4.0 / February 22, 2017
(4.2/5) (165)
Loading...

Description

Aero2Restarter Free umożliwia:- wyświetlanie kodu Captcha waplikacji (wyświetlana jest domyślna strona weryfikacyjna Aero2, cowpływa na większą niezawodność aplikacji i odporność na zmianywprowadzone w sposobie wyświetlania kodu przez Aero2 BDI),-wyświetlanie czasu pozostałego do pojawienia się kolejnego koduCaptcha,- wyświetlanie ilości danych, które można pobrać do końcadanej sesji,- wyświetlanie aktualnych prędkości wysyłanych ipobieranych danych przez mobilne połączenie internetowe,-wyświetlanie notyfikacji - ilość pozostałego czasu, oraz prędkośćpobierania i wysyłania widoczna jest po zminimalizowaniuaplikacji,- wibracja, gdy pozostało mniej niż 5 minut do końcasesji,- odgrywanie alarmu dźwiękowego, gdy nastąpi koniec sesji ikonieczne będzie przepisanie kodu Captcha,- opcja autostartuaplikacji po włączeniu urządzenia,- sprawdzanie, czy aktualnepołączenie internetowe zostało ustanowione za pośrednictwem sieciAero2 (szczególnie przydatne w przypadku urządzeń DUAL-SIM),-sprawdzanie aktualnego stanu połączenia internetowego,- obsługapakietów danych oferowanych przez Aero2.Aplikację udostępniam zadarmo, a w zamian wyświetlane są dwie reklamy - banner i oraz przywychodzeniu z aplikacji. Reklamy usuwa klucz Aero2RestarterAdFree.Wszystkie uprawnienia aplikacji są w ilości minimalnej,niezbędnej do działania aplikacji. Aplikacja nie korzysta z żadnychinformacji na temat urządzenia (oprócz wersji systemu Android), atym bardziej nie pobiera żadnych informacji na temat użytkownikaurządzenia. - Facebook: https://www.facebook.com/Aero2Restarter.Aero2Restarter Free enables:- Display of Captcha code in theapplication (the default display is Aero2 party verification,resulting in greater application reliability and resistance to thechanges in the display of the code by Aero2 BDI)- Displaying thetime remaining until the emergence of the next code Captcha,- Viewthe amount of data that can be downloaded to the end of thesession,- Displaying the current speed of outgoing and incomingdata by mobile Internet connection,- Display a notification - theamount of remaining time, and the speed of downloading anduploading is visible when you minimize the application,- Vibration,when less than 5 minutes to the end of the session,- Play an alarmsound, that at the end of the session and will need to rewrite codeCaptcha,- Optional startup applications when you turn on thedevice,- Checking whether the current Internet connection isestablished via a network Aero2 (especially useful for devicesDUAL-SIM)- Check the current status of the Internet connection,-Support data packages offered by Aero 2.I publish the applicationfor free, and in return displays two ads - a banner and as well aswhen exiting the application. Ads removes key Aero2RestarterAdFree.All rights application in the amount of the minimum requiredto operate the application. The application does not use anyinformation about the device (in addition to the version ofAndroid), and even more do not collect any information about theuser.- Facebook: https://www.facebook.com/Aero2Restarter.

App Information Aero2 Restarter Free

 • App Name
  Aero2 Restarter Free
 • Package Name
  com.kargoolek.aero2restarterfree
 • Updated
  February 22, 2017
 • File Size
  3.6M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  4.0
 • Developer
  kb.appsdesign
 • Installs
  5,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
  ul. Lisia 15 42-200 Częstochowa
 • Google Play Link

kb.appsdesign Show More...

Aero2 Restarter Free 4.0 APK
kb.appsdesign
Aero2Restarter Free umożliwia:- wyświetlanie kodu Captcha waplikacji (wyświetlana jest domyślna strona weryfikacyjna Aero2, cowpływa na większą niezawodność aplikacji i odporność na zmianywprowadzone w sposobie wyświetlania kodu przez Aero2 BDI),-wyświetlanie czasu pozostałego do pojawienia się kolejnego koduCaptcha,- wyświetlanie ilości danych, które można pobrać do końcadanej sesji,- wyświetlanie aktualnych prędkości wysyłanych ipobieranych danych przez mobilne połączenie internetowe,-wyświetlanie notyfikacji - ilość pozostałego czasu, oraz prędkośćpobierania i wysyłania widoczna jest po zminimalizowaniuaplikacji,- wibracja, gdy pozostało mniej niż 5 minut do końcasesji,- odgrywanie alarmu dźwiękowego, gdy nastąpi koniec sesji ikonieczne będzie przepisanie kodu Captcha,- opcja autostartuaplikacji po włączeniu urządzenia,- sprawdzanie, czy aktualnepołączenie internetowe zostało ustanowione za pośrednictwem sieciAero2 (szczególnie przydatne w przypadku urządzeń DUAL-SIM),-sprawdzanie aktualnego stanu połączenia internetowego,- obsługapakietów danych oferowanych przez Aero2.Aplikację udostępniam zadarmo, a w zamian wyświetlane są dwie reklamy - banner i oraz przywychodzeniu z aplikacji. Reklamy usuwa klucz Aero2RestarterAdFree.Wszystkie uprawnienia aplikacji są w ilości minimalnej,niezbędnej do działania aplikacji. Aplikacja nie korzysta z żadnychinformacji na temat urządzenia (oprócz wersji systemu Android), atym bardziej nie pobiera żadnych informacji na temat użytkownikaurządzenia. - Facebook: https://www.facebook.com/Aero2Restarter.Aero2Restarter Free enables:- Display of Captcha code in theapplication (the default display is Aero2 party verification,resulting in greater application reliability and resistance to thechanges in the display of the code by Aero2 BDI)- Displaying thetime remaining until the emergence of the next code Captcha,- Viewthe amount of data that can be downloaded to the end of thesession,- Displaying the current speed of outgoing and incomingdata by mobile Internet connection,- Display a notification - theamount of remaining time, and the speed of downloading anduploading is visible when you minimize the application,- Vibration,when less than 5 minutes to the end of the session,- Play an alarmsound, that at the end of the session and will need to rewrite codeCaptcha,- Optional startup applications when you turn on thedevice,- Checking whether the current Internet connection isestablished via a network Aero2 (especially useful for devicesDUAL-SIM)- Check the current status of the Internet connection,-Support data packages offered by Aero 2.I publish the applicationfor free, and in return displays two ads - a banner and as well aswhen exiting the application. Ads removes key Aero2RestarterAdFree.All rights application in the amount of the minimum requiredto operate the application. The application does not use anyinformation about the device (in addition to the version ofAndroid), and even more do not collect any information about theuser.- Facebook: https://www.facebook.com/Aero2Restarter.
Aero2 Restarter Serwer 1.2 APK
kb.appsdesign
Aero2Restarter Serwer jest częścią projektuAero2Restarter. Wersja Serwer może być zdalnie sterowana z innegourządzenia podłączonego do tej samej sieci - telefonu lub tableta(z systemem Android) lub zwykłego komputera (z systemem Windows lubLinux) za pomocą aplikacji Aero2 Restarter Klient. Aplikacja Klient(Android) można pobrać ze sklepu Google Play, natomiast wersja dlakomputerów dostępna jest na stronie domowej projektu.Funkcje wersji Serwer:- odbieranie poleceń od aplikacji Klient - restart, wyłączenieserwera, zmiana ustawień Serwera,- wysyłanie danych do aplikacji Klient - aktualne obciążeniemobilnego Internetu, informacja o Captcha, pozostały czas i ilośćmożliwych do pobrania danych w trakcie aktualnej sesji,- wyświetlanie kodu Captcha w aplikacji (wyświetlana jest domyślnastrona weryfikacyjna Aero2, co wpływa na większą niezawodnośćaplikacji i odporność na zmiany wprowadzone w sposobie wyświetlaniakodu przez Aero2 BDI),- restart połączenia internetowego jednym przyciskiem,- wyświetlanie czasu pozostałego do pojawienia się kolejnego koduCaptcha,- wyświetlanie ilości danych, które można pobrać do końca danejsesji,- wyświetlanie aktualnych prędkości wysyłanych i pobieranych danychprzez mobilne połączenie internetowe,- wybór metody restartu połączenia z siecią mobilną (po wpisaniukodu Captcha) - w zależności od wersji systemu Android na danymurządzeniu,- wyświetlanie notyfikacji - ilość pozostałego czasu, oraz prędkośćpobierania i wysyłania widoczna jest po zminimalizowaniuaplikacji,- odgrywanie alarmu dźwiękowego, gdy nastąpi koniec sesji ikonieczne będzie przepisanie kodu Captcha,- wybór strony do weryfikacji stanu Internetu - kilka na wypadek,gdy któraś będzie chwilowo niedostępna,- zmiana czasu odświeżania stanu Internetu.Usługa bezpłatnego dostępu do Internetu będzie dostępna do dnia21.12.2016r.Aplikacja nie zawiera reklam.Wszystkie uprawnienia aplikacji są w ilości minimalnej,niezbędnej do działania aplikacji. Aplikacja nie korzysta z żadnychinformacji na temat urządzenia (oprócz wersji systemu Android), atym bardziej nie pobiera żadnych informacji na temat użytkownikaurządzenia.WAŻNE UWAGI:1. Jest to pierwsza wersja aplikacji, więc proszę o uwagi jeśli cośnie działa. Wszystkie aplikacje testuję uprzednio na kilkuurządzeniach (fizycznych i emulatorach), ale ze względu na mnogośćprzeróżnych urządzeń jakiś błąd może się pojawić. Z aplikacjikorzystam osobiście na co dzień, więc stale monitoruję ewentualnezmiany po stronie Aero2. Błędy najlepiej zgłaszać poprzez mail(link na dole strony).2. Dual-SIM.W przypadku telefonów posiadających miejsca dwie karty SIM, należyprzetestować, czy po restarcie połączenia z poziomu aplikacjitelefon nadal wykorzystuje właściwą kartę do łączenia z Internetem.Jeśli po restarcie zostanie wykorzystana niewłaściwa karta, tonależy w miarę możliwości zamienić miejscami karty w telefonie lubdokonywać restartu połączenia ręcznie (poprzez ustawieniasieciowe).3. Aplikacja nie pozwala całkowicie "usnąć" urządzeniu (abyzagwarantować stały dostęp dla aplikacji Klient) oraz co jakiś czas(ok 10 min.) na chwilę włącza ekran urządzenia - opcję Serwer możnawyłączyć w ustawieniach programu,4. Serwerem można sterować z jednej aplikacji Klient. Możliwe jestużywanie większej ilości wersji Klient w sieci, ale może, tozakłócić zdalne sterowanie Serwerem (odbieranie danych z Serwerabędzie nadal działać prawidłowo dla wszystkich Klientów) i tylkojeden z Klientów będzie miał funkcję dominującą.Linki:- Facebook: https://www.facebook.com/Aero2Restarter ,- Klient (Android):https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kargoolek.aero2restarterklient,- Klient Java (Windows): http://kbfreelance.net/apps/download/Aero2Restarter.zip,- Klient Java (Windows): http://kbfreelance.net/apps/download/Aero2Restarter.deb, http://kbfreelance.net/apps/download/Aero2Restarter.jar.Aero2Restarter server ispart of the project Aero2Restarter. The server version can beremotely controlled from another device connected to the samenetwork - your phone or tablet (Android) or a standard PC (Windowsor Linux) using the application Aero2 Restarter Customer. Theclient application (Android) can be downloaded from the Google Playstore, while the version for PCs is available on the home page ofthe project.The server version features:- Receiving instructions from the client application - reboot,shutdown the server, change server settings,- Sending data to the client application - the current workloadmobile Internet, information about the Captcha, remaining time andamount of data that can be downloaded during the currentsession.- Display of Captcha code in the application (displays the defaultpage verification Aero 2, resulting in greater applicationreliability and resistance to the changes made in the display ofthe code by Aero2 BDI)- Restart the one-touch Internet connection,- Displays the time remaining until the emergence of the nextCaptcha code.- View the amount of data that can be downloaded to the end of thesession,- Display the current speed of data sent and received via mobileInternet connection,- The choice of method restart connection to the mobile network(after entering the Captcha code) - depending on the version ofAndroid on the device.- Display a notification - the amount of remaining time, and thespeed of downloading and uploading is visible when you minimize theapplication,- Play an audible alarm that at the end of the session and willneed to rewrite the Captcha code.- Choice parties to verify the status of the Internet - a fewsuggestions if either is temporarily unavailable.- Change the refresh time Internet status.The free access will be available until 21.12.2016r.The application does not contain advertisements.All powers applications in a minimum quantity, necessary tooperate the application. The application does not use anyinformation about the device (except version of Android), and themore does not receive any information about the user.IMPORTANT NOTES:1. This is the first version of the application, so please do ifsomething is not working. I test all applications previously onmultiple devices (physical and emulators), but because of themultitude of various devices an error may occur. With theapplication I use personally every day, so we constantly monitorany changes after the Aero2. Errors best to report via e-mail (seelink at bottom of page).2. Dual-SIM.For phones with two SIM cards space, you should test whether therestart connection from the phone application continues to use theappropriate adapter to connect to the Internet. If after a restartwill be used the wrong card, you should, if possible, swap the cardin the phone or make a call reboot manually (networksettings).3. The application does not allow completely "fall asleep" device(to ensure permanent access for customer applications) and at sometime (about 10 min.) Briefly turns on the device's screen - Serveroption can be turned off in the settings of the program,4. Server can be controlled from a single application by thecustomer. It is possible to use more version of the client on thenetwork, but it may disrupt remote control Server (receiving datafrom the server will continue to work correctly for all customers)and only one of the customers will be the dominant feature.Links:- Facebook: https://www.facebook.com/Aero2Restarter,- Client (Android):https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kargoolek.aero2restarterklient,- Java client (Windows): http://kbfreelance.net/apps/download/Aero2Restarter.zip,- Java client (Windows): http://kbfreelance.net/apps/download/Aero2Restarter.deb,http://kbfreelance.net/apps/download/Aero2Restarter.jar.
viaSTART 2.8 APK
kb.appsdesign
Jest to nieoficjalna aplikacja, któraumożliwia:● sprawdzanie aktualnego stanu konta viaAUTO poprzez połączenie zInternetem,● obsługa wszystkich umów zawartych na jednym koncie,● zapamiętanie ostatniej sesji - nie trzeba już wpisywać ponownieloginu i hasła, aby sprawdzić aktualne saldo konta (prośba oponowne zalogowanie pojawi się tylko w przypadku manualnegowylogowania lub zamknięcia sesji przez serwer),● zapamiętanie loginu i hasła (na życzenie) w bazie aplikacji(oczywiście w formie zaszyfrowanej),● przygotowanie gotowej wiadomości SMS w przypadku braku połączeniaz Internetem lub niedostępności strony obsługi klienta przezInternet,● sprawdzenie historii płatnych przejazdów oraz doładowań konta zmożliwością wyboru zakresu czasowego (rok) oraz konkretnegopojazdu,● zapamiętanie historii offline - możliwość oglądania historii bezdostępu do Internetu,● przeglądanie oficjalnej strony obsługi klienta z poziomuaplikacji.Ponadto w aplikacji dostępny jest lokalizator GPS,który:● posiada aktualną bazę punktów poboru opłat i stacji poboruopłat,● wyświetla informacje o pobliskim PPO lub SPO, odległości oraz otym, czy są dostępne bramki viaTOLL,● wyświetla aktualną prędkość (w fazie testów).Wersja PRO (po pobraniu klucza)● brak reklam,● uaktywnienie lektora dla komunikatów Lokalizatora GPS.Ważne uwagi:1. Aplikacja nie wysyła żadnych danych bez wiedzy użytkownika.Jedyny kontakt z Internetem polega na kontakcie ze stroną obsługiklienta oraz bazami współrzędnych ważnych miejsc na trasie.2. Aplikacja oferuje zapamiętanie loginu i hasła, ale przechowujete dane tylko i wyłącznie w urządzeniu użytkownika w formiezaszyfrowanej. Dodatkowo klucz szyfrujący generowany jestindywidualnie dla każdego urządzenia.3. Aplikacja nie pośredniczy w transakcji doładowania konta!Funkcjonalność w tym zakresie ograniczona jest do wyświetleniaoficjalnej strony obsługi klienta. Aplikacja nie widzi żadnychdanych wpisywanych w formularz doładowania konta! Jeśli Twoja kartanie posiada dodatkowych zabezpieczeń (np. hasła jednorazowe, hasłaSMS), to nie używaj jej w żadnym miejscu w Internecie! Ponadto mamświadomość, że wyłudzanie danych, to przestępstwo oraz wiem,że nikt w Internecie nie jest anonimowy :)4. Aplikacja oferuje zapisywanie historii przejazdów w bazie wurządzeniu użytkownika, jednak opcję tę można wyłączyć wustawieniach aplikacji (wtedy nie będzie dostępna historia offline,czyli bez dostępu do Internetu).Pozostałe uwagi:1. Aplikacja jest w fazie rozwoju, więc proszę o wyrozumiałość wprzyznawaniu gwiazdek.2. Propozycje nowych funkcjonalności proszę wysyłać na maila.3. Jeśli coś nie działa poprawnie:a) jeśli aplikacja niespodziewanie się zamknie najczęściej systemwyświetli okno z możliwością przesłania raportu - proszę to zrobić:)b) w przypadku, gdy coś się źle wyświetla, filtrowanie pojazdów lublat nie działa poprawnie - proszę o informację na maila wraz zezrzutem ekranu (jeśli to możliwe).4. W aplikacji wyświetlana jest reklama, ponieważ poświęciłem nanią sporo czasu, a oddaję za darmo :)Uprawnienia:● dostęp do Internetu: kontakt ze stroną obsługi klienta,pobieranie i aktualizacja listy PPO i SPO,● lokalizacja - niezbędne, aby uruchomić lokalizator GPS.słowa kluczowe: saldo konta, autostrada, bramki, bramka.This is an unofficialapp that lets you:& # 9679; check the current account balance viaAUTO through anInternet connection,& # 9679; handling all contracts concluded on oneaccount,& # 9679; remember the last session - do not have to retypeyour login and password to check the current account balance (askedto log in again appears only in the case of manual log off or closethe session by the server)& # 9679; remember username and password (on request) databaseapplication (of course in encrypted form)& # 9679; preparation of ready-SMS if there is no Internetconnection or unavailability of customer service pages on theInternet,& # 9679; check the history of paid trips and recharges youraccount with selectable time range (one year) and a specificvehicle,& # 9679; remember the history of offline - the ability to viewhistory without access to the Internet,& # 9679; browse the official website customer service fromwithin the application.In addition, the application is available GPS locator ,which:& # 9679; It has a current database of toll and tollstations.& # 9679; displays information about the nearby PPO or SPO,distance and whether or not they are available gatewayviaTOLL& # 9679; displays the current speed (in testingphase).The PRO version (after taking the key)& # 9679; no advertising,& # 9679; activate the reader for messages GPS locator.Important:1. The application does not send any data without the user'sknowledge. The only contact from the Internet is to contact thecustomer service side and the bases coordinate points on theroute.2. The application offers remember login and password, but storesthe data only at the user device in encrypted form. Additionally,the encryption key is generated individually for each device.3. The application does not mediate in the transaction account isloaded! The functionality in this area is limited to display theofficial website customer service. The application does not see anydata entered in the form recharges! If your card does not haveadditional security (eg. one-time passwords, passwords SMS), do notuse it anywhere on the web! In addition, I am aware that phishingis a crime, and I know that no one in Internet is not anonymous:)4. The application offers history for the database runs on theuser's device, but this option can be disabled in the application(if the story will not be available offline, or without access tothe Internet).Other notes:1. The application is under development, so please bear with us ingranting stars.2. Proposals for new functionality, please send an e-mail.3. If something is not working properly:a) if the application unexpectedly closes most common systemdisplays the possibility of sending the report - please do :)b) in case something bad displays, filtering vehicles or years isnot working correctly - please let us know at the email with ascreenshot (if possible).4. The application displays advertising, because I spent a lot oftime on it, and I give free :)Permissions& # 9679; Internet access: contact the customer service side,retrieving and updating the list of PPO and SOP& # 9679; location - necessary to launch a GPS locator.Keywords: account balance, highway, gateway, gateway.
LED Flashlight 1.1 APK
kb.appsdesign
Light and fast flashlight with most important features and widget.Demo version is available here:https://play.google.com/store/apps/details?id=net.kbappsdesign.latarkaleddemoMAINACTIVITY#1 button* single click turns flashlight on instantly,*long touch activates flashlight and turns off flashlight aftertouch release.#2 button + toggle button (activate proximity sensoror shake detector) * turns flashlight on/off by shake detector,*turns flashlight on/off by proximity sensor.#3 button* flash byscreen (with colour picker).OPTIONS:- enable/disable limit time offlashing to selected seconds (10, 30, 60, 120, 180, 300, 600s),-enable/disable vibration on flashlight on/off.WIDGET ON HOMESCREEN- turning flashlight on/off instantly.And thats's all! Simpleand fast! Size of application: less than 0.5MB!
PC Power Manager 1.7 APK
kb.appsdesign
Available features:★ shutdown / restart / suspend / hibernatecomputer over WiFi,★ live preview of bandwidth usage of selectednetwork adapter,★ live preview of current computer CPU usage,★schedule shutdown / restart / hibernate / suspend computer or sendcustom command:** at specified time,** using conditions (listedbelow).List of conditions:- if current network usage is below orabove specified speed [KB/s],- if current CPU usage is below orabove specified level [%],- after download/upload specified amountof data [MB],- after specified user inactivity [s] (Linux: installxprintidle package).★★★ PROversion:https://play.google.com/store/apps/details?id=net.kbappsdesign.pcpowermanagerkey-remove ads,- add widget for quick actions,- unlock advanced optionsfor actions (conditions).IMPORTANT NOTES:1. It is necessary toinstall client program on computer to communicate with this Androidapp.The program (the newest version: PC Power Manager v.1.7.) canbe downloaded from:★ Windows:https://www.dropbox.com/s/relpjqgdb2uj14g/PC%20Power%20Manager.zip?dl=0★Linux (tested: Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu):https://www.dropbox.com/s/8jjhwlud4yyz1ra/PC%20Power%20Manager.deb?dl=0★JAR file:https://www.dropbox.com/s/qispeoqkhla0k50/PC%20Power%20Manager.jar?dl=02.In the free version using advanced commands is limited, but you cancheck if applications are working with your devices.3. Ifeverything is working fine, you can fully unlock advanced commandsand remove ads by installing license key available here:https://play.google.com/store/apps/details?id=net.kbappsdesign.pcpowermanagerkey4.The applications was tested on:** Android version: 2.3.3, 4.1.2,4.4.2, 4.4.4, 5.0,** Windows: XP 32-bit, 7 64-bit, 8.0 64-bit,**Linux: Ubuntu 14.04 64-bit, Xubuntu 14.04 32-bit.5. This is a firstversion of application, so please let me know (by e-mail) whensomething is not working properly. BTW sorry for any misspelling orusing incorrect words in my translation - I'm writing in Englishonly from time to time. I tried to do my best... ufff :)SEO tags:power off, remote restart, remote suspend, remote sleep, remotehibernate, remote shutdown, remote hibernation, schedule power off,schedule shutdown, schedule restart, schedule hibernation, schedulesuspend, schedule sleep.
PC Power Manager PRO (key) 1.1 APK
kb.appsdesign
This is the license key for PC Power Manager application only.Youcan get and TEST (!) base applicationfrom:https://play.google.com/store/apps/details?id=net.kbappsdesign.pcpowermanagerThiskey will:★ remove any ads from application,★ unlock advancedfeatures:** shutdown/restart/hibernate/suspend computer (Windows orLinux based) at defined time or when applied conditions are true,**conditions: download/upload speed, CPU usage, total MBdownloaded/uploaded, user inactivity time,** send custom command.★unlock widget for home screen with quick actions.Thank you :)
Aero2 Restarter AdFree 2.0 APK
kb.appsdesign
Aplikacja działa jako klucz do wersji Aero2Restarter Free. Poinstalacji z aplikacji zostaną usunięte wszelkie reklamy.Aplikacjamoże także być traktowana, jako forma wsparcia dla autora programu;)Aero2Restarter Free do pobraniaz:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kargoolek.aero2restarterfreeTheapplication works as a key to version Aero2Restarter Free. Afterinstallation, the application will be removed from alladvertising.The application can also be regarded as a form ofsupport for the author of the program;)Aero2Restarter Free downloadfrom:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kargoolek.aero2restarterfree
Odcinkowy Pomiar Prędkości 1.93 APK
kb.appsdesign
Funkcje aplikacji: - automatyczny pomiar aktualnej średniejprędkości w czasie przejazdu przed obszar objęty odcinkową kontroląprędkości - aplikacja zna położenie kamer i włącza pomiar wmomencie przejazdu pod kamerą, a następnie zatrzymuje pomiar nakońcu odcinka pomiarowego, - wyświetlanie aktualnej prędkości nabazie sygnału GPS, - wyświetlanie aktualnego ograniczenia prędkościna danym odcinku, - wyświetlanie odległości do najbliższej kamery ido końca odcinka pomiarowego, - za pomocą przycisku można wybraćtyp pojazdu, jakim się poruszamy w danej chwili (na wieluodcinkach dozwolone prędkości dla pojazdów osobowych i ciężarowychróżnią się), - dopasowywanie ograniczenia prędkości do aktualnegoczasu (tj. zdarza się, że na danym odcinku obowiązuje innadozwolona prędkość w nocy i inna w dzień), - po przejeździe przezodcinek pomiarowy aplikacja wyświetla raport o uzyskanej średniejna danym odcinku, - aplikacja korzysta z aktualizowanej na bieżącobazy odcinków pomiarowych (lokalizacja kamer na podstawieoficjalnych danych CANARD), - możliwość zgłaszania nowych odcinkówpomiarowych, - możliwość wykonania ręcznego pomiaru średniejprędkości w dowolnym momencie - nie tylko na wyznaczonychodcinkach, - aplikacja komunikuje się za pomocą wibracji, sygnałówdźwiękowych i polskiego lektora, - okno aplikacji można ukryć(będzie działać "w tle") i korzystać w tym czasie z innychaplikacji (np. z nawigacji), - użycie przycisku "UKRYJ" powodujepojawienie się mini okienka, które jest widoczne na innychaplikacjach (np. do nawigacji). Uwagi: 1. Aplikacja korzysta zsygnału GPS i należy pamiętać o kilku ważnych szczegółach: *najdokładniejsze wskazania uzyskuje się dopiero po kilku minutachdziałania modułu GPS w Twoim urządzeniu, szczególnie, gdy moduł niebył używany przez kilka dni ("rozgrzanie" GPS może wtedy potrwaćnawet 12 minut), * wskazania prędkości z GPS, są zazwyczaj o ok.2-4 km/h mniejsze od wskazań prędkościomierza samochodu (przy czymwskazania GPS są bliższe rzeczywistej prędkości), * należybrać poprawkę na naturalny błąd pomiaru sygnału GPS (jakośćurządzenia, zakłócenia, "widoczność" satelitów w danym miejscu) inajbezpieczniej jest utrzymywać prędkość nieco poniżej średniej zGPS, 2. Niektóre kamery są jeszcze nieaktywne, ale kierowcy niezostaną powiadomieni, kiedy pomiar na danym odcinku zostanieuruchomiony - najlepiej po prostu jeździć z dozwoloną prędkością :)3. Proszę zgłaszać uwagi na adres e-mail i przy okazji proszę owyrozumiałość w wystawianiu ocen ;) Application features: -automatic measurement of the current average speed during thepassage from the zone covered by the piecewise speed control - anapplication knows the position of the camera and includes measuringthe time passing under the camera, then takes the measurement atthe end of the measuring section, - displaying the current speedbased on the GPS signal, - displaying the current speed limit onthe stretch, - display of distance to the nearest camera and theend of the measuring section, - using button, you can select thetype of vehicle you are moving at the moment (in many sectionspermitted speed for passenger vehicles and trucks vary) - matchingthe speed limit for the current time (ie., It happens that at agiven distance, a different speed limit at night and another day) -after passing through the measuring section, the applicationdisplays a report on the average obtained in a given episode, -application uses the database up to date measuring sections(location of cameras on the basis of official data CANARD) - theopportunity to submit new episodes of measurement, - the ability toperform manual measurement of the average speed at any time - notonly on the designated sections - application communicates throughvibration, sound signals and Polish lector - application window canbe hidden (it will run "in the background"), and use this time inother applications (eg. Navigation) - using the "HIDE" brings upmini-window that is visible in other applications (eg. Fornavigation). Comments: 1. The application uses the GPS signal andyou should remember a few important details: * The most accurateindication is obtained only after a few minutes of operation GPS inyour device, especially if the module has not been used for severaldays ( "warm-up" GPS can then take up to 12 minutes). * GPS speedindication, they are usually approx. 2-4 km / h less than thespeedometer of the car (the GPS readings are closer to the actualspeed). * Amendment should be taken to the natural measurementerror of the GPS signal (the quality of the device, interference,"visibility" of satellites in a given place) and safest way is tomaintain a speed slightly below average with GPS 2. Some camerasare still inactive, but the driver will not be notified when themeasurement on a given section will be launched - best just todrive at the speed limit :) 3. Please provide comments to thee-mail address and by the way, please bear with us in the issuingof ratings;)
Loading...