1.0 / July 10, 2013
(apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.</div> <a class="content" href="https://support.google.com/googleplay?p=appgame_ratings" target="_blank">Learn more</a> </div> <div class="meta-info"> <div class="title">Permissions</div> <button class="content id-view-permissions-details fake-link" data-docid="com.gemop.amsterdamnieuwwest"> View details </button> </div> <div class="meta-info contains-text-link"> <div class="title">Report</div> <a class="content" href="https://support.google.com/googleplay/?p=report_content" target="_blank"> Flag as inappropriate </a> </div> <div class="meta-info"> <div class="title"> Offered By </div> <div class="content">GemeenteOplossingen B.V.</div> </div> <div class="meta-info"> <div class="title"> Developer </div> <div class="content contains-text-link"> <a class="dev-link" href="https://www.google.com/url?q=http://www.gemeenteoplossingen.nl&sa=D&usg=AFQjCNHOvHs5Vt7Bj73M7BgIgYw99y8qKQ" rel="nofollow" target="_blank"> Visit website </a> <a class="dev-link" href="mailto:info@gemeenteoplossingen.nl" rel="nofollow" target="_blank"> Email info@gemeenteoplossingen.nl </a> </div> </div> </div> <div class="details-section-divider"></div> </div> </div><div class="details-wrapper"> <div class="details-section recommendation"> <div class="details-section-contents"> <div class="rec-cluster" data-server-cookie="CAMiLAgCEAMaJBIiChxjb20uZ2Vtb3AuYW1zdGVyZGFtbmlldXd3ZXN0EAEYAygB" data-uitype="400"> <h1 class="heading"> Similar </h1> <div class="cards expandable"> <div class="card no-rationale square-cover apps small" data-docid="com.skindustries.amsterdam.android" data-original-classes="card no-rationale square-cover apps small" data-short-classes="card no-rationale square-cover apps tiny" data-thin-classes="card no-rationale square-cover apps small"> <div class="card-content id-track-click id-track-impression" data-docid="com.skindustries.amsterdam.android" data-server-cookie="CAIaLAoqEigKImNvbS5za2luZHVzdHJpZXMuYW1zdGVyZGFtLmFuZHJvaWQQARgD" data-uitype="500"> <a class="card-click-target" data-server-cookie="CAIaLAoqEigKImNvbS5za2luZHVzdHJpZXMuYW1zdGVyZGFtLmFuZHJvaWQQARgD" data-uitype="500" href="/store/apps/details?id=com.skindustries.amsterdam.android" aria-hidden="true" tabindex="-1"></a> <div class="cover"> <div class="cover-image-container"> <div class="cover-outer-align"> <div class="cover-inner-align"> <img alt="Amsterdam" class="cover-image" data-cover-large="https://lh3.googleusercontent.com/ToG0UkllgzaMZEOPk8HoQGKvn9mD-OYS3MydyDADzOKnEjTuoaROzhioCfyNbYXbV9I=w340" data-cover-small="https://lh3.googleusercontent.com/ToG0UkllgzaMZEOPk8HoQGKvn9mD-OYS3MydyDADzOKnEjTuoaROzhioCfyNbYXbV9I=w170" src="https://lh3.googleusercontent.com/ToG0UkllgzaMZEOPk8HoQGKvn9mD-OYS3MydyDADzOKnEjTuoaROzhioCfyNbYXbV9I=w170" aria-hidden="true"> </div> </div> </div> <a class="card-click-target" href="/store/apps/details?id=com.skindustries.amsterdam.android" aria-label=" Amsterdam "> <span class="movies preordered-overlay-container id-preordered-overlay-container" style="display:none"> <span class="preordered-label"> Pre-ordered </span> </span> <span class="preview-overlay-container" data-docid="com.skindustries.amsterdam.android"> </span> </a> </div> <div class="details"> <a class="card-click-target" href="/store/apps/details?id=com.skindustries.amsterdam.android" aria-hidden="true" tabindex="-1"></a> <a class="title" href="/store/apps/details?id=com.skindustries.amsterdam.android" title="Amsterdam" aria-hidden="true" tabindex="-1"> Amsterdam <span class="paragraph-end"></span> </a> <div class="subtitle-container"> <a class="subtitle" href="/store/apps/developer?id=CityInformation+B.V." title="CityInformation B.V.">CityInformation B.V.</a> <span class="price-container"> <span class="paragraph-end"></span> <span class="apps is-price-tag buy-button-container" data-doc-fetch-skip-cache="0" data-doc-fetch-vouchers="0" data-docid="com.skindustries.amsterdam.android"> <div class="pon" style="display:none">1</div> <button class="price buy id-track-click" data-server-cookie="CAIaLAoqEigKImNvbS5za2luZHVzdHJpZXMuYW1zdGVyZGFtLmFuZHJvaWQQARgD" data-uitype="223"> <span class="display-price">Free</span> </button> </span> </span> </div> <div class="description"> With the free app you can find Amsterdam local news, deals and events! <span class="paragraph-end"></span> <a class="card-click-target" href="/store/apps/details?id=com.skindustries.amsterdam.android" aria-hidden="true" tabindex="-1"></a> </div> </div> <div class="reason-set"> <span class="stars-container"> <a href="/store/apps/details?id=com.skindustries.amsterdam.android"> <div class="reason-set-star-rating"> <div class="tiny-star star-rating-non-editable-container" aria-label=" Rated 5.0/5) (1)

Description

Met de app van GO| raadsinformatie kunt u de bestuurlijkeinformatie van de gemeenteraad van Amsterdam Nieuw-West raadplegen.In deze app treft u openbare informatie aan, zoals o.a.vergaderdocumenten, agenda's, verslagen, besluitenlijsten, moties,amendementen, schriftelijke vragen en ingekomen stukken.

App Information Amsterdam Nieuw-West

 • App Name
  Amsterdam Nieuw-West
 • Package Name
  com.gemop.amsterdamnieuwwest
 • Updated
  July 10, 2013
 • File Size
  684k
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  GemeenteOplossingen B.V.
 • Installs
  50 - 100
 • Price
  Free
 • Category
  News & Magazines
 • Developer
 • Google Play Link

GemeenteOplossingen B.V. Show More...

Burgerland 1.0 APK
Met de GO. app kunt u openbare vergaderingenen documenten raadplegen. Raadsleden, Statenleden en bestuurdersgebruiken de GO. app om papierloos te vergaderen. Zij kunnen nainloggen openbare én besloten vergaderinformatie raadplegen,stukken annoteren en annotaties delen. Documenten die zijnopgeslagen in de persoonlijke bibliotheek zijn ook offlinebeschikbaar.In de GO. app vindt u per orgaan de vergadering met agendapuntenen gekoppelde documenten. De vergaderingen zijn met dekalenderfunctie snel vindbaar. De content in de GO. app is zeerdivers en kan bestaan uit agenda’s, algemene vergaderdocumenten,verslagen, besluitenlijsten, moties, amendementen, schriftelijkevragen en ingekomen stukken.Indien beschikbaar kunt u ook audio- of videowebcasts van devergaderingen afspelen.With the JV. app you canconsult public meetings and documents. Council members, Statesmembers and administrators use the GO. app to gather paperless.They can see after logging in both public and private meetinginformation, documents annotate and share annotations. Documentssaved in the personal library are also available offline.In the JV. app you will find by organ meeting with agenda andlinked documents. The meetings with the calendar function quicklyfindable. The content in the JV. app is very diverse and caninclude agendas, general meeting documents, records, lists ofdecrees, motions, amendments, written questions and receivedpieces.If available, you can also play back audio or video webcasts ofmeetings.
Amsterdam Nieuw-West 1.0 APK
Met de app van GO| raadsinformatie kunt u de bestuurlijkeinformatie van de gemeenteraad van Amsterdam Nieuw-West raadplegen.In deze app treft u openbare informatie aan, zoals o.a.vergaderdocumenten, agenda's, verslagen, besluitenlijsten, moties,amendementen, schriftelijke vragen en ingekomen stukken.With theapp from GO | Board information, please refer to the managementinformation of the City of Amsterdam New West. In this app you willfind public information, such as meeting documents, agendas,reports, of decrees, motions, amendments, written questions anddocuments received.
Den Haag Raad 1.00.01 APK
Met de raadsapp van Den Haag krijgt utoegangtot de openbare vergaderinformatie van de Gemeente Den Haag.Devergaderingen met bijbehorende documenten worden gepubliceerdopbasis van vergaderdatum.With the raadsappHaguegives you access to the public information meeting of the CityofThe Hague. The meetings with associated documents are publishedonthe basis of meeting date.
Tweede Kamer 1.00.50 APK
Met de app Tweede Kamer krijgt u toegang totde openbare vergaderinformatie van de Tweede Kamer derStaten-Generaal. De vergaderingen met bijbehorende documentenworden gepubliceerd op basis van vergaderdatum.”The app House you canaccess public information meeting of the Second Chamber of theStates-General. The meetings with associated documents arepublished on the basis of meeting date. "
Gemeente Molenwaard 1.02.78 APK
Met de GO. app kunt u openbare vergaderingen en documentenraadplegen. Raadsleden, Statenleden en bestuurders gebruiken de GO.app om papierloos te vergaderen. Zij kunnen na inloggen openbare énbesloten vergaderinformatie raadplegen, stukken annoteren enannotaties delen. Documenten die zijn opgeslagen in de persoonlijkebibliotheek zijn ook offline beschikbaar.In de GO. app vindt u perorgaan de vergadering met agendapunten en gekoppelde documenten. Devergaderingen zijn met de kalenderfunctie snel vindbaar. De contentin de GO. app is zeer divers en kan bestaan uit agenda’s, algemenevergaderdocumenten, verslagen, besluitenlijsten, moties,amendementen, schriftelijke vragen en ingekomen stukken.Indienbeschikbaar kunt u ook audio- of videowebcasts van de vergaderingenafspelen.With the JV. app you can consult public meetings anddocuments. Council members, States members and administrators usethe GO. app to gather paperless. They can see after logging in bothpublic and private meeting information, documents annotate andshare annotations. Documents saved in the personal library are alsoavailable offline.In the JV. app you will find by organ meetingwith agenda and linked documents. The meetings with the calendarfunction quickly findable. The content in the JV. app is verydiverse and can include agendas, general meeting documents,records, lists of decrees, motions, amendments, written questionsand received pieces.If available, you can also play back audio orvideo webcasts of meetings.
Gemeente Bergen NH 1.02.77 APK
Met de GO. app kunt u openbare vergaderingen en documentenraadplegen. Raadsleden, Statenleden en bestuurders gebruiken de GO.app om papierloos te vergaderen. Zij kunnen na inloggen openbare énbesloten vergaderinformatie raadplegen, stukken annoteren enannotaties delen. Documenten die zijn opgeslagen in de persoonlijkebibliotheek zijn ook offline beschikbaar.In de GO. app vindt u perorgaan de vergadering met agendapunten en gekoppelde documenten. Devergaderingen zijn met de kalenderfunctie snel vindbaar. De contentin de GO. app is zeer divers en kan bestaan uit agenda’s, algemenevergaderdocumenten, verslagen, besluitenlijsten, moties,amendementen, schriftelijke vragen en ingekomen stukken.Indienbeschikbaar kunt u ook audio- of videowebcasts van de vergaderingenafspelen.With the JV. app you can consult public meetings anddocuments. Council members, States members and administrators usethe GO. app to gather paperless. They can see after logging in bothpublic and private meeting information, documents annotate andshare annotations. Documents saved in the personal library are alsoavailable offline.In the JV. app you will find by organ meetingwith agenda and linked documents. The meetings with the calendarfunction quickly findable. The content in the JV. app is verydiverse and can include agendas, general meeting documents,records, lists of decrees, motions, amendments, written questionsand received pieces.If available, you can also play back audio orvideo webcasts of meetings.
Gemeente Steenbergen 1.02.78 APK
Met de GO. app kunt u openbare vergaderingen en documentenraadplegen. Raadsleden, Statenleden en bestuurders gebruiken de GO.app om papierloos te vergaderen. Zij kunnen na inloggen openbare énbesloten vergaderinformatie raadplegen, stukken annoteren enannotaties delen. Documenten die zijn opgeslagen in de persoonlijkebibliotheek zijn ook offline beschikbaar.In de GO. app vindt u perorgaan de vergadering met agendapunten en gekoppelde documenten. Devergaderingen zijn met de kalenderfunctie snel vindbaar. De contentin de GO. app is zeer divers en kan bestaan uit agenda’s, algemenevergaderdocumenten, verslagen, besluitenlijsten, moties,amendementen, schriftelijke vragen en ingekomen stukken.Indienbeschikbaar kunt u ook audio- of videowebcasts van de vergaderingenafspelen.With the JV. app you can consult public meetings anddocuments. Council members, States members and administrators usethe GO. app to gather paperless. They can see after logging in bothpublic and private meeting information, documents annotate andshare annotations. Documents saved in the personal library are alsoavailable offline.In the JV. app you will find by organ meetingwith agenda and linked documents. The meetings with the calendarfunction quickly findable. The content in the JV. app is verydiverse and can include agendas, general meeting documents,records, lists of decrees, motions, amendments, written questionsand received pieces.If available, you can also play back audio orvideo webcasts of meetings.
Gemeente Eijsden-Margraten 1.02.93 APK
Met de GO. app kunt u openbare vergaderingenendocumenten raadplegen. Raadsleden, Statenleden enbestuurdersgebruiken de GO. app om papierloos te vergaderen. Zijkunnen nainloggen openbare én besloten vergaderinformatieraadplegen,stukken annoteren en annotaties delen. Documenten diezijnopgeslagen in de persoonlijke bibliotheek zijn ookofflinebeschikbaar.In de GO. app vindt u per orgaan de vergadering metagendapuntenen gekoppelde documenten. De vergaderingen zijn metdekalenderfunctie snel vindbaar. De content in de GO. app iszeerdivers en kan bestaan uit agenda’s, algemenevergaderdocumenten,verslagen, besluitenlijsten, moties,amendementen, schriftelijkevragen en ingekomen stukken.Indien beschikbaar kunt u ook audio- of videowebcasts vandevergaderingen afspelen.With the JV. app youcanconsult public meetings and documents. Council members,Statesmembers and administrators use the GO. app to gatherpaperless.They can see after logging in both public and privatemeetinginformation, documents annotate and share annotations.Documentssaved in the personal library are also available offline.In the JV. app you will find by organ meeting with agendaandlinked documents. The meetings with the calendar functionquicklyfindable. The content in the JV. app is very diverse andcaninclude agendas, general meeting documents, records, listsofdecrees, motions, amendments, written questions andreceivedpieces.If available, you can also play back audio or video webcastsofmeetings.
Loading...