matterACTIVY. If you drive a sports bike more, we encourage you tointegrate your account ACTIVY in Strava. [PL] Important: Apple Inc.in no way supports (in particular not as a sponsor) of organizationACTIVY cycling applications. [EN] Disclaimer: Apple Inc. is notInvolved in any way (incl. Sponsorship) with the bicycle contestsorganized in ACTIVY app.

App Information Activy

LeanCode Show More...

Activy 1.2.28 APK
LeanCode
Dołącz do rowerowej gry. Jedź rowerem, zdobywaj punkty, wygrywajnagrody. By w pełni wykorzystać możliwości aplikacji, przekonajswojego pracodawcę, zarządcę budynku czy uczelnię do organizacjiRowerowego Wyzwania w aplikacji Activy. Co jakiś czas pojawiają siętakże otwarte konkursy sponsorowane z cennymi nagrodami dlawszystkich. Poprzez dobrą zabawę Activy pomaga Ci zbudowaćmotywację do większej aktywności rowerowej, a przede wszystkim docodziennych przejazdów z i do pracy. Za każdy Twój przejazdotrzymujesz punkty - liczy się głównie frekwencja, a dopieropóźniej liczba kilometrów. Wejdź do gry - rywalizuj w rankingachindywidualnych i zespołowych, zdobywaj odznaki, odblokowuj nowepoziomy. Zapisuj przejazdy bez wyciągania telefonu z kieszeni!Funkcja Activy Magic sama wykryje kiedy zaczynasz jechać rowerem.Dopiero wtedy włącza GPS i zapisuje trasę. Technologia uczy siędrgań i ruchów Twojego telefonu, a nie pozycji GPS. Dlatego niewpływa to źle na baterię. Trasa będzie mniej dokładna, nawet do 500metrów, ale w grze Activy to bez znaczenia. Jeśli jeździsz rowerembardziej sportowo, zachęcamy do integracji Activy z Twoim kontem wStrava. [PL] Ważne: Apple Inc w żaden sposób nie wspiera (wszczególności nie w roli sponsora) organizacji gry rowerowej waplikacji Activy. [EN] Disclaimer: Apple Inc is not involved in anyway (incl. sponsorship) with the bicycle contests organized inActivy app. Join a cycling game. Ride your bike, earn points, winprizes. To take full advantage of the application, see youremployer or university building manager for the organization ofCycling Challenges in the application ACTIVY. From time to timethere are also sponsored open competitions with valuable prizes forall. By having a good time ACTIVY helps you build motivation to bemore active cycling, and above all daily journeys to and from work.For every ride you get your points - mainly attendance counts, andonly later the number of kilometers. Get in the game - compete inindividual and team rankings, earn badges, unlocking new levels.Save rides without removing your phone from your pocket! ACTIVYMagic function itself detects when you start cycling. Only thenturn on the GPS and records the route. The technology learnsvibrations and movements of your phone, not your GPS position.Therefore, it does not affect badly the battery. The route will beless accurate, up to 500 meters, but in the game it does not matterACTIVY. If you drive a sports bike more, we encourage you tointegrate your account ACTIVY in Strava. [PL] Important: Apple Inc.in no way supports (in particular not as a sponsor) of organizationACTIVY cycling applications. [EN] Disclaimer: Apple Inc. is notInvolved in any way (incl. Sponsorship) with the bicycle contestsorganized in ACTIVY app.
Revelo 1.2.4 APK
LeanCode
System wypożyczalni rowerów miejskich dedykowany dla parkówbiurowych. Cały proces wypożyczenia odbywa się z poziomu aplikacji,która współpracuje z zamkiem elektronicznym w rowerze. Z dostępnychjednośladów może korzystać każdy zarejestrowany pracownik.Aplikacja mobilna Revelo umożliwia m.in.: - Prostą rejestrację zapomocą kodu aktywacyjnego - Szybkie logowanie - Lokalizowanierowerów dostępnych w najbliższej okolicy - Możliwość łatwegowypożyczania rowerów nawet do 72 h (w zal. od zasad konkretnegosystemu) - Pozostawienie rowerów w bezpiecznym miejscu na tereniemiasta Twórcą Revelo jest The Bike Company – firma zajmująca siędostarczaniem kompleksowych usług z zakresu komunikacji rowerowejdla podmiotów prywatnych (consulting, bike sharing, eventy). Jakmożemy przekonać Cię do korzystania z naszej aplikacji i rowerów?Bądź wolny! Jedziesz gdzie chcesz, a rower zostawiasz przy jednym zwielu stojaków na mieście. Wybierz się na lunch, na spotkaniebiznesowe albo pojedź rowerem do domu i wróć następnego dnia dopracy. Stanie w korkach to nie dla Ciebie. Oszczędź czas poruszającsię w nowoczesny i ekologiczny sposób. Zapraszamy do korzystania znaszych rowerów! Bike rental system dedicated to urban parksoffice. The entire loan process is done with the application, whichworks with electronic locks on a bicycle. The availabletwo-wheelers can use every registered employee. The mobileapplication allows Revelo m.in .: - A simple registration using theactivation code - Quick Login - Locating bicycles available innearby destination - Easily bicycle loan up to 72 h (dep.Principles of a particular system) - Leaving the bike in a safeplace in the city Revelo is the creator of The Bike Company - acompany dedicated to providing comprehensive services in the fieldof cycling for private parties (consulting, bike sharing, events).How can we convince you to use our applications and bicycles? Befree! You're going where you want, and leave the bike at one of themany stands on the town. Take a lunch, a business meeting or a bikeTake home and return to work the next day. Standing in a trafficjam is not for you. Save time moving into a modern andenvironmentally sound manner. Feel free to use our bikes!
BeautyClick 1.0.0 APK
LeanCode
BeautyClick to aplikacja służąca do umawiania wizyt w salonachkosmetycznych, fryzjerskich, SPA oraz u freelancerów, którzy mogęprzyjechać i wykonać usługę u Ciebie w domu. BeautyClick niekorzysta z kalendarzy online tylko łączy Cię bezpośrednio zsalonami/ freelancer’ami, którzy wysyłają Ci dedykowanąofertę.Tylko 3 proste kroki do Twojego piękna:1. Otwórz aplikację,wybierz interesującą Cię usługę, ustaw lokalizację i termin (możeto być nawet sobota godz. 20, bo przecież musisz wyglądać piękniena wieczorne wyście, a w BeautyClick godziny otwarcia rządzą sięinnymi prawami ;)2. Poczekaj na oferty, które będą skierowanewyłącznie do Ciebie i wybierz tę najkorzystniejszą dla siebie.lokalizacja, cena, opinie o salonie/ freelancer’ze? Ty decydujeszco jest dla Ciebie najważniejsze.3. Ciesz się dedykowaną usługąpiękna w salonie albo u siebie w domu/ pracy, bo przecież liczyszsię TY! Po wykonaniu usługi, opłata zostanie pobrana poprzezwskazaną przez Ciebie płatność online, a rachunek otrzymasze-mailem.BeautyClick is an application for appointments in beautysalons, hairdressers, spa and at freelancers who can come andperform service at your home. BeautyClick does not use onlinecalendars only connects you directly with lounges / freelancer'amiwho send you a dedicated offer.Only 3 simple steps to yourbeautiful:1. Open the application, select the service thatinterests you, set the location and date (it can even be Saturdayhr. 20, because you need to look beautiful for the evening ye, andBeautyClick opening hours are governed by different rules;)2. Waitfor the offer, which will be directed only to you and choose themost advantageous for himself. location, price, hotel lounge /freelancer'ze? You decide what is most important to you.3. Enjoythe beauty of dedicated service in the salon or at home / work,because you matter YOU!After the service, the charge will be takenby you as indicated by the online payment, and the amount you willreceive an e-mail.
Loading...