1.0.15 / August 22, 2017
(3.5/5) (290)
Loading...

Description

Alcohol Check amusingly replaces the alcohol tester. After youenter gender, age, weight and consumed beverages the Alc Checkcalculates blood alcohol content - BAC and an estimate of how longit will take you to reach zero level of alcohol in blood again. Thealcoholic beverages can by chosen from the growing database or youcan simply create and enter your own drink. Alcohol Check incomparison to the real alcohol tester further provides: - watch howthe growth of blood alcohol concentration affects you due todrunkenness- count easily the total number of drinks dragged anddropped from the bar- mix your own alcoholic beverage Disclaimer:Blood alcohol concentration calculated by Alc Check is approximate.Alc Check cannot substitute the real alcohol tester. Developer ofAlc Check is not be liable for the difference between thecalculated and actual BAC. The app is for entertainment purposesonly and the calculation should not be used to determine whetherperson is able to drive.

App Information Alcohol Check - BAC Calculator

 • App Name
  Alcohol Check - BAC Calculator
 • Package Name
  cz.aspa.alkoholmetr
 • Updated
  August 22, 2017
 • File Size
  4.5M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.0.15
 • Developer
  Dine4Fit, a.s.
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Lifestyle
 • Developer
  Škroupova 631/6 500 02 Hradec Králové
 • Google Play Link

Dine4Fit, a.s. Show More...

Kalorické tabulky - hubnutí a počítání kalorií APK
Mějte přehled o své stravě a pohybu s aplikací Kalorické tabulky.Kalorické tabulky umožňují každodenní evidenci energetického příjmua energetického výdeje pomocí záznamu všech snědených potravin aprovedených fyzických aktivit do jídelníčku. Aplikace nabízívýpočet doporučené energetické bilance v kaloriích (kcal) nebo vkilojoulech (kj). Hubnutí, nabírání svalů, nebo jakákoli dieta můžebýt efektivnější, když si uživatel hlídá denní příjem, výdej avýživové hodnoty. Kalorické tabulky vás naučí, jak zhubnout a jístzdravě bez radikálního omezení, striktní diety, nebo hladovění.Přehledný jídelníček Celá aplikace pro zdravé hubnutí je česky.Umožňuje zapisovat jídelníček, počítat kalorie v jídle, kontrolovatnutriční hodnoty v potravinách,, atd. Denně si zapisujtejídelníček, ukládejte si svá oblíbená jídla nebo recepty. Databázepotravin Aplikace využívá denně aktualizovanou databázienergetických a nutričních hodnot potravin dostupných v ČR. Snědenépotraviny lze ukládat i pomocí skenování čárového kódu na jejichobalu. Inspirativní recepty s nutričními hodnotami Najdete zderecepty od blogerů i uživatelů. Uvidíte jakou mají kalorickouhodnotu i to, jaké obsahují nutrienty. Recepty si můžeteprohlédnout a jedním kliknutím si je vložíte do svého jídelníčku.Propojení se sportovními aplikacemi Kalorické tabulky lze propojits dalšími sportovními aplikacemi (Google Fit, Samsung Health aGarmin). Díky tomu bude zapisování ještě rychlejší a snadnější.Sledujte průběžně svou váhu i míry Kalorické tabulky vám pomohouhlídat si váhu, sledovat míry jako obvod pasu, procenta tuku v tělea celkově si kontrolovat statistiky. Praktický přenosný pomocníkAplikace se stane vaším přenosným deníkem potravin, aktivit asledovaných údajů při zdravém hubnutí, dietě, sportu. Využijete jitaké ke kontrole nutričních hodnot v potravinách, získáte informaceo vitamínech, minerálech nebo éčkách. Premium předplatné Premiumpředplatné vám odstraní reklamy v celé aplikaci. Nabídne možnostsledovat cukry, sůl, vápník, nasycené mastné kyseliny a PHE. Ukážepodrobnou analýzu jídelníčku za libovolné období. Navíc zde najdeteukázkové jídelníčky reálných uživatelů, kterým se podařilo zhubnout- Jídelníčky úspěšných. Aplikace potřebuje pro svoji činnostpřipojení k internetu. Uložená data jsou přístupná i pomocí webovéverze na stránkách KalorickeTabulky.cz. Jídelníček sestavený prosebe, pro klienta nebo pro lékaře je uživatelům tedy vždy kdispozici. Verze pro chytré hodinky (Wear OS) umožňuje sledovatzapsané hodnoty. Pro její běh je potřeba mít mobilní aplikaci. Keeptrack of your diet and movement with the Caloric Table app. Calorictables allow daily recording of energy intake and energyexpenditure by recording all eaten foods and physical activitiesperformed in the diet. The application offers a calculation of therecommended energy balance in calories (kcal) or kilojoules (kj).Losing weight, gaining muscle, or any diet can be more effectivewhen the user watches for daily intake, delivery, and nutritionalvalue. Caloric tables will teach you how to lose weight and eathealthy without radical restriction, strict diet, or starvation.Well-arranged menu The whole application for healthy weight loss isCzech. It allows you to write down your diet, count your caloriesin your meals, control your nutritional values ​​in foods, etc.Write down your diet every day, save your favorite foods orrecipes. Food database The application uses a daily updateddatabase of energy and nutritional values ​​of food available inthe Czech Republic. Food can also be eaten by scanning a barcode onits packaging. Inspirational recipes with nutritional values Youwill find recipes from bloggers and users. You will see the caloricvalue of nutrients. You can view the recipes and put them in yourdiet with one click. Interconnection with sports applicationsCalorie tables can be linked to other sports applications (GoogleFit, Samsung Health and Garmin). This will make writing faster andeasier. Keep an eye on your weight and measure Calorie Tables helpyou keep track of weight, track rates like waist circumference,body fat percentage, and overall statistics. Practical portablehelper The app will become your portable diary of food, activities,and tracking data for healthy weight loss, diet, sports. You canalso use it to control the nutritional value of foods, getinformation about vitamins, minerals, or age. Premium subscriptionPremium subscription will remove your ads throughout the app. Itwill offer the possibility to monitor sugars, salt, calcium,saturated fatty acids and PHE. Shows a detailed diet analysis forany period. In addition, you will find sample menus of real userswho have managed to lose weight - Menu successful. The applicationneeds an internet connection for its activity. The saved data isalso accessible via the web version on KalorickeTabulky.cz.Therefore, a diet set up for yourself, for a client or for a doctoris always available to users. The Wear OS version allows you totrack your recorded values. You need a mobile application to runit.
Finanční kalkulačky - výpočet čisté mzdy 2018 2.1.5 APK
Finanční kalkulačky: výpočet čisté mzdy, výpočet nemocenské anáhrad mzdy, spoření, hypoteční kalkulačka, kalkulačka pro OSVČ avýpočet důchodu. Všechny kalkulačky v aplikaci jsou velmi snadnoovladatelné. V aplikaci je k dispozici také statistika vývojeprůměru i mediánu čisté mzdy v jednotlivých krajích a za celou ČRza jednotlivá čtvrtletí. Čistá mzda, nemocenská, odvody OSVČ idůchody jsou počítány vždy v souladu s aktuálními právnímipředpisy. Výpočty jsou shodné s finančními kalkulačkami populárníhowebu www.vypocet.cz. Kalkulačka spoření a kalkulačka hypotékyzobrazují grafy, které přehledně ukazují vývoj naspořené, resp.dlužné částky v jednotlivých letech. Rozsáhlou sekci nejčastějšíchdotazů naleznete nejen u kalkulačky pro výpočet čisté mzdy, ale ivětšiny dalších finančních kalkulaček. Financial Calculators:Calculation of net wages, calculation of sick leave andreimbursement of wages, savings, mortgage calculator, a calculatorfor calculating the self-employed and retired. All calculators arein very handy. The application is also available statisticsdevelopments in diameter and median net wage in each region and forthe entire country for each quarter. Net pay, sick pay, pensioncontributions and self-employed persons are always calculated inaccordance with current legislation. The calculations areconsistent with financial calculators popular site www.vypocet.cz.Savings calculator and mortgage calculator displays graphs thatclearly show the development saved, respectively. the amount dueeach year. Extensive FAQ can be found not only in the calculator tocalculate net wages, as well as most other financial calculators.
Alcohol Check - BAC Calculator 1.0.15 APK
Alcohol Check amusingly replaces the alcohol tester. After youenter gender, age, weight and consumed beverages the Alc Checkcalculates blood alcohol content - BAC and an estimate of how longit will take you to reach zero level of alcohol in blood again. Thealcoholic beverages can by chosen from the growing database or youcan simply create and enter your own drink. Alcohol Check incomparison to the real alcohol tester further provides: - watch howthe growth of blood alcohol concentration affects you due todrunkenness- count easily the total number of drinks dragged anddropped from the bar- mix your own alcoholic beverage Disclaimer:Blood alcohol concentration calculated by Alc Check is approximate.Alc Check cannot substitute the real alcohol tester. Developer ofAlc Check is not be liable for the difference between thecalculated and actual BAC. The app is for entertainment purposesonly and the calculation should not be used to determine whetherperson is able to drive.
com.aspamobile.alkoholmetr 1.1.7 APK
Alcohol Check approximately replaces the alcohol tester. After youenter gender, age, weight and consumed beverages the Alc Checkcalculates blood alcohol content - BAC and an estimate of how longit will take you to reach zero level of alcohol in blood again. Thealcoholic beverages can by chosen from the growing database or youcan simply create and enter your own drink. Disclaimer: Bloodalcohol concentration calculated by Alc Check is approximate. AlcCheck cannot substitute the real alcohol tester. Developer of AlcCheck is not be liable for the difference between the calculatedand actual BAC. The app is for entertainment purposes only and thecalculation should not be used to determine whether person is ableto drive.
Dopravní situace – silnice a dálnice aktuálně 1.4.0 APK
Dojeďte bezpečně a včas do cíle. Zjistěte, jaká je dopravní situacena českých silnicích a dálnicích. Aplikace poskytuje dopravníinformace o omezení provozu, aktuální informace o dopravníchudálostech (nehody, uzavírky, sjízdnost vozovky a další). Aplikacerozlišuje celkem 18 různých dopravních událostí. Ty můžetejednoduše filtrovat a zobrazíte si pouze ty, které vás zajímají.Aplikace navíc obsahuje režim Dálnice. V režimu Dálnice si vyberetekonkrétní dálnici a vyfiltrují se vám nejen události týkající sedané dálnice, ale zobrazí se i očekávaná doba zpoždění pro celoudálnici nebo vybraný úsek. Vlastnosti aplikace: - zobrazujeaktuální stav a hustotu provozu na silnicích a dálnicích -zobrazuje aktuální dopravní události z jednotného systémudopravních informací pro ČR - rozlišuje 18 různých kategoriídopravních událostí - umožňuje filtrovat zobrazení jednotlivýchkategorií dopravních událostí - režim dálnice obsahuje všechnyčeské dálnice a Jižní spojku - režim dálnice zobrazuje dopravníudálosti pouze pro vybranou dálnici - pro konkrétní dálnicezobrazuje očekávanou dobu zpoždění na zvoleném úseku - měřítko namapě Drive safely and in time to your destination. Find out whattraffic situation is on Czech roads and motorways. The applicationprovides traffic information on traffic restrictions, currenttraffic information (accidents, closures, roadways, etc.). Theapplication distinguishes a total of 18 different transport events.You can simply filter and view only those of your interest. Inaddition, the app includes Highway mode. In Highway mode, youselect a particular highway and you will not only filter out eventsrelated to a given highway, but you will also see the expecteddelay time for the whole highway or the selected section.Application properties:  - Displays the current state andtraffic density on roads and motorways  - shows currenttraffic events from a single traffic information system for theCzech Republic  - distinguishes 18 different categories oftraffic events  - allows you to filter the display of eachcategory of traffic events  - Motorway mode includes all Czechhighways and South Connections  - Motorway mode shows trafficevents only for the selected highway  - For a particularhighway, it displays the expected delay time on the selectedsection  - scale on the map
Loading...