1.0 / May 16, 2017
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Elke ouer weet dat min dinge so vervullend is as om te sien hoe ’nkind die een mylpaal na die ander haal. Van sit tot staan, vanbabbelgeluide tot gesels, en dan natuurlik van lees tot skryf.Ditis nie net ’n hoogtepunt in die lewe van ’n gretige graadeentjienie, maar is ’n noodsaaklike bousteen in ’n kind se ontwikkeling –’n bousteen wat vir die res van ’n kind se lewe vrugte afwerp.Diealfabet skryf met fonetiese klanke app is daarop gefokus omleerders te help met die herkenning van die klanke en letters.Dieapp fokus op die volgende:• Die leer van die alfabet.• Dieherkenning van die klanke en letters.• Die skryf van die lettersvan die alfabet.Every parent knows that few things as rewardingthan to see a child one milestone after another pick. From sittingto standing, from babbling sounds to talk, and of course reading towriting.It is not only a highlight in the life of an eager gradeone, but is an essential building block in a child's development -a stone that bear for the rest of a child's life fruit.The alphabetwrite phonetic sounds app is focused on helping students with therecognition of sounds and letters.The app focuses on thefollowing:• Learning the alphabet.• The recognition of the soundsand letters.• Writing the letters of the alphabet.

App Information Alfabet Skryf Fonetiese Klanke

 • App Name
  Alfabet Skryf Fonetiese Klanke
 • Package Name
  co.za.smartgecko.Skryf
 • Updated
  May 16, 2017
 • File Size
  23M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  SMART GECKO SOFTWARE DEVELOPMENT (PTY) LTD
 • Installs
  100+
 • Price
  $1.99
 • Category
  Education
 • Developer
  1 Waldeck Crescent Duynefontein Cape Town 7441
 • Google Play Link

SMART GECKO SOFTWARE DEVELOPMENT (PTY) LTD Show More...

Free Die Drie Varkies Kinderstorie 1.0 APK
Die drie varkies kinderstorie in afrikaansmetkleurvolle groot illustrasies, eenvoudige teks is dit dieperfektesprokiereeks vir kleuters. Prikkel die kleinspan severbeeldingsdeur die storietjie hardop vir hulle voor te lees. Diestorie kanook vir jou gelees word deur 'n professionelestemkunstenaar.The three littlepigschildren's story in Afrikaans with colorful largeillustrations,simple text, this is the perfect fairy tale seriesforpreschoolers. Irritable small team's imaginations by littlestoryaloud for them to read. The story can be read to you byaprofessional voice artist.
My liggaam - afrikaans 4.0 APK
Een van die aspekte wat Graad 1-outjies aan die begin van die jaarmoet kan doen, is om die liggaamsdele te benoem. Hierdie kennisword dan later (en in die ouer grade) gebruik om meer kennis vandie liggaam op te doen. Hierdie toepassing leer jou kind oorliggaamsdele, vyf sintuie en liggaamstelsels. One of the aspectsthat Grade 1 guys have to do at the beginning of the year, to namethe body parts. This knowledge is then later (and in the oldergrades) to gain more knowledge of the body. This applicationteaches your child about body parts, five senses and body systems.
Rooikappie kinderstorie 4.0 APK
Met kleurvolle groot illustrasies, eenvoudige teks is dit dieperfekte eerste sprokiereeks vir kleuters. Prikkel die kleinspan severbeeldings deur die storietjie hardop vir hulle voor te lees. Diestorie kan ook vir jou gelees word deur 'n professionele stemkunstenaar. With colorful large illustrations, simple text, this isthe perfect first fairy tale series for preschoolers. Irritablesmall team's imaginations by little story aloud for them to read.The story can be read to you by a professional voice artist.
Free Rooikappie kinderstorie 2.0 APK
Met kleurvolle groot illustrasies,eenvoudigeteks is dit die perfekte eerste sprokiereeks virkleuters. Prikkeldie kleinspan se verbeeldings deur die storietjiehardop vir hullevoor te lees. Die storie kan ook vir jou geleesword deur 'nprofessionele stem kunstenaar.With colorfullargeillustrations, simple text, this is the perfect first fairytaleseries for preschoolers. Irritable small team's imaginationsbylittle story aloud for them to read. The story can be read toyouby a professional voice artist.
Free Fonetiese Alfabet Klanke 1.0 APK
Elke ouer weet dat min dinge so vervullendisas om te sien hoe ’n kind die een mylpaal na die ander haal.Vansit tot staan, van babbelgeluide tot gesels, en dan natuurlikvanlees tot skryf.Dit is nie net ’n hoogtepunt in die lewe van ’n gretigegraadeentjienie, maar is ’n noodsaaklike bousteen in ’n kind seontwikkeling –’n bousteen wat vir die res van ’n kind se lewevrugte afwerp.Hierdie afrikaanse toepassing bevat die fonetiese alfabetklanke,dubbelklanke en drieklanke.Eenvoudige woorde is gekies, om dit ook leesbaar vir diebeginnerleser te maak.Every parent knowsthatfew things as rewarding than to see a child one milestoneafteranother pick. From sitting to standing, from babbling soundstotalk, and of course reading to writing.It is not only a highlight in the life of an eager grade one, butisan essential building block in a child's development - a stonethatbear for the rest of a child's life fruit.This African application contains the phonetic alphabetsounds,double sounds and triads.Simple words are chosen to make it readable foremergentreaders.
Free Lelike eendjie Kinderstorie 1.0 APK
Die lelike eendjie kinderstorie inafrikaansmet kleurvolle groot illustrasies, eenvoudige teks is ditdieperfekte sprokiereeks vir kleuters. Prikkel die kleinspanseverbeeldings deur die storietjie hardop vir hulle voor te lees.Diestorie kan ook vir jou gelees word deur 'n professionelestemkunstenaar.The uglyducklingchildhood story in Afrikaans with colorful largeillustrations,simple text, this is the perfect fairy tale seriesforpreschoolers. Irritable small team's imaginations by littlestoryaloud for them to read. The story can be read to you byaprofessional voice artist.
Free 100+ Dieregeluide in Afrikaans 1.0 APK
Help jou kind om die eerste tree te gee,omtaal aan te leer met meer as 100 belangrike eerste woorde enprentevan diere. Hierdie app spoor die kleinspan aan, om nie netdiere teleer ken nie maar ook hulle geluide. Dit wys ook watterwonderlikeverskeindenheid van die diere daar in die wereld isvantroeteldiere en plaasdiere tot insekte en wildediere.Katogaries*Diere van afrika*Diere van australie*Voels*Plaasdiere*Woude*Insekte*Oerwoud*Oseaan*Troeteldiere*Poolstreke*Riviere en mere*Wilde diereHelp your child totakethe first step, to learn language with more than 100importantfirst words and pictures of animals. This app detect smallteam,not only to know animals but also their sounds. It also showswhatwonderful verskeindenheid of the animals there in the world ofpetsand farm animals to insects and wildlife.Katogaries* Animals of Africa* Animals of Australia*Birds* Farm Animals* Forests* Insects* Jungle* Ocean*Pets* Polar Regions* Rivers and lakes* Wild Animals
Free Beroepe 2.1 APK
Hierdie toepassing leer kinders meer oordiewêreld van werk asook om verskillende beroepe te identifiseer enteverstaan. As jou kind op die ouderdom is waar hy of sygeduriggesels oor sy droom werk van eendag is hierdie dieperfektetoepassing om hom bloot te stel aan die verskillendeberoepe daarbuite.So klein soos die kinders is, is hulle verbeelding groot enhullefantasie-beroep verskil daagliks. Met hierdie toepassing leerjoukind op ‘n speel-speel manier oor verskillende beroepe. Daar is80verskillende beroepe waaran jou kind lag-lag, kanleer,identifiseer en verstaan.Elke beroep word deur die toepassing uitgebeeld as ‘nlegkaart,sodra die legkaart aan makaar gesit is, verskyn die naamvan dieberoep en daar word ‘n kort beskrywing gegee. Op hierdiemanierleer jou kind nie net 80 verskillende beroepe nie, maar ookoor dierolspelers in die gemeenskap en wat hulle doel is,byvoorbeeld: ‘nbrandweerman blis vure, so wanneer daar ‘n vuur ismoet ons diebrandweerman bel.Van die beroepe op die toepassing is:*Dokter*Brandweerman*Polisieman*Verpleegster*Veeartsen nog vele meer.Die toepassing is gebruikersvriendlik en kinders 2 jaar en ouerkandit geniet en verstaan sonder toesig. Dit is ook dieperfektegeleentheid om saam met jou kind deur die verkillendebroepe tewerk en uit te vind wat sy gunsteling is soos daar meerberoepeontdek word.This applicationteacheschildren to identify and understand more about the world ofworkand for different occupations. If your child at the age wherehe orshe is constantly talking about his dream job of one day, thisisthe perfect application to expose it to the various professionsoutthere.As small as the children, is their imagination and theirgreatfantasy profession vary daily. This application teaches yourchildin a playful way about different careers. There are 80differentoccupations waaran laughing your child can learn toidentify andunderstand.Every profession is portrayed by the application as a puzzle,oncethe puzzle is put to makaar, the name appears on the professionandthere is a brief description. This way your child learns notonly80 different occupations, but also the stakeholders inthecommunity and what their purpose, for example: a firemanBLISfires, so if there is a fire, we should call the fireman.Among the occupations on the application are:* Doctor* Fireman* policeman* Nurse* Veterinarianand many more.The application is gebruikersvriendlik and children 2 yearsandolder can enjoy and understand unattended. It is also theperfectopportunity to work and learn with your child through thedifferentbroepe that his favorite is like there to be discoveredmorejobs.
Loading...