1.3 / December 23, 2014
(4.2/5) (25)
Loading...

Description

"Jeżeli ja mogłem nauczyć się polskiego od zera, wiem, że i Tynauczysz się angielskiego, moją wypróbowaną metodą" - Dean MouscherNauka języków to moja pasja. Zanim poznałem język polski, nauczyłemsię mówić biegle po francusku i japońsku. Doskonale rozumiem jakieproblemy mają ludzie uczący się obcych języków i jak najlepiejnauczyć ich płynnie rozmawiać po angielsku. Wykładałem angielski naUniwersytecie Wrocławskim. Znając potrzeby Polaków uczących siętego języka, opracowałem unikatową metodę nauczania angielskiego.Ten program jest tak łatwy z bardzo prostej przyczyny. Taknaprawdę, jest bardzo mało programów angielskiego, stworzonychspecjalnie dla Polaków. A jeśli już są przygotowane dla Polaków -to są napisane również przez Polaków - a nie przez tych, dlaktórych angielski jest ojczystym językiem. O ile wiem, mój programjest jedynym, stworzonym specjalnie dla Polaków, przez Amerykanina.Nauczyłem się dobrze języka polskiego, jako dorosły i lepiej niżktokolwiek inny rozumiem jak przekazać Polakom niuanseangielskiego, pokazać im ważne różnice między językiem angielskim,a polskim i uniknąć częstych błędów spotykanych nawet wpodręcznikach do języka angielskiego. W wolnych chwilach,wchłoniesz zdania i struktury języka angielskiego automatycznie zesłuchu lub słuchając i czytając, jak kto woli. Nie będziesz musiałwięcej wkuwać słówek i robić nudnych ćwiczeń gramatycznych. Sekretymojej metody wplecione są w moje lekcje na DVD, CD i w książce,które będą zabawiać Cię i relaksować, przekazując jednocześniewszystko, czego potrzebujesz, żeby zacząć płynnie rozmawiać poangielsku. Ponieważ, lekcje są dwujęzyczne i zaprojektowane tylkodla Polaków, nauczysz się dokładnie, co znaczą poszczególne słowa iwyrażenia - nie będziesz musiał więcej nic zgadywać. Lekcje teznane są z "Radio Rytm" w Nowym Jorku, z stacji "Polskie Radio" wChicago i polskich stacji radiowych w Toronto: "Polskie RadioToronto" - "Radio 7" oraz "Radio Polonia". Moja szkoła językaangielskiego dla Polaków w Chicago nauczyła tysiące ludzi, takichjak Ty, rozmawiać płynnie po angielsku. Ty też możesz skorzystać ztej wiedzy i zobaczysz, jakie to proste..Ten program jest takprosty i dostępny, że każdy może opanować Angielski! Bez względu nastopień zaawansowania!- Dean Mouscher"If I could learn Polish fromscratch, I know it and you learn to speak English, my provenmethod" - DeanMouscher        Languagelearning is my passion. Before I met the Polish language, learnedto speak fluent French and Japanese. I understand perfectly whatproblems have people learning foreign languages, and how best toteach them to speak Englishfluently.        I taughtEnglish at the University of Wroclaw. Knowing the needs of Polishlearners of the language, developed a unique method of teachingEnglish.        Thisprogram is so easy with a very simplereason.       In fact, there arevery few English programs, designed specifically for the Poles. Andif you are prepared for the Poles - they are also written by thePoles - and not by those for whom English is their nativelanguage.        As far asI know, my program is the only one designed specifically for thePoles, by an American. I learned the Polish language well, as anadult, and better than anyone else how to pass the Poles understandthe nuances of English, show the important differences betweenEnglish and Polish and avoid common errors encountered even intextbooks forEnglish.        In hisspare time, the structure of sentences and the absorption of theEnglish language automatically or listening comprehension andreading, if you will. You will not have more wkuwać vocabulary andgrammar exercises to doboring.         Secretsof my method are woven into my lessons on DVD, CD and book thatwill entertain you and relax, while providing everything you needto start speaking English fluently. Because classes are bilingualand designed only for Poles, you'll learn exactly what you meanindividual words and phrases - you will not have anything else toguess.         Theseclasses are known for their "Radio Rhythm" in New York, the station"Polish Radio" in Chicago and Polish radio station in Toronto:"Polish Radio Toronto" - "Radio 7" and "RadioPolonia".         Myschool English for Poles in Chicago has taught thousands of people,just like you, speak fluent English. You too can benefit from thisknowledge and you will see how easy it is ..This program is sosimple and accessible that everyone can learn English! Regardlessof the stage!- Dean Mouscher

App Information Angielski z Deanem Mouscherem

 • App Name
  Angielski z Deanem Mouscherem
 • Package Name
  com.dean.en
 • Updated
  December 23, 2014
 • File Size
  11M
 • Requires Android
  Android 2.1 and up
 • Version
  1.3
 • Developer
  The English Center
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  920 Old Trail Rd. Highland Park, IL 60035 USA
 • Google Play Link

Angielski z Deanem Mouscherem Version History

Select Angielski z Deanem Mouscherem Version :
 • 1.3 (4) - Latest Version
 • Angielski z Deanem Mouscherem 1.3 APK File

  Publish Date: 2015 /12/2
  Requires Android: Android 2.1+ (clair, API: 7)
  File Size: 11.3 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: 9cc9a7c1e1f29b692bd68937af016e1e7364796c
  APK Signature: 2f1fcceb7593840afe255cb568e42f7ba5db6c84

The English Center Show More...

Angielski z Deanem Mouscherem 1.3 APK
"Jeżeli ja mogłem nauczyć się polskiego od zera, wiem, że i Tynauczysz się angielskiego, moją wypróbowaną metodą" - Dean MouscherNauka języków to moja pasja. Zanim poznałem język polski, nauczyłemsię mówić biegle po francusku i japońsku. Doskonale rozumiem jakieproblemy mają ludzie uczący się obcych języków i jak najlepiejnauczyć ich płynnie rozmawiać po angielsku. Wykładałem angielski naUniwersytecie Wrocławskim. Znając potrzeby Polaków uczących siętego języka, opracowałem unikatową metodę nauczania angielskiego.Ten program jest tak łatwy z bardzo prostej przyczyny. Taknaprawdę, jest bardzo mało programów angielskiego, stworzonychspecjalnie dla Polaków. A jeśli już są przygotowane dla Polaków -to są napisane również przez Polaków - a nie przez tych, dlaktórych angielski jest ojczystym językiem. O ile wiem, mój programjest jedynym, stworzonym specjalnie dla Polaków, przez Amerykanina.Nauczyłem się dobrze języka polskiego, jako dorosły i lepiej niżktokolwiek inny rozumiem jak przekazać Polakom niuanseangielskiego, pokazać im ważne różnice między językiem angielskim,a polskim i uniknąć częstych błędów spotykanych nawet wpodręcznikach do języka angielskiego. W wolnych chwilach,wchłoniesz zdania i struktury języka angielskiego automatycznie zesłuchu lub słuchając i czytając, jak kto woli. Nie będziesz musiałwięcej wkuwać słówek i robić nudnych ćwiczeń gramatycznych. Sekretymojej metody wplecione są w moje lekcje na DVD, CD i w książce,które będą zabawiać Cię i relaksować, przekazując jednocześniewszystko, czego potrzebujesz, żeby zacząć płynnie rozmawiać poangielsku. Ponieważ, lekcje są dwujęzyczne i zaprojektowane tylkodla Polaków, nauczysz się dokładnie, co znaczą poszczególne słowa iwyrażenia - nie będziesz musiał więcej nic zgadywać. Lekcje teznane są z "Radio Rytm" w Nowym Jorku, z stacji "Polskie Radio" wChicago i polskich stacji radiowych w Toronto: "Polskie RadioToronto" - "Radio 7" oraz "Radio Polonia". Moja szkoła językaangielskiego dla Polaków w Chicago nauczyła tysiące ludzi, takichjak Ty, rozmawiać płynnie po angielsku. Ty też możesz skorzystać ztej wiedzy i zobaczysz, jakie to proste..Ten program jest takprosty i dostępny, że każdy może opanować Angielski! Bez względu nastopień zaawansowania!- Dean Mouscher"If I could learn Polish fromscratch, I know it and you learn to speak English, my provenmethod" - DeanMouscher        Languagelearning is my passion. Before I met the Polish language, learnedto speak fluent French and Japanese. I understand perfectly whatproblems have people learning foreign languages, and how best toteach them to speak Englishfluently.        I taughtEnglish at the University of Wroclaw. Knowing the needs of Polishlearners of the language, developed a unique method of teachingEnglish.        Thisprogram is so easy with a very simplereason.       In fact, there arevery few English programs, designed specifically for the Poles. Andif you are prepared for the Poles - they are also written by thePoles - and not by those for whom English is their nativelanguage.        As far asI know, my program is the only one designed specifically for thePoles, by an American. I learned the Polish language well, as anadult, and better than anyone else how to pass the Poles understandthe nuances of English, show the important differences betweenEnglish and Polish and avoid common errors encountered even intextbooks forEnglish.        In hisspare time, the structure of sentences and the absorption of theEnglish language automatically or listening comprehension andreading, if you will. You will not have more wkuwać vocabulary andgrammar exercises to doboring.         Secretsof my method are woven into my lessons on DVD, CD and book thatwill entertain you and relax, while providing everything you needto start speaking English fluently. Because classes are bilingualand designed only for Poles, you'll learn exactly what you meanindividual words and phrases - you will not have anything else toguess.         Theseclasses are known for their "Radio Rhythm" in New York, the station"Polish Radio" in Chicago and Polish radio station in Toronto:"Polish Radio Toronto" - "Radio 7" and "RadioPolonia".         Myschool English for Poles in Chicago has taught thousands of people,just like you, speak fluent English. You too can benefit from thisknowledge and you will see how easy it is ..This program is sosimple and accessible that everyone can learn English! Regardlessof the stage!- Dean Mouscher
Loading...