1.0.0.7 / October 17, 2019
(4.1/5) (37)
Loading...

Description

Acupressure is an alternative medicine technique similar inprinciple to acupuncture. It is based on the concept of life energywhich flows through "meridians" in the body. In treatment, physicalpressure is applied to acupuncture points with the aim of clearingblockages in these meridians. Pressure may be applied by hand, byelbow, or with various devices. Some medical studies have suggestedthat acupressure may be effective at helping manage nausea andvomiting, for helping lower back pain, tension headaches, stomachache, among other things, although such studies have been found tohave a high likelihood of bias. Like many alternative medicines, itmay benefit from a placebo effect. This application provide yoututorial on how to use acupressure to face with some commondiseases.

App Information Acupressure Tutorial

VuKhuc Show More...

Security and Cryptography 1.0.0.8 APK
VuKhuc
Security and Cryptography is an application aimed to give you areference book about computer security trainning and knowledge incryptography with some handy tools in security. We provide some ofthese section: - CEH Lesson. - CEH tutorial flash card. - CEH Examquestions with answers and hints. - Cryptography tutorial. - Hashgenerator. - Http testing tool. (More topics will be updated soon)
Thước Lỗ Ban Toàn Thư 1.0.0.14 APK
VuKhuc
Phong thủy theo nghĩa gốc ai cũng biết là gió và nước. Chúng ta aicũng thấy gió quá thông thường mà ít ai để ý xem nó có ảnh hưởngđến cuộc sống chúng ta như thế nào. Tại sao giữa trưa hè chú bé mụcđồng chăn trâu vô tư đánh giấc dưới gốc cây giữa ruộng, xung quanhbốn bề gió lồng lộng mà chiều tỉnh dậy vẫn vô tư tỉnh táo? Tại saocũng chú bé mục đồng đó nếu một buổi trưa hè nào, về nhà nằm ngủ,khép cửa sổ lại 1 tí, chỉ để gió lùa cho hiu hiu mát thì sau giấctrưa tỉnh dậy lập tức bị trúng gió? Tại sao có hiện tượng trúnggió? Tại sao nằm giữa đồng gió tứ bề lại không bị trúng gió? Cònnằm bị 1 chút hơi gió lùa lại trúng gió sinh bệnh? Gió là chỉ có 1loại chứ đâu có nhiều loại: gió độc, gió lành như chúng ta thườngquen gọi; vậy mà sao lúc thì làm chúng ta say sưa giấc nồng, lúclại làm chúng ta bệnh liệt giường? Lỗ Ban (hoặc) được xem là ông tổcủa nghề mộc và nghề xây dựng. Có nhiều huyền thoại về ông. Tươngtruyền, ông là người phát minh, sáng chế ra một loại thước tuântheo quy luật của âm dương ngũ hành. Nếu biết cách sử dụng và vậndụng nó trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta có thể thay đổi đượccuộc sống một cách bất ngờ. Phần mềm này ra đời nhằm mục đích giúpcho các bạn có thể dễ dàng tra cứu các kích thước theo thước LỗBan. Chúng tôi cố gắng đưa lên tất cả các loại thước Lỗ Ban màchúng tôi sưu tầm được nhằm giúp các bạn có thể tra cứu dễ dàng. Lýdo vì sao lại có nhiều loại thước đến thế? Đó là một câu hỏi lớn.Tương truyền thước Lỗ Ban chính là một loại thước mà theo đó đã đưacác cách đó theo bát quái hình tròn về thành đường thẳng. Trãi quabề dày lịch sử, có nhiều biến thể và nhiều cách đo. Để biết thướcnào là chính xác và dùng vào mục đích gì, sử dụng thế nào, chúng tachỉ có thể dựa vào kinh nghiệm của người đi trước và theo nghiệm lýcủa bản thân. Trong phần mềm, chúng tôi cũng cố gắng đưa thêm cácbài tham khảo để giúp các bạn có thể dễ dàng tra cứu kinh nghiệmcủa người xưa và các quá trình nghiên cứu khảo nghiệm của người đitrước nhằm phần nào giúp các bạn lựa chọn cho đúng với nhu cầu củamình Hỗ trợ các loại thước: - Thước Lỗ Ban 42.9 cm (dương trạch) -Thước Lỗ Ban 46 cm - Thước Lỗ Ban 48 cm - Thước Lỗ Ban 51 cm -Thước Lỗ Ban 52 cm - Thước Lỗ Ban 52.2 cm - Thước Lỗ Ban 38.8 cm(âm phần) - Thước Đinh Lan Xích 39 cm (âm phần) Feng shui in thesense that everyone knows the origin of wind and water. We all toooften see the wind, but little attention to how it can affect ourlives like. Why summer noon shepherds herd boy carefree rated sleepunder a tree between the field, around four surface winds thatafternoon remain indifferent waking consciousness? Why is the boyshepherds if a summer afternoon yet, go home to sleep one littlewindow closed, leaving only a tiny whispering cool drafts forlunch, then sleep, wakes up instantly hit by the wind? Why haveapoplexy phenomenon? Why wind between peer was not hit by the wind?There was one little lie back slightly drafty wind hitpathogenesis? Wind is only one kind but where there are many kinds:wind exclusive, fresh wind as we are wont to call; but why do wesometimes drunk her sleep, sometimes make us sick in bed? Lu Ban(or) is considered the father of carpentry and constructionbusiness. There are many legends about him. Legend has it, he isthe inventor, invented a ruler comply with the law of the fiveelements of yin and yang. If you know how to use and apply it inour daily lives, we can change life in an unexpected way. Thissoftware aims to help launch for you can easily lookup the sizeaccording to Lu Ban feet. We try to put up all kinds of Lu Ban feetthat we collected to help you can easily lookup. The reason whythere were so many kinds of size? That's a great question. Lu Banfeet Legend is a drug which has been put under the bagua is acircle on a straight line. Trai through history, there are manyvariations and ways to measure. To know the exact size and is usedfor what purpose, how to use, we can only rely on the experience oftheir predecessors and according to their own experience base. Insoftware, we also try to add these references to help you caneasily look up the experience of the past and the process ofresearch of predecessors assay to somewhat help you choose fortheir right to demand Support all size: - Lu Ban Ruler 42.9 cm(positive scouts) - Lu Ban Ruler 46 cm - Lu Ban Ruler 48 cm - LuBan Ruler 51 cm - Lu Ban Ruler 52 cm - Lu Ban Ruler 52.2 cm - LuBan Ruler 38.8 cm (audio section) - Ding Lan Red Ruler 39 cm (audiopart)
Tử vi toàn thư 1.0.0.42 APK
VuKhuc
Đã từ lâu, con người luôn mong ước được vén bức màn bí mật về cuộcđời, số phận cũng như vận mệnh của mình. Với sự trợ giúp của bộ mônTử Vi, chúng ta có thể phần nào khám phá được những bí mật này. Mụctiêu chúng tôi xây dựng phần mềm này là để giúp các bạn có thể tựhọc và luận giải về tử vi. Chương trình bao gồm: - Phần mềm giúp ansao tử vi một cách nhanh chóng và chính xác. - Có thể zoom thiênbàn để nhìn cho rõ. - Có an các sao lưu và tính hạn cửu diệu đểtiện luận đoán. - Có thể lưu lại các lá số để dễ dàng tra cứu lạivề sau. - Những tài liệu nghiên cứu về tử vi giúp bạn đọc tự học vàluận giải một lá số. Với ứng dụng này, tác giả hy vọng các bạn cóthể tìm hiểu và luận giải lá số tử vi một cách nhanh chóng, dễ dàngvà chính xác For a long time, people have always wished to uncoverthe mystery of their lives, fate and destiny. With the help ofAstrology, we can somehow discover these secrets. Our goal ofbuilding this software is to help you learn and interprethoroscopes yourself. The program includes: - Software helps tohoroscope horoscope quickly and accurately. - Can zoom in to thetable to see clearly. - Have secure backups and calculate the magiclimit to make it easy to guess. - Can save the numbers for easyretrieval later. - Horoscopes help readers to self-study andinterpret a number. With this application, the author hopes you canlearn and interpret horoscopes quickly, easily and accurately.
Knit and Crochet tutorial 1.0.0.16 APK
VuKhuc
Tutorial of knit and crochet. Include lesson from beginning tointermediate level - Easy to study lesson - Step by step frombeginning to intermediate level with tutorial image
Phong thủy toàn thư 1.0.0.59 APK
VuKhuc
Tổng hợp các kiến thức về phong thủy, bao gồm: - Xem cung mệnh, cáchướng tốt, xấu. - La bàn giúp xác định hướng, cung tốt xấu. - Cáckiến thức chung về phong thủy, hướng nhà. - Các thế sát cần tránhvà cách hóa giải. - Các vật phầm phong thủy, ý nghĩa và cách sửdụng. - Các loại văn khấn. - Tra cứu số tài khoản/điện thoại. Ứngdụng này là tập hợp các kinh nghiệm của người xưa về phong thủy dựatrên học thuyết âm dương ngũ hành. Tác giả hy vọng phần nào có thểgiúp các bạn tìm hiểu, học hỏi và sử dụng, ứng dụng phong thủy vàocuộc sống hàng ngày một cách hiệu quả nhất. Summary of feng shuiknowledge, including: - See supply destiny, good and baddirections. - Compass helps determine the direction, good and badsupply. - General knowledge about feng shui, home direction. - Thepolice should avoid and resolve. - Feng shui objects, meaning andusage. - Types of vows. - Look up account / phone number. This appis a collection of ancient experiences of feng shui based on yinand yang Five Elements theory. The author hopes to partly help youlearn, learn and use, apply feng shui to daily life in the mosteffective way.
Bói bài toàn thư 1.0.0.31 APK
VuKhuc
Bói bài là một nghệ thuật dự toán tương lai thông qua ý nghĩa nhữngquân bài tây và bài tarot. Việc dự đoán này gần như là một côngthức. Tuy nhiên, đối với người học đạo thì ngoài việc luận đoántheo công thức, còn được ân điển, gia trì của thầy tổ thì hiểnnhiên việc chiêm đoán có phần khác hơn. Phần mềm này ra đời nhằmgiúp các bạn có thể xin một quẻ bói và luận giải được tương laithông qua một số công thức có sẵn một cách dễ dàng và nhanh chóng.Hiện nay phần mềm hỗ trợ các loại quẻ sau: - Bói quẻ cửu huyền thấttổ - Bói quẻ hằng ngày - Bói quẻ thời vận - Bói quẻ ngày sinh - Bóiquẻ tình yêu - Bói sự việc sắp đến. - Bói bài tarot. - Xem cunghoàng đạo bằng tarot. Tarot is an art of estimating future throughmeaningful cards and tarot west. This prediction is almost arecipe. However, for students, besides religion infer formula, alsograce, blessings of the teacher organization is obviously somewhatdifferent than divination. This software was born to help you canget a hexagram fortune and future interpretation through someformula available easily and quickly. Currently the softwaresupports the following types of cinnamon: - Tarot hexagram loudeternal mystery - Tarot daily hexagram - Tarot hexagram fortune -Tarot hexagram Birthday - Tarot hexagram love - Tarot things tocome. - Tarot tarot. - View zodiac by tarot.
Ca dao - tục ngữ 1.0.0.13 APK
VuKhuc
Ca dao, tục ngữ Việt Nam Ca dao, tục ngữ là niềm tự hào của dân tộcViệt Nam. Đây là một thể loại văn chương dân gian và được trãi quamột bề dày lịch sử của dân tộc. Với sự ra đời của ứng dụng này, tácgiả hy vọng có thể góp một phần công sức nhỏ bé để tổng hợp lạinhững thể loại văn chương này nhằm giúp người dùng thuận tiện trongviệc sử dụng cũng như tra cứu Chức năng: - Tìm kiếm ca dao, tục ngữtheo từ khóa do người dùng nhập - Phóng to, thu nhỏ - Font chữ mẫudùng trong giáo dục Nội dung: - Ca dao được chia ra các thể loạisau + Tình yêu quê hương, đất nước + Tình cảm gia đình, anh em +Tình yêu đôi lứa, vợ chồng + Quan hệ gia đình, xã hội + Lao động,kinh nghiệm sản xuất + Các bài đồng dao + Học hành, giáo dục, sựnghiệp + Văn hóa, phong tục, lịch sử + Chống phong kiến, đế quốc +Hài hước, châm biếm, than thân - Tục ngữ được sắp xếp theo thứ tựalphabet Folk songs, proverbs Vietnam Folk songs and proverbs arethe pride of the people of Vietnam. This is a literary genre Folkand was passed a long history of the nation. With the introductionof this application, the authors hope to contribute a little effortto summarize the literature aims to help users to conveniently useas lookup Functionality: - Search folk songs, proverbs by keywordentered by the user - Zoom in, zoom out - Font used in educationform Contents: - Ca dao is divided into the following categories     + Love the motherland, nation  + Emotional family, brothers   + Love couple,couple   + Family relations, social   + Labor,production experience   + The rhymes   +Learning, education, career   + Culture, traditions,history   + Anti-feudalism, imperialism   +Humor, satire, coal Friendly - Proverbs sorted in alphabeticalorder
Xem tướng toàn thư 1.0.0.13 APK
VuKhuc
Người xưa từng nói: "Họa hổ, họa bì, nan họa cốt. Tri nhân, tridiện, bất tri tâm". Câu nói này liệu có còn đúng nữa không khitrong tay chúng ta đã có những yếu quyết về thuật xem tướng. Phầnmềm này là kinh nghiệm của người xưa, trãi qua một bề dày lịch sửnghiệm lý mà đúc kết nên. Tác giả hy vọng thông qua phần mềm này,phần nào có thể giúp các bạn nắm được những điểm cơ bản của nghệthuật xem tướng cũng như có được câu trả lời cho việc "tri nhân"hay nói một cách khác là "tri thiên mệnh". Điểm nổi bật: - Giaodiện thân thiện - Trình bày dễ hiểu, gọn gàng - Phóng to, thu nhỏ -Di chuyển nhanh giữa các chương - Có thể đọc offline The ancientsused to say: "Painted tiger, graphics packages, spokes reinforced.Tri's, tri areas, any knowledge center". This statement is not trueanymore whether in hand when we had the vote on palmistry weak.This software is the experience of the past, undergone a longhistory of which summed up the experience. The author hopes thatthrough this software can somewhat help you grasp the basics of theart of physiognomy as well as get answers to the "knowledgeworkers" or in other words a "tri disasters par ". Highlights: -User friendly interface - Presentation understandable, succinct -Zoom in, zoom out - Move quickly between chapters - Can be readoffline
Loading...