2.0 / March 20, 2017
(3.0/5) (2)
Loading...

Description

Med denne appen får du oppleve tre av Alf Prøysens barnesanger ogtre av hans fortellinger på norsk tegnspråk.Sanger og fortellinghar undertekst. Teksten slåes av/på med standard knapp nede tilhøyre i avspiller.Sanger:I Bakvendtland, Lillebrors vise og Denførste løvetann.De tegnspråklige fremføringene har lydspor med sangog musikk. Det er to innstillinger for sang og musikk:1) Sang ogmusikk2) Sang uten musikkDen tospråklige fremstillingen av sangenegir rom for fellesopplevelser på tvers av språk.Fortellinger:"Snekker Andersen og julenissen" fremføres påtegnspråk av Kevin Eide Edvardsen, med norsk tale av Svein ErikBrodal, Lydbokforlaget.no."Teskjekjerringa på julehandel" fremførespå tegnspråk av Unni Helland, med norsk tale av HegeBakken."Skolelæreren og myggene" fremføres på tegnspråk av GørilGrindhaug, med Kjersti Fjeldstad som stemmeskuespiller.Målgruppener barn i alderen 6-10 år, men Prøysen passer vel i grunnen foralle aldre.With this app you can experience three of Alf Prøysenschildren's songs and three of his stories in Norwegian SignLanguage.Songs and storytelling have subtitles. The text is turnedon / off with the default button at the bottom right in theplayer.Singer:In bakvendtland, Lillebrors show and The firstdandelion.The sign language performances have soundtracks withsongs and music. There are two settings for song and music:1) Songand Music2) Song without musicThe bilingual presentation of thesongs allows for shared experiences acrosslanguages.stories:"Carpenter Andersen and Santa Claus" performed insign language by Kevin Eide Edvardsen, a Norwegian tale of SveinErik Brodal, Lydbokforlaget.no."Teskjekjerringa on Christmasshopping" performed in sign language by Unni Helland, withNorwegian speech by Hege Bakken."The schoolmaster and mosquitoes"performed the gesture of Gøril Grindhaug, with Kjersti Fjeldstad asvoice actor.The target group is children aged 6-10 years, butPrøysen fits well within reason for all ages.

App Information Alf Prøysen på tegnspråk v2

 • App Name
  Alf Prøysen på tegnspråk v2
 • Package Name
  no.statped.alfproysen_v2
 • Updated
  March 20, 2017
 • File Size
  4.6M
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  2.0
 • Developer
  Statped
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Music & Audio
 • Developer
 • Google Play Link

Statped Show More...

Tegnordbok v2 APK
Statped
Tegnordbok for AndroidTegnene er hentet fra Norsk tegnordbok som du finnerpåwww.tegnordbok.no.Statped, avdeling for læringsressurser og teknologiutviklingharansvar for Norsk tegnordbok på oppdrag fraUtdanningsdirektoratet.I denne utgaven av Tegnordbok er ca. 6000 tegn, men detfinnesogså en mini-versjon med 1000 tegn.Du kan sende tilbakemeldinger på epost til [email protected] medTegnordbokfor Android i emnefeltet.Du kan lage en egen favorittliste med tegn ved å merke tegnetmedstjerne.Du kan bla til forrige eller neste tegn ved å sveipe fingerenovervideobildet.Programmet fungerer på Android nettbrett og påandroidmobiler.In this application you can see approx. 6000 signs fromNorwegianSign Language.CharacterDictionary for AndroidThe characters are taken from the Norwegian tegnordbok foundonwww.tegnordbok.no.Statped, Department of learning resources and technologyareresponsible for Norwegian tegnordbok commissioned bytheDirectorate of Education.In this edition of the Character Dictionary is about. 6000signs,but there's also a mini-version of 1000 characters.You can send your feedback via email to [email protected] withCharacterDictionary for Android in the subject line.You can create your own favorite list of characters byselectingthe character with an asterisk.To scroll to the previous or next character by swiping yourfingerover the video image.The program works on Android tablets and android phones.In this application you can see approx. 6000 signs fromNorwegianSign Language.
My Circles 1.2a APK
Statped
My Circles is a "social behavioral map" developed for people whofall under the autism spectrum. The intent is to gain structure andoverview in everyday life to counteract the social chaosexperienced by many in this group. The system organizes andexplains certain demands that may apply to social interaction bydefining different social arenas or Circles. It shows what isrequired for that particular circle and also how those demandschange, from the private inner Circle to the public outer one.Supporting tools can be added for each Circle in the form ofschedules, social stories and routines for stress management. MyCircles thus serves a dual purpose: 1. Explaining to gain a betteroverview. 2. Offering practical solutions, actionable alternativesand strategies. The goal is for My Circles to contribute toincreased independency and control in life. By giving the user abetter understanding of social interactions and ready access tosolutions and strategies, the system will contribute to bettermastering everyday life and reduce unease, anxiety and stress. Thecontents of My Circles must be tailored to each user and is easy tomodify. When the app is downloaded the user will be granted accessto a web site where the methods are described, and examples aregiven for what to add to the different levels of each Circle.Practical descriptions for how to edit the contents in the Circlesare also included on the web site.
Alf Prøysen på tegnspråk 1.0 APK
Statped
Med denne appen får du oppleve tre avAlfPrøysens kjente og kjære barnesanger på norsk tegnspråk:Ibakvendtland, Lillebrors vise og Den første løvetann.Sangene har undertekst. Teksten slåes av/på medstandardtekstknapp nede til høyre i avspiller.De tegnspråklige fremføringene har lydspor med sang og musikk.Deter to innstillinger for sang og musikk:1) Sang og musikk2) Sang uten musikkDen tospråklige fremstillingen av sangene gir romforfellesopplevelser på tvers av språk. Målgruppen er barn ialderen6-10 år, men Prøysen passer vel i grunnen for allealdre.With this app youcanexperience three of Alf Prøysens known and beloved children'ssongsin Norwegian Sign Language: In bakvendtland, Lillebrors showandThe first dandelion.The songs have subtitles. The text is turned on / offwithstandard text button at the bottom right in the player.The sign language performances have soundtracks with songsandmusic. There are two settings for song and music:1) Song and Music2) Song without musicThe bilingual presentation of the songs allows forsharedexperiences across languages. The target group is childrenaged6-10 years, but Prøysen fits well within reason for allages.
Tegnordbok mini v2 APK
Statped
Tegnordbok for AndroidTegnene er hentet fra Norsk tegnordbok som dufinner på www.tegnordbok.no.Statped, avdeling for læringsressurserog teknologiutvikling har ansvar for Norsk tegnordbok på oppdragfra Utdanningsdirektoratet.I denne utgaven av Tegnordbok er det1000 tegn, men det finnes også en versjon med alle tegnene iwww.tegnordbok.no.Du kan sende tilbakemeldinger på epost [email protected] med Tegnordbok mini for Android i emnefeltet.Dukan lage en egen favorittliste med tegn ved å merke tegnet medstjerne.Du kan bla til forrige eller neste tegn ved å sveipefingeren over videobildet.Programmet fungerer også på Androidnettbrett og på android mobiler.In this application you can see1000 signs from Norwegian Sign Language.Character Dictionary forAndroidThe characters are taken from the Norwegian tegnordbok foundon www.tegnordbok.no.Statped, Department of learning resources andtechnology are responsible for Norwegian tegnordbok commissioned bythe Directorate of Education.In this edition of the CharacterDictionary is the 1,000 mark, but there is also a version with allthe characters in www.tegnordbok.no.You can send your feedback viaemail to [email protected] with Character Dictionary Mini forAndroid in the subject line.You can create your own favorite listof characters by selecting the character with an asterisk.To scrollto the previous or next character by swiping your finger over thevideo image.The program also works on Android tablets and androidphones.In this application you can see signs in 1000 from NorwegianSign Language.
Alf Prøysen på tegnspråk v2 2.0 APK
Statped
Med denne appen får du oppleve tre av Alf Prøysens barnesanger ogtre av hans fortellinger på norsk tegnspråk.Sanger og fortellinghar undertekst. Teksten slåes av/på med standard knapp nede tilhøyre i avspiller.Sanger:I Bakvendtland, Lillebrors vise og Denførste løvetann.De tegnspråklige fremføringene har lydspor med sangog musikk. Det er to innstillinger for sang og musikk:1) Sang ogmusikk2) Sang uten musikkDen tospråklige fremstillingen av sangenegir rom for fellesopplevelser på tvers av språk.Fortellinger:"Snekker Andersen og julenissen" fremføres påtegnspråk av Kevin Eide Edvardsen, med norsk tale av Svein ErikBrodal, Lydbokforlaget.no."Teskjekjerringa på julehandel" fremførespå tegnspråk av Unni Helland, med norsk tale av HegeBakken."Skolelæreren og myggene" fremføres på tegnspråk av GørilGrindhaug, med Kjersti Fjeldstad som stemmeskuespiller.Målgruppener barn i alderen 6-10 år, men Prøysen passer vel i grunnen foralle aldre.With this app you can experience three of Alf Prøysenschildren's songs and three of his stories in Norwegian SignLanguage.Songs and storytelling have subtitles. The text is turnedon / off with the default button at the bottom right in theplayer.Singer:In bakvendtland, Lillebrors show and The firstdandelion.The sign language performances have soundtracks withsongs and music. There are two settings for song and music:1) Songand Music2) Song without musicThe bilingual presentation of thesongs allows for shared experiences acrosslanguages.stories:"Carpenter Andersen and Santa Claus" performed insign language by Kevin Eide Edvardsen, a Norwegian tale of SveinErik Brodal, Lydbokforlaget.no."Teskjekjerringa on Christmasshopping" performed in sign language by Unni Helland, withNorwegian speech by Hege Bakken."The schoolmaster and mosquitoes"performed the gesture of Gøril Grindhaug, with Kjersti Fjeldstad asvoice actor.The target group is children aged 6-10 years, butPrøysen fits well within reason for all ages.
Tegnordbok 3.2 APK
Statped
Tegnordbok for AndroidTegnene er hentet fra Norsk tegnordbok som dufinner på www.tegnordbok.no.Statped, avdeling for læringsressurserog teknologiutvikling har ansvar for Norsk tegnordbok på oppdragfra Utdanningsdirektoratet.I denne utgaven av Tegnordbok er ca.6000 tegn, men det finnes også en mini-versjon med 1000 tegn.Du kansende tilbakemeldinger på epost til [email protected] medTegnordbok for Android i emnefeltet.Du kan lage en egenfavorittliste med tegn ved å merke tegnet med stjerne.Du kan blatil forrige eller neste tegn ved å sveipe fingeren overvideobildet.Programmet fungerer på Android nettbrett og på androidmobiler.In this application you can see approx. 6000 signs fromNorwegian Sign Language.Character Dictionary for AndroidThecharacters are taken from the Norwegian character dictionary thatyou can find on www.tegnordbok.no.Statped, Department of learningresources and technology is responsible for Norwegian characterdictionary commissioned by the Education Directorate.In thisedition of Character Dictionary is ca. 6000 characters, but thereis also a mini-version with 1000 characters.You can send yourfeedback via email to [email protected] with Character Dictionaryfor Android in the subject line.You can create your own favoritelist of characters by highlighting the sign with an asterisk.Youcan scroll to the previous or next character by swiping your fingerover the video image.The program works on Android tablets andandroid mobiles.In this application you can see approx. 6000 signsfrom Norwegian Sign Language.
Loading...