1.1.9 / October 8, 2018
(3.4/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

AGS One application is a reporting solution, built for AGS One andaccording to its needs and requirements. The application allows theemployees to track their activities and view real-time information24/7. The AGS One application allows the full task control andoverview, according to the customer’s requirements. The real-timereporting and Dashboard availability allows managers to access andanalyse different and more in-depth information for each customer.AGS One system is specifically developed to meet the needs of AGSOne and access to it will be granted to its customers and employeesonly.

App Information AGS One

 • App Name
  AGS One
 • Package Name
  com.dsi.agsone
 • Updated
  October 8, 2018
 • File Size
  10M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.1.9
 • Developer
  Developing Software Innovations Ltd
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
 • Google Play Link

Developing Software Innovations Ltd Show More...

EfmAudit 8.0.0 APK
The application allows customer audits to be carried out 24/7.EfmAudit has different levels of access, allowing full task controland overview. The powerful report engine and its customvisualization is a great tool for users and its customers. Thedashboard is designed to reflect the current KPI levels and analysethe data.
CAR 8.6.2 APK
Cordant Audit & Reporting application is an auditing solution,built for Cordant Cleaning and according to its needs andrequirements. The application allows the auditors to carry auditsand view real-time information 24/7. The CAR application allows thefull task control and overview, according to the customer’srequirements and current KPI. The real-time reporting and Dashboardavailability allows the auditors and managers to access and analysedifferent and more in-depth information for each customer. The CARsystem is specifically developed to meet the needs of CordantCleaning and access to it will be granted to its customers andemployees only.
AGS One 1.1.9 APK
AGS One application is a reporting solution, built for AGS One andaccording to its needs and requirements. The application allows theemployees to track their activities and view real-time information24/7. The AGS One application allows the full task control andoverview, according to the customer’s requirements. The real-timereporting and Dashboard availability allows managers to access andanalyse different and more in-depth information for each customer.AGS One system is specifically developed to meet the needs of AGSOne and access to it will be granted to its customers and employeesonly.
com.dsi.kamarrah 8.0.1 APK
The Kamarrah application is an auditing solution, built forKamarrah and according to its needs and requirements. Theapplication allows the auditors to carry audits and view real-timeinformation 24/7. The application allows the full task control andoverview, according to the customer’s requirements and current KPI.The real-time reporting and Dashboard availability allows theauditors and managers to access and analyse different and morein-depth information for each customer. The system is specificallydeveloped to meet the needs of Kamarrah and access to it will begranted to its customers and employees only.
Kozelat.com 1.0 APK
Онлайн магазинът за обновена маркова компютърна техника иаксесоариKozelat.com стартира през 2014 г. Една от причините даотворимонлайн магазина е подценяването на обновения хардуер отЕвропа набългарския пазар.В България сме заливани от хилядипредложения занови компютри и лаптопи, като марковите и мощнитеобикновено са надоста високи цени, а тези в по-ниския ценовисегмент са с по-слабифункционални възможности, т.к. за да саконкуретни ценовопроизводителите използват все по-евтиникомпоненти. Това води допо-кратък живот на продукта, по-слабихарактеристики, повечедефектирали бройки и по-ниска удовлетвореностот работата с него.Затова ние съветваме нашите клиенти и партньори,вместо дазакупуват нова техника с по-слаби параметри, даизбератпрофесионалната обновена техника втора употреба с доказанокачествоза техните ежедневни и бизнес потребности.Ние се стремимдапредложим на клиентите качествена функционална техника(лаптопи,компютри, монитори, принтъри, части и аксесоари) на многодостъпнацена. При фабрично обновената техника втора употреба завсякабройка продукт се провежда серия от тестове. Всяка отсистемитепреминава задълбочен анализ и стрес тест за работа вграничнипараметри. При наличие на проблем съответната част сезаменя или сепоставя нова. Тества се работата на RAM памет, харддиск, монитор,външни устройства, съвместимост между отделнитекомпоненти. Добритетърговски практики налагат дори при един лошсектор на хард диска,той да бъде заменен.След преминаване на всичкиизпитания,обновеният компютър представлява използван, но тестван иизцялопригоден функционално продукт. Средното време за тест наеднасистема е 4 часа. Тази последователност гарантира високанадеждности качествени продукти.Хардуерът, който Kozelat.comпредлага евнимателно селектиран от нашите специалисти, постарахмесе дасъздадем разнообразен асортимент, който да удовлетворинай-различникритерии за класа техника и ценови диапазон.Нашитепродукти сепредлагат само онлайн — да създадем стационарнатърговска мрежаозначава да оскъпим продуктите. За да поддържамевъзможнонай-ниските цени, оперираме изцяло в интернет. И като добъронлайнтърговец, за спокойствие и сигурност на нашитеклиентипредоставяме:гаранция за продуктитевъзможност за прегледпредизаплащанетестване и връщане в рамките на 14 дни от покупката,акоизбраният продукт не ви удовлетворява изцяло или просторазмислитепоради някаква причина.А за да направим пазаруванетосъвсем лесно иприятно за нашите клиенти, предлагаме бърза ибезплатна доставка доизбран адрес за един работен ден.Също така,към всеки от лаптопитеили компютрите срещу символично доплащанеможе да добавитепълноценен лиценз за операционна система Windows,който ще Ви бъдепрединсталиран на устройството от нашитеспециалисти.Нашият екип сесъстои от висококвалифицираниспециалисти, които добре познаватпродуктите и могат да Виконсултират относно избор на компютър,лаптоп, монитор или другатехника, която максимално добре даотговаря на Вашите нужди иизисквания като технически параметри иценови диапазон. Не сепритеснявайте да ни потърсите за съвети ипрепоръки! Важно е даизберете перфектната машина точно за Вас, откоято да сте доволни икоято да Ви служи безотказно дълговреме.Приятно пазаруване!Суважение,Екипът на Kozelat.comThe onlinestore for refurbishedcomputers and peripherals and accessoriesKozelat.com launched in2014. One of the reasons to open an onlinestore is underestimatingthe updated hardware from Europe to theBulgarian market.In Bulgariawe are inundated with thousands ofproposals for new computers andlaptops, as branded and powerfulare usually quite high prices,while those in the lower pricesegment have a lower functionality,because to have competitivecost manufacturers are increasinglyusing cheaper components. Thisleads to shorter product life, lowerperformance more defectiveunits and lower job satisfaction with it.Therefore, we advise ourcustomers and partners, instead of buyingnew equipment with weakerparameters, choose a professionalrefurbished used equipment withproven quality for their dailybusiness needs.We strive to offercustomers quality functionalequipment (laptops, computers,monitors, printari, parts andaccessories) at a very affordableprice. In the factory renovatedsecond-hand equipment for eachpiece of product conducted a seriesof tests. Each of the systemspass thorough analysis and stresstesting to work in borderparameters. If there is a problem thatpart is replaced or place anew one. Test the operation of RAMmemory, hard drive, monitor,external devices, compatibility betweencomponents. Best commercialpractices imposed even in a bad sectoron a hard disk, it can bereplaced.After passing all tests,refurbished computer is a usedbut fully tested and adaptedfunctional product. Median time totest a system is 4:00. Thissequence ensures high reliability andquality products.The hardware,which offers Kozelat.com iscarefully selected by our experts, wetried to create an assortmentthat will satisfy various criteria forclass technology and pricerange.Our products are only availableonline - to create stationarytrading network means more expensiveproducts. To maintain thelowest possible prices, we operateentirely online. And good onlinedealer for peace and security ofour customers we provide:warrantyproductsopportunity for reviewbefore paymenttesting and returnwithin 14 days of purchase if theselected product does not satisfyyou completely, or just changeyour mind for any reason.And to makeshopping as easy and enjoyablefor our customers, we offer fast andfree shipping to selectedaddress within one working day.Also, toeach of laptops or computersa symbolic surcharge can add a fulllicense for Windows operatingsystem, which will be predinstalirandevice by our specialists.Ourteam consists of highly qualifiedspecialists who know the productsand can advise you on choice ofcomputer, laptop, monitor or otherequipment that the maximum goodto meet your needs and requirementsas technical parameters andprice range. Do not hesitate to contactus for advice andrecommendations! It is important to choose theperfect machine justfor you from which you are satisfied and thatserves you flawlesslyfor a long time.Happy shopping!Withrespect,The team of Kozelat.com
CITsmartaudits 6.0.1 APK
The application allows customer audits to be carried out 24/7.CITsmartaudits has different levels of access, allowing full taskcontrol and overview. The powerful report engine and its customvisualization is a great tool for users and its customers. Thedashboard is designed to reflect the current KPI levels and analysethe data.
com.dsi.CITPestConnect 8.0.0 APK
CITPestConnect application is a Pest Control reporting solution,built for CIT Group and according to its needs and requirements.The application allows inspectors to track their activities andview real-time information for the traps allocated in specificlocations. The Users can generate and export all pest controlreports in real time, based on the logged information. CIT PestConnect system is specifically developed to meet the needs of CITGroup and access to it will be granted to its customers andemployees only.
Ribarite 1.33 APK
Платформата позволява на рибари да следят и споделят информацияотносно техния улов, неговото местоположение, ползваната стръв имного други. Информацията е достъпна в реално време, като всекирибар може да качва снимки и описание на хванатото от него.Благодарение на възможностите за коментиране, споделяне и личенчат, приложението може да се определи като социална мрежа зарибари. В приложението може да намерите информация относно: • Местаза риболов на територията на България • Видовете хваната риба вотбелязаните риболовни места и ползваната стръв • Информацияотносно хванатото от ваши приятели и рибари, които следвате •Интересни риболовни събития Екипът на Ribarite.com Ви пожелаванаслука!
Loading...