1.0 / May 16, 2017
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Elke ouer weet dat min dinge so vervullend is as om te sien hoe ’nkind die een mylpaal na die ander haal. Van sit tot staan, vanbabbelgeluide tot gesels, en dan natuurlik van lees tot skryf.Ditis nie net ’n hoogtepunt in die lewe van ’n gretige graadeentjienie, maar is ’n noodsaaklike bousteen in ’n kind se ontwikkeling –’n bousteen wat vir die res van ’n kind se lewe vrugte afwerp.Diealfabet skryf met fonetiese klanke app is daarop gefokus omleerders te help met die herkenning van die klanke en letters.Dieapp fokus op die volgende:• Die leer van die alfabet.• Dieherkenning van die klanke en letters.• Die skryf van die lettersvan die alfabet.Every parent knows that few things as rewardingthan to see a child one milestone after another pick. From sittingto standing, from babbling sounds to talk, and of course reading towriting.It is not only a highlight in the life of an eager gradeone, but is an essential building block in a child's development -a stone that bear for the rest of a child's life fruit.The alphabetwrite phonetic sounds app is focused on helping students with therecognition of sounds and letters.The app focuses on thefollowing:• Learning the alphabet.• The recognition of the soundsand letters.• Writing the letters of the alphabet.

App Information Alfabet Skryf Fonetiese Klanke

 • App Name
  Alfabet Skryf Fonetiese Klanke
 • Package Name
  co.za.smartgecko.Skryf
 • Updated
  May 16, 2017
 • File Size
  23M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  SMART GECKO SOFTWARE DEVELOPMENT (PTY) LTD
 • Installs
  100+
 • Price
  $3.49
 • Category
  Education
 • Developer
  1 Waldeck Crescent Duynefontein Cape Town 7441
 • Google Play Link

SMART GECKO SOFTWARE DEVELOPMENT (PTY) LTD Show More...

Free Die Drie Varkies Kinderstorie 2.0 APK
Die drie varkies kinderstorie in afrikaans met kleurvolle grootillustrasies, eenvoudige teks is dit die perfekte sprokiereeks virkleuters. Prikkel die kleinspan se verbeeldings deur die storietjiehardop vir hulle voor te lees. Die storie kan ook vir jou geleesword deur 'n professionele stem kunstenaar. The three little pigschildren's story in Afrikaans with colorful large illustrations,simple text, this is the perfect fairy tale series forpreschoolers. Irritable small team's imaginations by little storyaloud for them to read. The story can be read to you by aprofessional voice artist.
Rooikappie kinderstorie 4.0 APK
Met kleurvolle groot illustrasies, eenvoudige teks is dit dieperfekte eerste sprokiereeks vir kleuters. Prikkel die kleinspan severbeeldings deur die storietjie hardop vir hulle voor te lees. Diestorie kan ook vir jou gelees word deur 'n professionele stemkunstenaar. With colorful large illustrations, simple text, this isthe perfect first fairy tale series for preschoolers. Irritablesmall team's imaginations by little story aloud for them to read.The story can be read to you by a professional voice artist.
My liggaam - afrikaans 4.0 APK
Een van die aspekte wat Graad 1-outjies aan die begin van die jaarmoet kan doen, is om die liggaamsdele te benoem. Hierdie kennisword dan later (en in die ouer grade) gebruik om meer kennis vandie liggaam op te doen. Hierdie toepassing leer jou kind oorliggaamsdele, vyf sintuie en liggaamstelsels. One of the aspectsthat Grade 1 guys have to do at the beginning of the year, to namethe body parts. This knowledge is then later (and in the oldergrades) to gain more knowledge of the body. This applicationteaches your child about body parts, five senses and body systems.
Free Rooikappie kinderstorie 4.0 APK
Met kleurvolle groot illustrasies, eenvoudige teks is dit dieperfekte eerste sprokiereeks vir kleuters. Prikkel die kleinspan severbeeldings deur die storietjie hardop vir hulle voor te lees. Diestorie kan ook vir jou gelees word deur 'n professionele stemkunstenaar. With colorful large illustrations, simple text, this isthe perfect first fairy tale series for preschoolers. Irritablesmall team's imaginations by little story aloud for them to read.The story can be read to you by a professional voice artist.
Free Fonetiese Alfabet Klanke 2.0 APK
Elke ouer weet dat min dinge so vervullend is as om te sien hoe ’nkind die een mylpaal na die ander haal. Van sit tot staan, vanbabbelgeluide tot gesels, en dan natuurlik van lees tot skryf. Ditis nie net ’n hoogtepunt in die lewe van ’n gretige graadeentjienie, maar is ’n noodsaaklike bousteen in ’n kind se ontwikkeling –’n bousteen wat vir die res van ’n kind se lewe vrugte afwerp.Hierdie afrikaanse toepassing bevat die fonetiese alfabet klanke,dubbelklanke en drieklanke. Eenvoudige woorde is gekies, om dit ookleesbaar vir die beginner leser te maak. Every parent knows thatfew things as rewarding than to see a child one milestone afteranother pick. From sitting to standing, from babbling sounds totalk, and of course reading to writing. It is not only a highlightin the life of an eager grade one, but is an essential buildingblock in a child's development - a stone that bear for the rest ofa child's life fruit. This African application contains thephonetic alphabet sounds, double sounds and triads. Simple wordsare chosen to make it readable for emergent readers.
Free Lelike eendjie Kinderstorie 2.0 APK
Die lelike eendjie kinderstorie in afrikaans met kleurvolle grootillustrasies, eenvoudige teks is dit die perfekte sprokiereeks virkleuters. Prikkel die kleinspan se verbeeldings deur die storietjiehardop vir hulle voor te lees. Die storie kan ook vir jou geleesword deur 'n professionele stem kunstenaar. The ugly ducklingchildhood story in Afrikaans with colorful large illustrations,simple text, this is the perfect fairy tale series forpreschoolers. Irritable small team's imaginations by little storyaloud for them to read. The story can be read to you by aprofessional voice artist.
Free 100+ Dieregeluide in Afrikaans 2.0 APK
Help jou kind om die eerste tree te gee, om taal aan te leer metmeer as 100 belangrike eerste woorde en prente van diere. Hierdieapp spoor die kleinspan aan, om nie net diere te leer ken nie maarook hulle geluide. Dit wys ook watter wonderlike verskeindenheidvan die diere daar in die wereld is van troeteldiere en plaasdieretot insekte en wildediere. Katogaries *Diere van afrika *Diere vanaustralie *Voels *Plaasdiere *Woude *Insekte *Oerwoud *Oseaan*Troeteldiere *Poolstreke *Riviere en mere *Wilde diere Help yourchild to take the first step, to learn language with more than 100important first words and pictures of animals. This app detectsmall team, not only to know animals but also their sounds. It alsoshows what wonderful verskeindenheid of the animals there in theworld of pets and farm animals to insects and wildlife. Katogaries* Animals of Africa * Animals of Australia *Birds * Farm Animals *Forests * Insects * Jungle * Ocean *Pets * Polar Regions * Riversand lakes * Wild Animals
Free Beroepe 3.0 APK
Hierdie toepassing leer kinders meer oor die wêreld van werk asookom verskillende beroepe te identifiseer en te verstaan. As jou kindop die ouderdom is waar hy of sy gedurig gesels oor sy droom werkvan eendag is hierdie die perfekte toepassing om hom bloot te stelaan die verskillende beroepe daar buite. So klein soos die kindersis, is hulle verbeelding groot en hulle fantasie-beroep verskildaagliks. Met hierdie toepassing leer jou kind op ‘n speel-speelmanier oor verskillende beroepe. Daar is 80 verskillende beroepewaaran jou kind lag-lag, kan leer, identifiseer en verstaan. Elkeberoep word deur die toepassing uitgebeeld as ‘n legkaart, sodradie legkaart aan makaar gesit is, verskyn die naam van die beroepen daar word ‘n kort beskrywing gegee. Op hierdie manier leer joukind nie net 80 verskillende beroepe nie, maar ook oor dierolspelers in die gemeenskap en wat hulle doel is, byvoorbeeld: ‘nbrandweerman blis vure, so wanneer daar ‘n vuur is moet ons diebrandweerman bel. Van die beroepe op die toepassing is: *Dokter*Brandweerman *Polisieman *Verpleegster *Veearts en nog vele meer.Die toepassing is gebruikersvriendlik en kinders 2 jaar en ouer kandit geniet en verstaan sonder toesig. Dit is ook die perfektegeleentheid om saam met jou kind deur die verkillende broepe tewerk en uit te vind wat sy gunsteling is soos daar meer beroepeontdek word. This application teaches children to identify andunderstand more about the world of work and for differentoccupations. If your child at the age where he or she is constantlytalking about his dream job of one day, this is the perfectapplication to expose it to the various professions out there. Assmall as the children, is their imagination and their great fantasyprofession vary daily. This application teaches your child in aplayful way about different careers. There are 80 differentoccupations waaran laughing your child can learn to identify andunderstand. Every profession is portrayed by the application as apuzzle, once the puzzle is put to makaar, the name appears on theprofession and there is a brief description. This way your childlearns not only 80 different occupations, but also the stakeholdersin the community and what their purpose, for example: a firemanBLIS fires, so if there is a fire, we should call the fireman.Among the occupations on the application are: * Doctor * Fireman *policeman * Nurse * Veterinarian and many more. The application isgebruikersvriendlik and children 2 years and older can enjoy andunderstand unattended. It is also the perfect opportunity to workand learn with your child through the different broepe that hisfavorite is like there to be discovered more jobs.
Loading...