2.0 / June 1, 2018
(4.8/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Assalamu alaikum,Brothers and sisters the long awaited appisfinally here. Sheikh Abdulbasit Abdussamad holy quran fullmp3offline now available here on Google Play Store. AbdulbasitFullHoly Quran Offline app lets you listen to the recitationofComplete Quran by Qari Abdul Basit Abdul Samad.بدونالاتصالبالانترنت عبد الباسط عبد الصمدApp features:Listen fullQur'an mp3by Syekh Abdul Basit. Really beautiful and so inspiring.Completefrom juz 1 until juz 30.Share app via your favoritesocialmediaListen the full Quran Abdul basit while in backgroundUseotherapps while using this appApart from Abdulbasit Abdussamadotheroffline Complete Holy Quran apps are also available in mycatalog.You can find:Mishary Full Offline Quran MP3Complete OfflineHolyQuran Abdul Rahman AlSudais.Al Minshawi Full QuranOfflineCompleteHoly Quran Karim Arabic sound by Maher Al MueaqlyOfflineSaad alghamidi full Quran mp3 offlineand much more to comein shaaAllah.About Sheikh Abdulbasit Abdussamad:Qari‘Abdul-Basit‘Abdus-Samad (1927–1988) (Arabic; عبد الباسط عبدالصمد),(Kurdî;Ebdulbasit Ebdussemed), was a renowned Egyptian Qari(reciter ofthe Qur'an). As such, many modern reciters try toimitate hisstyle. The Qari had won three world Qira'at competitionsin theearly 1970s. ‘Abdus-Samad was one of the first huffaz tomakecommercial recordings of his recitations, and the firstpresidentof the Reciters' Union in Egypt.In 1950, he came to CairowhereMuslims in many mosques were captivated by his recitations. Ononeoccasion, when he was reciting verses from Surah al-Ahzab, hewasrequested to recite for longer than his allotted 10 minutes bytheaudience, and he continued to recite for over an hour and ahalf;his listeners were captivated by his mastery of pitch, toneand therules of tajweed (Qur'anicrecitation).Travels:Abdul-Samadtravelled extensively outside Egypt;in 1961, he recited at theBadshahi Masjid, in Lahore, Pakistan aswell as reciting in one ofthe biggest Tablighi Madrasa's inBangladesh, the Hathazari Madrasain Chittagong. He visitedIndonesia (1964/1965 ), Jakarta, andrecited the Qur'an in thatcountry's biggest Mosque. The audiencefilled the entire room of themosque, including the frontyard;about a 1/4 of a million peoplewere hearing his recitation tilldawn. Also in Pekalongan (city ofBatik ), he recited at the MasjidJame' (Masjid Kauman), Hisrecitation captivated the audience. Healso recited for more thantwo hours at the Darul Uloom Deoband's100 years celebration in theearly 1980s where scholars from allover the world were present inthe thousands. In 1987, whilst on avisit to America, ‘Abdus-Samadrelated a story from one trip hemade to the Soviet Union, with thenEgyptian president Gamal AbdelNaser.‘Abdus-Samad was asked torecite for some leaders of theSoviet party. ‘Abdus-Samad recountsthat four to five of hislisteners from the Communist Party were intears on hearing therecitation, although they didn't understandwhat was being recited,but they cried, touched by the Qur'an.IndiraGandhi, an Indianprime minister and political leader always felttouched by hisrecitation and would stop alongside to appreciatehisrecitation.Illness and Death:The circumstances of his deathareunknown. However, there are rumors stating he died eitherfromdiabetes or an acute hepatitis. The exact date of his deathhasbeen confirmed to be on Wednesday, November 30, 1988, and heissurvived by his three sons (from oldest to the youngest):Yasir,Hisham, and Tariq. Following his father's footsteps, Yasiralsobecame a Qari. Referenced (Wikipedia)If you like this fullQuranAbdulbasit Abdussamad offline please consider leaving apositivereview and/or rating for it in the store. This will boostthe Appposition and other muslims can find this Sheikh Abdul BasitAbdulSamad app easily.Complete Qur'an Karim in High Quality MP3AbdulBasit 'Abd us-Samad.

App Information All Quran Offline(114 MP3) AbdulBasit Abdul-Samad

 • App Name
  All Quran Offline(114 MP3) AbdulBasit Abdul-Samad
 • Package Name
  com.greendev.complabdulbasitsamad
 • Updated
  June 1, 2018
 • File Size
  44M
 • Requires Android
  Android 4.3 and up
 • Version
  2.0
 • Developer
  Green-
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Music & Audio
 • Developer
  Muratpaşa Mahallesi 561 No:128 Sokak Antalya/Meltem
 • Google Play Link

Green- Show More...

Dilin Afetleri - İmam-ı Gazali 1.0 APK
Green-
Dil, Allah Teâlâ (C.C.)’nın yarattığı sanat harikalarındandır.Çünküo, hacmi itibarıyla küçük olmasına rağmen, işleri itibarıylavücudundiğer bütün organlarından daha büyüktür. Diğer organlarınişalanları sınırlıdır. Örneğin göz, sadece renk ve şekillerigörür;kulak sadece sesleri duyar; el yalnızca maddeye temas eder.Dil ise,maddi ve mânevi bütün varlıklarla, ilim, tasavvur vehayalalanlarına giren tüm şeylerle ilgilenebilir. O, bunları doğruveyayanlış bir şekilde, kabul veya ret tarzındaseslendirebilir.İnsanın ebedi saadet veya felaketine sebep olaniman ve küfür dedilin ikrarıyla sabit olurlar. Bu özelliğindendolayı, dil sonsuzhayra da sonsuz şerre de vesile olabilir. DiliniŞeriat ölçüleriylekontrol eden ve onu yalnızca dünyada ve ahirettekendisine faydaveren sözlerle sınırlandıran bir kimse, kurtuluşaerer. Onukayıtsız ve kontrolsüz bırakan bir kimse de dünya veahirette belave musibet görür. Böyle bir dil şeytanın sesi olupçıkar vebombadan beter bir yıkım aracı haline gelir.Language, Allah(C.C.)Is created by one of the great art. Because that, althoughthevolume as less than, greater than any other organ in the bodyasjobs. Other business areas of the body is limited. For example,theeye only see colors and shapes; ear hears only the sound; Usedonlyin contact with the substance. The language, with all thematerialand spiritual existence, knowledge, imagination, andimaginationcan deal with all the stuff into their area. He themright or wrongway, you can accept or reject sang style. Man's faiththat led toeternal happiness or disaster and insults are constantwith theadmission of language. Because of this feature, endlessominouslanguage might also instrumental evil forever. whichcontrols thelanguage of Sharia and it is only a measure whichlimits thepromises benefits to anyone in the world and in theHereafter hewill prosper. She left him indifferent and no one seesthe worldand the Hereafter an uncontrolled trouble and tribulation.Such alanguage is the voice of the devil comes out and becomes atool ofdestruction worse than a bomb.
İhyau Ulumiddin 4.0 APK
Green-
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla...Akaid ilmi, imanesaslarındanbahseden ilmin genel adıdır. Akaid ilminin konusu,amentüdeifadesini bulan iman esaslarıdır. Gayesi, kişilerinimanınıtaklitten kurtarmak, doğru yolu arayanları irşad etmek,batıl vebid'at ehlinin görş ve itirazlarını aklî ve ilmîdelilleriyleçürütmek suretiyle iman esaslarını savunmaktır.İhyâüUlûmi'd-Din'in"Kitabü Kavaidil-Akaid" bölümünün tercümesi olan bueserde İmamGazali hazretleri inanç esaslarını, itikad derslerindetakipedilecek metodu, inanç esaslarının delillerini, iman veİslam'ınbirbiriyle irtibatını bölümlere ayırarak okuyucularınistifadesinesunmuştur.The name of Allah the Compassionate andMerciful ...Akaidscience is the science of the general mention ofthe name of faith.The subject of scientific Akaid are mainlyexpressed in creed faith.Gaye, recover from imitating the faith ofthe people, looking forthe right path to enlightenment, to defendthe inhabitants of Gorskisuperstition and innovation and appeal totheir faith by refutingthe principles of rational and scientificevidence.Ihya theUlûmi'd-Din's "Book of Kavaidil-Akaid" section inthis work is atranslation of Imam Ghazali nibs faith principles,creeds lessonswill be followed method, belief principles ofevidence, which hepresented the faith and the benefit of readersseparated intosections to communicate with each other in Islam.
Sıratı Müstakim 4.0 APK
Green-
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla...Bu eser, temelde kitaplı vekitapsız kâfirlere benzememenin gerekliliğini ortaya koymak içinkaleme alınmıştır. Yazar, daha önce taklit ve benzeme konusuylailgili birçok fetvalar verdiğini, görüşler beyan ettiğini amabunların konuyu derinlemesine açıklamaya yeterli olmadığınıbildiriyor ve kitabı yazış gayesini şöyle anlatıyor."İşte bununüzerine bir dostum benden taklit ve benzeme konusunun iç yüzünü elealan bir eser yazmamı istedi. Ona göre böyle bir eser çok yararlı,yaygın ve etkili olacaktı. Kâfirlere özenme hastalı-ğının çoğukimselere bulaştığını ve bu yüzden bir çeşit cahiliye dönemigörüntüsüne büründüklerini gördüğüm için, bu konuda bildiklerimikaleme almaya karar verdim."The name of Allah the Compassionate andMerciful ...This work has been resemblance to the basicrequirements in the book and pencil to reveal kitapsız infidels.The author gave earlier that many fatwas about imitation andresemblance issue opinions on matters that statement but reportsthat they have enough in-depth explanation and purpose of writingthe book describes as follows."That mimics that of a buddy me overand asked me to write a book dealing with the inner face ofdissimilar subjects. According to him, such work is very helpful,common and would be effective. Unbelievers emulation illness-fiedof most people is infected and therefore a kind of ignorance thatperiod they took on the image I saw, I decided to pen what I knowabout it. "
Sahih Bukhari Urdu+Eng+Arabic 2.0 APK
Green-
This app contains all the hadiths from the Sahihal-Bukharibook.Sahih al Bukhari is collection of sayings reportedfrom thebeloved Prophet Muhammad (SAW). The App contains manyAhadith toincrease your knowledge about Islam and to live a betterlifefollowing the path of prophet Mohammed (SAW). App containsthecollection of Ahadith based on different type of topicsoflife.Each topic contain many Ahadith narrated bySahaba(R.A).Features:- Full and Authentic Book.- Completelyfree.-Ability to add chapters to favorites.- Language selectionoption.-Share option, e.g: Facebook, Gmail, Twitter etc.Aboutthebook:Sahih al Bukhari (Arabic: صحيح البخاري‎), is one of theKutubal-Sittah (six major hadith collections) of Sunni Islam.Theseprophetic traditions, or hadith, were collected by thePersianMuslim scholar Muhammad al-Bukhari, after being transmittedorallyfor generations. Sunni Muslims view this as one of the threemosttrusted collections of hadith along with Sahih Muslim andMuwattaImam Malik.
Hadisi Şerif(Kütüb-i Sitte) 5.0 APK
Green-
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla...Kütüb-i Sitte, İslam dinininen önemli iki kaynağından biri niteliğindeki sünnet malzemesinimeydana getiren ve en sahih (güvenilir) hadislerden oluşan altıhadis kitabına verilen genel isimdir. Söz konusu bu altı kitapKur’ân-ı Kerim’den sonra en sahih kitaplar olarak kabul edilenBuharî ile Müslim’in Câmiu’s-Sahîh adlı eserleri ile Ebû Davud,Tirmizî, Nesai ve İbn Mace’nin sünen türündeki eserlerindenibarettir. Kütüb-i Sitte, Arapça “kitaplar” manasına gelen “kütüb”kelimesiyle “altı” manasına gelen “sitte” kelimesinden meydanagelmiş bir tabir olup, “altı kitap” anlamındadır.Kütüb-i Sitte,İslam dininin en önemli iki kaynağından biri niteliğindeki sünnetmalzemesini meydana getiren ve en sahih (güvenilir) hadislerdenoluşan altı hadis kitabına verilen genel isimdir. Söz konusu bualtı kitap Kur’ân-ı Kerim’den sonra en sahih kitaplar olarak kabuledilen Buharî ile Müslim’in Câmiu’s-Sahîh adlı eserleri ile EbûDavud, Tirmizî, Nesai ve İbn Mace’nin sünen türündeki eserlerindenibarettir.İbn Mace’nin kitabı yerine İmam Malik yahut Darimî adlıalimlerin kitaplarını Kütüb-i Sitte’den sayanlar olmuşsa da genelolarak İbn Mace’nin kitabı Kütüb-i Sitte’nin altıncı kitabı olarakbenimsenmiştir.Kütüb-i Sitte’nin OluşumuHadis ilminin altın çağıolarak bilinen h. III. asrın İslami ilimlerini, özellikle hadisilimlerini araştırmak açısından büyük bir önemi vardır. Bu asırda“Sahihayn” (en güvenilir iki hadis kitabı) olarak bilinen Buharî veMüslim’in kitapları ardarda telif edilmiş ve müellifleri henüzhayatta iken büyük ilgi görmüştür.Onlardan bir asır kadar sonrayaşamış olan Said b. Seken (v. 353/ 964), Buharî ve Müslim’in Câmîtüründeki eserleri ile Ebû Davud ve Nesai’nin sünen türündekieserlerinin İslam’ın temelleri olduğunu ifade etmiştir. Daha sonrabunlara Tirmizî’nin Sünen’i de eklenmiş ve bu beş kitap usûl-ihamse (beş temel) diye adlandırılmıştır. Bu oluşumun ilk defa nezaman ve kim tarafından ortaya konduğu hakkında bir bilgiyeulaşılamamıştır. Ancak kaynaklarda Tirmizî’nin eserinin, h. V.yüzyıldan sonra rağbet görerek bu temel kitaplar arasında yeraldığı bildirilmektedir.H. V. asrın sonlarına doğru Usûl-i hamseadı verilen bu kitaplara İbn Mace’nin Sünen’i de eklenerek Sahihayn(Buharî ve Müslim’in kitapları) ve dört Sünen’den (Ebû Davud,Tirmizî, Nesai ve İbn Mace’nin sünen türündeki eserleri) oluşan bualtı kitap ilk defâ Ebu’l-Fazl Muhammed b. Tâhir el-Makdisî (v.507/ 1113) tarafından Kütüb-i Sitte olarak adlandırılmış ve hicriVII. asırdan itibaren hadis ilminde bu kitaplar Kütüb-i Sitteolarak anılagelmiştir.The name of Allah the Compassionate andMerciful ...Kutub-i Sitte, in the nature of the material formingthe Sunnah one of the two most important and most authentic sourcesof Islam (reliable) is the general name given to six hadith book ofhadith. It said the six books in the Holy Quran after the mostauthentic books accepted as Bukhari and Muslim Camiü's-with worksfrom Sahih Abu Dawud, Tirmidhi, NESA consists of works in and IbnMace's creeping species. Kutub-i Sitte, Arabic for "books"which means "Kutub" with the word "six" which means "in situ" isthe word from a phrase that occurs, "six books" means.Kutub-iSitte, in the nature of the material forming the Sunnah one of thetwo most important and most authentic sources of Islam (reliable)is the general name given to six hadith book of hadith. It said thesix books in the Holy Quran after the most authentic books acceptedas Bukhari and Muslim Camiü's-with works from Sahih Abu Dawud,Tirmidhi, NESA consists of works in and Ibn Mace's creepingspecies.Instead of Imam Malik Ibn Mace's book or books if thescholar named Darimî-Kutub al-Sitte in general are those who saythe Ibn al-Kutub al-Sitte Mace's book has been adopted as the sixthbook.Kütüb-Sittah Formationh known as the golden age of hadith.III. century Islamic sciences, in particular has a greatsignificance to investigate the hadith science. In this century,"Sahihayn" (the two most reliable hadith book) is known as Bukhariand Muslim books and authors against other copyright has been greatinterest while still alive.They who lived a century after Saeed b.Segen (d. 353/964), with works of Bukhari and Muslim and Abu Dawudin Jami such works in NESA's kind of creeping stated that Islam'sbasics. It was then added to these in the Sunan Tirmidhi and thisprocedure five books-yl hams (five basis) has been called. Thisformation for the first time and could not be reached anyinformation about when and by whom demonstrated. However, sourcesin the work of al-Tirmidhi, h. It is reported that the fifthcentury after seeing the demand among these basic books.HV centurytowards the end of Usul-i hams, called this book to Ibn Mace'sSunan also adding Sahihayn (Bukhari and Muslim books) and fourSunan (Abu Dawud, Tirmidhi, works on NESA and Ibn Mace's creepingspecies ) consisting of six books for the first time thisAbu'l-Fazl Muhammad b. Tahir al-Maqdisi (v. 507/1113) at the sitedesignated by Kütüb-i and AH VII. In this hadith books fromcenturies anılagel as Kutub-i Sitte.
All Quran Offline(114 MP3) AbdulBasit Abdul-Samad 2.0 APK
Green-
Assalamu alaikum,Brothers and sisters the long awaited appisfinally here. Sheikh Abdulbasit Abdussamad holy quran fullmp3offline now available here on Google Play Store. AbdulbasitFullHoly Quran Offline app lets you listen to the recitationofComplete Quran by Qari Abdul Basit Abdul Samad.بدونالاتصالبالانترنت عبد الباسط عبد الصمدApp features:Listen fullQur'an mp3by Syekh Abdul Basit. Really beautiful and so inspiring.Completefrom juz 1 until juz 30.Share app via your favoritesocialmediaListen the full Quran Abdul basit while in backgroundUseotherapps while using this appApart from Abdulbasit Abdussamadotheroffline Complete Holy Quran apps are also available in mycatalog.You can find:Mishary Full Offline Quran MP3Complete OfflineHolyQuran Abdul Rahman AlSudais.Al Minshawi Full QuranOfflineCompleteHoly Quran Karim Arabic sound by Maher Al MueaqlyOfflineSaad alghamidi full Quran mp3 offlineand much more to comein shaaAllah.About Sheikh Abdulbasit Abdussamad:Qari‘Abdul-Basit‘Abdus-Samad (1927–1988) (Arabic; عبد الباسط عبدالصمد),(Kurdî;Ebdulbasit Ebdussemed), was a renowned Egyptian Qari(reciter ofthe Qur'an). As such, many modern reciters try toimitate hisstyle. The Qari had won three world Qira'at competitionsin theearly 1970s. ‘Abdus-Samad was one of the first huffaz tomakecommercial recordings of his recitations, and the firstpresidentof the Reciters' Union in Egypt.In 1950, he came to CairowhereMuslims in many mosques were captivated by his recitations. Ononeoccasion, when he was reciting verses from Surah al-Ahzab, hewasrequested to recite for longer than his allotted 10 minutes bytheaudience, and he continued to recite for over an hour and ahalf;his listeners were captivated by his mastery of pitch, toneand therules of tajweed (Qur'anicrecitation).Travels:Abdul-Samadtravelled extensively outside Egypt;in 1961, he recited at theBadshahi Masjid, in Lahore, Pakistan aswell as reciting in one ofthe biggest Tablighi Madrasa's inBangladesh, the Hathazari Madrasain Chittagong. He visitedIndonesia (1964/1965 ), Jakarta, andrecited the Qur'an in thatcountry's biggest Mosque. The audiencefilled the entire room of themosque, including the frontyard;about a 1/4 of a million peoplewere hearing his recitation tilldawn. Also in Pekalongan (city ofBatik ), he recited at the MasjidJame' (Masjid Kauman), Hisrecitation captivated the audience. Healso recited for more thantwo hours at the Darul Uloom Deoband's100 years celebration in theearly 1980s where scholars from allover the world were present inthe thousands. In 1987, whilst on avisit to America, ‘Abdus-Samadrelated a story from one trip hemade to the Soviet Union, with thenEgyptian president Gamal AbdelNaser.‘Abdus-Samad was asked torecite for some leaders of theSoviet party. ‘Abdus-Samad recountsthat four to five of hislisteners from the Communist Party were intears on hearing therecitation, although they didn't understandwhat was being recited,but they cried, touched by the Qur'an.IndiraGandhi, an Indianprime minister and political leader always felttouched by hisrecitation and would stop alongside to appreciatehisrecitation.Illness and Death:The circumstances of his deathareunknown. However, there are rumors stating he died eitherfromdiabetes or an acute hepatitis. The exact date of his deathhasbeen confirmed to be on Wednesday, November 30, 1988, and heissurvived by his three sons (from oldest to the youngest):Yasir,Hisham, and Tariq. Following his father's footsteps, Yasiralsobecame a Qari. Referenced (Wikipedia)If you like this fullQuranAbdulbasit Abdussamad offline please consider leaving apositivereview and/or rating for it in the store. This will boostthe Appposition and other muslims can find this Sheikh Abdul BasitAbdulSamad app easily.Complete Qur'an Karim in High Quality MP3AbdulBasit 'Abd us-Samad.
Hadisi Şerif(Kütüb-i Sitte) PRO (REKLAMSIZ) 43.0 APK
Green-
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla...Kütüb-i Sitte, İslamdinininen önemli iki kaynağından biri niteliğindeki sünnetmalzemesinimeydana getiren ve en sahih (güvenilir) hadislerdenoluşan altıhadis kitabına verilen genel isimdir. Söz konusu bu altıkitapKur’ân-ı Kerim’den sonra en sahih kitaplar olarak kabuledilenBuharî ile Müslim’in Câmiu’s-Sahîh adlı eserleri ile EbûDavud,Tirmizî, Nesai ve İbn Mace’nin sünen türündekieserlerindenibarettir. Kütüb-i Sitte, Arapça “kitaplar” manasınagelen “kütüb”kelimesiyle “altı” manasına gelen “sitte” kelimesindenmeydanagelmiş bir tabir olup, “altı kitap” anlamındadır.Kütüb-iSitte,İslam dininin en önemli iki kaynağından biri niteliğindekisünnetmalzemesini meydana getiren ve en sahih (güvenilir)hadislerdenoluşan altı hadis kitabına verilen genel isimdir. Sözkonusu bualtı kitap Kur’ân-ı Kerim’den sonra en sahih kitaplarolarak kabuledilen Buharî ile Müslim’in Câmiu’s-Sahîh adlı eserleriile EbûDavud, Tirmizî, Nesai ve İbn Mace’nin sünen türündekieserlerindenibarettir.İbn Mace’nin kitabı yerine İmam Malik yahutDarimî adlıalimlerin kitaplarını Kütüb-i Sitte’den sayanlar olmuşsada genelolarak İbn Mace’nin kitabı Kütüb-i Sitte’nin altıncı kitabıolarakbenimsenmiştir.Kütüb-i Sitte’nin OluşumuHadis ilminin altınçağıolarak bilinen h. III. asrın İslami ilimlerini, özelliklehadisilimlerini araştırmak açısından büyük bir önemi vardır. Buasırda“Sahihayn” (en güvenilir iki hadis kitabı) olarak bilinenBuharî veMüslim’in kitapları ardarda telif edilmiş ve müelliflerihenüzhayatta iken büyük ilgi görmüştür.Onlardan bir asır kadarsonrayaşamış olan Said b. Seken (v. 353/ 964), Buharî ve Müslim’inCâmîtüründeki eserleri ile Ebû Davud ve Nesai’nin sünentüründekieserlerinin İslam’ın temelleri olduğunu ifade etmiştir.Daha sonrabunlara Tirmizî’nin Sünen’i de eklenmiş ve bu beş kitapusûl-ihamse (beş temel) diye adlandırılmıştır. Bu oluşumun ilk defanezaman ve kim tarafından ortaya konduğu hakkında birbilgiyeulaşılamamıştır. Ancak kaynaklarda Tirmizî’nin eserinin, h.V.yüzyıldan sonra rağbet görerek bu temel kitaplar arasındayeraldığı bildirilmektedir.H. V. asrın sonlarına doğru Usûl-ihamseadı verilen bu kitaplara İbn Mace’nin Sünen’i de eklenerekSahihayn(Buharî ve Müslim’in kitapları) ve dört Sünen’den (EbûDavud,Tirmizî, Nesai ve İbn Mace’nin sünen türündeki eserleri)oluşan bualtı kitap ilk defâ Ebu’l-Fazl Muhammed b. Tâhirel-Makdisî (v.507/ 1113) tarafından Kütüb-i Sitte olarakadlandırılmış ve hicriVII. asırdan itibaren hadis ilminde bukitaplar Kütüb-i Sitteolarak anılagelmiştir.The name of Allah theCompassionate andMerciful ...Kutub-i Sitte, in the nature of thematerial formingthe Sunnah one of the two most important and mostauthentic sourcesof Islam (reliable) is the general name given tosix hadith book ofhadith. It said the six books in the Holy Quranafter the mostauthentic books accepted as Bukhari and MuslimCamiü's-with worksfrom Sahih Abu Dawud, Tirmidhi, NESA consists ofworks in and IbnMace's creeping species. Kutub-i Sitte, Arabicfor "books"which means "Kutub" with the word "six" which means "insitu" isthe word from a phrase that occurs, "six books"means.Kutub-iSitte, in the nature of the material forming theSunnah one of thetwo most important and most authentic sources ofIslam (reliable)is the general name given to six hadith book ofhadith. It said thesix books in the Holy Quran after the mostauthentic books acceptedas Bukhari and Muslim Camiü's-with worksfrom Sahih Abu Dawud,Tirmidhi, NESA consists of works in and IbnMace's creepingspecies.Instead of Imam Malik Ibn Mace's book orbooks if thescholar named Darimî-Kutub al-Sitte in general arethose who saythe Ibn al-Kutub al-Sitte Mace's book has been adoptedas the sixthbook.Kütüb-Sittah Formationh known as the golden age ofhadith.III. century Islamic sciences, in particular has agreatsignificance to investigate the hadith science. In thiscentury,"Sahihayn" (the two most reliable hadith book) is known asBukhariand Muslim books and authors against other copyright hasbeen greatinterest while still alive.They who lived a century afterSaeed b.Segen (d. 353/964), with works of Bukhari and Muslim andAbu Dawudin Jami such works in NESA's kind of creeping stated thatIslam'sbasics. It was then added to these in the Sunan Tirmidhi andthisprocedure five books-yl hams (five basis) has been called.Thisformation for the first time and could not be reachedanyinformation about when and by whom demonstrated. However,sourcesin the work of al-Tirmidhi, h. It is reported that thefifthcentury after seeing the demand among these basic books.HVcenturytowards the end of Usul-i hams, called this book to IbnMace'sSunan also adding Sahihayn (Bukhari and Muslim books) andfourSunan (Abu Dawud, Tirmidhi, works on NESA and Ibn Mace'screepingspecies ) consisting of six books for the first timethisAbu'l-Fazl Muhammad b. Tahir al-Maqdisi (v. 507/1113) at thesitedesignated by Kütüb-i and AH VII. In this hadith booksfromcenturies anılagel as Kutub-i Sitte.
Ashabı Kiram 12.0 APK
Green-
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla...Kur’ân-ı Kerim’inhayatverici ilkelerini âyet âyet yaşayan ashâb-ı kiram, dinkardeşlerinisevmede insanlığa en güzel örnek oldular. Hatta onlar,dinkardeşlerini kendi nefislerine tercih ettiler ki, buna“îsâr”denir. Yüce Rabbimiz, Kur’ân’da Medineli Müslümanların(ensar) buörnek hasletini şöyle övdü: “Daha önceden Medine’yi yurtedinmiş vegönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, kendilerinegöç edipgelenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı içlerindebirrahatsızlık hissetmezler. Kendileri zaruret içinde bulunsalarbileonları kendilerine tercih ederler...” (Haşr 59/9)Ashab-ıkiramiçinde, kardeşlerini kendi nefislerine tercih eden veonlarıkendilerinden üstün görenlerin sayısı bir hayli çoktu.Onlardanbiri de Ab­durrahman b. Avf (r.a) idi. İlk İslâm’a girensekizkişiden biri idi. Hz. Ebu Bekir’in delâ­leti ile Müslümanolmuştu.Önce Habeşistan’a, sonra Medine’ye hicret etmişti. Bedir veondansonraki bütün savaşlarda bulunmuştu. Uhud savaşındavücudununçeşitli yerlerinden yir­mi bir yara almıştı. Hz. Ömer’inhalifeseçmek için tayin ettiği altı kişilik Şûra ehlinden biri de oidi.Malının çoğunu ticaret yolu ile kazanmış olan Abdurrahman(r.a),cömertliği ile ünlüdür. Malının büyük bir kısmını, Hz.Peygamber(s.) zamanında Allah yolunda harcamıştı… Abdurrahman (r.a)vefatınayakın çok ağlamıştı. Bunun sebebi soruldu­ğunda da şucevabıvermişti:“Mus’ab b. Umeyr benden hayırlı idi. Çünkü o,Rasûlüllah(s.) zamanında vefat etti de, kendisine kefen olacak birşeyiyoktu. Hz. Hamza da benden hayırlı idi. Onun için de birkefenbulamamıştık. Ben, dünyadaki hayatında iyilikleri kendisineverilenbir kimse olmamdan korkuyorum ve korkuyorum ki, malımınçokluğundanar­kadaşlarıma gerekeni yapamadım.”Mus’ab (r.a) şehidolduğunda,elbisesi ile başı örtülünce ayağı, ayağı örtülünce başıaçıktakalmıştı.Abdurrahman b. Avf (r.a) hakkında Nevfel b. İyasşöyle birolay aktarır: Bir gün Abdurrahman ile beraberbulunuyorduk. Biziçin­de ekmek ve et bulunan bir tabağı birlikteyiyelim diye ortayakoyduk. Abdurrahman (r.a) bunu görünce ağlamayabaşladı. Niçinağladığını sorduk. Bize şu cevabı verdi:“Hz.Peygamber vefat ettide ne kendisi ne de ehli arpa ek­meğinedoymamıştı. Görüyorum ki,biz hakkımızda hayırlı olanı geriyebıraktık(A.Fikri Yavuz, İmamBuhari’nin Derlediği AhlakHadisleri/Edebü’l-Müfred,1/64-65).”Ashabın önde gelenlerindenAbdurrahman b. Avf’ın (r.a),Hz. Mus’ab (r.a) ve Hz. Hamza (r.a)gibi kardeşlerini kendinefsinden üstün görmesinin gerekçesini birkez daha dikkatleokuyalım: “Çünkü vefat ettiklerinde, üzerlerinekefen olacak birşeyleri yoktu!..” Abdurrahman b. Avf (r.a), helalyollardankazandığı servetinin çoğunu Allah yolunda harcamışolmasına rağmen,sahip olduklarının ve geride bıraktıklarınınhesabını verememeendişesi taşıyordu: “Dünyadaki hayatındaiyilikleri kendisineverilen bir kimse olmamdan korkuyorum” ifadesi,Hz. Ömer (r.a)başta olmak üzere, ashabın birçoğu, ahirette bu nimetvegüzelliklerin hesabını verememe korkusunuyüreklerindehissediyorlardı. Onları bu düşünceye sevk eden âyet-icelile ise şuolmuştu:“İnkâr edenler ateşe arz edilecekleri günonlara: ‘Sizdünya hayatınızda bütün iyi/güzel şeyleriniziharcadınız, onlarınzevkini sürdünüz, artık bugün yeryüzünde haksızyere büyüklüktaslamanız ve yoldan çıkmış olmanızdan dolayıaşağılayıcı birazabla cezalandırılacaksınız.’ (denir).” (Ahkâf46/20) Hz. Ömer(r.a), bu âyetten çok korkar ve: “Âhirette sakın buâyete muhatapolmayasınız!” diyerek insanları uyarırdı (Cemaleddinel-Kasımi,Tefsir İlminin Temel Meseleleri, s.71).The name of AllahtheCompassionate and Merciful ...Quran verses the Signs oflifepolicy-makers who obeys Allah, they were the mostbeautifulexamples of religious sisters in loving humanity. Eventhey, intheir own souls chose their brothers in religion, this"Jesus" iscalled. Our Almighty Lord in the Qur'an Muslims of Medina(Ansar)praised the virtues of this example as follows:"Medinapreviouslyacquired abroad and anyone who placed faith in theirhearts, loversmigrated from them and given them an uncomfortablefeel in theinterior due. Even if they find themselves in povertythemselvesprefer them ... "(Hashr 59/9)Companions good for therent, brotherswho prefer their exquisite and made a considerablenumber of thosewho themselves superior to them. One of themAbdurrahman b. Awf(R.), respectively. Islam first entered was oneof eight people.Hz. Abu Bakr had been guide to the Muslims.Ethiopia ago, after Ihad emigrated to Medina. Badr and was found inall subsequent wars.In a battle of Uhud he had received twentywounds in various partsof the body. Hz. One of the six personsappointed by the Councilsof the Caliph Umar was also competent toselect it. Most of thegoods that have earned through tradeAbdurrahman (R) is famous forits generosity. A large part of thegoods, Hz. The Prophet (s.) Hadspent time in Allah's way...Abdurrahman (R.) had cried so close todeath. When asked thereason for this, he gave the followinganswer:"Mus'ab b. Umair wasbetter than me. Because he Messenger ofAllah (p.) Passed away atthe time, he did not have something thatwill be his shroud. Hz.Hamza was better than me. He never found ashroud for him. I'mafraid that I'm a nobody to the world thegoodness of life itselfand I'm afraid that I do need my friendsfrom the vastness of mygoods. "Mus'ab (when R.) martyred, head byfoot, covered withclothes, he exposed the head, covered byfoot.Abdurrahman b. Awf(R.) about Nawfal b. Hile market transmitsan event like this: Oneday we were there with Abdurrahman. We eattogether in a plate withbread and meat he put forth. Abdurrahman(R.) I started crying whenI saw it. We asked why she's crying. Hegave us the followinganswer:"Hz. He died the Prophet what hewanted to tame nor barleybread. I see that we have left behind theauspicious about us(a.fikr Yavuz, compiled by Imam Bukhari'sHadith Ethics /Edebü'l-müfred, 1 / 64-65). "Abdurrahman leadingCompanions b. AVF(R. A), Hz. Mus'ab (R), and Hz. Hamza (R.) asbrothers once again,let us read carefully the justification ofone's ownself-righteousness:"Because they died, they did not haveanything tobe shrouded in on them! .."Abdurrahman b. Awf (R.),although most ofthe wealth gained from the fact that lawful wayspend in Allah'sway, and they have left behind the inability toaccount for theirconcern was carrying drop:"I'm afraid my goodnesslife in the worldto be entrusted to a person" refers to theProphet. Omar (R.),especially, many of his companions in theHereafter, they feel thebeauty of this blessing and fear in thehearts inability to account.The revelations that led them to thisthought-I had been celilefollowing:"Those who disbelieve them daysthey will be placed beforethe Fire: 'You're a good all your worldlives / did you spend yourbeautiful things, you took theirpleasure now because you are out ofyour way to and grinding sizeunjustly on earth you will be punishedwith a humiliating azabl.'(Called)." (Ahqaf 46 / 20)Hz. Omar (R.),is terrified of this verseand said: "Beware of the Hereafter arenot addressed in thisverse!" Was warning people saying (Cemaleddinhand-scratched my,Tafsir Scientific Basic Issues, p.71).
Loading...